Hotărârea nr. 121/2019

HOTARAREnr. 121 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "BUST LEXANDRU PALEOLOGU" AMPLASAT IN FATA CINEMATOGRAFULUI FAVORIT, SECTOR 6, BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

7

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Bust Alexandru Paleologu” amplasat în fața cinematografului Favorit, sector 6, București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 985/20.02.2019 si al Administrației Monumentelor si Patrimoniului Turistic nr. 730/20.02.2019;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 8/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 121/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit.a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ou-modificările si completările ulterioare.

CONFORM CU ORIGINALUL


©14JN'Sr


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUR

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă realizarea obiectivului de investiții ”Buș.t Alexandru amplasat în fața cinematografului Favorit, sector 6, București.

Art. 2 Amplasarea monumentului de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul și autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cu avizul privind concepția artistică a monumentului de for public emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, în baza analizei realizate de către Comisia națională pentru monumente de for public, respectiv Comisia zonală pentru monumente de for public.

Art. 3 Finanțarea realizării obiectivului de investiții, aprobată la art. 1 din prezenta hotărâre va fi asigurată din fonduri de la bugetul local al Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.