Hotărârea nr. 125/2019

HOTARAREnr. 125 din 2019-02-26 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD-CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord-cadru de consultanță și rep


Bibliotecii Metropolitane București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Nota de Fundamentare a Direcției Juridic nr. 1918/29.01.2019 cu privire la necesitatea încheierii unui acord-cadru de consultanță și reprezentare juridică a Bibliotecii Metropolitane București;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 125/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile articolului I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare a unor acte normative;

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (9) și ari. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui acord-cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică a Bibliotecii Metropolitane București.

Art.2 Se împuternicește Directorul General al Bibliotecii Metropolitane București pentru a efectua demersurile necesare în vederea, punerii în aplicare a procedurii privind încheierea acordului-cadru de servicii de consultanță și reprezentare juridică.

< _           Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București și Directorul General al Bibliotecii Metropolitane București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Anca Daniela Raiciu


București, 26.02.2019

Nr. 125
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro