Hotărârea nr. 122/2019

HOTARAREnr. 122 din 2019-02-26 PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXELOR PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER LA OBIECTIVELE DE INVESTITII IMPLEMENTATE DE COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII LA STADIOANELE STEAUA, RAPID SI ARCUL DE TRIUMF, PEIVIND CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL EURO 2020


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata taxelor pentru organizarea de șantier la obiectivele de investiții implementate de Compania Națională de Investiții la stadioanele Steaua, Rapid și Arcul de Triumf, privind Campionatul European de Fotbal EURO 2020

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 268/14.02.2019, al Direcției Generale Economice nr. 1541/18.02.2019 și al Serviciului Euro 2020 nr. 24/24.02.2019;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 2/25.02.2019, raportul Comisiei economice, buget și finanțe nr. 27/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 122/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 1093/2013, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2017, privind declararea de interes public și de importanță națională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 236/19.04.2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 20X2, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) li

alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică localăfT^ubjj completările ulterioare;                                        ,--

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

HOTĂRĂȘT E'


ASISTENTA tehnica și JURIDICĂ


Art.1 Se aprobă scutirea de la plata taxelor pentru organizarea de șantier la obiectivele de investiții implementate de Compania Națională de Investiții, la stadioanele Steaua, Rapid și Arcul de Triumf, privind Campionatul European de Fotbal UEFA 2020.

Art.2 Modul de cooperare între Compania Națională de Investiții și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București va fi stabilit printr-un memorandum, în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală Infrastructură, Serviciul Euro 2020 și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.