Hotărârea nr. 123/2019

HOTARAREnr. 123 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA INSTRUCTIUNILOR DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 62/2018 SI A NORMELOR METODOLOGICE APROBATE PRIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 707/2018 PENTRU COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu

aomârtef Jq CccsSU Uram Eucțecna


CONFORM CU ORIGINALUL
HOTĂRÂRE privind aprobarea instrucțiunilor de aplicare a prevedertfbn L£gi normelor metodologice aprobate prin Hotărâre pentru combaterea buruienii ambrozia pe teritoriul Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 1007/12.02.2019;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 3/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 123/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Direcției Juridic nr. 27433/11483/03.12.2018, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr. 11608/05.12.2018 ca răspuns la adresa Direcției de Mediu nr. 11483/29.11.2018;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii de Guvern nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordinului Prefectului Municipiului București nr. 379/01.08.2018 privind constituirea Comisiei mixte pentru combaterea buruienii ambrozia;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3, art. 45 alin. (2), art. (     81 alin. (4) și art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Instrucțiunile de aplicare a prevederilor Legii nr. 62/2018 și a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru combaterea buruienii ambrozia pe teritoriul Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 353/2017 privind combaterea și distrugerea ambroziei pe teritoriul MunTcipiulpi București se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. /Art.3 Direcția de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Sectoarele 1-6 ale Municipiului București, precum și proprietarii și administratorii domeniului public și privat al Municipiului București, precum și persoanele fizice și juridice, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Anca Daniela Raiciu Z w

.         SECRETAR GENERAL

vi Z\ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,București, 26.02.2019

Nr. 123’


Instrucțiuni de aplicare a prevederilor Legii nr.62/2018 și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.707/2018 pentru combaterea buruienii ambrozia pe teritoriul Mu

cipiului București---;

CONFORM CU


Având în vedere prevederile:

Legii administrației publice locale nr. 215/2001 respecJjA^rtZ8'și art. 79 alin. 1);

Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambperaay

H.G. nr.707/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia'r

se impune emiterea prezentelor instrucțiuni, după cum urmează:

Art.1 Scopul prezentelor instrucțiuni îl reprezintă implementarea la nivelul Municipiului București a unor măsuri de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia.

»            J

Art.2 Autoritățile administrației publice locale ale Sectoarelor Municipiului București, prin consilierii agricoli angajați sau prin persoanele desemnate din cadrul acestora au obligația de a verifica și identifica terenurile infestate cu buruiana ambrozia de pe raza subdiviziunilor administrativ teritoriale ale Municipiului București.

Art.3 Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, interval de timp în care se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni.

Art.4 Consilierii agricoli angajați sau persoanele desemnate din cadrul autoritatilor administrației publice locale ale Sectoarelor Municipiului București, în urma verificărilor realizate potrivit art. 2, întocmesc cel târziu până la data de 25 mai a fiecărui an, centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, conform Anexei 1 la prezentele instrucțiuni.

Art.5 (1) Consilierii agricoli angajați sau persoanele desemnate din cadrul autoritatilor administrației publice locale ale Sectoarelor Municipiului București, au obligația de a transmite la Primăria Municipiului București centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia. Centralizatorul va fi depus cu adresă de înaintare la Centrul de Informare și Documentare pentru Relația cu Cetățenii - Ghișeul Unic al Primăriei Municipiului București și va fi transmis în format electronic editabil, pe adresa de e-mail comunicată în prealabil de către Serviciul Monitorizare Spații Verzi din cadrul Direcției de Mediu, cel târziu până la data de 31 mai a fiecărui an.

(2) Autoritățile administrației publice locale ale Sectoarelor Municipiului București, prin consilierii agricoli angajați sau prin persoanele desemnate din cadrul acestora au obligația de a comunica Primăriei Municipiului București, respectiv Serviciului Monitorizare Spații Verzi din cadrul Direcției de Mediu, cel târziu până la data de 31 mai 2019, numărul de cont al acestora și denumirea unității de trezorerie unde este deschis, pentru a fi comunicat Direcției pentru Agricultură a Municipiului București.

Informațiile furnizate (număr cont și denumirea unității de trezorerie) vor fi utilizate la întocmirea proceselor verbale de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole ce nu au aplicat metodele de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia constatate de către membrii comisiei mixte constituită prin ordin al Prefectului Municipiului București. Art.6 (1) Autoritățile administrației publice locale ale Sectoarelor Municipiului București, prin primari, au obligația de a soma proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, în baza centralizatorului prevăzut la art. 4, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an, în vederea aplicării metodelor pentru prevenirea, combaterea si distrugerea buruienii ambrozia .conform Anexei 2 la prezentele instrucțiuni.


(2) Proprietarii sau deținătorilor de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia prin aplicarea metodelor recomandate de către specialiștii din cadrul Direcției pentru Agricultură a Municipiului București.

Art.7 (1) Autoritățile administrației publice locale ale Sectoarelor Municipiului București, prin consilierii agricoli angajați sau prin persoanele desemnate din cadrul acestora, au obligația de a supraveghea aplicarea, de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole situate pe teritoriul municipiului București, a metodelor recomandate pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia, pe toată perioada de vegetație.

  • (2) Pe teritoriul municipiului București se interzice aplicarea metodei de erbicidare în zonele de interes public, precum parcurile și grădinile publice, terenurile de sport și de recreere, curțile școlilor și terenurile de joacă și terenurile aflate în imediata vecinătate a instituțiilor de sănătate publică, terenurile aflate în vecinătatea și în arealul Parcului Natural Văcărești. Astfel în arealul acestor zone specifice se vor aplica metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea și distrugerea ambrozie prevăzute la art. 7 H.G. nr. 707/05.09.2018, cu excepția erbicidării.

  • (3) Pe terenurile infestate cu buruiana ambrosia aflate pe teritoriul municipiului București, ce nu intră în categoria zonelor de interes public, precum zonele fără destinație agricolă, terenurile necultivate, terasamentele de cale ferată, limite și margini de cultură, miriști, zone industriale, zone urbane altele decât cele de interes public, se vor efectua lucrări pentru prevenirea, combaterea și distrugerea ambrozie cu aplicarea metodele prevăzute la art. 7 H.G. nr. 707/05.09.2018, inclusiv metoda de erbicidare. Metoda de erbicidare se va aplica limitat pe terenurile infestate, doar la recomandarea specialiștilor din cadrul Direcției pentru Agricultură a Municipiului București și sub directa îndrumare și controlul specialiștilor din cadrul unităților fitosanitare pentru protecția plantelor, pe toată perioada de vegetație.

Art.8 Primăria Municipiului București, prin Serviciul Monitorizarea Spațiilor Verzi din cadrul Direcției de Mediu, are obligația de a centraliza situația transmisă de către Sectoarele 1-6 ale municipiului București, conform art. 5 prevăzut mai sus, și de a transmite secretariatului Comisiei Mixte, respectiv Direcției pentru Agricultură a Municipiului București, centralizatorul cu suprafețele totale de teren din


s-a constatat existența buruienii ambrozia, numerelș^d unitățiilor de trezorerie unde sunt deschise, celtș an, conform Anexei 3 la prezentele instrucțiuhiz^V


t ale acestora și denumirile a data de 15 iunie a fiecărui


Art.9 (1) Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. 2 de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole situate pe teritoriul municipiului București, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment

(2) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole situate pe teritoriul municipiului București și se sancționează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Art. 10 (1) Acțiunile ce implică verificarea și constatarea nerespectării prevederilor de la art. 6 alin.2 de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole situate pe teritoriul municipiului București, planificate a avea loc în perioada 1 iulie - 15 iulie, respectiv în perioada 16-31 iulie a fiecărui an, precum și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 9 alin. 1 și alin. 2 sunt în responsabilitatea membrilor Comisiei mixte pentru combaterea buruienii ambrozia constituita prin ordin al Prefectului Mun. București.

(2) Sancțiunile aplicate conform alin. (1) de mai sus se stipulează în Procesul Verbal încheiat în 3 exemplare de către membrii Comisiei Mixte pentru combaterea ambrozie, un exemplar fiind comunicat și contravenientului ce va avea obligația de a achita amenda potrivit prevederilor art. 28 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art 11 Primăria Municipiului București, prin Serviciul Monitorizare Spații Verzi din cadrul Direcției de Mediu, poate solicita Secretariatului Comisiei Mixte pentru combaterea buruienii ambrozia, informații cu privire la rezultatul acțiunilor inițiate și implementate la nivelul Municipiului București a prevederilor cu privire combaterea și distrugerea buruienii ambrozia.

Art. 12 Autoritățile administrației publice locale ale Sectoarelor Municipiului București au obligația de a colabora cu Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Agenția pentru Protecția Mediului București și cu Direcția pentru Agricultură a Municipiului București în vederea desfășurării anual a unor campanii de informare și conștientizare cu privire la buruiana ambrozia și pun la dispoziția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole materiale informative cu referire la metodele de combatere a buruienii ambrozia recomandate de către specialiștii Direcției pentru Agricultură a Municipiului Bucureșt.

Art. 13 Acțiunile de informare, verificare, constatare și sancționare se aplică anual pe întreg teritoriul municipiului București în scopul diminuării ariei de răspândire invazivă a buruienii ambrozia, acționându-se până la eradicarea acestei plante alergene.Sectorul______al Municipiul București

Anul_________

CENTRALIZATOR

cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia în urma inventarierii și verificării

Nr. crt.

Denumirea subdiviziunii administrativ teritoriale a Municipiului București. (Sectorul......)

Numele și prenumele/denumirea proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde s-au constatat suprafețe de teren infestate cu buruiana ambrozia

Adresa unde s-au constatat suprafețele de teren infestate cu buruiana ambrozia

Scurtă descriere cu privire la localizare, grad de răspândire, mod de combatere

CONFORM CU ORIGINALUL

z

1.

2.

/ (

3.

/ y

Reprezentant Legal al Sectorului______al Municipiului București

Sectorul______al Municipiul București


Adresa:___________________________

Către


unicipiului București s-a constatat administrate de dumneavoastră pe raza


în urma verificărilor efectuate de către Sectorul prezența unor focare de infestare a terenurilor dețin acestei subdiviziuni administrativ-teritoriale, în locul_________________________________________________(se

va descrie locația), pentru care urmează să aplicați metode de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, potrivit prevederilor Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia și ale art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018.

Pentru recunoașterea acestei buruieni, vă transmitem alăturat prezentarea acestei plante și totodată vă informăm că puteți consulta site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (www.madr.ro). al Ministerului Mediului (www mmediu ro). precum și al Ministerului Sănătății. (www.ms.ro).

Recomandăm următoarele metode pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați Direcția pentru Agricultură București la telefon ___________________ pentru a obține

informațiile necesare.

Vă atenționăm că aveți obligația aplicării metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia până la data de 30 iunie a.c., potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 62/2018.

Dacă în urma controlului efectuat în perioada 1 iulie-15 iulie se constată faptul că nu ați luat măsurile specifice de combatere, veți fi sancționați cu „Avertisment".

în situația în care, în urma celui de-al doilea control efectuat pe teren, se constată faptul că nici până la data de 15 iulie a.c. nu ați luat măsurile necesare pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acestei buruieni, veți fi sancționați cu amendă contravențională de la 750 lei la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 5.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Aveți obligația să informați în scris primăria pe raza căreia ați efectuat lucrările prevăzute mai sus.

Primar,

ANEXA 3

Primăria Municipiului București


Direcția de Mediu

Serviciul Monitorizare Spații Verzi Anul

Către: Direcția pentru Agricultură a Municipiului București în atenția: Secretariatului Comisiei mixte pentru combaterea burtrtenii


CENTRALIZATOR

cu suprafețele de terenuri pe care s-a constata istența buruienii ambrozia

pe baza situației inventarierii și verificării terenurilor infestate de către Sectoarele 1-6 ale municipiului BucureștiNr. crt.

Denumirea subdiviziunii administrativ teritoriale a Municipiului București. (Sectorul......)

Numele și prenumele/denumirea proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde s-au constatat suprafețe de teren infestate cu buruiana ambrozia

Adresa unde s-au constatat suprafețele de teren infestate cu buruiana ambrozia

Scurtă descriere cu privire la localizare, grad de răspândire, mod de combatere

t .>

1.

Sectorul 1 al Municipiului București

2.

Sectorul 2 al Municipiului București

3.

Sectorul 3 al Municipiului București

4.

Sectorul 4 al Municipiului București

5.

Sectorul 5 al Municipiului București

( )

6.

Sectorul 6 al Municipiului București

Director Executiv al Direcției de Mediu,

MEDIU J