Hotărârea nr. 12/2019

HOTARAREnr. 12 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA DECLANSARII PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU SUPRAFATA DE 115 MP, PARTE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA SPLAIUL UNIRII NR. 607-611, SECTOR 3, NR. CADASTRAL 204283, SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA" STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU" IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

I CONFORM CU ORIGINĂ


HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru suprafața de 115 mp., parte din terenul proprietate privată de la adresa Splaiul Unirii nr. 607-611, sector 3, nr. cadastral 204283, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu” în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul comun de specialitate al Direcției Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură și al Direcției Patrimoniu nr. 753/18.01.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr.3/31.01.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 9/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 12/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Art. 5 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea Guvernului nr. 958/2013;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 25/01.02.2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale”;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 265/02.11.2006 privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local „Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu”;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 268/02.11.2006 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 25/01.02.2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale”;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 35/28.02.2011 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu”, în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 155/28.09.2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 35/28.02.2011 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu”, în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local și aprobarea sumei globale estimate a despăgubirilor compusă din valorile [ndividuale aferente acestora;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

H O TJVR.Ă ȘT E:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a suprafeței de 115 mp. parte din imobilul teren situat la adresa Splaiul Unirii nr. 607-611, sector 3j București, nr. cadastral 204283, expropriator fiind Municipiul București, conform planului prev^zbt în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta

Art.2 Se aprobă lista cu identificarea imobilului afectat de coridorul de expropriere și a proprietarului identificat conform evidențelor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București și ale direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și Primăriei Sectorului 3, suprafața care urmează a fi expropriată și valoarea individuală a despăgubirilor, stabilită conform raportului de evaluare întocmit, prevăzute în anexa nr. 2.

Art.3 Se aprobă ca justă despăgubire pentru suprafața de 115 mp. parte din imobilul teren situat la adresa Splaiul Unirii nr. 607-611, sector 3, București, nr. cadastral 204283, afectat de lucrarea de utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu”, suma de 137.305,5 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici. Suma de bani va fi alocată din bugetul Municipiului București.

Art.4 Suma prevăzută la art. 3 al prezentei hotărâri se virează în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarului imobilului în vederea despăgubirii în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.5 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.6. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana ZamfirBucurești, 31.01.2019

Nr. 12

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Nr. cadastral

204283


Cartea Funciară nr.


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE SCARA 1:1000


Suprafața măsurată


Adresa imobilului:


AM) ■


4132 mp


Splaiul Unirii nr.607-611 , București


U.A.T.


Sector 3Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

322889.247

592385.260

43.37

2

322927.418

592405.854

16.09

3

322925.605

592421.843

72.99

4

322908.111

592492.707

44.09

5

322865.310

592482.136

99.79

S=4132mp


Nr. cad.


Suprafața

(mp)


Categoria _ de. folosința


Descrierea imobilului


Nr. cad.


Suprafața

(mp)


Categoria

folosința


Descrierea imobilului


204283TOTAL:
■TOPO S.R.L.

-; /CAT \ a maturatorilor la terenț iții docum’entafiețcadasfiale steiâ-'cotteal

ca j


Anexa 2


ANEXA 2


DATA DE REFERINȚA 15 IANUARIE 2019

Nr.

Crt


Nume Proprietar


Tabel cu situația imobilelor afectate de expropriere in proiectul de utilitate publica Străpungere Bdul. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu"Suprafața

CONSTRUCȚIE propusa pentru expropriere


SC GENERAL AUTO TRADING SRL


Splaiul Unirii, nr. 607-611, sector 3


Suprafața totala TEREN propusa spre expropriere (mp)Valoare totala teren + construcții [Lei]


137.305,5 lei


137.305,5 leiANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor imobilelor propuse pentru expropriere pentru executarea lucrărilor de utilitate publica -"Străpungere Bdul. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu"

Raportul de evaluare este efectuat in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:

  • 1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan.

  • 2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari.

  • 3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2019 4. S-a avut in vedere Grila Notariala 2019 București intocmita de S.C. EURO EXPERT SRL.

5 Suprafețele utilizate in estimare?. valorilor sunt celQ măsurate si primit0 de la S O GEO TOPQ SRL pl?.n amplasament emis de GeoTOPO 6. Extras CF 92089/04.12.2018


GCT t

EVAL )

S.R.L.