Hotărârea nr. 119/2019

HOTARAREnr. 119 din 2019-02-26 PRIVIND ATINGEREA PROGRESIVA A TINTEI PENTRU ACHIZITII PUBLICE ECOLOGICE - 5% DIN TOTALUL PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE, PINA IN ANUL 2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

r

I_____________


HOTĂRÂRE

privind atingerea progresivă a țintei pentru ActiizițitT’ublice Ecologice - 5% din totalul Programului Anual al Achizițiilor Publice, până în anul 2025

Având în vedere expunerea de motive a Consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Achiziții Publice nr. 147/25.01.2019;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 2/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 118/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a, pct. 3, pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă atingerea progresivă a țintei pentru Achiziții Publice Ecologice - 5% din totalul Programului Anual al Achizițiilor Publice, până în anul 2025.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro