Hotărârea nr. 120/2019

HOTARAREnr. 120 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A UNUI PARTENERIAT CU MINISTERUL AFACERILOR DE EXTERNE IN VEDEREA PRELUARII PAVILIONULUI ROMANIEI LA EXPO DUBAI 2020 SI REAMPLASARII ACESTUIA IN MUNICIPIUL BUCURESTI


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

3


romanla2019.eu

aomârtsi io      UnmnJ f-xțcns


HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a unui partenerirul Afacerilor de

Externe în vederea preluării pavilionului Români^Hâ Expo Dubai 2020 și reamplasării acestuia în MunicipiAvând în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 781/13.02.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 6/2019, raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 3/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 119/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare solicitarea Ministerului Afacerilor Externe nr. Z/332/10.12.2018; în conformitate cu prevederile :

  • -  Art.4 din Ordonanța de Urgență nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 241/2018 pentru aprobarea participării României la Expoziția mondială 2020 "Connecting Minds, Creating the Future", Dubai, Emiratele Arabe Unite;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit.a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă de principiu realizarea unui parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea preluării pavilionului României la Expo Dubai 2020 la finalizarea respectivului eveniment și reamplasării acestuia în Municipiul București.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 26.02.2019.


ședința ordinară a Consiliului General al


zz

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ/’"


Anca Daniela Raicju


București, 26.02.2019

Nr. 120- SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zar^fjB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro