Hotărârea nr. 126/2019

HOTARAREnr. 126 din 2019-02-26 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD-CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A TEATRULUI EVREIESC DE STATdirecția asistență fEHNICĂ Șl JURIDICĂ

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord-cadru de consultanță și reprezentare juridică a

Teatrului Evreiesc

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Nota de Fundamentare a Direcției Juridic nr. 3508/18.02.2019 cu privire la necesitatea încheierii unui acord-cadru de consultanță și reprezentare juridică a Teatrului Evreiesc de Stat;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 126/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile articolului I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare a unor acte normative;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui acord-cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică a Teatrului Evreiesc de Stat.

Art.2 Se împuternicește Managerul (Directorul) Teatrului Evreiesc de Stat pentru a efectua demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea acordului-cadru de servicii de consultanță și reprezentare juridică.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Managerul (Directorul) Teatrului Evreiesc de Stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Anca Daniela Raiciu

București, 26.02.2019

Nr. 126


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro