Hotărârea nr. 124/2019

HOTARAREnr. 124 din 2019-02-26 PRIVIND STERILIZAREA GRATUITA A CAINILOR SI PISICILOR FARA PEDIGREE CU DETINATOR, DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTIMunicipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției de Mediu nr. 571/29.01.2019 și al Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor nr. 272/29.01.2019;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 1/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 124/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, modificată și completată prin Legea nr. 9/2008, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completărilor ulterioare;

  • -   Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Articolului 41 din Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) să organizeze o procedură de achiziție în temeiul Legii nr. 98/2016 a achizițiilor publice, având ca obiect încheierea unui acord-cadru de prestări servicii medical-veterinare cu data de finalizare 31.12.2019.

Art.2 Obiectul acordului cadru îl constituie sterilizarea gratuită a unui număr de maximum 5000 câini și a unui număr de maximum 5000 pisici fără pedigree, cu deținător, aflați în proprietatea persoanelor fizice,<jetățeni ^i Municipiului București, urmând ca serviciile prestate să fie plătite de către Autoritatea pentru SuprșK/egherea și Animalelor (ASPA).                 X

j;>

St-' j

7


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ronui (număr de maximum 3


Art.3 Valoarea estimată a sterilizării câinilor este de“235"iei fără

fără TVA/mascul și valoarea estimată a sterilizării pisicilor este de 15 âi fără TVA/femelă și 130 lei fără TVA/mascul.

Art.4 Prin program va fi subvenționată sterilizarea animale de companie (câini și/sau pisici), pentru fiecare dăținătbr, cetățean al Municipiului București, în limita plafonului stabilit, după principiul primul venit - primul servit.

Art.5 Achiziția serviciilor de sterilizare va fi organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri și asigurării sursei de finanțare.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 26.02.2019.

București, 26.02.2019

Nr. 124B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro