Hotărârea nr. 118/2019

HOTARAREnr. 118 din 2019-02-26 PRIVIND ACORDAREA UNOR MANDATE SPECIALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC BUCURESTI- ILFOV, PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC CATRE "S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A." SI "ECOTRANS STCM S.R.L."

CONSILIUL GENERAL AL            romania2019.eu

RomâW- ta Corwa/ LW.n?. Eteotxr^


privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București - Ilfov, pentru delegarea serviciului de transport public către ”S.C.

Serviciul Transport Voluntari S.A.” și "Ecotrans STCM S.R.L.”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 3191/19.02.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 31/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 117/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 5371/12.02.2019 prin care solicită acordarea de mandat special;

în conformitate cu prevederile:

- art. 8 alin. (3) lit. dA1), lit. dA2), lit. i) și lit. k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 140/11.04.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București -Ilfov (ADTPBI);

în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii de transport public de călători în regiunea București - Ilfov, cu operatorul regional S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A., care cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și care include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii prevăzute la art. 29 alin. (13) din Legea nr. 51/2006.

(2) Documentația de atribuire se elaborează în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, se supune avizării Consiliului General al Municipiului București și se aprobă de Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov.

Art.2 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători în regiunea București - Ilfov, cu operatorul regional Ecotrans STCM S.R.L., care cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și care include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii prevăzute la art. 29 alin. (13) din Legea nr. 51/20016.


(2) Documentația de atribuire se elaborează în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, se supune avizării Consiliului General al Municipiului București și se aprobă de Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov.

Art.3 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe Regulamentul serviciului de transport public local de călători în regiunea București - Ilfov, Caietul de sarcini, contractul de prestare a serviciului, pe baza regulamentului - cadru, a caietului de sarcini -cadru și a contractului - cadru de prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art.4 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art.5 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să refuze, în condițiile justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operatori.

Art.6 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să exercite delegarea gestiunii și atribuirea directă a contractului de delegare a serviciului de transport public local de călători în regiunea București - Ilfov către S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.

Art.7 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să exercite delegarea gestiunii și atribuirea directă a contractului de delegare a serviciului de transport public local de călători în regiunea București - Ilfov către Ecotrans STCM S.R.L.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Râiciu
București, 26.02.2019

Nr. 118

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro