Hotărârea nr. 117/2019

HOTARAREnr. 117 din 2019-02-26 PRIVIND AVIZAREA STUDIILOR DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI CATRE "S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A." SI "ECOTRANS STCM S.R.L." SI APROBAREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV PENTRU ACESTIA

București și Județul Ilfov pentru aceștia

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 3190/19.02.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 30/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 116/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 5371/12.02.2019 de înaintare a Studiilor de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători către operatorii ”S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.” și "Ecotrans STCM S.R.L.”

în conformitate cu prevederile:

 • -   art. 8 alin. (3) lit. d), art. 22 și art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 140/11.04.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI);

în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători către ”S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se avizează Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători către "Ecotrans STCM S.R.L.”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Anca Daniela RaiciuSECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir
București, 26.02.2019

Nr. 117B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


Studiu de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători în regiunea București - Ilfov, către S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A., în regim de urgență......... 1 1 .......—'

Sediul ADTPBI. - CCIR Business Center București, fect.3, Bd. Octavian Goga nr.2, et.6, cam.l, CIF 38474532; office@tpbi.ro; www.tpbi.ro ț /' ,  \ ~'\    \

APITOLULI

OBIECTIVUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Pag. 2

CAPITOLUL II

DESCRIEREA SERVICIULUI EXISTENT DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI

Pag. 5

CAPITOLULUI

CADRUL INSTITUȚIONAL SI DE REGLEMENTARE

Pag.25

CAPITOLUL IV

STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATA A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN REGIUNEA BUCUREȘTI - ILFOV

Pag. 28

CAPITOLUL V

PREZENTAREA OPERATORILOR REGIONALI ILFOV

Pag. 33

CAPITOLUL VI

CONTROLUL EXERCITAT DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA ASUPRA OPERATORULUI

Pag. 42

CAPITOLUL VII

OPORTUNITATEA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT

 • 1.  Prevederi legislative

 • 2.  Justificări de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifica delegarea

Pag. 43

CAPITOLUL VIII

ELEMENTELE CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

 • 1.  Aria teritoriala

 • 2.  Obligația de serviciul public

 • 3.  Natura si întinderea drepturilor exclusive acordate operatorului STB

 • 4.  Durata contractului

 • 5.  Condițiile contractului

 • 6.  Parametrii pe baza carora se va calcula compensația

Pag.54

CAPITOLUL IX

CONCLUZII

Pag. 57

Anexa 1

Sumarul Programului interimar de transport pentru regiunea București -

Ilfov 2018

Anexa 2

Sumarul Programului integrat de transport pentru regiunea București -Ilfov

Anexa 3

Lista proiectelor depuse pentru finanțare din POR 2014-2020 (Program Operațional Regional) - vehicule si infrastructura


CAPITOLUL I - OBIECTIVUL STUDIULUI L

Prezentul Studiu de Oportunitate este o continuare a analizelor și recomațfdjjritor făcute în Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 elaborat pentru regiunea București - Ilfov si aprobat de Municipiul București, Consiliul Județean Ilfov si cele 40 de localitati de pe teritoriul județului Ilfov, in 2017 pentru imbunatatirea, modernizarea, dezvoltarea integrata si eficienta a transportului public de calatori pe intreg teritoriul regiunii.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI), constituită în noiembrie 2017, ca asociere a celor 42 de autorități locale ale regiunii București - Ilfov, cu scopul inființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a Serviciului public de transport local din cadrul asociației, a elaborat, pe baza recomandărilor PMUD, Programului Integrat de Transport Public de Calatori -București - Ilfov, program aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor in 19 iulie 2018 si publicat pe site-ul www.tpbi.ro.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI), a fost constituită în noiembrie 2017, ca asociere a tuturor celor 42 de autorități locale ale regiunii București - Ilfov, cu scopul:

 • •   înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a Serviciului public de transport local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre;

 • •  îmbunătățirii mobilității integrate prin administrarea coordonată și finanțarea corespunzătoare a serviciilor publice de transport în zona de influență în transport a Municipiului București;

 • •   Stabilirii politicilor vizând planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor publice de transport de călători în zona metropolitană București-llfov și zona de influență în transport a Municipiului București, pentru transportul cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou, trenuri regionale, transport naval și alte mijloace de transport terestre, pe apă și suspendate, inclusiv alte sisteme de transport alternativ.

Asociația a semnat contractul de delegare a gestiunii nr. 1/2018 cu Societatea de Transport București- STB SA (societate constituita prin transformarea RATB), contract de urgență, pentru prestarea serviciului de transport public in București si pe un număr de 21 de rute preorășenești / regionale, pe baza unui program interimar de transport, stabilit pina la aplicarea Programului Integrat de Transport Public de Calatori -București - Ilfov.

Prezentul studiu de oportunitate stabilește modalității de gestiune a serviciului de transport public de călători pentru un număr de 5 trasee preorășenești / regionale si are ca scop stabilirea modalității de gestiune și inițierea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pentru cele 5 trasee în regiunea București - Ilfov, către operatul regional S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A., in regim de urgenta, studiu care cuprinde următoarele elementele obligatorii:

 • c. investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitgitVă și și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului;

 • d. justificările de ordin economic, financiar, social și de(med<f, care justifică delegarea


gestiunii;

 • e. nivelul minim al redevenței, după caz;

 • f. durata estimată a contractelor de delegare.


Programul Integrat de transport este un document flexibil care tine seama de dezvoltările economice și sociale și se va adapta cerințelor viitoare. Programul permite incredintare de servicii publice care sa asigure protecția economica corespunzătoare a serviciilor in cauza, lasand in același timp loc pentru alte tipuri de servicii atunci când este posibil.

Programul interimar de transport pentru o grupă de 5 rute (trasee) ce fac obiectul prezentului studiu conține informații cu privire la traseele din Județul Ilfov, denumirea acestora, lungimea traseelor, capetele de traseu, numărul de mijloace de transport precum și graficele de circulație cu orele de plecare-sosire din capetele de traseu.

Prezentul studiu fundamentează necesitatea si oportunitatea gestiunii directe a serviciului de transport public local de călători pe 5 rute regionale ( trasee) , în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si a Legii nr. 51/2006 actualizată, privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 28, alin.(21) lit. b), prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului către operatorul regional S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.


începând cu 17.05.2019, ADTPBI poate începe procedura de contractare pe termen lung a operatorului regional S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. , în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007. în acest sens a fost publicat in JOUE Anunțul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice - Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007, nr. 212093-2018-RO ce trebuia publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.


Contractul de servicii publice / delegare de gestiune urmează a se încheia in regim de urgenta între ADTPBI si S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A, pina la atribuirea contractului de delegare pe termen lung.

Contractul va acoperi serviciile prestate cu autobuze pe o parte din traseele Județului Ilfov, pe un Program interimar de transport public de calatori pe u număr de 5 rute regionale, ce se aplică până la aplicarea Programului Integrat de Transport Public de Calatori.

Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD) formulează o strategie și un plan de investiții pentru a îmbunătăți calitatea, securitatea, integrarea și accesibilitatea infrastructurii și serviciilor de transport public.
„ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV" (ADTPBI) este o persoană juridică de drept privat, de interes public, înființată în temeiul prevederilor art.11-13 din Legea nr.215/20QLprivind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței'G^.vdrnului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislației române, precum și cu pre'țederile Actului Constitutiv și Statutului asociației.


--j

Pentru realizarea obiectivelor privind transportul public localjUdetean), asociații mandatează ADTPBI, prin statutul său, să exercite în numele $i rfuunitățile administrativ-teritoriale membre atribuții legate de serviciul de transport privind planificarea, reglementarea, atribuirea, contractarea, monitorizarea și controlul servicului, tarifarea și taxarea, realizareâ'-și — implementarea programelor de dezvoltare.

în vederea inițierii procedurii privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe teritoriul administrativ al localităților locale membre ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV, se întocmește prezentul studiu de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători pe un număr de 5 trasee regionale , pe teritoriul ADTPBI.

Având în vedere starea extrem de dificilă a flotei utilizate în transportul public de călători și în concordanță cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2016-2030 elaborat pentru regiunea București - Ilfov, Primăria Orașului Voluntari s-a angajat să achiziționeze și să îmbunătățească flota și infrastructura publica de transport, atit prin fonduri proprii ale operatorului cit si prin utilizarea de fonduri europene alocate prin Programul Operațional Regional. Astfel, Primăria Voluntari, a depus 2 proiecte privind Reducerea emisiilor de carbon in Orașul Voluntari prin achiziția de autobuze electrice pe 3 rute, respectiv 4 rute , urmând a achiziționa un număr de 36 de autobuze electrice. Pe termen lung, Operatorul de transport va opera 9 rute.

CAPITOLUL II - DESCRIEREA SERVICIULUI EXISTENT DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI

Transportul public local de călători în regiunea București -Ilfov se va desfășura ținând cont de viziunea de dezvoltare și obiectivele prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru regiunea București-llfov, aprobat în martie 2017, și anume:

Crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții, cu următorele obiective:

 • I.    ACCESIBILITATE - Asigură că tuturor cetățenilor le sunt oferite opțiuni de transport care le facilitează accesul la destinații și servicii esențiale;

 • II.    SIGURANȚĂ Șl SECURITATE-îmbunătățirea siguranței și securității în circulație;

 • III.    MEDIU - Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

 • IV.    EFICIENȚĂ ECONOMICĂ - îmbunătățirea eficienței și a eficacității economice a transportului de persoane și mărfuri;

 • V.    CALITATEA MEDIULUI URBAN - Contribuie la creșterea atractîvității și calității mediului urban și a designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății, în ansamblu.

Efectuarea serviciului de transport public local de călători trebuie să asigure:

a. satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și operatorilor economici pe

teritoriul regiunii București - Ilfov;

b. creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor;

 • c.

 • d.


accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

informarea publicului călător;


 • e. executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în continuitate, regularitate, siguranță și confort;

 • f.  corelarea capacității de transport cu cererea de transport existe

 • g. optimizarea funcționării transportului public local, prin asigur operatori;

 • h.  stimularea cetățenilor pentru utilizarea transportului public atractivitatii acestuia

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale sau a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul asigurării transportului public local.

Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în contextul existenței unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public este serviciul ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • •  se efectuează de către un operator de transport rutier sau transportator autorizat, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și Legii 92/2007 privind transportul public local;

 • •   se efectuează numai pe raza administrativ-teritorială a localităților membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară;

 • •   se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către asociația de dezvoltare intercomunitară;

 • •   se efectuează de către operatorii de transport rutier sau transportatorii licențiați cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze și tramvaie deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz în localitatea respectivă;

 • •   persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • •   pentru efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și Legea 92/2007 privind transportul public local;

 • •  transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini ale traseului.

în conformitate cu art. 8 alin. 1 din Legea nr.51/2006 privind serviciiile comunitare de utilități publice, „Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale care compun sistemele de utilități publice."

Serviciile de transport public de călători cu autobuze, troleibuze, tramvaie sunt în responsabilitatea ADTPBI, ca asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop servicii de utilități publice, conform mandatelor acordate acesteia prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre.

Programul interimar de transport propus propus pentru un număr de 5 trasee se va aplica până la crearea condițiilor tehnice și legale de contractare a serviciilor pe termen lung cu toți operatorii, pe toate rutele, conform ânfynfurilor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pina la
implementarea politicii tarifare integrate și a Programului Integrat de Transport Pubjj -București - Ilfov, aprobate.

Programul interimar prevede contractarea inițială a un număr de 5 de Unii de^ăutobuz pe care operatorul operează și în prezent, si pe durata contractului de 2 ani, are prevăzut un număr de 1.610.935,4 km planificați. Programul interimar mai prevede extinderea operării de la cele 5 rute la 8 rute, având în vedere investițiile inițiate de operator pe termen scurt, și anume achiziționarea unui număr de 50 de autobuze. Odată cu achiziționarea acestor autobuze, se va asigura aplicarea Programului Integrat de Transport Public de Calatori -București - Ilfov, aprobat, pe traseele alocate operatorului S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A, la capacitatea și frecvența prevăzute în acesta.

Programul de transport aplicabil la semnarea contractului de urgență pentru cele 5 rute atribuite inițial este prezentat mai jos:

Programul de Transport anual

--. . ..... ......----------—

1 ’•

- -

21 de sâmbătă

'î:*-’

1

Autobuze

4392,7 km/zi

3655,3 km/zi

2868,7 km/zi

în toate zilele din

an

Total Km anual planificați*

Autobuze

1.610.935,4 km anual

*lnclusiv 10% din total km traseu planificați, pentru km acces/retragere

■ . ' *.

Km planificați*

-Ti

1

416

864,0

576,0

576,0

2

450

765,9

558,9

558,9

3

467

1010,1

819,0

609,7

4

468

1187,5

1047,2

841,5

5

473

565,2

565,2

282,6

Km planificați traseu / zi

4392,7

3566,3

2868,7

Km acces+retragere/zi (10% din km traseu)

439,3

356,6

286,9

Total km

4832,0

3922,9

3155,6

Nr.zile

251

50

64

Total km planificați anual

1.610.935,4 km anual

...............


f ADTPBjl

-a


a          "4

vt'

V’i       c-

CONFORM CU ORIGINALUL,-PROGRAM DE TRANSPORT

LINIA NR STAȚII LUNGIME

TRASEU

CAPETE

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.)

NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-10

10-14

14-19

19-21

21-23

Prima

Ultima

R416

Dus:      38 stafii

16000m ’ întors: 35 statii 16000m '

Dus: PIPERA (DIMITRE POMPEI) - CART. PIPERA - VOLUNTARI întors: VOLUNTARI - CART. PIPERA - PIPERA (DIMITRE POMPEI) Capi: PIPERA (DIMITRE POMPEI)            Cap2: VOLUNTARI

70

40

(60)

40

(60)

45

(65)

40

(60)

45

(65)

50

(60)

5:20

(5:25)

5:10

(5:30)

22:50

(22:40)

22:50

(22:40)

3

(2)

3

(2)

3

(2)

3

(2)

3

(2)

3

(2)

R450

Dus: 17 statii 10400 m ' întors: 17 statii 10300 m '

Dus:PIPERA (DIMITRIE POMPEI) - PETRICANI - SOS. PIPERA - STR. EROU

IANCU NICOLAE - PIPERA (COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA) întors: PIPERA (COMPLEX BĂNEASA) -STR. EROU IANCU NICOLAE - SOS.

PIPERA - PETRICANI - PIPERA (DIMITRIE POMPEI)

Capi: PIPERA (DIMITRIE POMPEI)Cap2: PIPERA (COMPLEX BĂNEASA)

70

25

(65)

25

(35)

40

(40)

25

(40)

30

(35)

45

(35)

4:55

(5:40)

5:15

(5:10)

22:30

(22:45'

23:05

(22:40)

3

(1)

3

(2)

2

(2)

3

(2)

3

(2)

2

(2)

R467

Dus. 18 statii 9100 m întors: 19 statii

9100 m

Dus: BUCUR OBOR-PODCFR AFUMAȚI

întors: POD CFR AFUMATI-BUCUR OBOR

Capi: BUCUR OBOR                   Cap2: POD CFR AFUMAȚI

70

20 (23) (30)

20 (23) (35)

25 (23) (30)

20

(23)

(30)

25

(23)

(35)

20

(25)

(30)

5:05 (5:15) (5:15)

5:10 (5:10) (5:10)

22:45

(22:30)

(22:30)

22:15

(21:55)

(21:55)

5

(3)

(2)

5

(4)

(3)

4

(4)

(3)

5

(4)

(3)

5

(4)

(3)

4

(4)

(2)

R468

Dus: 19 stații 9350 m întors: 20 stații 9350 m

Dus: BUCUR OBOR-POD CFR STEFANESTI

întors: POD CFR STEFANESTI-BUCUR OBOR

Capi: BUCUR OBOR                  Cap2: POD CFR STEFANESTI

70

13

(18)

(20)

15

(18)

(25)

20

(20)

(25)

15

(18)

(23)

20

(20)

(25)

15

(15)

(20)

5:15

(5:10)

(5:10)

5:15

(5:05)

(5:05)

22:25

(22:20)

(22:20)

21:55

(21:50)

(21:50)

6

(4)

(4)

6

(5)

(4)

5

(5)

(4)

6

(5)

(4)

5

(5)

(4)

5

(5)

(4)

R473

Dus: 28 statii 15700m întors: 28 statii 15700m

Dus: POMPILIU ȘTEFU - PRIMĂRIA VOLUNTARI - PARC TUDOR VLADIMIRESCU - BOUL. PIPERA - GRĂDINA ZOOLOGICĂ - BĂNEASA întors: COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA- GRĂDINA ZOOLOGICĂ- BDUL. PIPERA - PARC T. VLADIMIRESCU- PRIMĂRIA VOLUNTARI - POMPILIU ȘTEFU

Capi: POMPILIU ȘTEFU            Cap2: COMPLEX COMERCIAL

70

60

(60) (120)

60

(60) (120)

60

(60) (120)

60

(60) (120)

60 (60) (120)

60

(60) (120)

5:45 (5:45) (5:45)

5:45 (5:45) (6:40)

22:43.

(22:45)

(21:55)

22:45

(22:45)

(22:45)

2

(2)

(1)

2

(2)

(1)

2

(2)

(1)

2

(2)

(1)

2

(2)

(1)

2

(2)

(1)
Identificarea ariei teritoriale

Regiunea București - Ilfov beneficiază de o rețea extinsă de infrastructură pentru2 nov.


ic'irrulți.-modal, dar una care a avut de suferit de-a lungul anilor din cauza lipsei finanțărîTor pșfitru mentenanță^sau' investiții și este afectată de separarea rigidă între modurile de transport, la an


Suprafața totală a Regiunii București-llfov este de 1.821 km2, din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București și 86,9% al județului Ilfov.

Municipiul București, capitala țării, este cea mai mare aglomerare urbană din România, populația să fiind, conform Recensământului populației din 2011, de 1.883.425 (o densitate de aproximativ 8.160 Iocuitori/km2), ceea ce reprezintă circa 9% din populația totală a României și peste 17% din populația urbană a țarii. Conform INS la nivelul anului 2016 populația rezidentă a Bucurestiului înregsitra 1.844.312 locuitori, cu mențiunea că, în contextul existenței unor oportunități economico-sociale deosebite, numărul real al populației care locuiește, lucrează sau invață în regiune este, în realitate, mai ridicat decât cel înregistrat oficial.

Bucureștiul are o rețea extinsă de transport public, dar vehiculele nu au prioritate în trafic, ceea ce reduce viteza și eficiența sistemului; de asemenea, rețeaua nu primește îmbunătățirile necesare privind calitatea și infrastructura care ar face această opțiune mai atractivă pentru utilizatorii autovehiculelor personale.

Conform PMUD si Programului Integrat de Transport Public de Calatori la nivelul întregii rețele de transport, prestația de transport public de călători a fost organizată în cursul anului 2016 în cadrul a 8 autobaze si 7 depouri de tramvai, 3 depouri de troleibuze si 1 depou mixt, parcul total de vehicule fiind distribuit pe 155 trasee astfel: 26 linii de tramvaie, 116 linii de autobuze, din care 21 linii preorășenești, 15 linii de troleibuze și s-a concretizat în atingerea următorilor indicatori:

 • - 72.630.000 km realizați

 • - 438.562.000 călătorii efectuate (estimate în funcție de vânzarea de titluri de călătorie si de legitimațiile acordate beneficiarilor de gratuități);

Noul program integrat de transport pentru regiunea București - Ilfov prevede o creștere cu peste 20% a numărului de calatori utilizatori ai transportului public de calatori.

Județul Ilfov include 40 unități teritorial-administrative: 8 orașe si 32 de comune

Astfel, aria teritoriala pe care s-a dezvoltat Programul Integrat de Trasnport Public București - Ilfov este compus din următoarele UAT-uri:

1. Municipiul București

15. Comuna Chiajna

29. Comuna Grădiștea

2. Județul Ilfov

16. Comuna Ciolpani

30. Comuna Gruiu

3. Oraș Bragadiru

17. Comuna Ciorogârla

31. Comuna Jilava

4. Oraș Buftea

18. Comuna Clinceni

32. Comuna Moara Vlăsiei

5. Oraș Chitila

19. Comuna Copăceni

33. Comuna Mogoșoaia

6. Oraș Măgurele

20. Comuna Corbeanca

34. Comuna Nuci

7. Oraș Pantelimon

21. Comuna Cornetu

35. Comuna Periș

8. Oraș Popești-Leodeni

22. Comuna Dascălu

36. Comuna Petrăchioaia

9. Oraș Voluntari

23. Comuna Dărăști

37. Comuna Snagov
10. Comuna 1 Decembrie

24. Comuna Dobroești

38. Comuna Ștefăneștii de Jos

11. Comuna Afumați

25. Comuna Domnești

39. Comuna Tunari

12. Comuna Berceni

26. Comuna Dragomirești Vale

40. Comuna Vidra

13. Comuna Brănești

27. Comuna Găneasa

41. Oraș Otopeni

14. Comuna Cernica

29. Comuna Glina

42. Comuna Balotesti

Capitala României este un oraș cu rang de municipiu, cu statut de unitate administrativă aparte (asemănător județului) și, totodată, cel mai mare oraș al țării, atât ca număr de locuitori cât și ca suprafață, cel mai mare și important centru politic, economic, financiar-bancar, comercial, cultural-științific, de învățământ, de transport, informațional, sportiv și turistic al tarii.

Bucureștiul este situat în sud estul țării, la o distanță de 125 km sud de Carpații Orientali, 64 km nord de fluviul Dunărea și la 250 km vest de Marea Neagră, este înconjurat de Județul Ilfov cu care formează regiunea de dezvoltare București-llfov, iar axa București-Ploiești reprezentă principalul coridor de creștere economică a țării.


Toate localitățile din Jud. Ilfov sunt membre ale Asociației.

Descrierea serviciului de transport public de călători ca serviciu de interes economic general

Serviciul de transport public este serviciu de interes economic general, fiind baza mobilității și accesului la facilitățile urbane, a accesibilității la servicii sociale și de sănătate pentru toate categoriile de locuitori din aria adminsitrativ teritorială a ADTPBI.

Regiunea București - Ilfov beneficiază de o rețea extinsă de infrastructură pentru transportul public multi-modal, dar una care a avut de suferit de-a lungul anilor din cauza lipsei finanțărilor pentru mentenanță sau investiții și este afectată de separarea rigidă între modurile de transport, la anumite niveluri. în interiorul Bucureștiului există rețele extinse de metrou, tramvai, troleibuz si autobuz, deservite de doi operatori publici (STB si METROREX). Județul Ilfov este deservit de operatori interni și privați de transport public cu autobuze și de conexiuni feroviare inter-city, dar puternic concentrate pe București, cu o conectivitate scăzută la nivelul județului Ilfov.

Lipsa de integrare între diferitele rețele poate să fie identificată prin aspecte privind infrastructura stațiilor și a vecinătăților, structurii tarifare diferite, lipsa informațiilor pentru pasageri și segregarea serviciilor între București și Județul Ilfov. Un sistem comun de taxare a fost instituit între serviciile metroului și RATB /noul STB (tramvai, troleibuz și autobuz) în anul 2013, dar a fost întrerupt în anul 2014.


Ca urmare, pasagerii sunt obligați să utilizeze doar un singur mod de transport, sau mai exact un singur operator, sau să investească sume mari de bani în mai multe transferuri pentru fiecare călătorie. Acesta este un aspect crucial, așa cum reiese din chestionarele privind obiceiurile de călătorie, realizate pe gospodării, 66% din pasagerii RATB, 60% din pasagerii metroului și 74% din pasagerii transportului public dtn~ttfOV‘$i 60% din navetiștii care utilizează trenul nu sunt proprietari de mașini, fiind din acest motiv utilizatori                 ORIGÎNALU1

Serviciile actuale asigurate de modurile de transport public


c-Pentru scopul Studiului de Oportunitate, relevant este transportul de suprafața cu autobuze pe aria regiunii București - Ilfov.A. Operatori deținuți/ contractați de Autoritățile locale:


OPERATOR INTERN STB - 166 rute actuale din care 21 rute act Contractului de delegare nr. 1/2018 OPERATOR OPERATOR

INTERN VOLUNTARI - 5 rute regionale

INTERN BUFTEA - 2 rute regionale

PRIVAT OTOPENI-2017 - rute in localitate

PRIVAT BALOTESTI-2014 - rute in localitate


OPERATOR OPERATOR

IN CURS DE ÎNFIINȚARE OPERATOR REGIONAL CHITILA/MOGOSO

Operatori privați licentiati de ARR

•   36 OPERATORI PRIVAȚI LICENȚIAȚI ARR (program de transport 2008) - fara contract de delegare, cu

activitate mai mult comerciala decit de transport public de calatori, fara aplicarea standardelor de transport urban in vigoare;

Trebuie menționat ca Autoritatea locala este in intregime responsabila pentru planificarea serviciului public local/ regional, conform Constituției României (răspunde de realizarea serviciilor publice de interes local), a legislației europene: Regulamentul UE 1370/2007 privind transportul pe cale ferata si rutier, intrat in vigoare din decembrie 2009 si a legislației naționale: Legea serviciior de transport public local nr. 92/2007 precum si Legea 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 care prevede anumite modificări referitoare la transport public local de călători.

Conform Legii nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 , Art 16 - (1) Consiliile locale, consiliile județene, precum și Consiliul General al Municipiului București sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum și să înființeze societăți de transport public dacă acestea nu există.

Cei 36 de operatori privați din zona metropolitana, licentiati de ARR din 2008, nu respecta Regulamentul UE 1370/2007 privind transportul pe cale ferata si rutier, intrat in vigoare din decembrie 2009, care este obligatoriu pentru toate tarile membre si prevede obligația ca autoritatea contractanta sa incheie contracte de servicii publice cu reguli bine determinate si indicatori de performanta (sa se stabilească costul lei/ km si subvenția). Regulamentul prevede ca altfel orice drept de traseu sau/ si subvenție este de fapt ajutor de stat, si respectarea Regulamentului inlocuieste procedura clasica de ajutor de stat.

Operatorii privați posesori de licențe de transport date de ARR incepind cu 2008, au licențele prelungite după 2013, anual, avind la baza următoarelor acte legislative:

• O.U.G. nr 30 din 2013 - pentru prelungirea valabilitatii licențelor de traseu si a programelor de transport public județean - prin care programul de transport, în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, își menține valabilitatea până la data de 30 iunie 2014; OUG aprobata prin Legea nr.225 din 15.07.2013 si actualizată la data de 4 iulie 2015;

• Ordin comun MAI nr.258 si MTI nr.1672 din 2012 - pentru aprobarea Normelor privind condițiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele in zona metropolitana București;

Legea Nr. 107 din 26 mai 2016-privind aprobarea OG 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov pina la 31 decembrie 2016.

' N rOUG 5/2017 pentru modificarea OUG 63/2015 privind prelungirea valabilitatii licențelor de traseu si a programului de transport in baza carora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul București si localitățile județului Ilfov, precum si pentru prelungirea valabilitatii licențelor de traseu si a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, in cazul in care procedura de atribuire a acestora a hotarari ale instanțelor de judecata;

ARR a acordat licențe în baza OUG nr.5/2017, licențe valabile până la 31.12.2018.


Programul de transport elaborat de ARR in 2008 si continuat in prezent nu include stațjj capetele de traseu si nu tine cont de condițiile de transport ce trebuiesc indeplinite pentru civilizat.

Procedura de selecție a celor 36 de operatori privați nu a urmat legislația de achiziții publice


De asemenea s-a constatat existenta unui număr mare de reclamatii privind călit       rviciilor oferite de

microbuzele licențiate ARR, aspecte menționate si in Planul de Mobilitate Urbana Durabile 2016 - 2030.'

Avind in vedere prevederile Regulamentului 1370/2007 prin care Anunțul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice - Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă, se pot lua următoarele masuri pentru buna funcționare a transportului public de calatori in regiunea București - Ilfov:

Atribuirea in regim de urgenta a contractelor de delegare de gestiune pentru operatorii interni care performeaza in prezent serviciul de transport public de calatori, procedurile de contractare fiind finalizate in cazul STB si in curs de realizare pentru ceilalți operatori regionali;

Atribuirea in regim de urgenta a contractelor de delegare de gestiune pentru un număr de 20 de rute către operatori privați,

Analizarea si identificarea de rute specifice care deservesc noile zone rezidențiale sau zone comerciale si industriale ce pot fi incluse in Programul Integrat de Transport, in plus fata de rutele existente si atribuite prin procedura competitiva conform Regulamentului 1370/2007.

In plus, pe teritoriul regiunii București - Ilfov se desfasoara activitatea de transport public prin curse speciale, pe baza licențelor de traseu acordate de ADTPBI.

Rețeaua transport cu autobuze deservită de alți operatori pe teritoriul Județului Ilfov

Rețeaua de transport public Ilfov-București operează sub formă de stea, cu autobuze care pleacă de la una din cele șase locații principale (deși mai există câteva care deservesc doar 1-3 rute fiecare) și se deplasează în localitățile din Ilfov situate de-a lungul șoselelor principale interurbane. Rețelei îi lipsesc serviciile între localitățile din Ilfov care sunt situate pe trasee diferite. Aceste trasee sunt conform Programului de Transport 2008 și sunt deservite de către operatori interni și de către operatori privați.

Harta de mai jos ilustrează rețeaua de autobuze din Ilfov realizate de alți operatori decât STB, raza de deservire a rețelei și stațiile terminale ale acesteia din București. Serviciile se concentrează pe coridoarele majore de intrare în București, iar fiecare traseu conectează câteva localități din Ilfov, deseori doar un oraș sau o comună individuală, cu o stație la marginea Bucureștiului. Un număr semnificativ de localități nu beneficiază de

transport public.                                       .

De asemenea, în cazul localităților mai.mari,'deși'sunt deservite de transportul public, acesta nu așj distribuție uniformă, fiind concentrat în lungul drumului principal care tranzitează localitatea.I ADTP

&

/r~


Stațiile duc lipsă de dotări pentru pasageri, inclusiv informații, cum ar fi harta traseului, orarul autobuzelor, etc. Operatorii de autobuze au de obicei o flotă mixtă, între 15 și 60 vehicule, dintre care majoritatea sunt microbuze.

Operatori interni

BUCUREȘTI

Societatea de Transport Public STB SA, operator regional, operează în prezent un număr de 21 rute regionale, în baza Contractului de delegare de gestiune de urgență nr. 1/2018.

BUFTEA

Orașul Buftea oferă transport public local la nivelul localității prin 2 rute (101 Studio - Chitila și 102 Studio -REMAT). Serviciile sunt deservite de SC GENERAL PUBLIC SERV SA- operator intern detinut integral de către orașul Buftea, serviciile fiind atribuite direct în anul 2012 pe o durată de 6 ani, Operatorul are în operare 4 autobuze. Acesta este în proces de reorganizare și transfromare în operator regional, urmând a opera 2 rute regionale prvăzute în Programul integrat de transport București-llfov aprobat de către ADTPBI..

VOLUNTARI în Orașul Voluntari transportul public se realizează încă din anul 2002 pe 5 trasee ce conectează orașul cu cele mai apropiate cartiere din București, acestea făcând parte din Programul de transport 2008. S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. este societatea Consiliului Local Voluntari, efectuează transport public local de călători, asigurând legătură dintre orașul Volupt-ari ^municipiul București, Operatorul deține 20 de autobuze marca BMC și 10 autobuze urbane marca,JSUZU- athizîționate de COSILIUL LOCAL VOLUNTARI, Contractul,,de

Operatori privați cu contract de servicii publice

BALOTEȘTI

începând din anul 2013, pe teritoriul adminsitrativ al Comunei Balotești s-a înființat servicul local de transport public local și s-a aprobat Regulamentul și Caietul de sarcini al servicului (HCL 33/ 25 aprilie 2013), Astfel serviciile de transport public local se desfășoară în prezent pe 2 trasee (Balotești Spital-Măgura-15 km și Dimieni-Măgura, 9 km). Serviciile sunt prestate de către operatorul privat G&S Tours SRL, ca urmare a câștigării procedurii competitive în anul 2014 și în baza Contractului de delegare de gestiune a serviciilor., Contractul are o durată de 6 ani.Orașul Balotești plătește diferențe de tarif operatorului pentru diferite categorii de călători cu facilități la transportul public, conform HCL 62/ 26.09.2013.

OTOPENI

în orașul Otopeni funcționează un traseu de transport public local - Linia Albastră, operat în prezent de către o societate privată, Romtransport Services SRL. Acesta a fost atribuit prin procedură competitivă în iunie 2017. Se acordă facilități la transport și se plătesc operatorului diferențe de tarif. ____________________ < »■■»»


Alți operatori publici în afara jurisdicției ADTPB!

Metrorex

Prin HG nr. 686/1991 întreprinderea de Exploatare a Metroului București se transforma in "i

Exploatare a Metroului București, METROREX", sub autoritatea Ministerului Transport

de activitate principal "transportul de persoane cu metroul pe rețeaua de cai ferate/Subteran^ si supraterane in condiții de siguranța a circulației, pentru satisfacerea interesului public, social si dcivila". Totodată,

prin HG nr. 266/1993 s-a recunoscut metroului "caracterul de monopol natural si strategic". în baza hotărârii nr. 482/24.06.1999 se schimba denumirea societății in "Societatea Comerciala de Transport cu Metroul București - METROREX S.A.". Principalele caracteristici ale rețelei sunt prezentate mai jos:               \

 • • Linii de metrou : 4;

 • • Lungimea rețelei: 71.00 km cale dubla;

 • • Număr depouri: 4;

 • • Număr de statii: 53;

 • • Distanta medie intre doua statii: 1.5 km;

 • • Lungimea unei statii : 135 - 175 m;

 • • Adâncimea medie a unei statii: 12 m;

 • • Ecartament: 1432 mm;

 • • Sistem Automat de Taxare cu cartela magnetica din 1995, modernizat in 2000.

Din 2006 a fost realizata cu RATB/ STB o platforma funcționala care permitea utilizarea unor titluri de transport comune, aceasta fiind prima etapa a integrării tarifare Metrorex - RATB /STB. Modernizarea SAT in curs de realizare-2017

CFR Călători- este operatorul național de servicii feroviare, serviciile prestate de către acesta fiind realizate pe bază de contract de servicii cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Principalele gări pentru transportul de călători pe tot teritoriul București -Ilfov trebuie să fie deservite mai bine de către transportul public, iar programele de circulație corelate,

Cu toate că METROREX și CFR Călători, conform legislației în vigoare, nu se află în competența de contractare și organizarea transportului a ADTPBI, integrarea serviciilor de transport de suprafață din competența ADTPBI cu cele de metrou și cale ferată este esențială pentru urrtransport sustenabil și atingerea obiectivelor Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București Ilfov 2016-2030,


Operatori privați 36 de companii private care furnizează servicii de transport cu autobuze între București și Ilfov, pe baza licențelor eliberate de ARR inițial pentru 2008-2011, prelungite ulterior pana in 2019. Nu s-au încheiat contracte de servicii publice și au un caracter economic avand in vedere ca licențele menționează numai capetele de traseu și nu se respecta un program de transport.

OUG nr. 5/2017 prevede ca, la solicitarea operatorilor de transport care dețin licențe de traseu valabile la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență pe traseele cuprinse în programul de transport 2008 -2013, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează licențe de traseu însoțite de graficele de circulație, pentru autobuzele deținute și nominalizate de către aceștia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanțelor de judecată, iar după această dată, până la data finalizării procedurilor de atribuire a traseelor cuprinse în următorul program de transport, în condițiile și termenele prevăzute de reglementările legale în vigoare și în măsura în care prin hotărârile definitive ale instanțelor judecătorești nu se prevede altfel.

Astfel, în prezent, licențele de traseu în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov au fost prelungite de către ARR până la data de 31.12.2018. Nu există contracte de servicii încheiate cu operatorii privați deținători ai acestor fapt impune ca până la expirarea acestor licențe să se poată atribui pentru județul Ilfov aceste


Infrastructura pentru călători și calitatea serviciului

Au fost identificate 3 categorii de probleme principale ale

1.


Conectivitate limitată către mijloacele de transport în

localizate la marginea orașului, Un prim exemplu este "Piața Presei", unde pornesc și se termină multe trasee din nord, deși pasagerii se pot transfera către linia separată a Tramvaiului 41, la această stație ei nu au legături directe spre sistemul de metrou.

 • 2.  Accesibilitate limitată între localitățile din Ilfov, deoarece traseele de autobuz operează în principal de-a lungul drumurilor principale, ducând astfel la o limitare a serviciilor de transport dintre localități;

 • 3.  Absența serviciilor de transport intra-regionale llfov-llfov - forțează rezidenții din Ilfov, care se bazează pe transportul public, să călătorească spre București și să efectueze mai multe transferuri pentru a ajunge în alte localități din Ilfov care nu sunt aliniate pe același coridor către oraș.

Problemele operaționale suplimentare identificate includ:

O

 • 1.  Trasee ne-optimizate;

 • 2.  Valabilitatea frecvenței este prea mare: 15-60 min la ora de vârf;

 • 3.  Periodicitate necunoscută, deoarece orarul este dictat de cerere (șoferii așteaptă pasagerii să se îmbarce și să umple autobuzul, în funcție de perioada zilei);

 • 4.  Orele de funcționare sunt limitate, servicii slabe după ora 19:00;

 • 5.  Flotă mică, veche și cu întreținere precară, nesupravegheată (de exemplu, autoritățile nu cunosc în întregime numărul de autobuze ce operează pe trasee), fără aer condiționat /încălzire, etc;

 • 6.  Stații de autobuz și noduri de transport public inadecvate;

 • 7.  Număr necunoscut de stații, deoarece sunt informale; practica obișnuită pentru șoferi este să folosească stațiile de autobuz urbane în București și oprirea la cerere în afara orașului;

 • 8.  Lipsa informațiilor despre pasageri;

 • 9.  Reglementare si supraveghere limitată sau absentă.


în cadrul Studiului de Oportunitate privind transportul de persoane între Municipiul București și Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul Ilfov2, s-a realizat o numărătoare manuală a numărului de călătorii pe toate relațiile de transport deservite în anul 2014 de operatorii licențiați de către Autoritatea Rutieră Română, fiind colectate următoarele informații:


 • •   Numărul de călătorii zilnice;

 • •   Numărul de locuri ofertate pentru mijloacele de transport utilizat;

 • •   Intervalul mediu de succedare la ore de vârf și în afara orelor de vârf;

 • •  Gradul maxim de aglomerare;

 • •   Orele de începere și de terminare a Programului de transport.

în concluzie, un număr de aprox, 200.000 călătorii zilnice au fost estimate ca cerere aferentăanului 2014. Prognoza cererii pe termen scurt estimează un volum de 218.341 călători/zi în anul 2020 și un număr de 30.825.000 km parcursi/an.

în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București-llfov 2016-2030, prin diverse metode de sondare și utilizând modelul de prognoză a cererii, a fost propus Planul de transport pentru județul Ilfov (capitolul 14,5;anexa 5, A, tabel 14,5,1- și 14,5,2 ), plan agreeat de către Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul Ilfov, de către Consiliul Județean Ilfov și Municipiul București, Planul în integralitatea lui fiind apoi aprobat de către Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov, Acest plan, împreună cu reanalizarea adaptării cererii la condițiile concrete ale anului 2018 și ca urmare a disuțiilor cu reprezentanții UAT-urilor, au stat la baza propunerii noului Program de transport pentru termen scurt.

Acest plan, împreună cu reanalizarea adaptării cererii la condițiile concrete ale anului 2018 și ca urmare a discuțiilor cu reprezentanții UAT-urilor, au stat la baza propunerii noului Program integrat de transport pentru București-llfov, care a fost aprobat. Pentru implementarea acestuia, date fiind condițiile tehnice și de operare existente și a multiplelor proiecte de investiții ale UAT-urilor (incluzând și achiziția de vehicule și material rulant), s-a propus contractarea Planurilor interimare de transport.

In ceea ce privește performanța serviciului de transport, ADTPBI stabilește nivelul indicatorilor de performantă ai serviciului de transport local pentru tot teritoriul București-llfov pentru toți operatorii si preia atribuțiile de monitorizare a calității serviciului integrat de transport public de la toate instituțiile $i compartimentele autorităților locale membre ale asociației.

Nivelul indicatorilor de performanță se va stabili anual pe principiul îmbunătățirii continue a acestora. De asemenea, se vor propune noi indicatori de performanță, odată cu realizarea implementării totale a integrării pe tot teritoriul și cu dezvoltarea instrumentelor de colectare de date și monitorizare a serviciului. Pe termen mediu, este propusă implementarea Standardului 13 816 pentru tot teritoriul Asociației.

Serviciile de transport public local pe tot teritoriul ADTPBI sunt servicii de utilitate publică, așa cum acestea sunt definite în Legea nr. 51/2006 privind serviciile de utilitate publică, accesibilitatea la servicii socio-urbane a locuitorilor din întreg teritoriul UAT-urilor membre fiind esențială pentru asigurarea creșterii economice, combaterii sărăciei, creșterii incluziunii sociale și accesului pe piața muncii.

Experiențele anilor trecuți demonstrează ca aceste servicii au un pronunțat caracter social, atât datorită amplasamentelor centrelor de interes pe teritoriul zonei deservite, cât și prin tipologia diversificata a locuitorilor ce beneficiază de aceste servicii.

în plus, asigurarea acestor servicii la un tarif adaptat posibilităților locuitorilor este esențială pentru promovarea conectivității și accesibilității la serviciile de transport integrate. De aceea, obligațiile de serviciu trebuie să impună servicii corelate cu cererea, în condiții de calitate și siguranță minime impuse, la tarife propuse de către ADTPBI.

I CONFORM CU ORIGINA

LCAPITOLUL III - CADRUL INSTITUȚIONAL SI DE REGLEMENTARE

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUC este asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități putylice^î înțelesul Legri nr. 51/2006- asociație de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv înființarea,., organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice furnizate/prestate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii.

Astfel, ADTPBI este autoritatea locală competentă care are competența de a delega gestiunea serviciului de transport public local și capacitatea de a monitoriza bunurile concesionate de către UAT-uri, conform Regulamentului (CE) 1370/2007 și Legii nr. 51/ 2006 a serviciilor de utilitate publică, cu modificările și actualizările ulterioare. Delegarea gestiunii poate fi efectuată de asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea.

Conform statutului ADTPBI, Adunarea Generală este organul de conducere al asociației și se compune din toți membrii asociației ADTPBI, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora. Printre membrii se numără Primarul General al Municipiului București și Președintele Consiliului Județean Ilfov. Președintele asociației ADTPBI este Primarul Municipiului București sau un reprezentant desemnat de către acesta. Primul președinte este numit prin actul constitutiv al Asociației ADTPBI și prin hotărârile de asociere ale unităților administrativ-teritoriale care sunt membrii fondatori.MXHTMTSW


SHWîOUL RESURSE UMANE


Portivit statutului asociației, printre atribu^e-ASfQpărîTGenerale se numără:

/, .■ -

 • a. alege și revocă membrii Consiliului Director și Președintele Asociației;

 • b. aprobă primirea și excluderea membrilor;f. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al asociației ADTPBI și a situației financiare anuale;


 • h. decide asupra veniturilor asociației ADTPBI;

 • i. decide în ceea ce privește resursele obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale;

 • j. aprobă programul de activitate;

 • l. aprobă stabilirea cotizației;

m. orice alte atribuții prevăzute de lege.

Adunarea generală a Asociației adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drep informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform prevederilor 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 prjVin rviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

ADTPBI, prin Autoritatea Metropolitana de Transport, organizată la nivel de direcție, își exercită atribuțiile pentru aplicarea cerințelor Regulamentului (CE) 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și a legislației naționale în vigoare.

Autoritatea Metropolitană de Transport este autorizată de către ANRSC ca Autoritate de autorizare, reglementată în condițiile Legii nr. 92/2007 a transportului public local.

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, Autoritatea Metropolitana de Transport are în componență servicii și compartimente ce au atribuțiiile enumerate mai jos.

AUTORITATEA METROPOLITANA DE TRANSPORT (DIRECȚIE)_______

 • -  SERVICIUL DE PLANIFICARE Șl REGLEMENTARE_____________

______> BIROU PLANIFICARE Șl PROGRAMARE TRANSPORT PUBLIC ______> COMPARTIMENT GESTIONARE CONTRACTE DELEGARE__ ______> BIROU REGLEMENTARI___________________________

 • -  SERVICIUL MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC

Autoritatea Metropolitană de Transport - Atribuții

1.

Acționează în domeniul transportului public de călători pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună sau au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acțiunea forțelor pieței.

2.

Contractează obligații de serviciu public, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public.

3.

Publică anual un raport cumulativ privind obligațiile de serviciu public de care este răspunzătoare, operatorii de serviciu public selectați și plățile compensatorii și drepturile exclusive acordate operatorilor de serviciu public respectivi sub forma rambursării, Raportul în cauză trebuie să facă distincția între transportul cu autobuzul și transportul pe șine, să permită monitorizarea și evaluarea funcționării, a calității și a finanțării rețelei de transport în comun și să furnizeze, dacă este cazul, informații cu privire la natura și întinderea eventualelor drepturi exclusive acordate.

4.

Pune în aplicare și monitorizează prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 privind dezvoltarea serviciului, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente și legate de furnizarea serviciului public de transport local precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor.

5.

Coordonează implementarea PMUD-BI 2016-2030 si actualizeaza planul ori de cate ori este necesar si propune aprobarea actualizărilor AGA.

6.

Elaborează planul integrat de tranSporțși circulație la nivelul regiunii pentru transportul public de călători și monitorizează implementarea lui.

7.

Asigură integrarea tarifară șl introducerea sistemelor moderne de e-ticketing și management de trafic.8.

Elaborează norme, proceduri, standarde pentru toate tipurile de transport tinind cont de practicile europene și noile tehnologii.

9.

încheie contractele cu operatorii de transport public de călători și monitorizează realizarea acestor contracte și a indicatorilor de performant,

10.

Asigură monitorizarea transportului.

11.

Efectuează plățile compensatorii către operatori și urmărește eficientizarea cheltuielilor publice.

12.

Urmărește implementarea proiectelor de investiții.

13.

Stabilește, ajustează, modifică și aprobă prețurile, tarifele și taxele speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

14.

Stabilește și aprobă ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de reglementare competente.

15.

Asigură protecția și conservarea mediului natural și construit.

16.

Gestionează și administrează serviciul public de transport local pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de servicii publice, respectiv prin hotărârea de dare în administrare.

17.

Elaborează și aprobă strategia proprie în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciului de public transport local, utilizând principiul planificării strategice multianuale.

18.

Promovează dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului de public transport local și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile poluante.

19.

Consultă asociațiile utilizatorilor serviciilor publice de transport în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a serviciului de public transport local.

20.

Informează periodic utilizatorii asupra stării serviciului de transport local și asupra politicilor de dezvoltare a acestuia.

21.

Mediază și soluționează conflictele dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți.

22.

Monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de servicii publice cu privire la; respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de servicii publice, respectarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, calitatea serviciilor, asigurarea protecției mediului și a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor.

23.

Stabilește cerințele și criteriile de participare și selecție a operatorilor la procedurile organizate pentru atribuirea contractelor de servicii publice.

24.

Solicită informații de la operator cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului public de transport local.

25.

Să invite operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii serviciilor.

26.

Sancționează operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor.

27.

Refuză, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcționează în condiții de monopol, să solicite avizul autorităților de reglementare competente.

28.

Propune rezilierea unilaterală a contractele de servicii publice și organizează o nouă procedură pentru încredințarea acestora, dacă constată și dovedește nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor asumați.

29.

Organizează sistemul public de transportjn gestiune proprie sau delegată, prin hotărârea autorităților deliberative asociate^ cohfdrm legii.     CONFORM CU ORJGINAEGE}

a

CAPITOLUL IV - STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATA A SERVICIULUI DE TRANSPORT

PUBLIC DE CALATORI IN REGIUNEA BUCUREȘTI - ILFOV

Politicile și măsurile definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă toate modurile și tipurile de transport din întreaga aglomerație urbană, publice și private, de pasageri și de marfă, motorizate și nemotorizate, în mișcare și staționare. Pentru a atinge Obiectivele PMUD utilizează 7 politici de transport. Aceste politici grupează proiecte similare din diferite tipuri de intervenții și le ordonează în funcție dePMUD București-llfov Politici de Transport


priorității pentru eficiență maximă.

Astfel, politicile de transport sunt următoarele:

 • I.   Reforma instituțională și întărirea capacității administrative

 • II.   Transport public local și feroviar inclusiv intermodalitate și multimodalitate

 • III. Deplasări nemotorizate

 • IV. Siguranța rutieră

 • V. Transport rutier și politică de parcare

Vi. îmbunătățirea integrării dintre planificarea urbana și planificarea infrastructurii de transport, spații pietonale VII. Managementul mobilității și ITS


Politicile și măsurile definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă toate modurile și tipurile de transport din întreaga aglomerare urbană, inclusiv cele publice și private, de pasageri și de marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare și parcările.


Programului Integrat de Transport Public de Calatori - București - Ilfov (publicat pe site-ul www.tpbi.ro), elaborat ca urmare a recomandărilor PMUD, propune implementarea celor 212 rute.


Pina la asigurarea tuturor condițiilor tehnice necesare implementării Programului Integrat de Transport Public de Calatori București - Ilfov, si avind in vedere parcul de vehicule disponibil al operatorului S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A și calendarul de achiziție de vehicule al procedurii inițiate de către acesta, studiul propune urgentarea incheierii contractului de delegare a gestiunii avind in vedere traseele actuale acoperite de operator in Județul Ilfov, urmând ca numărul rutelor să crească și frecvența să fie îmbunătățită, asigurând implementarea integral a prevederilor Programului Integrat de Transport Public pe traseele atribuite.


Astfel contractul de urgenta se va baza pe Programul interimar de transport public de calatori care acopera parțial rute din Județul Ilfov, plecând de la situația actuala de desfășurare a serviciului public de calatori, pina la implementarea Programului integrat de transport pentru regiunea București - Ilfov.

Achiziția serviciului se face pe o perioada de maxim 2 ani.

Costurile pentru prestarea servicului este de 7,75 lei/km, fără TVA.

Cheltuielile necesar a fi efectuate pentru susținerea unui asemenea program de transport ar fi de.1 Mod de transport

Nr. km

Cost unitar (lei /km)

Profit rezonabil

TVA

/• -p -• 5.     .                 ' V

(lei, cu TVA)

Autobuze Trasee regionale- 5 trasee SC Serviciul Transport Voluntari S.A.

1.610.935,4

7,75

3,57%

19%

15.387.241,33

Finanțarea programului de transport se face din trei mari surse financiare:

 • •   Vanzare de titluri de călătorie

 • •   Diferente de tarif pentru reduceri si gratuitati

  CONFORM CU ORIGIN^


 • •  Venituri conexe

 • •  Compensație (subvenție)


Primele două componente de venit se vor acoperi prin decontările

Administrator al sistemului de taxare, gestionar al încasărilor și decontărQpj^jentru diferențe de tarif pentru tot teritoriul București-llfov, indiferent de operator, ca prim pas pentru integrarea politicii de taxare și tarifare. De asemenea, STB SA preia toata activitatea de control, pe toate traseele.

Consiliul Director si Adunarea Generala a Acționarilor - ADTPBI din 19 iulie si 1 august 2018 au aprobat modalitatea de distribuție a compensației pentru rutele preorășenești / regionale intre UAT-uri si intre operatori si anume:

 • •   Suma reprezentind compensația pentru rutele regionale/ preorășenești se va acoperi 90% de către PMB si 10% de către localitățile din Ilfov

 • •   Distribuția pe localitati din Ilfov se poate face funcție de populație și km parcurși (50%/50%)

Strategia de dezvoltare a servicului de transport

Ținând cont de politica investițională pe termen scurt, mediu și lung a Unităților Administrativ-Teritoriale membre, de politica propusă prin PMUD 2016-2030 și de situația instituțională și juridică în domeniul serviciilor de transport călători pe teritoriul ADTPBI, strategia de dezvoltare a transportului public și de delegare a gestiunii serviciilor de transport public este propusă a se implementa în două etape, fapt cu implicații în contractarea serviciilor de transport public de călători. Schematic, aceste etape sunt prezentate în figura de mai jos.

Se propune încheierea de contracte de delegare a gestiunii in situații de urgență, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1370/2007, pe durată limitată la maximum 2 ani.

ETAPA DE TRANZIȚIE

o Delegarea serviciilor de transport de urgență s-a realizat către Societatea de Transport București STB SA, prin semnarea contractului nr. 1/2018. Un număr de 166 trasee de tramvai, troleibuz și autobuz pe teritoriul Municipiului București - gestiune directă prin atribuire directă către operatorul regional Societatea de Transport București, cu drept exclusiv de operare pe traseele din București și drept neexclusiv pe traseele din Ilfov.

o Delegarea unui număr de 5 trasee către operatorul regional S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.

ETAPA DE INTEGRARE DE TRANZIȚIE-Mai 2019

o Un număr de 20 trasee de transport cu autobuzul (grupate în 4 loturi) pe teritoriul Municipiului București- Ilfov - gestiune delegată prin atribuire competitivă către operatori privați, cu drept exclusiv de operare pe trasee;

o Un număr de 8 trasee de transport cu autobuzul pe teritoriul Municipiului București- Ilfov - gestiune directă prin atribuire directă către operatorul regional intern Societate de Transport Voluntari SRL, cu drept exclusiv de operare pe trasee, în primă etapă fiind semnat contractul pentru un număr de 5 o Un număr de 2 trasee de transport cu autobuzul pe teritoriul Municipiului București- Ilfov -gestiune directă prin atribuire directă către operatorul regional intern ECOTRANS STCM, cu drept exclusiv de operare pe trasee;o Semnarea actului adițional la contractual de delegare cu operatorul regional intern Societate de Transport București STB SA - se acordă drept exclusiv de operare pe cele 21 de trasee de transport cu autobuzul pe teritoriul Municipiului București - județului Ilfov atribuite anterior și drept de încasare a titlurilor și control pe traseele celorlați operatori.

CgNFORMClLPRIGINÂLUL

?țit laXnvestiții pe

zi         ‘


în paralel cu acțiunile pe termen scurt, următoarea etapă de delegare a serviciilor se va pr<

 • 1.  Implemenatrea sistemului integrat de e-ticketing și managementul flotei (prev termen scurt);

 • 2.  Auditarea costurilor operatorilor regionali;                                   /

 • 3.  întărirea competențelor de monitorizare și control ale ADTPBI pentru serviciuTdelegat; \

 • 4.  Realizarea analizelor privind implementarea politicii tarifare integrate, a PlamrtuT de transport propus, a compensației și diferențelor de tarif acordate de către fiecare UAT, în vederea propunerii de ajustărf și îmbunătățiri ale sistemului integrat de transport.

 • 5.  Propunerea de măsuri de integrare a modurilor de transport metrou și cale ferată în programul integrat de e-ticketing.

Astfel, acest al doilea pas duce la implementarea integrală a prevederilor PMUD 2016-2030, la asigurarea conformării cu legislația în vigoare și cu politica de dezvoltare a serviciului adoptată la nivelul UAT-membre, la rafinarea instrumentelor de tarifare, planificare, control și finanțare a sistemului integrat, la îmbunătățirea corelării măsurilor în domeniul gestiunii servicului de transport public cu alte măsuri privind mobilitatea urbană (dezvoltare urbană, politica parcărilor, transportul cu metroul și calea ferată, etc).

Tarife și politica tarifară integrată pentru transportul public de călători în București-llfov

Asocierea unităților administrativ teritoriale pentru coordonarea transportului public asigură, printre altele, un tratament egal al cetățenilor din punctul de vedere al contribuției la plata serviciului de transport public, inclusiv prin facilitățile de tarif.

Aceasta înseamnă tarife similare pentru servicii similare și facilități de tarif unitare acordate prin hotărâri ale organelor administrative locale, asigurate împreună printr-o politică tarifară comună convenită și o ofertă tarifară integrată aplicabilă tuturor operatorilor de transport public din regiune, indiferent de statutul lor.

Pentru a îmbunătăți fiscalizarea activității operatorilor, fără împovărarea lor financiară cu personalul și echipamentul specific din casierii și locații de vânzare, activitatea comercială incluzând clearing-house este preluată de către STB.

Practic, în acest sistem STB va vinde toate categoriile de titluri de călătorie în numele altor operatori, alături de cele din oferta proprie exclusivă. Vanzarea se va face pe toate teritoriile administrative ale UAT membre ADTPBI.

Pentru regiunea București-llfov se propune o tarifare unitară, indiferent de operatorul ce prestează serviciul. Acest prim pas sprijină următoarea etapă, adoptarea în viitor a noii politici tarifare deja aprobate la nivel de ADTPBI.

Tarife de călătorie aplicabile pe traseele preorășenești

Tip titlu de călătorie

Preț

Călătorie

1.50 lei

Abonamente lunare valabile pe o linie preorășenească

35.00 lei

Abonamente lunare reduse valabile pe o linie preorășenească

17.50 lei

Abonamente lunare valabile pe două linii (o linie preorășenească și o linie

-95.00 lei

urbană)

Abonamente lunare reduse valabile pe două linii (o linie preorășenească și o linie urbană)

47.50 lei

Abonamente generale (valabile pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

125.00 lei

Abonamente generale reduse (valabile pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

62.50 lei

IAPe perioada implementării Programului interimar de transport pe oricare trasee, se vâr pasțra^ârifele . arsuNlCAS’


actuale.Categoriile de pasageri beneficiare de gratuități și reduceri pentru transportul pu       nivelul București-

llfov sunt prezentate mai jos. Acestea se vor acorda doar în baza Hotărârilor jefe Cfobnsiliu ale UAT-urilor membre ADTPBI.Toate categoriile beneficiare de facilități vor fi în posesia de cârduri de călătorie.

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecției sociale acordate

(lei/ unitate)

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

Veterani, invalizi și văduve de război

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Lg.44/01.07.1994 (cu modificările și completările ulterioare)

Foști deținuți politici, deportați

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Decretul Lege 118/1990 (cu modificările și completările ulterioare)

Persoane persecutate politic, detașamente muncă forțată

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Legea 189/2000 (cu modificările și completările ulterioare)

Eroii revoluției și urmașii acestora

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Legea 341/2004 (cu modificările și completările ulterioare)

Elevi, studenți

50%

abonament 1 linie preorășenească 17,50 lei.'buc.

abonament 2 linii preorășenești 47,50 lei/buc.

abonament general preorășenesc 62,501ei/buc.

H.G. 309/1996 (cu modificările și completările ulterioare)

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului calendaristic.

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Legea 1/2011 (cu modificările și completările ulterioare)

Donatori onorifici de sânge

50% // "

abonament 1 linie preorășenească 17,50

H.G. nr. 1364/2006 (cu ^<77-, modificările și completurilezis?
lei/buc.

abonament 2 linii preorășenești 47,50 lei/buc.

abonament general preorășenesc 62,501ei/buc.

ulterioare)

Persoane cu handicap

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Pensionarii cu domiciliul stabil în UAT..........

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

HCL-uri ale UAT urilor

CAPITOLUL V - PREZENTAREA OPERATORULUI - Serviciul de Transport Voluntari SA,

Istoric

Serviciul de Transport Voluntari SRL a fost înființat în anul 2002, în baza HCL Voluntari nr. 16/14.054.2002, având obeict principal de activitate " transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători".

în anul 2018, a luat ființă Serviciul de Transport Voluntari SA, prin reorganizarea Serviciul de Transport Voluntari SRL., operator regional deținut de către Orașul Voluntari (99,951%) și Comuna Petrăchioaia (0,049%). Consiliul local Voluntari a participat la constituirea societății prin aport în bani și în natură (constituit din autobuze și alte vehicule) iar Consiliul Local Petrăchioaia cu aport în bani.

Operatorul în prezent asigura legătură dintre orașul Voluntari si municipiul București pe mai multe trasee de circulație licitate în anul 2008 de către Autoritatea Rutieră Romană. Pe aceste trasee se operează și în prezent:

 • •  C.F.R. Voluntari Stefanesti - Republica S.A

 • •   Linia 155: Centura C.F.R. Voluntari Afumați - Institutul Oncologic

 • •   Linia 167: Gradina Zoologica - Bdul. Lacul Tei

 • •   Linia 1: Str. Pompiliu Ștefu (Cartierul Nicolae Bălcescu - Voluntari) - B-Dul Lacul Tei

 • •   Linia 2: Str. Pompiliu Ștefu (Cartierul Nicolae Bălcescu - Voluntari) - Strada Erou lancu Nicolae -Parcarea Baneasa Shopping City

Operatorul operează pe baza contractului de Concesiune al serviciului de transport local de călători nr. 11983/20.05.2016, aprobat prin HCL 133/2016. Societatea deține licență de traseu interjudețean emisă de ARR conform Programului de transport 2008.

Parcursul anual în anul 2017 operatorul a realizat 1.510.226 km pentru un număr de 68.194 curse, utilizând pentru operare 31 autobuze.

Denumirea indicatorului

Exercițiul

2016

Exercițiul

2017

1. Venituri din exploatare

10.355.642

10.294.150

2. Cheltuieli de exploatare

10.304.637

11.438.125

3. Profit/pierdere din exploatare

+51.005

-1.143.975

(1-2)

4. Venituri financiare

6.495

11.934

5. Cheltuieli financiare

43.677

369.862

6.Profit/pierdere financiara (4-5)

-37.182

-357.928

7. VENITURI TOTALE

10.362.137

10.306.084

8. CHELTUIELI TOTALE

10.348.314

11.807.987

9.Profit/pierdere bruta (7-8)

+13.823

-1.501.903

lO.Impozit pe profit

5.131

0

11. Profit/pierdere neta (9-10)

+8.692

-1.501.903


Asa cum se observă din tabelul de mai jos, veniturile anului 2017 au fost de 10306.084, ponderea cea mai mare fiind din diferențe de tarif.


VENITURI TOTAL


10,306,084  100 00%


d»n care


 • 1  BILETE CALATORI

 • 2  ABONAMENTE NAVETIȘTI

DECONTĂRI ABONAMENTE RED 100% PENSIONARI

 • 3  PRIMĂRIA VOLUNTARI

DECONTĂRI ABONAMENTE RED 100% ELEVI/STUDENT1 -

 • 4  PRIMĂRIA VOLUNTARI

 • 5  CURSE OCAZIONALE

 • 6  CURSE SPECIALE ASOCIERE DECSIC VOLUNTARI

 • 7  VANZARI DE MĂRFURI

 • 8  ACTIVÎTATI DIVERSE

 • 9  DESPĂGUBIRI

 • 10  ALTE VENfTURI DIS EXPLOATARE

 • 11  DMDENTE

 • 12  DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR


1,603,389

15.56%

613,866

5.96%

6,007,727

58.29%

909.082

8 82%

363,866

3.53%

727,696

7.06%

8,800

0.09%    X-

y D^ECTIA y y * y r

56,169

055%

/. / EH ICÂ 51

VI/ X/V'

3,104

0.03%     /

450

v   /

10,404

0.10%—'

99

0.00%

wginalul
13 DOBÂNZI


14 SCONTURI OBȚINUTE


1,357    0.01%


Situația vînzărilor de titluri de călătrie a afost următoarea:


Titlu de călătorie

Număr titluri

Valoare (lei, lei TVA)

Bilete

852.046

1.603.389

Abonamente integrale

12.090

613.866


}n ceea ce privește diferențele de tarif, Operatorul a raportat, conform Raportului anual 2017, următoareapensii)

Elevi si student -reducere 100%

1398/luna (an școlar 2016/2017) 1272/luna (an școlar 2017/2018)

909.082

Conform HCL 38/2007 privind acordarea de gratuitati pe mijloacele de transport în comun , beneficiază de gratuități în prezent urmpătoarele categorii de călători:

Pensionari cu domiciliul în orașul Voluntari indifferent de cunatumul pensiei

Veteran de război și văduvele acestora

Eroii Revoluției din decembrie 1989

Alte persoane care beneficiază de gratuități prin lege

în prezent, Operatorul practică tarifele aprobate prin HCL Voluntari nr. 476/2017.

In ceea ce privețte costurile, situația anului 2017, pe total societate, conform raportării anuale, este prezentată în cele ce urmează.

ii

CHtlTUItll TOI Al

11407,W7

100 00%

c*re

i

combustibili

2,413.071

20.44%

2

PUSEU Ot SCHIMB

751472

4.72%

1

ALTE MATXOWUMAWU

105474

050%

4

OBIECTE Ol INVENTAR

14,741

0.14%

s

MATEMAU «STOCATE

1455

001%

*

E NtRGU SI MA

*00

001%

7

MARFURU

C.07X

1

PRIMI Ot ASIGURARE

405407

3.44%

»

COMISIOANE SI ONORARUL!

1,754

002%

10

PROTOCOL. RECLAMA $1 PUBUCHAH

24»

002%

11

DIPLASARI SI DIURNE

53451

omf

CONFORM


u

POSTA SI TAXI Dt TtlKOMUMCATB

47.14»

040%

u

StKV.BANCAM X ASaMHAil

U4»l

Olt*

14

SERVOLE EXECUTATE DC TERTI

374441

1.15%

15

impozite. taxi si vaasaminh asimilați encluw ROVTfflETE

44.770

055%

14

SALARIILE PERSON AIULUI

4.421J08

37.51%

17

ASIGURĂRILE SOCIALE

701744

505%Numărul mediu de salariați a fost in anul 2017 de 140, la 31.12.2017 fiind 150 de persoane angajate. Organigrama operatorul este prezentată mai jos.

ORGANIGRAMA

Schema ae orgar-ca-e s Servxîuiut Transpar /aluna'

ARHIVA


DIRECTOR ADJUNCT


Comp. Birou Achiziții


ADMINISTRATOR

Comp. Secretariat si Relații cu publicul    r

i     AUDIT INTERN

1   DIRECTOR GENERAL

Comp. Birou Juridic    fc

» Comp. Resurse Umane

Comp. Contabilitate

DIRECTOR TEHNIC

CONFORM CUComp. Explorare


ALTE ACTIVITĂȚI PRESTATE DE OPERATOR, CARE NU INTRĂ ÎN SFERA SERVICIU CĂLĂTORI

Operatorul prestează pentru terți activități conform Statutului care transport public de călători. Printre acestea se numără:

 • •   Servicii prin curse speciale și cazionale

în anul 2017 operatorul a efectuat un număr de 285.857 km curse speciale și ocazionale, dintre acestea doar parțial au fost realizate cu autobuze utilizate pentru servicul public.

 • •   Servicii de închiriere

Tipurile de servicii prestate pentru terți și prețurile acestor servicii se vor aproba de către Consiliul de Administrație al Operatorului.


Operatorul va contabiliza separat cheltuielile și veniturile cu aceste activități prestate pentru terți, conform prevederilor contractului de servicii publice și a prevederilor legale în vigoare.

Activitățile prestate de Operator se găsesc disponibile pe piața concurențială, oferta fiind diversă și variată pentru acest tip de servicii. Prin cantitatea serviciilor oferite, Operatorul nu este în poziția de a distorsiona aceste piețe.

Activitățile care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători prestate de Operator optimizează utilizarea resursei umane și a dotărilor existente, constituind pentru operator o sursă de venit pentru susținerea cheltuielilor neeligibile și îmbunătățirea disponibilului bănesc.CAPITOLUL VI - Controlul exercitat de către Autoritatea Contractantă asupra activității Operatorului

Conform Actului Constitutiv al Societății Transport Voluntari S.A., acesta este înființată ca societate comercială ce funcționează conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, cu acționari Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari 99, 951% și Comuna Petrăchioaia prin Consiliul Local Petrăchioaia 0,049 %. Atât Orașul Voluntari cât și Comuna Petrăchioaia sunt membre ale ADTPBI.

Astfel, în temeiul art. 28 2 (1), teza 1 din Legea nr. 51/2006, potrivit căruia „(2Al) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii.


Contractul se deleaga prin atribuire directa avind in vedere prevederile legii prin care unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației trebuie sa exercite un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

In aceasta situație, prezenta asociaților ca membri fondatori ai ADTPBI conferă acesteia din urma, un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional Serviciul Transport Voluntari S.A. în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe.

Faptul ca prin regulamente si reglementari de natura contractuala si factuala, ADTPBI poate impune Operatorului, eficientizarea si modernizarea transportului public de calatori, consideram ca dispozițiile art. 28 din Legea nr. 51/2006 sunt indeplinite si permit atribuirea directa a contractului de delegare gestiune. ,


Organe de conducere ale Serviciului Transport Voluntari S.A.


I CONFORM CU ORIGJ

Potrivit Art. 643(1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guver întreprinderilor publice actualizată - numărul reprezentanților statului sau ai unității ad adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două pers1 O

...


ifiist/ativ-teritoriale înAdunarea Generală a Acționarilor este constituită integral din reprezentanți ai Consiliului Local Voluntari (procent de reprezentare 99,951%) și Consiliului Local Petrăchioaia (procent de reprezentare 0,049%), asigurând controlul integral al Consiliilor Locale ale celor doua Unități Teritorial Administrative în Adunarea Generală a Operatorului.

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)


Conform statutului, Adunarea Generală este organul de conducere al societății care decide asupra activității acestuia și asigură politica economic și comercială, atribuțiile acesteia includ, printre altele: alege și revocă membrii Consiliului de Administrație;

aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;

hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clierițif;

hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ațeSoSetății;

\ / /


Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor,conform statutului, Consiliul de Administrație este format din 5 administratori neexecutivi, un președinte și 4 membri, ce își desfășoară puterile împreună, în relațiile cu terții, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

Directorul General este numit pot fi numiți dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului de Administrație, în condițiile legii.

CAPITOLUL VII - OPORTUNITATEA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LO


CĂLĂTORI PRIN CURSE REGULATE CĂTRE OPERATORII REGIO

Prevederi legislative

CONFORM CU ORIGIMĂLU


Serviciile de transport public pe teritoriile UAT-urilor membre ale ADTPBI se^pot realiza fie .prin gestiune directă fie prin gestiune delegată, în condițiile menționate în Secțiunile II și III din Legea serviciilor comunitare de utilității publice nr.51/2006 actualizată si in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 13715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, precum și în Ordinul ANRSC Nr. 140/ 30.05.2017 privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii transportului public local.

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADTPBI, în numele unităților administrativ-teritoriale membre, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin acestora potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, conform cu mandatele date de acestea.

Conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 acualizată, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

a) servicii publice de interes loca! sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ - teritoriale respective;

b) societăți reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ - teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ - teritoriale respective,

O prevedere specială din capitolul privind Administrarea Directă, din lege (Art. 28 22) stipulează că atribuirea directă a Serviciilor de Transport Public Local va fi efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1370/ 2007. Prevederea permite aplicarea Regulamentului (CE) 1370/ 2007 în cazul Atribuirii Directe.

Asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract: • a.  Unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

 • b.  operatorul desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

 • c.  capitalul social al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional este exclusă,

în cazul serviciului de transport public local de călători, atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului,

Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă prevăzuți la art, 28 alin, (2) lit. b) din Legea 51/2006 actualizată, se organizează și funcționează pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de către consiliul de administrație al acestora,

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat menționați la art,2, lit,g) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 acualizată care pot fi:

 • a.  societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social privat;

  ioare, cu • b.  societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu m capital social mixt.

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii del public local de călători în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

DIRECȚIA

ASISTENȚĂ TEHNICA Șl JURICiCA

•ă *

ile de lucrarkțfri


Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități conform Legii nr, 98/2016 privind achizițiile publice sau Legii nr. 100/2016 privind co/cesj concesiunile de servicii,


Societățile reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice în zona teritorială de competență a unităților administrativ- teritoriale care exercită o influență dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art. 28 din Legea 51/2006.

Prin urmare, având în vedere stategia de dezvoltare a servicului de transport integrat pe teritoriul Municipiului București și Județului Ilfov, legislația în domeniul serviciilor de utilitate publică, legislația privind transportul public local, se propune:

 • a.  Aplicarea modalității de gestiune constând în gestiunea directă a serviciilor de transport public.

 • b.  Atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului ăn regim de urgență către Serviciul Transport Voluntari S.A. pentru un număr de 5 rute, cu posibilitatea extinderii la 8 ruteContractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ - teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza serviciul de transport public local de călători, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico - edilitară aferentă serviciului, în schimbul unei redevențe, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Contractul de de delegare a gestiunii se încheie în baza legislației specifice cu privire la serviciul de transport public local de călători, și anume:

 • - Regulamentul C.E. nr.1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European;

 • - Legislația națională cu privire la transportul public local de călători.

 • - Legea nr.51/2006 actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice

Riscurile aferente operării sunt preluate de către operatorul regional, pentru serviciile ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii.

Justificarea din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu care justifică delegarea

Lipsa de integrare între diferitele rețele poate fi identificată prin aspecte privind infrastructura stațiilor și a vecinătăților, structura tarifară diferită, lipsa informațiilor pentru pasageri și segregarea serviciilor între București și Județul Ilfov. Un sistem comun de taxare a fost instituit între serviciile metroului și RATB (tramvai, troleibuz și autobuz) în anul 2013, a fost întrerupt din nou în anul 2014 și reluat in 2017. Pasagerii sunt obligați să plătească transferuri pentru fiecare călătorie, în cazul în care nu folosesc sistemul de abonamente.

Autoritatea administrației publice locale are dreptul de a decide încredințarea serviciilor de transport public local de călători unui operator economic care poate demonstra potențialul tehnic, financiar și organizatoric de a realiza obiectivele propuse în vederea îmbunătățirii transportului public de persoane și modernizării infrastructurii în teritoriul administrativ al UAT-urilor membre ADTPBI

Un astfel de operator este operatorul regional Serviciul Transport Voluntari, care a demonstrat capacitatea tehnică și managerială necesară, adaptarea la piață, propunerea de obiective de inyfistițri pentru îmbunătățirea parcului de active și crește a calitatea serviciuLu.i prestat


Justificările de natură tehnică


1.

2.

 • 3.

 • 4.


5.CONFORM CU ORIGiNALU


ISTEH


tradiție și experiență în executarea serviciului de transport public pe teritori

dotările cu autobuze, echipamente și tehnologii pentru operare;

dotările pentru mentenanță și reparații deținute;

spații și dotări tehnice pentru asigurarea mentenanței, reparațiil tuturor activităților suport pentru transportul public ce face obiect asigurarea respectării reglementărilor în vigoare privind exp infrastructurii și vehiculelor proprii și concesionate, privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor vehiculelor


tru garare și desfășurarea ractului

area în condiții de siguranță a • 6. asigurarea activității de dispecerizare și dotările necesare pentru pentru urmărirea și coordonarea în trafic a vehiculelor, pe întreaga arie teritorială de deservire (GPS și comunicare 4G pe toate autobuzele)

  7.


asigurarea dotărilor necesare pentru conectivitatea la Sistemul de taxare gestionat de Operatorul regional STB, pentru descărcarea datelor ăn sistem, menținerea în stare de funcționare pe toată durata prestării servicului de transport a acestor dotări totodată asigurînd o bună cooperare atât cu STB cât și cu administratorul sistemului SAT resursa umană și managerială existentă a societății și preocuparea pentru, performanțelor acestora; • 9.  comportamentul avut de-a lungul timpului în relația cu călătorii și atutoritățile locale, în vederea înțelegerii nevoilor comunităților și în special ale pasagerilor, îmbunătățirii continue a serviciilor oferite și adaptării la necesitățile acestora și la evoluția cererii și comportamentului de călătorie;

 • 10. preocuparea pentru respectarea legislației și reglementărilor tehnice, de autorizare, etc,

 • 11. preocuparea pentru o bună relație cu autoritatea locală și celelalte instituții cu rol în asigurarea unui transport public sigur (Primăria Municipiului București, Primăriile localităților din Județul Ilfov, Poliția Rutieră, Agenția de Mediu, etc;)

 • 12. preocuparea pentru protecția mediului și reducerea consumurilor;

 • 13. preocuparea pentru menținerea în activitatea companiei a unei forțe de muncă cu tradiție, cu grad de profesionalism ridicat;

 • 14. preocuparea pentru informarea călătorilor: www.transportvoluntari.ro

Serviciile de transport public prestate de către operator s-au dovedit de-a lungul timpului peste nivelul de calitate și predictibilitate existent pe piața transportului de călători, fiind de asemenea fiscalizat 100%, aceste aspecte fiind recunoscute de către călătorii din zona deservită.

Din punct de vedere a reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră, a reducerii consumurilor și protecției mediului în ansamblu, Serviciul Transport Voluntari dovedește o preocupare continuă, fiind partener al Primăriei Voluntari pentru achiziția a 36 de autobuze electrice prin Programul Operațional Regional.

Toate acestea atuuri asigură premizele tehnice și de management pentru justificarea atribuirii serviciului către operatorul regional Serviciul Transport Voluntari.

CONFORM CU ORIGINALULJustificare de ordin economic

1.


2.


 • 3.

 • 4.


operatorul realizează investițiile în legătură cu prestarea Serviciului de, conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului

operatorul respectă toate cerințele legale privind operarea și desfășurata activității de transport public                                                  /

operatorul asigură buna întreținere a bunurilor concesionate

operatorul asigură personal calificat în număr necesar pentru desfășurarea tuturor activităților necesare pentru transportul public

 • 5. operatorul asigură respectarea prevederilor legale privind angajarea, desemnarea , pregătirea profesională, examinarea medicală, și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației

 • 6.  operatorul asigură respectarea indicatorilor de perfomanță ai servicului stașiliți în contractul de delegare a gestiunii

 • 7.  operatorul respectă Regulamentul serviciului și Caietul de sarcini al servicului

 • 8.  operatorul asigură realizarea unui sistem de evidență al sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora

 • 9.  operatorul asigură un sistem de informare al călătorilor privind serviciul de transport pubic, în stații, pe mijloacele de transport și în mediul on-line.

 • 10. operatorul realizează statistici privind accidentele

 • 11. operatorul asigură furnizarea de date ADTPBI și accesul la toate informațiile în vederea optimizării planificării traseelor și a verificării ți evaluării funcționării ți dezvoltării a servicului de transport

 • 12. operatorul asigură analiza oportunității privind dotarea cu active pentru dezvoltarea proprie a serviciului de transport și creșterea eficienței serviciului prestat.

Justificare de ordin financiar

 • 1.  Sarcinile îndeplinite de Operator sunt finanțate din capitalurile sale proprii

 • 2.  UAT-urile membre ale ADTPBI vor furniza active (bunuri de retur) astfel încât aceasta să poată îndeplini Obligațiile de serviciu public asumate prin contractul de delegare

 • 3.  Operatorul ține o contabilitate separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public local din contract sau sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului de transport public local, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare,

 • 4.  Operatorul evidențiază costurile pe serviciu public și pe alte servicii prestate, iar pentru servicul public pe fiecare UAT beneficiar, asigurând respectarea prevederilor Anexei la Regulamnetul 1370/2007.

 • 5.  Operatorul asigura respectarea prevederilor legale contabile și fiscale în vigoare și fiscalizarea integrală a serviciului

 • 6.  Operatorul asigură, prin decizii ale Consiliului de Administrație și AGA, implementarea de măsuri pentru creșterea eficienței/eficacității.

 • 7.  Opertaorul asigură calculul costului/km pe costuri asociate doar servicului de transport, evidențierea veniturilor din activițățile asociate transportului public, conform prevederilor contractului, și calcul

  8.


copensării pentru fiecare UAT membru al ADTPBI


Operatorul asigură alocarea compensației pentru fiecare tJAT

Motive de ordin social și de mediu

Activitatea de transport pulic de persoane joacă un rol esențial în dezvoltarea econ societăți, însă impactul acesteia asupra mediului se manifestă la nivelul tuturoț/fa poluarea fonică și vibrațiile, poluarea aerului și a apei, aglomerări de trafic și acefdenț^, generarea de deșeuri solide (anvelope uzate, acumulatoare, altele).

Dintre efectele pe care transportul le are asupra mediului cel mai perceput este cel al poluării fonice pentru că este factorul de agresiune cel mai direct și mai sesizabil, urmat de poluarea factorilor de mediu aer și apă.

Operatorul este implicat continuu în îmbunătățirea proceselor interne cu impact asupra mediului prin adoptarea de măsuri de ămbunătîțire și de monitorizare a indicatorilor de performanță pentru:

 • •   Respectarea programului de salubrizare exterioară a vehiculelor, etc

 • •  Implementarea și respectarea prevederilor standandelor de mediu

 • •  Preocupare pentru îmbunătățirea proceselor pentru reducerea emisiilor

 • •   Preocupare pentru instruirea personalului pentru reducerea consumului la conducere

Justificarea urgentei aplicării măsurii de urgență de delegare a gestiunii.

In conformitate cu art. 5 alin 5 din Regulamentul CE nr. 1370/2007, potrivit caruia "....." caracterul urgent al

incredintarii directe a contractului de delegare gestiune este motivate de:

o Expirarea la 31.12. 2018 a licenței de transport interjudețean emisă de ARR și deținută ca urmare a participării al procedura de atribuire a traseelor din cadrul Programului de transport 2008.

o Derularea transportului public de calatori in condiții optime si fluente, fara a exista riscul iminent al unei perturbări a serviciului public, generat de imposibilitatea asigurării accesibilității populației la un serviciu de transport public.

o Inițierea de către Operator a procedurilor de achizițiedin surse proprii a autobuzelor necesare pentru implementarea Programului Integrat de transport pe cele 5 rute și extinderea pe încă trei rute a serviciului, procedură ce se preconizează a fi finalizată cu punerea în exploatare a autobuzelor în primul semestru al anului 2019.

o Un alt motiv care justifica urgenta măsurii de atribuire directa este expirarea la 31.12.2018 a licențelor de transport a operatorilor privați, aspect ce ar putea inregistra impedimente semnificative in activitatea de transport public de calatori pe întreg teritoriul județului Ilfov. Facem precizarea ca la acest moment licențele de transport pentru operatorii privați au fost emise de către ARR in 2008 si prelungite anual baza unor Ordonanțe de Guvern.

o Atribuirea directa a serviciului către operatorul Serviciul Transport Voluntari , in doua etape, justifica urgenta masuriiz deoarece ADTPBI este chemat sa asigure permanenta si coptgîurtațea^ serviciului existent, intr-o prima etapa, urmata de integrarea transportului la pivei /egionaf-/

București - Ilfov, in cea de a 2 a etapa, urmând ca in cursul anului 2020 sa fie identificate majoritatea neajunsurilor derulate de parti in baza contractului, auditarea serviciului de transport si apoi reglementate si eficientizate in contractul de atribuire a serviciului public ce se va încheia ca urmare a anunțului publicat in JUE la data de 17.0Șr204&:----------------------


CONFORM CU ORIGINALUL

Fundamentarea costului

Fundamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru serviciile de transport public loc regulate, pe fiecare categorie de mijloc de transport se face pe baza consumurilor lubrifianți, a cheltuielilor de întreținere-reparații și cu piese de schimb, a cheltcp^li pe baza celorlalte elemente de cheltuieli necesare pentru serviciul de transpoițt public local de persoane.


în cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte provenită din acestea, precum și cota de cheltuieli generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli.

Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Metodologia de alocare a costurilor indirecte și administrative se va aproba de către autoritatea contractantă. Auditul anual tehnico-economic va face recomandări autorității contractante privind adoptarea unei metode de gestiune și alocare a costurilor mai potrivită (după analizarea împreună cu operatorul privind posibilitatea aplicării ei), în vederea creșterii eficienței operatorului.

Operatorul poate desfășura și alte activități de transport sau activități care au legătură cu serviciul de transport public local în următoarele condiții:

 • i.    Activitățile sunt aprobate de Autoritatea Contractantă;

 • ii.    Activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate;

 • iii.    Activitățile respective își acoperă în întregime costurile din veniturile colectate;

 • iv.    Activitățile nu afectează în niciun fel prestarea serviciului de transport public local;

 • v.    Activitățile respectă concurența.

Toate înregistrările contabile trebuie realizate în așa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuielilor pe fiecare mod de transport și a compensației pentru obligația de serviciu public și condiția de la punctul iii pentru alte activități.

Operatorul va ține contabilitatea separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul desfășurării contractului de servicii de transport public local, precum și pentru alte activități și servicii care generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate serviciului de transport, în funcție de legile contabile și fiscale în vigoare.

Principiile privind evidența contabilă separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt:

 • a) Principiile privind conceptul costului total alocat, în care costul total aferent desfășurării unui anumit tip de serviciu sau realizării unui singur produs este atribuit acelui serviciu sau produs.

Astfel, costurile totale alocate ale obligației de serviciu public a operatorului trebuie să includă următoarele:

i) Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale și servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul de transport public local, inclusiv serviciul datoriei societății, folosit

ii) O cotă proporțională din costurile indirecte, incluzând costurile tehnice și administrative cu personalul, de capital și resurse materiale.

 • b)  Toate costurile legate de desfășurarea serviciilor din afara obligației de service public vor fi alocate doar acelor servicii, precum și o cotă proporțională din costurile fixe comune ale operatorului, astfel încât nicio subvenție încrucișată sau supracompensare să nu fie produsă.

 • c)  Toate costurile și veniturile provenind din și pentru activitățile comerciale de exploatare trebuie bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului.

Evidența contabilă se va organiza pe analitice distincte ale conturilor pe fiecare mod de transport și pe alte activități.

Toate veniturile, costurile, tarifele și prețurile vor fi calculate în RON, fără TVA, cu excepția cazurilor unde se specifică altfel.

Operatorul va utiliza Metoda ABC (Activity Based Costing) pentru gestiunea costurilor pe activități sau altă metodă agreată de către autoritatea contractantă.

Metoda ABC vizează, pe de o parte, calculul și analiza costurilor, iar pe de cealaltă parte, constituie un instrument de măsură a performanțelor operatorului.

Raportare înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Autorității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un Auditor certificat independent. Raportul anual trebuie să conțină următoarele rapoarte specifice:

• Bilanțul contabil și anexele la acesta;


Raportul de gestiune al administratorilor;

Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic;

Raportul privind inventarierea patrimoniului;

Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele la contract; Situația veniturilor;

Situația amortizării;

 • •   Situația costurilor directe și indirecte;

 • •   Numărul angajaților și cheltuiala de personal.

Investiții făcute de Operator în numele Autorității Contractante

în cazul efectuării de către Operator a operațiunilor aferente investițiilor care sunt în sarcina Autorității Contractante și cele în care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE și din surse IFI, contractul de delegare va fi adaptată în baza prevederilor Acordului de Finanțare / împrumut / etc. și în baza Ordonanței Guvernului nr. 198/2005 privind crearea, furnizarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuirea și dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de finanțare din partea UE.

în cazul realizării investițiilor prin surse de la bugetul local, Autoritatea Contractantă va fi responsabilă de finanțarea cheltuielilor de implementare a investițiilor prin alocarea bugetară de capital.

Operatorul va ține o evidență distinctă a costurilor de investiții realizate și se va asigura transferarea către


Analiza tehnico-economică și de eficiență a Costurilor de operare a servicului de transport public de călători

Pentru a analiza gradul de performanta generala al costurilor Serviciul Transport Voluntari S.A. s-a realizat o analiza comparativa cu alti operatori pe moduri de transport:

 • 1.  Operatorul STB

Operatorul regional STB operează conform Contractului de delegare a servicului nr. 1/septembrie 2018. Operează în prezent pe 21 trasee regionale.

 • 2.  Operatorul CTP lași

Compania de Transport Public lași SA (pe scurt, CTP lași) este operatorul de transport public local al orașului lași, având ca unic acționar municipalitatea ieșeană. în această formă juridică începând din 1 octombrie 2016, preluând atribuțiile operatorului anterior (Regia Autonomă de Transport Public), operatorul deservește cu un total de aproximativ 300 de vehicule (tramvaie, autobuze și microbuze) o rețea de 29 de tra de tramvai ți 22 de autobuze și microbuze) însumând cca. 508 de kilometri. Datele ne-au fost managementul companiei.


3. Operatorul R.A.T. Craiova

Societatea cu răspundere limitata RAT Craiova. (pe scurt RAT) este un operatpfi

unicipiul


Craiova, acesta fiind constotuit prin transformarea Regiei Autonomă de l>ânspc(rt Craiova . Aceasta a încheiat un contract conform Regulamentului 1370 în mai 2018 pentru 10 ani.JtAȚ erează 3 trasee de tramvaie și 17  de autobuze de diverse capacități. în prezent parcul auto cuprindă autobuze de tip BMC, IVECO și Prestij (Mitsubishi) cu capacități de transport cuprinse între 30 și 70 locuri și autobuze de tip MAN SL, MAN LYON CITY, BREDAMENARINIBUS, MERCEDES, UDM 112, SOLARIS cu capacități de transport de peste 100 locuri. Deasemenea deține 12 tramvaie.

4. Un Operator regional dintr-o zona în dezvoltare, ce operează pe teritoriu metropolitan. Acest operator operează tramvaie, troleibuze, autobuze și microbuze.

5. Operatorul STP Alba lulia

Societatea de Transport Public STP este un operator cu capital integral privat, avand in prezent un contract de servicii publice incheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Alba lulia, prin atribuire competitiva. Contractul este atribuit in anul 2012 pentru transport în zona metropolitană Alba lulia si se încheie in anul 2018. Datele ne-au fost puse la dispoziție de către managementul companiei.

Sistemul de transport metropolitan este în prezent funcțional și este primul implementat în România. STP este singura companie din România care utilizează sisteme de validare bazat pe poziția GPS a clientului în raport cu zonele tarifare.

în cele ce urmează se prezintă o analiză comparativă pe date generale ale unor operatori din România:ST Voluntari

STB operator regional

CTP IAȘI operator intern

indicator

U.M.

Autobuze

Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

Microbuze

Lungimea traseelor urban

km c.d.

0

140.00

0.00

350.36

17.90

Lungimea traseelor regional

km c.d.

-

0.00

0.00

0.00

0.00

Parc maxim

nr.

19

—--—

88

0

120

10

Parc mediu circulant

nr.

-

67

0

97

3

Vechime medie

nr. ani

3

,908

10.25

14.67

peste 2C

•:

0

sub 3 ani

peste 11 ani

Rulaj (pârpurs anual)

mii

veh.km.

1.610.935

10,066.65

83,148.48

f-

5,012.45

0.00

8,792.83

255.40

r

\ Cost/km       <

’A

lei/km

7,75 regional

18.23

12.26

8,80 urban/

7,75 regional

r .■

9.46

0.00

6.93

3.73

sursa:plan de transport 2018 și operator

sursa:plan de transport 2018 și operator

sursa: date furnizate de operatorRAT CRAIOVA

XXX

STP Alba lulia

SWK Klagenfurt

operator intern

operator regional

operator privat

operat, municipTramvaie'

Troleibuze

Autobuze

Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

Microbuze

Autobuze

Autobuze

73.00

0.00

245.25

23.95

51.95

281.00

7.10

na

na

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286.45

na

..... Qa.i\

T5

0

130

29.00

86.00

238

78

<*\\

na

0

na

20.00

62.00

174

69

\

na

0

na

29.90

10.00

14.67

14.00

11

na V—\

639.04

0.00

4,727.14

933.00

3,532.00

11,176.00

3,393.97

3,000.00   -

; 11.87

0.00

8.61

13.43

10.31

7.44

7.79

17.31     /

"sursa: studiu de oportunitate aprobat 2018 htosr/Mvyv.primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/file s/Binder1(1193).pdf"

------£--17 \                 .....................................

sursa: date furnizate de operator

sursa: autoritatea contractanta

/

sursa: date furnizate de operator      i
29
$   &» i -

.f-i’jy'o s s’î'? K'


Datele care au stat la baza analizei sunt insuficiente pentru o analiză de detaliu dar se pot extrage câteva concluzii privind poziționare operatorului Serviciul Transport Voluntari pe piața. Este de menționat în primul rând:

 • •   Costul pe km aferent reflecta o serie de factori specifici socio-economici locali, de organizare a operatorului și bineînțeles vechimea parcului cu influență directă asupra costurilor. în plus elemente precum nevelul salariilor în regiune, în special pentru caegoria "conducători auto", unde se înregistrează un necesar mare șl o cerere deasemenea mare.

 • •   Costurile pentru transportul cu autobuzul sunt în marja de cost practicată de alți operatori pe piață.

 • •   Costul în lei/km este același ca la STB, fiind plafonat la acest nivel pentru toți operatorii regionali sau privați. Aceste nivele de cost vor fae obiectul auditurilor tehnico-economice la nivelul fiecărui operator, asigurându-se evitarea supracompensării.

CAPITOLUL VIII - ELEMENTELE CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE

TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Aria teritorială


Teritoriul administrativ al UAT-urilor membre ADTPBI

Obligația de serviciu public de transport

Obligația de serviciu public este constituită din:

 • i.    Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă șî va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reducen/grafuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile ADTPBI, Hotărârile Consiliul General al Municipiului București, Consiliilor Locale și Consiliului Județean Ilfov, potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • ii.    Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport al Operatorului;

 • iii.    Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul Contract;

 • iv.    Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și calitate prevăzute în prezentul Contract și în legislația națională;

 • v.    Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu vehiculele prevăzute în prezentul Contract, potrivit Anexei 4.2. care va fi actualizată în perioada de derulare a contractului.

Natura și întinderea drepturilor exclusive acordate operatorului STB

 • i. Va avea dreptul la plata Compensației din partea Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;


Durata încredințării obligației de prestare a serviciului de transport public

Durata este limitată la 24 luni, fiind contracte în regim de urgență.

Posibilitatea de a subcontracta serviciile încredințate

Serviciile delegate nu se pot subcontracta.

CONFORM CU ORIGINAL1


Parametrii pe baza cărora se va calcula compensația


Valoarea redevenței pentru concesionarea serviciului și pentru bunurile concesionate / /

în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, Operatorul Iplătește redevența proprietarului bunurilor, calculată anual prin aplicarea unui procent de 0,03 % asupra tonalului valorii bunurilor concesionate.

Kilometri efectivi

Kilometri efectivi reprezintă numărul de km realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport, pentru fiecare categorie de mijloc de transport;

Kilometri planificați reprezintă totalitatea kilometrilor necesar a fi efectuați conform programului de transport și programului de citrculație.

Costuri, modalități de alocare a costurilor și valoarea pentru anul 2018

C/km reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, , cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții), Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă,

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, calculat potrivit Anexei 10.1.; costul unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.

C autobuze ST Voluntari 12019-  7,75 lei/km

Costul/km se va evalua prin audit tehnico economic, astfel încât se va asigura includerea în calculul compensației a costurilor eligibile conform contactului de delegare și a prevederilor Regulamnetului 1370/2007.

- Venituri și modalități de alocare a veniturilor

Operatorul poate realiza următoarele tipuri de venituri în cadrul contractului de delegare a gestiunii:

 • i.    Operatorul nu realizează venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie.

 • ii.    Operatorul nu realizează venituri din diferențe de tarif.

 • iii.    venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse

regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în vehicule, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.), etc. • iv. orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului: venituri din casări și valorificări de mijloace fixe, valorificare de deșeuri, închirierea temporară a unor spații ale Operatorului, venituri asociate drepturilor de autor și proprietate intelectuală, etc, dacă prevederile legii nu prevăd altfel.

- Profitul rezonabil și valoarea pentru anul 2019

Nivelul profitului rezonabil este de 3,57%, reprezentând rata SWAP comunicată de Consiliul Concurenței pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2018, Profitul va fi aplicat la total cheltuieli eligibile,

Profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al Operatorului,

La începutul fiecărui an calendaristic se desfășoară, prin grija ADTPBI, un audit tehnico-economic, care certifică și regularizează nivelul compensației acordate operatorului pentru anul anterior, stabilește costul/km pentru anul în curs, conform prevederilor Regulamentului nr. 1370/2007 și legislației în vigoare. De asemenea audit va prezenta măsuri de eficientizare a activității operatorului


- Compensația

^o/cZ'


Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile d rezonabil- Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public

C = CE + Pr-V

C - reprezintă Compensația

CE - reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor d^ser^iciu public, calculate după următoarea formulă:


CE=C unitar x Km, unde

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km, calculat potrivit Anexei 6.1.; costul unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.

C unitar autobuze regional /2019 = 7,75 lei/ km

Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport al Operatorului.

CAPITOLUL IX - Concluziile studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public de călători

Prezentul studiu de oportunitate a fundamentat necesitatea si oportunitatea gestiunii directe a serviciului de transport public local de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si a Legii nr. 51/2006 actualizată, privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 28, alin.(21) lit. b), prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului către Operatorul Serviciul Transport Voluntari S.A.


Serviciul Transport Voluntari SA urmează a semna cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI) creată prin asocierea tuturor autoritatilor locale de pe teritoriul regiunii București - Ilfov, în calitate sa de operator regional de transport, un Contract de delegare de gestiune prin atribuire directă în regim de urgență, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007, pe o perioadă de maximum doi ani.

Acționarii Operatorului sunt Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari cu o participare de 99,951% din capitalul social și Comuna Petrăchioaia prin Consiliul Local Petrăchioaia cu o participare de 0,049%. Societatea Transport Voluntari S.A. va îndeplini activitatea de operator regional.

Contractul de urgenta incheiat pe o durata de 2 ani, se va baza pe Programul interimar de transport public de calatori care acopera parțial rute din Județul Ilfov, si a fost elaborat pe baza situației actuale de desfășurare a serviciului public de calatori, pina la implementarea Programului integrat de transport pentru regiunea București - Ilfov, elaborat pe baza recomandărilor menționate in Planul de Mobilitate Urbana Durabila București - Ilfov 2016-2030.

Serviciul de Transport Public Voluntari S.A. funcționează ca societate pe acțiuni prin reorganizarea societății Serviciul de Transport Voluntari SRL înființat ca în anul 2002.

în prezent, Serviciul de Transport Public Voluntari S:A. Va funcționa în regim de integrare cu sistemul de taxare gestionat de STB, asigurînduse primi pași pentru etapa finală de integrare a transportului public la nivelul tuturor UAT-urilor membre ADTPBI. Tarifele aplicate vor fi cele existente operate de către STB la nivel regional. Facilitățile pentru categoriile defavorizate (reduceri și gratuități) se vor acorda conform politicii pentru traseele regionale prestate în prezent de către STB, devenind aplicabile efectiv doar în baza Hotărârilor de Consilii Locale ale UAT-urilor beneficiare membre ale ADTPBI.1 fa HC6 M &

Studiu de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători în regiunea București - Ilfov, către S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L., în regim de urgență


L

■ ’

1

1

L_

1Sediul ADTPBI. - CCIR Business Center București, seCt3y Bd. Octavian Goga nr.2, et.6, cam.l, CIF 38474532; office@tpbi.ro; www.tpbi.ro
CAPITOLUL 1

OBIECTIVUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Pag. 2

CAPITOLUL II

DESCRIEREA SERVICIULUI EXISTENT DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI

Pag. 5

CAPITOLUL III

CADRUL INSTITUȚIONAL SI DE REGLEMENTARE

Pag. 25

CAPITOLUL IV

STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATA A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN REGIUNEA BUCUREȘTI - ILFOV

Pag. 28

CAPITOLUL V

PREZENTAREA OPERATORILOR REGIONALI ILFOV

Pag. 33

CAPITOLUL VI

CONTROLUL EXERCITAT DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA ASUPRA OPERATORULUI

Pag. 42

CAPITOLUL VII

OPORTUNITATEA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT

 • 1.  Prevederi legislative

 • 2.  Justificări de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifica delegarea

Pag. 43

CAPITOLUL VIII

ELEMENTELE CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

 • 1.  Aria teritoriala

 • 2.  Obligația de serviciul public

 • 3.  Natura si intinderea drepturilor exclusive acordate operatorului STB

 • 4.  Durata contractului

 • 5.  Condițiile contractului

 • 6.  Parametrii pe baza carora se va calcula compensația

Pag. 54

CAPITOLUL IX

CONCLUZII

Pag. 57

Anexa 1

Sumarul Programului interimar de transport pentru regiunea București -Ilfov 2018

Anexa 2

Sumarul Programului integrat de transport pentru regiunea București -ilfov

Anexa 3

Lista proiectelor depuse pentru finanțare din POR 2014-2020 (Program Operațional Regional) - vehicule si infrastructura

CAPITOLUL I - OBIECTIVUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Prezentul Studiu de Oportunitate este o continuare a analizelor și recomandărilor făcute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 elaborat pentru regiunea București - Ilfov și aprobat de Municipiul București, Consiliul Județean Ilfov și cele 40 de localități de pe teritoriul județului Ilfov, în anul 2017 pentru îmbunătățirea, modernizarea, dezvoltarea integrată și eficientă a transportului public de călători pe întreg teritoriul regiunii.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI), constituită în noiembrie 2017, ca asociere a celor 42 de autorități locale ale regiunii București - Ilfov, cu scopul inființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a Serviciului public de transport local din cadrul asociației, a elaborat, pe baza recomandărilor PMUD, Programului Integrat de Transport Public de Călători București - Ilfov, program aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 19 iulie 2018 și publicat pe site-ul www.tpbi.ro.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI), a fost constituită cu scopul:

 • •   înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a Serviciului public de transport local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre;

 • •  îmbunătățirii mobilității integrate prin administrarea coordonată și finanțarea corespunzătoare a serviciilor publice de transport în zona de influență în transport a Municipiului București;

 • •   Stabilirii politicilor vizând planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor publice de transport de călători în zona metropolitană București-llfov și zona de influență în transport a Municipiului București, pentru transportul cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou, trenuri regionale, transport naval și alte mijloace de transport terestre, pe apă și suspendate, inclusiv alte sisteme de transport alternativ.

Asociația a semnat contractul de delegare a gestiunii nr. 1/2018 cu Societatea de Transport București- STB SA (societate constituită prin transformarea RATB), contract de urgență, pentru prestarea serviciului de transport public în București și pe un număr de 21 de rute preorășenești / regionale, pe baza unui program interimar de transport, stabilit până la aplicarea Programului Integrat de Transport Public de Călători București - Ilfov.

Prezentul studiu de oportunitate stabilește modalitatea de gestiune și inițierea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pentru cele 2 trasee în regiunea București - Ilfov, către operatorul regional S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L., în regim de urgență, studiu care cuprinde următoarele elementele obligatorii:

a.


 • b.

 • c.


 • d.

 • e.

 • f.


descrierea și identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată;

situația economico-financiară actuală a serviciului și starea tehnică a sistemului aferent acestuia; investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă, precum și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului;


justificările de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică delegarea gestiunii; nivelul minim al redevenței, după caz;

durata estimată a contractelor de delegare.

Programul Integrat de transport este un document flexibil care ține seama de dezvoltările economice și sociale și se adaptează cerințelor viitoare. Programul permite încredințare de servicii publice care să asigure protecția economică corespunzătoare a serviciilor în cauză, F

Programul interimar de transport pentru o grupă de 2 rute (trasee) ce fac obiectul prezentului studiu conține informații cu privire la traseele din Județul Ilfov, denumirea acestora, lungimea traseelor, capetele de traseu, numărul de mijloace de transport precum și graficele de circulație cu orele de plecare-sosire din capetele de traseu.

Prezentul studiu fundamentează necesitatea și oportunitatea gestiunii directe a serviciului de transport public local de călători pe 2 rute regionale (trasee) , în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și a Legii nr. 51/2006 actualizată, privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 28, alin.(21) lit. b), prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului către operatorul regional F

începând cu data de 12.06.2019, ADTPBI poate începe procedura de contractare pe termen lung a operatorului regional S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L., în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1370/2007. în acest sens, a fost publicat în JOUE Anunțul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice -Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, nr. 251690-2018-EN, anunț ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

Contractul de servicii publice / delegare de gestiune urmează a se încheia în regim de urgență între ADTPBI si S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L., până la atribuirea contractului de delegare pe termen lung.


Contractul va acoperi serviciile prestate cu autobuze pe o parte din traseele Județului Ilfov, pe Programul interimar de transport public de călători pe un număr de 2 rute regionale.

Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD) formulează o strategie și un plan de investiții pentru a îmbunătăți calitatea, securitatea, integrarea și accesibilitatea infrastructurii și serviciilor de transport public.

ADTPBI este o persoană juridică de drept privat, de interes public, înființată în temeiul prevederilor art.11-13 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislației române, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și Statutului asociației.


Pentru realizarea obiectivelor privind transportul public local (inclusiv județean), asociații mandatează ADTPBI, prin statutul său, să exercite în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale membre, atribuții legate de serviciul de transport privind planificarea, reglementarea, atribuirea, contractarea, monitorizarea și controlul servicului, tarifarea și taxarea, realizarea și implementarea programelor de dezvoltare.


CONFORM CU ORIGINA


CAPITOLUL II - DESCRIEREA SERVICIULUI EXISTENT DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI

Transportul public local de călători în regiunea București-llfov se va desfășura ținând cont de viziunea de dezvoltare și obiectivele prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru regiunea București-llfov, aprobat în martie 2017, și anume:

Crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială induzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții, cu următorele obiective:

 • I.

 • II.

 • III.

 • IV.

 • V.


ACCESIBILITATE - Asigură că tuturor cetățenilor le sunt oferite opțiuni de transport care le facilitează accesul la destinații și servicii esențiale;

SIGURANȚĂ Șl SECURITATE - îmbunătățirea siguranței și securității în circulație;

MEDIU - Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

EFICIENȚĂ ECONOMICĂ-îmbunătățirea eficienței și a eficacității economice a transportului de persoane și mărfuri;

CALITATEA MEDIULUI URBAN - Contribuie la creșterea atractivității și calității mediului urban și a designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății,

n ansamblu.


Efectuarea serviciului de transport public local de călători trebuie să asigure:

a.


 • b.

 • c.

 • d.

 • e.


satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și operatorilm>e regiunii București - Ilfov;

creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor;           .

accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale dșfavi informarea publicului călător;

executarea transportului public local de persoane prin curse regula, regularitate, siguranță și confort;


:ate;


condiții de


Sg

<\       *       n -aV/

continuitate,


 • f.  corelarea capacității de transport cu cererea de transport existentă;

 • g. optimizarea funcționării transportului public local, prin asigurarea unei integrări tarifare intre operatori;

 • h.  stimularea cetățenilor pentru utilizarea transportului public prin creșterea continua a atractivitatii acestuia

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale sau a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul asigurării transportului public local.

Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în contextul existenței unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public este serviciul ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

se efectuează de către un operator de transport rutier sau transportator autorizat, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și Legii 92/2007 privind transportul public local;

se efectuează numai pe raza administrativ-teritorială a localităților membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară;

se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către asociația de dezvoltare

intercomunitară;

se efectuează de către operatorii de transport rutier sau transportatorii licențiați cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze și tramvaie deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz în localitatea respectivă;

autogări, după caz; • •   pentru efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și Legea 92/2007 privind transportul public local;

 • •  transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini ale traseului.

în conformitate cu art. 8 alin. 1 din Legea nr.51/2006 privind serviciiile comunitare de utilități publice, „Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale care compun sistemele de utilități publice."

Serviciile de transport public de călători cu autobuze, troleibuze, tramvaie sunt în responsabilitatea ADTPBI, ca asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop servicii de utilități publice, conform mandatelor acordate acesteia prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre.

Programul interimar de transport propus propus pentru un număr de 2 trasee se va aplica până la crearea condițiilor tehnice și legale de contractare a serviciilor pe termen lung cu toți operatorii, pe toate rutele, conform anunțurilor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pina la implementarea politicii tarifare integrate și a Programului Integrat de Transport Public de Călători București - Ilfov, aprobate.

Programul interimar prevede contractarea unui număr de 2 de linii de autobuz pe o durată a contractului de 2 ani și are prevăzut un număr de 1.268.050,4 km planificați.

PROGRAMUL DE TRANSPORT


LINIA/ NR. STAȚII/ LUNGIME


TRASEU

CAPETE


R429

Dus:

25 stații


Dus: PASAJ CFR CHITILA - SOS.BANATULUI -DNCB-

STR.CARTIERULUI - STR. ANA IPATESCU - STR.RUDENI -

DNCB-BD.IULIU MANIU-PACII (VALEA CASCADELOR)


21500 m întors:

24 stații


întors: PĂCII (VALEA CASCADELOR)- BD.IULIU MANIU-DNCB-RUDENI-STR.PANDURI-STR.RUDENI-STR. ANA IPATESCU-STR.CARTIERULUI-DNCB-SOS.BANATULUI-CHITILA


21400m


Capi: PASAJ CER CHITILA Cap2: PĂCII (VALEA CASCADELOR)


R470

Dus:

26 stații


12300m întors:

26 stații


12300m


Dus: GARA CHITILA -STR.PACII-STR.ISLAZ-STR.MUSETELULUI-STR.LIBERTATII-STR.NICHITA STANESCU-VANATORILOR-STR.ASTRONOMULUI-STR.PADUREA CHITILEI-SOS.BUCUREȘTI TARGOVISTE-STR.MONUMENTUL EROILOR-STR.PUTUL CU BRAD-STR.POIENI-STR.VALEA PARCULUI-STR.VIILOR-STR.CLAUDIU TANASE-STR.COLENTINA-STR.HELESTEULUI (MOGOSOAIA) întors:.STR.HELESTEULUI ( MOGOSOAIA)-STR.COLENTINA- STR.CLAUDIU TANASE - STR.VIILOR-STR.VALEA PARCULUI- STR.POIENI- STR.PUTUL CU BRAD- STR.MONUMENTUL EROILOR- SOS.BUCUREȘTI TARGOVISTE- STR.PADUREA CH ITILEI-STR.ASTRONOMULUI-STR.MARTHA BIBESCU-STR.NICHITA STANESCU - STR.LIBERTĂȚII -STR.MUȘEȚELULUI - STR.ISLAZ-STR.PACII -GARA CHITILA


Capi: GARA CHITILA Cap2: MOGOSOAIA5:30

(5:25)
Identificarea ariei teritoriale


kOMIN/s>


CONFORM CU ORIGINAL


Regiunea București - Ilfov beneficiază de o rețea extinsă de infrastructură pentru tr modal, dar una care a avut de suferit de-a lungul anilor din cauza lipsei finanțării investiții și este afectată de separarea rigidă între modurile de transport, la anumjtâ niveluri. Suprafața totală a Regiunii București-llfov este de 1.821 km2, din care 13,1% r al Municipiului București și 86,9% al județului Ilfov.

Municipiul București, capitala țării, este cea mai mare aglomerare urbană din România, populația să fiind, conform Recensământului populației din 2011, de 1.883.425 (o densitate de aproximativ 8.160 Iocuitori/km2), ceea ce reprezintă circa 9% din populația totală a României și peste 17% din populația urbană a țarii. Conform INS la nivelul anului 2016 populația rezidentă a Bucurestiului înregsitra 1.844.312 locuitori, cu mențiunea că, în contextul existenței unor oportunități economico-sociale deosebite, numărul real al populației care locuiește, lucrează sau invață în regiune este, în realitate, mai ridicat decât cel înregistrat oficial.

Bucureștiul are o rețea extinsă de transport public, dar vehiculele nu au prioritate în trafic, ceea ce reduce viteza și eficiența sistemului; de asemenea, rețeaua nu primește îmbunătățirile necesare privind calitatea și infrastructura care ar face această opțiune mai atractivă pentru utilizatorii autovehiculelor personale.

Conform PMUD si Programului Integrat de Transport Public de Calatori la nivelul întregii rețele de transport, prestația de transport public de călători a fost organizată în cursul anului 2016 în cadrul a 8 autobaze si 7 depouri de tramvai, 3 depouri de troleibuze si 1 depou mixt, parcul total de vehicule fiind distribuit pe 155 trasee astfel: 26 linii de tramvaie, 116 linii de autobuze, din care 21 linii preorășenești, 15 linii de troleibuze și s-a concretizat în atingerea următorilor indicatori:

 • - 72.630.000 km realizați

 • - 438.562.000 călătorii efectuate (estimate în funcție de vânzarea de titluri de călătorie si de legitimațiile acordate beneficiarilor de gratuități);

Nou! program integrat de transport pentru regiunea București - Ilfov prevede o creștere cu peste 20% a numărului de calatori utilizatori ai transportului public de calatori.

Județul Ilfov include 40 unități teritorial-administrative: 8 orașe si 32 de comune.

Astfel, aria teritorială pe care s-a dezvoltat Programul Integrat de Transport Public de Călători București - Ilfov este compus din următoarele UAT-uri:

1. Municipiul București

15. Comuna Chiajna

29. Comuna Grădiștea

2. Județul Ilfov

16. Comuna Ciolpani

30. Comuna Gruiu

3. Oraș Bragadiru

17. Comuna Ciorogârla

31. Comuna Jilava

4. Oraș Buftea

18. Comuna Clinceni

32. Comuna Moara Vlăsiei

5. Oraș Chitila

19. Comuna Copăceni

33. Comuna Mogoșoaia

6. Oraș Măgurele

20. Comuna Corbeanca

34. Comuna Nuci

7. Oraș Pantelimon

21. Comuna Cornetu

35. Comuna Periș

8. Oraș Popești-Leodeni

22. Comuna Dascălu

36. Comuna Petrăchioaia

9. Oraș Voluntari

23. Comuna Dărăști

37. Comuna Snagov

10. Comuna 1 Decembrie

24. Comuna Dobroești

38. Comuna Ștefăneștii de Jos__

J n                   [lADTPBrt

JT.11. Comuna Afumați

25. Comuna Domnești

39. Comuna Tunari

12. Comuna Berceni

26. Comuna Dragomirești Vale

40. Comuna Vidra

13. Comuna Brănești

27. Comuna Găneasa

41. Oraș Otopeni

14. Comuna Cernica

29. Comuna Glina

42. Comuna Balotesti

Capitala României este un oraș cu rang de municipiu, cu statut de unitate administrativă aparte (asemănător județului) și, totodată, cel mai mare oraș al țării, atât ca număr de locuitori cât și ca suprafață, cel mai mare și important centru politic, economic, financiar-bancar, comercial, cultural-științific, de învățământ, de transport, informațional, sportiv și turistic al tarii.

Bucureștiul este situat în sud estul țării, la o distanță de 125 km sud de Carpații Orientali, 64 km nord de fluviul Dunărea și la 250 km vest de Marea Neagră, este înconjurat de Județul Ilfov cu care formează regiunea de dezvoltare București-llfov, iar axa București-Ploiești reprezentă principalul coridor de creștere economică a țării.CONFORM CU ORIGINALUL


Toate localitățile din Jud. Ilfov sunt membre ale Asociației.

Descrierea serviciului de transport public de călători ta serviciu de interes economic general Serviciul de transport public este serviciu de interes economic general, fiind baza mobilității și accesului la facilitățile urbane, a accesibilității la servicii sociale și de sănătate pentru toate categoriile de locuitori din aria adminsitrativ teritorială a ADTPBI.

Regiunea București - Ilfov beneficiază de o rețea extinsă de infrastructură pentru transportul public multi-modal, dar una care a avut de suferit de-a lungul anilor din cauza lipsei finanțărilor pentru mentenanță sau investiții și este afectată de separarea rigidă între modurile de transport, la anumite niveluri. în interiorul Bucureștiului există rețele extinse de metrou, tramvai, troleibuz si autobuz, deservite de doi operatori publici (STB SA și METROREX). Județul Ilfov este deservit de operatori interni și operatori privați de transport cu autobuze și de conexiuni feroviare inter-city, dar puternic concentrate pe București, cu o conectivitate scăzută la nivelul județului Ilfov.

Lipsa de integrare între diferitele rețele poate să fie identificată prin aspecte privind infrastructura stațiilor și a vecinătăților, structurii tarifare diferite, lipsa informațiilor pentru pasageri și segregarea serviciilor între București și Județul Ilfov. Un sistem comun de taxare a fost instituit între serviciile metroului și RATB /noul STB (tramvai, troleibuz și autobuz) în anul 2013, dar a fost întrerupt în anul 2014.

Ca urmare, pasagerii sunt obligați să utilizeze doar un singur mod de transport, sau mai exact un singur operator, sau să investească sume mari de bani în mai multe transferuri pentru fiecare călătorie. Acesta este un aspect crucial, așa cum reiese din chestionarele privind obiceiurile de călătorie, realizate pe gospodării, 66% din pasagerii RATB, 60% din pasagerii metroului și 74% din pasagerii transportului public din Ilfov și 60% din navetiștii care utilizează trenul nu sunt proprietari de mașini, fiind din acest motiv utilizatori captivi.

Serviciile actuale asigurate de modurile de transport public

Metrou

Tramvai

Autobuz

Troleibuz

TP Ilfov 1

Număr linii

4

26

80

15

5o/ x

Capacitate vehicul [locuri]

1.200

200

50

50

16°^

Media plecărilor zilnice

452

3.447

10.813

3.255

3.578

Media capacității zilnice de serviciu [%]

27%

35%

27%

8%

3%

Lungimea traseului (km)

146

479

1.627

259

2.021

Media zilnică de Km vehicul

9.948

33.527

103 340

22 897

54.672

Media zilnică de ore vehicul

1.885

2.547

8.054

2.068

1.366

începerea operării - dimineața

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

Finalizarea operării - seara

23:00

23:00

23:00

23:00

22:00

Tarif de bază Lei (o călătorie)

2

1,3

1,3

1,3

3

Număr mediu de pasageri, zilnic

624.191

489.706

885.428

_______________

198.028

40.000

Sursă: Planul de mobilitate urbană durabilă București-llfov 2016-20301Pentru scopul Studiului de Oportunitate, relevant este transportul de suprafața cu autobuze pe aria regiunii București - Ilfov.

Operatorii care efectuează in prezent activitatea de transport public de calatori cu autobuze pe rute regionale (preorășenești) sunt:


OPERATOR INTERN RATB - (prin transformare STB operator regional) - 29 rute regionale, in baza Contractului de delegare nr. 1/2018

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR


INTERN VOLUNTARI - 5 rute regionale

INTERN BUFTEA - 2 rute regionale

PRIVAT OTOPENI-2017 - 1 rută in localitate

PRIVAT BALOTESTI-2014 - 2 rute in localitate


►           Zf,


Operatori privați licentiati de A.R.R.

•  36 OPERATORI PRIVAȚI LICENȚIAȚI A.R.R. (program de transport 2008) /fara

activitate mai mult comerciala decit de transport public de calatori, fara aplicarea standardelor de transport urban in vigoare;

Trebuie menționat ca Autoritatea locala este in întregime responsabila pentru planificarea serviciului public local/ regional, conform Constituției României (răspunde de realizarea serviciilor publice de interes local), a legislației europene: Regulamentul UE 1370/2007 privind transportul pe cale ferata si rutier, intrat in vigoare din decembrie 2009 si a legislației naționale: Legea serviciior de transport public local nr. 92/2007 precum si Legea 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 care prevede anumite modificări referitoare la transport public local de călători.

Conform Legii nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 , Art 16 - (1) Consiliile locale, consiliile județene, precum și Consiliul General al Municipiului București sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum și să înființeze societăți de transport public dacă acestea nu există.

Cei 36 de operatori privați din zona metropolitana, licentiati de ARR din 2008, nu respecta Regulamentul UE 1370/2007 privind transportul pe cale ferata si rutier, intrat in vigoare din decembrie 2009, care este obligatoriu pentru toate tarile membre si prevede obligația ca autoritatea contractanta sa incheie contracte de servicii publice cu reguli bine determinate si indicatori de performanta (sa se stabilească costul lei/ km si subvenția). Regulamentul prevede ca altfel orice drept de traseu sau/ si subvenție este de fapt ajutor de stat, si respectarea Regulamentului inlocuieste procedura clasica de ajutor de stat.

Operatorii privați posesori de licențe de transport date de ARR incepand cu 2008, au licențele prelungite după 2013, anual, avand la baza următoarelor acte legislative:

• OUG nr. 30 din 2013 - pentru prelungirea valabilitatii licențelor de traseu și a programelor de transport public județean - prin care programul de transport, în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, își menține valabilitatea până la data de 30 iunie 2014; OUG aprobata prin Legea nr. 225 din 15.07.2013 și actualizată la data de 4 iulie 2015;

Prin Legea nr. 225/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport județean a fost stabilită în mod expres valabilitatea programului de transport de persoane prin servicii regulate între municipiul București și localitățile județului Ilfov.

Ca urmare a Hotărârii Judecătorești nr. 747 din 18 aprilie 2014, pronunțată de Tribunalul Buzău, prin care s-a dispus suspendarea programelor de transport public de persoane cu autobuzele prin servicii regulate, între unitățile administrativ-teritoriale în zona metropolitană București 2014-2020, până la judecarea în fond a cauzei (ca urmare a contestării unui operator privat a programului de transport public de personae cu autobuze prin curse regulate între unitățile administrative-teritoriale în zona metropolitan București 2014-2020), este pusă în imposibilitate continuarea desfășurării transportului rutier de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, în condiții de legalitate fapt care a necesitat prelungirea valabilității programului de transport din 2008.

• OUG nr. 42 din 2014 - pentru prelungirea valabilitatii licențelor de traseu și a programelor de transport public județean, în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transporț/^e^țfefStia'

ZZ municipiul București și localitățile județului Ilfov, aprobata prin Legea nr. 172 din 29.06.2015, care proroga termenul prevăzut in OUG nr.30/2013 pana la data de 31 decembrie 2015;
JT


Legea Nr. 107 din 26 mai 2016, privind aprobarea OG nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov pana la 31 decembrie 2016;

• OUG nr.5 din 2017 pentru modificarea OUG nr. 63 din 2015 privind prelungirea valabilitatii licențelor de traseu și a programului de transport in baza carora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilitatii licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, in cazul in care procedura de atribuire a acestora a fost suspendata prin hotarari ale instanțelor de judecata; OUG aprobata prin Legea nr. 114 din 24.05.2017.

OUG nr. 5/2017 prevede ca, la solicitarea operatorilor de transport care dețin licențe de traseu valabile la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență pe traseele cuprinse în programul de transport 2008 -2013, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează licențe de traseu însoțite de graficele de circulație, pentru autobuzele deținute și nominalizate de către aceștia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanțelor de judecată, iar după această dată, până la data finalizării procedurilor de atribuire a traseelor cuprinse în următorul program de transport, în condițiile și termenele prevăzute de reglementările legale în vigoare și în măsura în care prin hotărârile definitive ale instanțelor judecătorești nu se prevede altfel.

în data de 21 decembrie 2018, la solicitarea ADTPBI, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a prelungit valabilitatea licențelor de traseu în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport rutier de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov. Valabilitatea licenței este 31.12.2019. De

asemenea, se menționează că valabilitatea licenței încetează la finalizarea procedurii de atribuire a traseelor de către ADTPBI.


Programul de transport elaborat de ARR in 2008 și continuat in prțzent, nu include stațiile trase capetele de traseu și nu tine cont de condițiile de transport ce trebi ip^ișid^^ji.rț.ite civilizat.

Având in vedere prevederile Regulamentului 1370/2007 prin care Anunțul de informare

contract de servicii publice - Formularul standard de notificare în temeiul articolujdi 7j alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Unii(njj înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă, s-au inițiat următoarele masuri pentru buna funcționare a transportului public de calatori in regiunea București - Ilfov :


uropene cu un an


Atribuirea in regim de urgenta a contractelor de delegare de gestiune pentru toți operatorii regionali care performeaza in prezent serviciul de transport public de calatori, procedurile de contractare fiind finalizate in cazul STB SA si in curs de realizare pentru ceilalți operatori regionali;

Atribuirea in regim de urgenta a contractelor de delegare de gestiune pentru un număr de 20 de rute către operatori privați,

Analizarea si identificarea de rute specifice care deservesc noile zone rezidențiale sau zone comerciale si industriale ce pot fi incluse in Programul Integrat de Transport, in plus fata de rutele existente si atribuite prin procedura competitiva conform Regulamentului 1370/2007.


Rețeaua transport cu autobuze deservită de alți operatori pe teritoriul Județului Ilfov
Rețeaua de transport public Ilfov-București operează sub formă de stea, cu autobuze care pleacă de la una din cele șase locații principale (deși mai există câteva care deservesc doar 1-3 rute fiecare) și se deplasează în localitățile din Ilfov situate de-a lungul șoselelor principale interurbane. Rețelei îi lipsesc serviciile între localitățile din Ilfov care sunt situate pe trasee diferite. Aceste trasee sunt conform Programului de Transport 2008 și sunt deservite de către operatori interni și de către operatori privați.

Harta de mai jos ilustrează rețeaua de autobuze din Ilfov realizate de alți operatori decât STB, raza de deservire a rețelei și stațiile terminale ale acesteia din București. Serviciile se concentrează pe coridoarele majore de intrare în București, iar fiecare traseu conectează câteva localități din Ilfov, deseori doar un oraș sau o comună individuală, cu o stație la marginea Bucureștiului. Un număr semnificativ de localități nu beneficiază de transport public.

De asemenea, în cazul localităților mai mari, deși sunt deservite de transportul public, acesta nu asigură o distribuție uniformă, fiind concentrat în lungul drumului principal care tranzitează localitatea.Stațiile duc lipsă de dotări pentru pasageri, inclusiv informații, cum ar fi harta traseului, orarul autobuzelor, etc. Operatorii de autobuze au de obicei o flotă mixtă, între 15 și 60 vehicule, dintre care majoritatea sunt microbuze.

Operatori regionali

BUCUREȘTI

Societatea de Transport Public STB SA, operator regional, operează în prezent un număr de 21 rute regionale, în baza Contractului de delegare de gestiune de urgență nr. 1/2018.

BUFTEA


Orașul Buftea oferă transport public local la nivelul localității prin 2 rute (101 Studio - Chitila și 102 Studio -REMAT). Serviciile sunt deservite de SC GENERAL PUBLIC SERV SA- operator intern detinut integral de către orașul Buftea, serviciile fiind atribuite direct în anul 2012 pe o durată de 6 ani, Operatorul are în operare 4 autobuze.

VOLUNTARI în Orașul Voluntari transportul public se realizează încă din anul 2002 pe 5 trasee ce conectează orașul cu cele mai apropiate cartiere din București, acestea făcând parte din Programul de transport 2008. S.C. ECOTRANS

SCTM S.R.L.este societatea Consiliului Local Voluntari, efectuează transport public local de călători, asigurând legătură dintre orașul Voluntari și municipiul București, Operatorul deține 20 de autobuze marca BMC și 10


autobuze urbane marca ISUZU achiziționate de COSILIUL LOCAL VOLUNTARI, Contractul de gestiune este atribuit direct în anul 2016 pe o durata de 6 ani.

Operatori privați cu contract de servicii publice începând din anul 2013, pe teritoriul adminsitrativ al Comunei Balotești s-a înființat s public local și s-a aprobat Regulamentul și Caietul de sarcini al servicului (HCL serviciile de transport public local se desfășoară în prezent pe 2 trasee (Balotă, Dimieni-Măgura, 9 km). Serviciile sunt prestate de către operatorul privat G&S Tours SRL, ca urmare a câștigării procedurii competitive în anul 2014 și în baza Contractului de delegare de gestiune a serviciilor., Contractul are o durată de 6 ani.Orașul Balotești plătește diferențe de tarif operatorului pentru diferite categorii de călători cu facilități la transportul public, conform HCL 62/ 26.09.2013.

BALOTEȘTI


CONFORM CU ORIGI


OTOPENI în orașul Otopeni funcționează un traseu de transport public local - Linia Albastră, operat în prezent de către o societate privată, Romtransport Services SRL. Acesta a fost atribuit prin procedură competitivă în iunie 2017. Se acordă facilități la transport și se plătesc operatorului diferențe de tarif.

Alți operatori publici în afara jurisdicției ADTPBI Metrorex

Prin HG nr. 686/1991 întreprinderea de Exploatare a Metroului București se transforma in "întreprinderea de Exploatare a Metroului București, METROREX", sub autoritatea Ministerului Transporturilor, avand ca obiect de activitate principal "transportul de persoane cu metroul pe rețeaua de cai ferate subterane si supraterane, in condiții de siguranța a circulației, pentru satisfacerea interesului public, social si de aparare civila". Totodată, prin HG nr. 266/1993 s-a recunoscut metroului "caracterul de monopol natural si strategic". în baza hotărârii nr. 482/24.06.1999 se schimba denumirea societății in "Societatea Comerciala de Transport cu Metroul București - METROREX S.A.". Principalele caracteristici ale rețelei sunt prezentate mai jos:

 • • Linii de metrou : 4;

 • • Lungimea rețelei: 71.00 km cale dubla;

 • • Număr depouri: 4;

 • • Număr de statii: 53;

 • • Distanta medie intre doua statii : 1.5 km;

 • • Lungimea unei statii: 135 - 175 m;

 • • Adâncimea medie a unei statii: 12 m;

 • • Ecartament: 1432 mm;

 • • Sistem Automat de.Țaxare cu cartela magnetica din 1995, modernizat in 2000.


CFR Călători- este operatorul național de servicii feroviare, serviciile prestate de către acesta fiind realizate pe bază de contract de servicii cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Principalele gări pentru transportul de călători pe tot teritoriul București -Ilfov trebuie să fie deservite mai bine de către transportul public, iar programele de circulație corelate,

Cu toate că METROREX și CFR Călători, conform legislației în vigoare, nu se află în competența de contractare și organizarea transportului a ADTPBI, integrarea serviciilor de transport de suprafață din competența ADTPBI cu cele de metrou și cale ferată este esențială pentru un transport sustenabil și atingerea obi de Mobilitate Urbană Durabilă București Ilfov 2016-2030,  [


CONFORM CU ORIGiNALU

Operatori privați

36 de companii private care furnizează servicii de transport cu autobuze într licențelor eliberate de ARR inițial pentru 2008-2011, prelungite ulterior p contracte de servicii publice și au un caracter economic avand in veder capetele de traseu și nu se respecta un program de transport.

19. Nu s-au încheiat htele menționează numai


OUG nr. 5/2017 prevede ca, la solicitarea operatorilor de transport care dețin licențe de traseu valabile la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență pe traseele cuprinse în programul de transport 2008 -2013, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează licențe de traseu însoțite de graficele de circulație, pentru autobuzele deținute și nominalizate de către aceștia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanțelor de judecată, iar după această dată, până la data finalizării procedurilor de atribuire a traseelor cuprinse în următorul program de transport, în condițiile și termenele prevăzute de reglementările legale în vigoare și în măsura în care prin hotărârile definitive ale instanțelor judecătorești nu se prevede altfel.

Astfel, în prezent, licențele de traseu în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov au fost prelungite de către ARR până la data de 31.12.2019. Nu există contracte de servicii încheiate cu operatorii privați deținători ai acestor licențe. Acest fapt impune ca până la expirarea acestor licențe să se poată atribui pentru județul Ilfov aceste trasee, cu respectarea Regulamentului 1370/2007 și a OUG 5/2017.

Infrastructura pentru călători și calitatea serviciului

Au fost identificate 3 categorii de probleme principale ale rețelei de transport public din Ilfov:

 • 1.  Conectivitate limitată către mijloacele de transport în comun urbane - din cauza stațiilor multiple localizate la marginea orașului, Un prim exemplu este "Piața Presei", unde pornesc și se termină multe trasee din nord, deși pasagerii se pot transfera către linia separată a Tramvaiului 41, la această stație ei nu au legături directe spre sistemul de metrou.

 • 2.  Accesibilitate limitată între localitățile din Ilfov, deoarece traseele de autobuz operează în principal de-a lungul drumurilor principale, ducând astfel la o limitare a serviciilor de transport dintre localități;

 • 3.  Absența serviciilor de transport intra-regionale llfov-llfov - forțează rezidenții din Ilfov, care se bazează pe transportul public, să călătorească spre București și să efectueze mai multe transferuri pentru a ajunge în alte localități din Ilfov care nu sunt aliniate pe același coridor către oraș.

Problemele operaționale suplimentare identificate includ:

-

 • 1.  Trasee ne-optimizate;

 • 2.  Valabilitatea frecvenței este prea mare: 15-60 min la ora de vârf;

 • 3.  Periodicitate necunoscută, deoarece orarul este dictat de cerere (șoferii așteaptă pasagerii să se îmbarce și să umple autobuzul, în funcție de perioada zilei);

 • 4.  Orele de funcționare sunt limitate, servicii slabe după ora 19:00;

 • 5.  Flotă mică, veche și cu întreținere precară, nesupravegheată (de exemplu, autoritățile nu cunosc în întregime numărul de autobuze ce operează pe trasee), fără aer condiționat / încălzire, etc;

 • 6.  Stații de autobuz și noduri de transport public inadecvate;

 • 7.  Număr necunoscut de stații, deoarece sunt informale; practica obișnuită pentru șoferi este să folosească stațiile de autobuz urbane în București și oprirea la cerere în afara orașului;

 • 8.  Lipsa informațiilor despre pasageri;

 • 9.  Reglementare și supraveghere limitată sau absentă.

în cadrul Studiului de Oportunitate privind transportul de persoane între Municipiul București și Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul Ilfov2, s-a realizat o numărătoare manuală a numărului de călătorii pe toate relațiile de transport deservite în anul 2014 de operatorii licențiați de către Autoritatea Rutieră Română, fiind colectate următoarele informații:                                      '      -----—_____

CONFOR • •   Numărul de călătorii zilnice;

 • •   Numărul de locuri ofertate pentru mijloacele de transport utilizat;

 • •   Intervalul mediu de succedare la ore de vârf și în afara orelor de vârf;

 • •  Gradul maxim de aglomerare;

 • •   Orele de începere și de terminare a Programului de transport.

în concluzie, un număr de aprox, 200.000 călătorii zilnice au fost estimate ca cerere aferentă"ânului 2014. Prognoza cererii pe termen scurt estimează un volum de 218.341 călători/zi în anul 2020 și un număr de 30.825.000 km parcursi/an.

în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București-llfov 2016-2030, prin diverse metode de sondare și utilizând modelul de prognoză a cererii, a fost propus Planul de transport pentru județul Ilfov (capitolul 14,5;anexa 5, A, tabel 14,5,1- și 14,5,2 ), plan agreeat de către Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul Ilfov, de către Consiliul Județean Ilfov și Municipiul București, Planul în integralitatea lui fiind apoi aprobat de către Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov, Acest plan, împreună cu reanalizarea adaptării cererii la condițiile concrete ale anului 2018 și ca urmare a disuțiilor cu reprezentanții UAT-urilor, au stat la baza propunerii noului Program de transport pentru termen scurt.

Acest plan, împreună cu reanalizarea adaptării cererii la condițiile concrete ale anului 2018 și ca urmare a discuțiilor cu reprezentanții UAT-urilor, au stat la baza propunerii noului Program integrat de transport pentru București-llfov, care a fost aprobat. Pentru implementarea acestuia, date fiind condițiile tehnice și de operare existente și a multiplelor proiecte de investiții ale UAT-urilor (incluzând și achiziția de vehicule și material rulant), s-a propus contractarea Planurilor interimare de transport.

In ceea ce privește performanța serviciului de transport, ADTPBI stabilește nivelul indicatorilor de performanță ai serviciului de transport local pentru tot teritoriul București-llfov pentru toți operatorii și preia atribuțiile de monitorizare a calității serviciului integrat de transport public de la toate instituțiile și compartimentele autorităților locale membre ale asociației.

Nivelul indicatorilor de performanță se va stabili anual pe principiul îmbunătățirii continue a acestora. De asemenea, se vor propune noi indicatori de performanță, odată cu realizarea implementării totale a integrării pe tot teritoriul și cu dezvoltarea instrumentelor de colectare de date și monitorizare a serviciului. Pe termen mediu, este propusă implementarea Standardului 13 816 pentru tot teritoriul Asociației.

Serviciile de transport public local pe tot teritoriul ADTPBI sunt servicii de utilitate publică, așa cum acestea sunt definite în Legea nr. 51/2006 privind serviciile de utilitate publică, accesibilitatea la servicii socio-urbane a locuitorilor din întreg teritoriul UAT-urilor membre fiind esențială pentru asigurarea creșterii economice, combaterii sărăciei, creșterii incluziunii sociale și accesului pe piața muncii.


Experiențele anilor trecuți demonstrează ca aceste servicii au un pronunțat caracter social, atât datorită amplasamentelor centrelor de interes pe teritoriul zonei deservite, cât și prin tipologia diversificata a locuitorilor ce beneficiază de aceste servicii.

în plus, asigurarea acestor servicii la un tarif adaptat posibilităților locuitorilor este esențială pentru promovarea conectivității și- accesibilității la serviciile de transport integrate. De aceea, obligațiile de serviciu trebuie să impună servicir corelate cu cererea, în condiții de calitate și siguranță minime impuse, la tarife propuse de către ADTPBI. : -


CAPITOLUL III - CADRUL INSTITUȚIONAL SI DE REGLEMENTARE.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE (NtERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘ este asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice jn 51/2006- asociație de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice furnizate/prestate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii.

Astfel, ADTPBI este autoritatea locală competentă care are competența de a delega gestiunea serviciului de transport public local și capacitatea de a monitoriza bunurile concesionate de către UAT-uri, conform Regulamentului (CE) 1370/2007 și Legii nr. 51/ 2006 a serviciilor de utilitate publică, cu modificările și actualizările ulterioare. Delegarea gestiunii poate fi efectuată de asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea.

Conform statutului ADTPBI, Adunarea Generală este organul de conducere al asociației și se compune din toți membrii asociației ADTPBI, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora. Printre membrii se numără Primarul General aPMunicipiului București și Președintele Consiliului Județean Ilfov. Președintele asociației ADTPBI este Primarul Municipiului București sau un reprezentant desemnat de către acesta. Primul președinte este numit prin actul constitutiv al Asociației ADTPBI și prin hotărârile de asociere ale unităților administrativ-teritoriale care sunt membrii fondatori.

SERvKJUL FINANCIAR

CONTABIL


COMPARTIMENT CFF


BiROUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV


ÂUDfT INTtAN


ȘCTVKJUL «SURSE UMANE


tXMCîtm EXECUTIV ADJUNCT


UjOnDOfiAJtt PMUD-

Bl/STRATEGIA D€


Portivit statutului asociației, printre atribuțiile Adunării Generale se numără:


 • a. alege și revocă membrii Consiliului Director și Președintele Asociației;

 • b. aprobă primirea și excluderea membrilor;

f. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al asociației ADTPBI și a situației financiare anuale;

 • h. decide asupra veniturilor asociației ADTPBI;

 • i. decide în ceea ce privește resursele obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locșrle;

 • j. aprobă programul de activitate;

 • l. aprobă stabilirea cotizației;

m. orice alte atribuții prevăzute de lege.

Adunarea generală a Asociației adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

ADTPBI, prin Autoritatea Metropolitana de Transport, organizată la nivel de direcție, își exercită atribuțiile pentru aplicarea cerințelor Regulamentului (CE) 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și a legislației naționale în vigoare.

Autoritatea Metropolitană de Transport este autorizată de către ANRSC ca Autoritate de autorizare, reglementată în condițiile Legii nr. 92/2007 a transportului public local.

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, Autoritatea Metropolitana de Transport are în componență servicii și compartimente ce au atribuțiile enumerate mai jos.AUTORITATEA METROPOLITANA DE TRANSPORT (DIRECȚIE)


SERVICIUL DE PLANIFICARE Șl REGLEMENTARE_____________

 • > BIROU PLANIFICARE Șl PROGRAMARE TRANSPORT PUBLIC

 • > COMPARTIMENT GESTIONARE CONTRACTE DELEGARE

 • > BIROU REGLEMENTARI____________________________

SERVICIUL MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC      r


CONFORM CU ORIGINALAutoritatea Metropolitană de Transport - Atribuții

1.

Acționează în domeniul transportului public de călători pentru a garanta prestarea de serVtgfl_țggț; interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună sau au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acțiunea forțelor pieței.

2.

Contractează obligații de serviciu public, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public.

3.

Publică anual un raport cumulativ privind obligațiile de serviciu public de care este răspunzătoare, operatorii de serviciu public selectați și plățile compensatorii și drepturile exclusive acordate operatorilor de serviciu public respectivi sub forma rambursării, Raportul în cauză trebuie să facă distincția între transportul cu autobuzul și transportul pe șine, să permită monitorizarea și evaluarea funcționării, a calității și a finanțării rețelei de transport în comun și să furnizeze, dacă este cazul, informații cu privire la natura și întinderea eventualelor drepturi exclusive acordate.

4.

Pune în aplicare și monitorizează prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 privind dezvoltarea serviciului, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente și legate de furnizarea serviciului public de transport local precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor.

5.

Coordonează implementarea PMUD-BI 2016-2030 si actualizeaza planul ori de cate ori este necesar si propune aprobarea actualizărilor AGA.

6.

Elaborează planul integrat de transport și circulație la nivelul regiunii pentru transportul public de călători și monitorizează implementarea lui.

7.

Asigură integrarea tarifară și introducerea sistemelor moderne de e-ticketing și management de trafic.

8.

Elaborează norme, proceduri, standarde pentru toate tipurile de transport tinind cont de practicile europene și noile tehnologii.

9.

încheie contractele cu operatorii de transport public de călători și monitorizează realizarea acestor contracte și a indicatorilor de performanț.,

10.

Asigură monitorizarea transportului.

11.

Efectuează plățile compensatorii către operatori și urmărește eficientizarea cheltuielilor publice.

12.

Urmărește implementarea proiectelor de investiții.

13.

Stabilește, ajustează, modifică și aprobă prețurile, tarifele și taxele speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

14.

Stabilește și aprobă ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de reglementare competente.

15.

Asigură protecția și conservarea mediului natural și construit.

16.

Gestionează și administrează serviciul public de transport local pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de servicii publice, respectiv prin hotărârea de dare în administrare.

17.

Elaborează și aprobă strategia proprie în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciului de public transport local, utilizând principiul planificării strategice multianuale.

18.

Promovează dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului de public transport local și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile poluante.

19.

Consultă asociațiile utilizatorilor serviciilor publice de transport în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a serviciului de public transport local.

20.

Informează periodic utilizatorii asupra stării serviciului de transport local și asupra politicilor de dezvoltare a acestuia.21.

Mediază și soluționează conflictele dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți.

22.

Monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de servicii publice cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de servicii publice, respectarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, calitatea serviciilor, asigurarea protecției mediului și a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor.

23.

Stabilește cerințele și criteriile de participare și selecție a operatorilor la procedurile organizate pentru atribuirea contractelor de servicii publice.

24.

Solicită informații de la operator cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului public de transport local.

25.

Să invite operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii serviciilor.

26.

Sancționează operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor.

27.

Refuză, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcționează în condiții de monopol, să solicite avizul autorităților de reglementare competente.

28.

Propune rezilierea unilaterală a contractele de servicii publice și organizează o nouă procedură pentru încredințarea acestora, dacă constată și dovedește nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor asumați.                                                                                              [Lx

29.

Organizează sistemul public de transport în gestiune proprie sau delegată, prin hoțărarea^ autorităților deliberative asociate, conform legii.

i

; *


CAPITOLUL IV - STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATA A SERVICIULUI DE jTRANSRQ

CALATORI IN REGIUNEA BUCUREȘTI - ILFOV CQNPoliticile și măsurile definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă toate modurile și tipurile de transport din întreaga aglomerație urbană, publice și private, de pasageri și de marfă, motorizate și nemotorizate, în mișcare și staționare. Pentru a atinge Obiectivele PMUD utilizează 7 politici de transport. Aceste politici grupează proiecte similare din diferite tipuri de intervenții și le ordonează în funcție de

priorității pentru eficiență maximă.

Astfel, politicile de transport sunt următoarele:


I. Reforma instituțională și intărirea capacității


Siguranță Rutieră


PMUD București-llfov Politici de Transport


ia


PARKING


ZONETransport Rutier ș»

PoHbcă Integrată de Parcare


administrative

 • II.   Transport public local și feroviar inclusiv intermodalitate și multimodalitate

 • III. Deplasări nemotorizate

 • IV. Siguranța rutieră

 • V. Transport rutier și politică de parcare

 • VI. îmbunătățirea integrării dintre planificarea urbana și planificarea infrastructurii de transport, spații pietonale

 • VII. Managementul mobilității și ITS


Politicile și măsurile definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă toate modurile și tipurile de transport din întreaga aglomerare urbană, inclusiv cele publice și private, de pasageri și de marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare și parcările.
Programului Integrat de Transport Public de Calatori - București - Ilfov (publicat pe site-ul www.tpbi.ro), elaborat ca urmare a recomandărilor PMUD, propune implementarea celor 212 rute.

Până la asigurarea tuturor condițiilor tehnice necesare implementării Programului Integrat de Transport Public de Calatori București - Ilfov, si având in vedere parcul de vehicule disponibil al operatorului S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L., studiul propune urgentarea incheierii contractului de delegare a gestiunii.

Astfel contractul de urgenta se va baza pe Programul interimar de transport public de calatori care acopera parțial rute din Județul Ilfov, plecând de la situația actuala de desfășurare a serviciului public de calatori, până la implementarea Programului integrat de transport pentru regiunea București - Ilfov.

Achiziția serviciului se face pe o perioada de maxim 2 ani.

Costurile pentru prestarea servicului este de 7,75 lei/km, fără TVA.

Cheltuielile necesar a fi efectuate pentru susținerea unui asemenea program de transport ar fi de:


Mod de transport

Nr. km/ an

5 §2

Profit rezonabil

TVA

Cost total/ an

(lei, cu TVA)

Autobuze 2 trasee regionale

S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L.

634.025,2

7,75

3,57%

19%

6.056.045,92

Totalul compensației planificate pentru cei doi ani este de 10.178.228,44 le un total de 1.268.050,4 km planificați (inclusiv Km acces/retragere).

Finanțarea programului de transport se face din trei mari surse financiare:

 • •   Vanzare de titluri de călătorie

 • •   Diferente de tarif pentru reduceri si gratuitati

 • •  Venituri conexe

 • •  Compensație (subvenție)

Primele două componente de venit se vor acoperi prin decontările cu

Administrator al sistemului de taxare, gestionar al încasărilor și decontărilor pentru diferențe de tarif pentru tot teritoriul București-llfov, indiferent de operator, ca prim pas pentru integrarea politicii de taxare și tarifare. De asemenea, STB SA preia toata activitatea de control, pe toate traseele.

Consiliul Director si Adunarea Generala a Acționarilor - ADTPBI din 19 iulie si 1 august 2018 au aprobat modalitatea de distribuție a compensației pentru rutele preorășenești / regionale intre UAT-uri si intre operatori si anume:

 • •   Suma reprezentind compensația pentru rutele regionale/ preorășenești se va acoperi 90% de către PMB si 10% de către localitățile din Ilfov

 • •   Distribuția pe localitati din Ilfov se poate face funcție de populație și km parcurși (50%/50%)

Strategia de dezvoltare a servicului de transport

Ținând cont de politica investițională pe termen scurt, mediu și lung a Unităților Administrativ-Teritoriale membre, de politica propusă prin PMUD 2016-2030 și de situația instituțională și juridică în domeniul serviciilor de transport călători pe teritoriul ADTPBI, strategia de dezvoltare a transportului public și de delegare a gestiunii serviciilor de transport public este propusă a se implementa în două etape, fapt cu implicații în contractarea serviciilor de transport public de călători. Schematic, aceste etape sunt prezentate în figura de mai jos.


Se propune încheierea de contracte de delegare a gestiunii in situații de urgență, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1370/2007, pe durată limitată la maximum 2 ani.

ETAPA DE TRANZIȚIE - Septembrie 2018 - delegarea serviciilor de transport de urgență s-a realizat către Societatea de Transport București STB SA, prin semnarea contractului nr. 1/2018.

o Un număr de 166 trasee de tramvai, troleibuz și autobuz pe teritoriul Municipiului București - gestiune directă prin atribuire directă către operatorul regional Societatea de Transport București, cu exclusiv de operare pe traseele din București și drept neexclusiv^e+r&seele diirllfuvr


ETAPA DE INTEGRARE DE TRANZIȚIE- lanuarie/Mai 2019


! CONFORM CU ORIGINA

i

Un număr de 20 trasee de transport cu autobuzul (grupate în 4 loturi) pe teritori București- Ilfov - gestiune delegată prin atribuire competitivă către operatori privatj/c de operare pe trasee ;

Un număr de 8 trasee de transport cu autobuzul pe teritoriul Municipiului B%cure$ti- Ilfov - gestiune directă prin atribuire directă către operatorul regional intern Societate de Van drept exclusiv de operare pe trasee ;

Un număr de 2 trasee de transport cu autobuzul pe teritoriul Municipiului București- Ilfov -gestiune directă prin atribuire directă către operatorul regional intern ECOTRANS STCM, cu drept exclusiv de

operare pe trasee;

o Un număr de 2 trasee de transport cu autobuzul pe teritoriul Municipiului București- Ilfov -gestiune directă prin atribuire directă către operatorul regional intern General Public Serv SA Buftea, cu drept exclusiv de operare pe trasee ;

o Semnarea actului adițional la contractul de delegare cu operatorul regional intern Societate de Transport București STB SA - se acordă drept exclusiv de operare pe cele 21 de trasee de transport cu autobuzul pe teritoriul Municipiului București - județului Ilfov atribuite anterior și drept de încasare a titlurilor și control pe traseele celorlați operatori.

în paralel cu acțiunile pe termen scurt, următoarea etapă de delegare a serviciilor se va pregăti:

 • 1.  Implemenatrea sistemului integrat de e-ticketing și managementul flotei (prevăzut la investiții pe termen scurt);

 • 2.  Auditarea costurilor operatorilor regionali;

 • 3.  întărirea competențelor de monitorizare și control ale ADTPBI pentru serviciul delegat;

 • 4.  Realizarea analizelor privind implementarea politicii tarifare integrate, a Planului de transport propus, a compensației și diferențelor de tarif acordate de către fiecare UAT, în vederea propunerii de ajustări și îmbunătățiri ale sistemului integrat de transport.

 • 5.  Propunerea de măsuri de integrare a modurilor de transport metrou și cale ferată în programul integrat de e-ticketing.

Astfel, acest al doilea pas duce la implementarea integrală a prevederilor PMUD 2016-2030, la asigurarea conformării cu legislația în vigoare și cu politica de dezvoltare a serviciului adoptată la nivelul UAT-membre, la rafinarea instrumentelor de tarifare, planificare, control și finanțare a sistemului integrat, la îmbunătățirea corelării măsurilor în domeniul gestiunii servicului de transport public cu alte măsuri privind mobilitatea urbană (dezvoltare urbană, politica parcărilor, transportul cu metroul și calea ferată, etc).

Tarife și politica tarifară integrată pentru transportul public de călători în București-llfov


Aceasta înseamnă tarife similare pentru servicii similare și facilități de tarif unitare acordate prin hotărâri ale organelor administrative locale, asigurate împreună printr-o politică tarifară comună convenită și o ofertă tarifară integrată aplicabilă tuturor operatorilor de transport public din regiune, indiferent de statutul lor.

Pentru a îmbunătăți fiscalizarea activității operatorilor, fără împovărarea lor financiară cu personalul și echipamentul specific din casierii și locații de vânzare, activitatea comercială incluzând clearing-house este preluată de către STB.

Practic, în acest sistem STB va vinde toate categoriile de titluri de călătorie în numele altor operatori, alături de cele din oferta proprie exclusivă. Vanzarea se va face pe toate teritoriile administrative ale UAT membre ADTPBI.

Pentru regiunea București-llfov se propune o tarifare unitară, indiferent de operatorul ce prestează serviciul.

Acest prim pas sprijină următoarea etapă, adoptarea în viitor a noii politici tarifare deja aprobate la nivel de

ADTPBI.


r


|

I

!CONFORM CU

I

Tarife de călătorie aplicabile pe traseele preorășenești

Tip titlu de călătorie                                (

Călătorie

1.50 lei

Abonamente lunare valabile pe o linie preorășenească

35.00 lei

Abonamente lunare reduse valabile pe o linie preorășenească

17.50 lei

Abonamente lunare valabile pe două linii Io linie preorășenească și o linie urbană)

95.00 lei

Abonamente lunare reduse valabile pe două linii (o linie preorășenească și o linie urbană)

47.50 lei

Abonamente generale (valabile pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

125.00 lei

Abonamente generale reduse (valabile pe toate liniile în București și în județul Ilfov)

62.50 lei


Pe perioada implementării Programului interimar de transport pe oricare trasee, se vor păstră tarifele actuale.

Categoriile de pasageri beneficiare de gratuități și reduceri pentru transportul public la nivelul București-llfov sunt prezentate mai jos. Acestea se vor acorda doar în baza Hotărârilor de Cobnsiliu ale UAT-urilor membre ADTPBI.

Toate categoriile beneficiare de facilități vor fi în posesia de cârduri de călătorie.

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate)

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

Veterani, invalizi și văduve de război

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Lg.44/01.07.1994 (cu modificările și completările ulterioare)

Foști deținuți politici, deportați

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Decretul Lege 118/1990 (cu modificările și completările


Persoane persecutate politic, detașamente muncă forțată Eroii revoluției și urmașii acestora


100%


abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc


Elevi, studențiabonament general preorășenesc 125,00 lei/buc


abonament 1 linie preorășenească 17,50 lei/buc. abonament 2 linii preorășenești 47,50 lei/buc. abonament general preorășenesc 62,50lei/buc.


Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului calendaristic._______

Donatori onorifici de sânge


100%abonament general preorășenesc 125,00 lei/bucabonament 1 linie preorășenească 17,50 lei/buc. abonament 2 linii preorășenești 47,50 lei/buc. abonament general preorășenesc 62,50lei/buc.


ulterioare)________

Legea 189/2000 ~ (cu modificările și completările ulterioare)________

Legea 341/2004 (cu modificările și completările ulterioare)________

H.G. 309/1996 (cu modificările și completările ulterioare)________

Legea 1/2011 (cu modificările și completările ulterioare)


H.G. nr.1364/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

HCL.....


abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

100%

Pensionarii cu domiciliul stabil în

UAT

Elevi *

100%

Abonament 1 linie preorășenească 35,00 lei/buc*

HCGMB

838/12.12.2019

Persoane cu handicap

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Persoane cu handicap cu însoțitor

100%

Abonament general preorasensec 2*125,00 lei/buc

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

100%

Abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Asistenți personali profesioniști ai

100%

Abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

......1J

Legea 448/2006 (cu

)persoanelor cu handicap

modificările și completările ulterioare)

* Aplicabil pentru elevii care au domiciliu în alt UAT decât București (linia preorășenească face legătura cu domiciliul)

ADTPBI poate modifica categoriile de calatori beneficiare de gratuitati, conform reglementarilor normative la nivel național si/sau local, privind politica sociala adoptata.                               |                   '——----

Facilitățile la transport public se aplică conform Hotărârilor de consiliu local de aprobare. ;                            ,

l


CAPITOLUL V - PREZENTAREA OPERATORULUI - S.C. ECOTRAN

Istoric

S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L. a fost înființat în anul 2018, în baza HCL CJarCîla principal de activitate " alte transporturi terestre de călători".

în anul 2018, a luat ființă S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L., operator regional deținut de către Orașul Chitila (51%) și Comuna Mogoșoaia (49%). Consiliul local Chitila și Consiliul Local Mogoșoaia au participat la constituirea societății prin aport în bani.

Operatorul va opera cu un parc de 7 autobuze urbane M3, 6 autobuze BMC și 1 autobuz TEMSA, an de fabricație 2019, respectiv 2017 toate cu capacitate de 72 locuri, lungime 8,5m, respectiv 7,2 m pentru TEMSA, dotate cu climatizare, afișaj info călători, rampa pentru persoane cu dizabilitati, microfon șofer, GPS, validator cârduri.

Conform HCL Chitila nr. 96/25.10.2018 și HCL Mogoșoaia nr. 292/29.10.2018 privind acordarea de gratuități pe mijloacele de transport în comun, beneficiază de gratuități în prezent următoarele categorii de călători:

 • •   Veterani, invalizi și văduve de război

 • •   Foști deținuți politici, deportați

 • •  Persoane persecutate politic, detașamente de munca fortata

 • •   Eroii revoluției si urmașii acestora

 • •   Persoane cu handicap și însoțitorii acestora

 • •   Elevii și studenții din instituțiile de învățământ acreditate acreditate de pe teritoriul UAT-urilor membre ADTPBI, cu domiciliul stabil sau provizoriu pe teritoriul UAT-urilor membre ADTPBI.

 • •   Donatori onorifici de sânge

 • •   Pensionari cu domiciliul stabil sau provizoriu pe teritoriul UAT-urilor membre ADTPBI.

Tarifele ce vor fi practicate pe traseele pe care Operatorul prestează serviciile de transport public, sunt cele existente în prezent pe liniile operate de STB SA și aprobate prin HCL ale Chitila și Mogoșoaia.

Numărul mediu de salariați este de 31 de persoane angajate.

ALTE ACTIVITĂȚI PRESTATE DE OPERATOR, CARE NU INTRĂ ÎN SFERA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI

Operatorul prestează pentru terți activități conform Statutului care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători.

Tipurile de servicii prestate pentru terți și prețurile acestor servicii se vor aproba de către Consiliul de Administrație al Operatorului.


Operatorul va contabiliza separat cheltuielile și veniturile cu aceste activități prestate pentru terți, conform prevederilor contractului de servicii publice și a prevederilor legale în vigoare.

Activitățile prestate de Operator se găsesc disponibile pe piața concurențială, oferta fiind diversă și variată pentru acest tip de servicii. Prin cantitatea serviciilor oferite, Operatorul nu este în poziția de a distorsiona aceste piețe.

Activitățile care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători prestate de Operator optimizează utilizarea resursei umane și a dotărilor existente, constituind pentru operator o sursă de v pentru susținerea cheltuielilor neeligibile și îmbunătățirea disponibilului bănesc.


| CONFORMC

f

f

CAPITOLUL VI - Controlul exercitat de către Autoritatea Contractantă asupra activității

Conform Actului Constitutiv al S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L., acesta este înființată ca societate comercială ce funcționează conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, cu acționari Orașul Chitila prin Consiliul Local Chitila 51% și Comuna Mogoșoaia prin Consiliul Local Mogoșoaia 49 %. Atât Orașul Chitila cât și Comuna Mogoșoaia sunt membre ale ADTPBI.

Astfel, în temeiul art. 28 2 (1), teza 1 din Legea nr. 51/2006, potrivit căruia „(2A1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii.

Contractul se deleaga prin atribuire directa avind in vedere prevederile legii prin care unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației trebuie sa exercite un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

In aceasta situație, prezenta asociaților ca membri fondatori ai ADTPBI conferă acesteia din urma, un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L. în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe.

Faptul ca prin regulamente si reglementari de natura contractuala si factuala, ADTPBI poate impune Operatorului, eficientizarea si modernizarea transportului public de calatori, consideram ca dispozițiile art. 28 din Legea nr. 51/2006 sunt indeplinite si permit atribuirea directa a contractului de delegare gestiune.

Organe de conducere ale S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L.

Potrivit Art. 643(1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată - numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

Adunarea Generală a Acționarilor este constituită integral din reprezentanți ai Consiliului Local Chitila(procent de reprezentare 51%) și Consiliului Local Mogoșoaia (procent de reprezentare 49%), asigurând controlul integral al Consiliilor Locale ale celor doua Unități Teritorial Administrative în Adunarea Generală a

Operatorului.

Conform statutului, Adunarea Generală este organul de conducere al societății care decide asupra activității acestuia și asigură politica economic și comercială, atribuțiile acesteia includ, printre altele:

a)


alege și revocă membrii Consiliului de Administrație, aprobă cenzorii, decide contractarea auditului financiar;


 • b)

 • c)

 • d)


aprobă bilanțul contabil și repartizarea beneficiului net; modifică Actul constitutiv;

decide urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daune pricir

! CONFORM CiTO

i

i


Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație. Membrii con administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor,conform statutului, Consiliul de Administrație este format din 2 administratori neexecutivi, un președinte și un administrator.


Directorul General este numit din afara Consiliului de Administrație, în condițiile legii.

CAPITOLUL VII - OPORTUNITATEA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE

CĂLĂTORI PRIN CURSE REGULATE CĂTRE OPERATORII REGIONALI

Prevederi legislative

Serviciile de transport public pe teritoriile UAT-urilor membre ale ADTPBI se pot realiza fie prin gestiune directă fie prin gestiune delegată, în condițiile menționate în Secțiunile II și III din Legea serviciilor comunitare de utilității publice nr.51/2006 actualizată si in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, precum și în Ordinul ANRSC Nr. 140/ 30.05.2017 privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii transportului public local.

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADTPBI, în numele unităților administrativ-teritoriale membre, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin acestora potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, conform cu mandatele date de acestea.

Conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 acualizată, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

 • a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ - teritoriale respective;

 • b) societăți reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ - teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ - teritoriale respective,

O prevedere specială din capitolul privind Administrarea Directă, din lege (Art. 28 22) stipulează că atribuirea directă a Serviciilor de Transport Public Local va fi efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1370/ 2007. Prevederea permite aplicarea Regulamentului (CE) 1370/ 2007 în cazul Atribuirii Directe.


Asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

 • a.  Unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

 • b.  operatorul desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

 • c.  capitalul social al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional este exclusă,

în cazul serviciului de transport public local de călători, atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului,

Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă prevăzuți la art, 28 alin, (2) lit. b) din Legea 51/2006 actualizată, se organizează și funcționează pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de către consiliul de administrație al acestora,

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat menționați la art,2, lit,g) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 acualizată care pot fi:


a.


societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterio capital social privat;

31/1990, republicată, cu modificările și completările iflter

[CONFORM CU ORi

I


b. societăți reglementate de Legea nr.

capital social mixt.

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează public local de călători în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice se desfășoară conform Legii nr, 98/2016 privind achizițiile publice sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări ori concesiunile de servicii,

Societățile reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice în zona teritorială de competență a unităților administrativ- teritoriale care exercită o influență dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art. 28 din Legea 51/2006.

Prin urmare, având în vedere stategia de dezvoltare a servicului de transport integrat pe teritoriul Municipiului București și Județului Ilfov, legislația în domeniul serviciilor de utilitate publică, legislația privind transportul public local, se propune:


b. Atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului în regim de urgență către S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L. pentru un număr de 2 rute.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ - teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza serviciul de transport public local de călători, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico - edilitară aferentă serviciului, în schimbul unei redevențe, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Contractul de de delegare a gestiunii se încheie în baza legislației specifice cu privire la serviciul de transport public local de călători, și anume:

 • - Regulamentul C.E. nr.1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European; r~    ” ——— -      —

 • - Legislația națională cu privire la transportul public local de călători.       ; CONFORM CU ORIGiNALl^

 • - Legea nr.51/2006 actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice '

  ac


  i&țul*

  •SA/0 8 W 0°

  *


Riscurile aferente operării sunt preluate de către operatorul regional, pentru serviciil contractului de delegare a gestiunii.

Justificarea din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu care justifică delegarea

Lipsa de integrare între diferitele rețele poate fi identificată prin aspecte privind infrastructura stațiilor și a vecinătăților, structura tarifară diferită, lipsa informațiilor pentru pasageri și segregarea serviciilor între București și Județul Ilfov. Un sistem comun de taxare a fost instituit între serviciile metroului și RATB (tramvai, troleibuz și autobuz) în anul 2013, a fost întrerupt din nou în anul 2014 și reluat in 2017. Pasagerii sunt obligați să plătească transferuri pentru fiecare călătorie, în cazul în care nu folosesc sistemul de abonamente.

Autoritatea administrației publice locale are dreptul de a decide încredințarea serviciilor de transport public local de călători unui operator economic care poate demonstra potențialul tehnic, financiar și organizatoric de a realiza obiectivele propuse în vederea îmbunătățirii transportului public de persoane și modernizării infrastructurii în teritoriul administrativ al UAT-urilor membre ADTPBI.

Un astfel de operator este operatorul regional S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L., care deține capacitatea tehnică și managerială necesară pentru prestarea serviciului de transport public la condițiile de calitate impuse de către ADTPBI.

Justificare de ordin economic

 • 1.  operatorul realizează investițiile în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului

 • 2.  operatorul respectă toate cerințele legale privind operarea și desfășurarea activității de transport public

 • 3.  operatorul asigură buna întreținere a bunurilor concesionate

 • 4.  operatorul asigură personal calificat în număr necesar pentru desfășurarea tuturor activităților necesare pentru transportul public

 • 5.  operatorul asigură respectarea prevederilor legale privind angajarea, desemnarea , pregătirea profesională, examinarea medicală, și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației

 • 6.  operatorul asigură respectarea indicatorilor de perfomanță ai servicului stașiliți în contractul de delegare a gestiunii

 • 7.  operatorul respectă Regulamentul serviciului și Caietul de sarcini al servicului

 • 8.  operatorul asigură realizarea unui sistem de evidență al sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora

 • 9.  operatorul asigură un sistem de informare al călătorilor privind serviciul de transport pubic, în stații, pe mijloacele de transport și în mediul on-line.

 • 10. operatorul realizează statistici privind accidentele

 • 11. operatorul asigură furnizarea de date ADTPBI și accesul la toate informațiile în vederea optimizării planificării traseelor și a verificării ți evaluării funcționării ți dezvoltării a servicului de transport

 • 12. operatorul asigură analiza oportunității privind dotarea cu active pentru dezvoltarea proprie a

  serviciului de transport si creșterea eficientei serviciului prestat.

  I--------------------

  i CONFORM CU 0RSG1NAL

  ■■

  j

  i


  Justificare de ordin financiar


  1.


  2.


  UAT-urile membre ale ADTPBI vor furniza active (bunuri de retur) astfel îndeplini Obligațiile de serviciu public asumate prin contractul de delegare. Operatorul ține o contabilitate separată pentru activitățile și serviciil Serviciului de transport public local din contract sau sunt asociate acesțdia, pr activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestăfclj local, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare.  obiectul presTârii cum și pentru orice alte viciului de transport public


 • 3. Operatorul evidențiază costurile pe serviciu public și pe alte servicii prestate, iar pentru servicul public pe fiecare UAT beneficiar, asigurând respectarea prevederilor Anexei la Regulamentul CE nr. 1370/2007.

 • 4. Operatorul asigura respectarea prevederilor legale contabile și fiscale în vigoare și fiscalizarea integrală a serviciului.

 • 5.  Operatorul asigură, prin decizii ale Consiliului de Administrație și AGA, implementarea de măsuri pentru creșterea eficienței/eficacității.

 • 6.  Operatorul asigură calculul costului/km pe costuri asociate doar servicului de transport, evidențierea veniturilor din activitățile asociate transportului public, conform prevederilor contractului.

Motive de ordin social și de mediu

Activitatea de transport public de persoane joacă un rol esențial în dezvoltarea economică și socială a unei societăți, însă impactul acesteia asupra mediului se manifestă la nivelul tuturor factorilor de mediu prin: poluarea fonică și vibrațiile, poluarea aerului și a apei, aglomerări de trafic și accidente, generarea de deșeuri solide (anvelope uzate, acumulatoare, altele).

Dintre efectele pe care transportul le are asupra mediului cel mai perceput este cel al poluării fonice pentru că este factorul de agresiune cel mai direct și mai sesizabil, urmat de poluarea factorilor de mediu aer și apă.

Operatorul este implicat continuu în îmbunătățirea proceselor interne cu impact asupra mediului prin adoptarea de măsuri de ămbunătîțire și de monitorizare a indicatorilor de performanță pentru:

 • •   Respectarea programului de salubrizare exterioară a vehiculelor, etc

 • •  Implementarea și respectarea prevederilor standandelor de mediu

 • •  Preocupare pentru îmbunătățirea proceselor pentru reducerea emisiilor

 • •   Preocupare pentru instruirea personalului pentru reducerea consumului la conducere

Justificarea urgentei aplicării măsurii de urgență de delegare a gestiunii. o Derularea transportului public de calatori in condiții optime si fluente, fara a exista riscul iminent al unei perturbări a serviciului public, generat de imposibilitatea asigurării accesibilității populației la un serviciu de transport public.


o Atribuirea directa a serviciului către operatorul S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L., in doua etape, justifica urgenta măsurii, deoarece ADTPBI este chemat sa asigure permanenta si continuitatea serviciului într-un mod integrat conform Strategiei planificate, intr-o prima etapa, urmata de integrarea transportului la nivel regional București - Ilfov, in cea de a doua etapa, urmând ca in cursul anului 2020 sa fie identificate majoritatea neajunsurilor derulate de parti in baza contractului, auditarea serviciului de transport si apoi reglementarea si eficientizarea contractului de atribuire a serviciului public ce se va incheia ca urmare a anunțului publicat in JOUE la data de 12.06.2018.


Îk0*‘,c'*’/O


I---------------------------------------------------------

Fundamentarea costului

Fundamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru regulate, pe fiecare categorie de mijloc de transport lubrifianți, a cheltuielilor de întreținere-reparații și c pe baza celorlalte elemente de cheltuieli necesare pe


! CONFORM CU ORI

I

i___ serviciile de transport public

se face pe baza consumuri

piese de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum și serviciul de tranlic local de persoane.

în cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte provenită din acestea, precum și cota de cheltuieli generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli.

Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Metodologia de alocare a costurilor indirecte și administrative se va aproba de către autoritatea contractantă. Auditul anual tehnico-economic va face recomandări autorității contractante privind adoptarea unei metode de gestiune și alocare a costurilor mai potrivită (după analizarea împreună cu operatorul privind posibilitatea aplicării ei), în vederea creșterii eficienței operatorului.

Operatorul poate desfășura și alte activități de transport sau activități care au legătură cu serviciul de transport public local în următoarele condiții:

 • i.    Activitățile sunt aprobate de Autoritatea Contractantă;

 • ii.    Activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate;

 • iii.    Activitățile respective își acoperă în întregime costurile din veniturile colectate;

 • iv.    Activitățile nu afectează în niciun fel prestarea serviciului de transport public local;

 • v.    Activitățile respectă concurența.

Toate înregistrările contabile trebuie realizate în așa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuielilor pe fiecare mod de transport și a compensației pentru obligația de serviciu public și condiția de la punctul iii pentru alte activități.

Operatorul va ține contabilitatea separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul desfășurării contractului de servicii de transport public local, precum și pentru alte activități și servicii care generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate serviciului de transport, în funcție de legile contabile și fiscale în vigoare.

Principiile privind evidența contabilă separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt:

 • a) Principiile privind conceptul costului total'afbcat, în care costul total aferent desfășurării unui anumit Astfel, costurile totale alocate ale obligației de serviciu public a operatorului trebuie să includă următoarele:


 • i)   Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale și servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul de transport public local, inclusiv serviciul datoriei societății, folosit exclusiv pentru îndeplinirea Obligației de serviciu public;

 • ii)  O cotă proporțională din costurile indirecte, incluzând costurile tehnice și administrative cu personalul, de capital și resurse materiale.

 • b)  Toate costurile legate de desfășurarea serviciilor din afara obligației de service public vor fi alocate doar acelor servicii, precum și o cotă proporțională din costurile fixe comune ale operatorului, astfel încât nicio subvenție încrucișată sau supracompensare să nu fie produsă.

 • c)  Toate costurile și veniturile provenind din și pentru activitățile comerciale de exploatare trebuie bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului.

Evidența contabilă se va organiza pe analitice distincte ale conturilor pe fiecare mod de transport și pe alte activități.

Toate veniturile, costurile, tarifele și prețurile vor fi calculate în RON, fără TVA, cu excepția cazurilor unde se specifică altfel.

Operatorul va utiliza Metoda ABC (Activity Based Costing) pentru gestiunea costurilor pe activități sau altă

metodă agreată de către autoritatea contractantă.

un__

4

■■


*

J SwO 4^1 A


Metoda ABC vizează, pe de o parte, calculul și analiza costurilor, iar pe de cealaltă parte, constituie instrument de măsură a performanțelor operatorului.

r——--

l

• CONFORM CU ORIGINALUL


Raportare

al p^n^Ti lent.


înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Autorității Contractante un raport a anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un Auditor certificaUriae: Raportul anual trebuie să conțină următoarele rapoarte specifice:                   / ’ y7

Bilanțul contabil și anexele la acesta;                                      /

Raportul de gestiune al administratorilor;                              (—""

Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic;

Raportul privind inventarierea patrimoniului;

Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele la contract;

Situația veniturilor;

 • •   Situația amortizării;

 • •   Situația costurilor directe și indirecte;

 • •   Numărul angajaților și cheltuiala de personal.

Investiții făcute de Operator în numele Autorității Contractante

în cazul efectuării de către Operator a operațiunilor aferente investițiilor care sunt în sarcina Autorității Contractante și cele în care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE și din surse IFI, contractul de delegare va fi adaptată în baza prevederilor Acordului de Finanțare / împrumut / etc. și în baza Ordonanței Guvernului nr. 198/2005 privind crearea, furnizarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuirea și dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de finanțare din partea UE.

V       \

în cazul realizării investițiilor prin surse de 4ă bugetul local, Autoritatea Contractantă va fi responsabilă de finanțarea cheltuielilor de implementare â investițiilor prin alocarea bugetară de capital.

Operatorul va ține o evidență distinctă a costurilor de investiții realizate și se va asigura transferarea către Autoritatea Contractantă a valorii investițiilor puse în funcțiune și recepționate pentru înregistrarea în evidența patrimoniului public și preluării acestora de către Operator ca bunuri concesionate.

Analiza tehnico-economică și de eficiență a Costurilor de operare a servicului de transport public de călători

Pentru a analiza gradul de performanta generala al costurilor Serviciul Transport Voluntari S.A. s-a realizat o analiza comparativa cu alti operatori pe moduri de transport:

1. Operatorul STBOperatorul regional STB operează conform Contractului de deiegâ?e ă''servTcuîurTTr."^/^ep' Operează în prezent pe 21 trasee regionale.                   J CONFORM CU ORIGIN

2. Operatorul CTP lași


Compania de Transport Public lași SA (pe scurt, CTP lași) este operatorul de transp lași, având ca unic acționar municipalitatea ieșeană. în această formă juridică începând c|in1 octombrie preluând atribuțiile operatorului anterior (Regia Autonomă de Transport Public),'operatorul deservește cu un total de aproximativ 300 de vehicule (tramvaie, autobuze și microbuze) o rețea de 29 de trasee ( 8 de tramvai ți 22 de autobuze și microbuze) însumând cca. 508 de kilometri. Datele ne-au fost puse la dispoziție de către managementul companiei.

3 Operatorul R.A.T. Craiova

Societatea cu răspundere limitata RAT Craiova. (pe scurt RAT) este un operator intern ce deservește Municipiul Craiova, acesta fiind constotuit prin transformarea Regiei Autonomă de Transport Craiova . Aceasta a încheiat un contract conform Regulamentului 1370 în mai 2018 pentru 10 ani. RAT operează 3 trasee de tramvaie și 17 de autobuze de diverse capacități. în prezent parcul auto cuprinde autobuze de tip BMC, IVECO și Prestij (Mitsubishi) cu capacități de transport cuprinse între 30 și 70 locuri și autobuze de tip MAN SL, MAN LYON CITY, BREDAMENARINIBUS, MERCEDES, UDM 112, SOLARIS cu capacități de transport de peste 100 locuri. Deasemenea deține 12 tramvaie.

 • 4.  Un Operator regional dintr-o zona în dezvoltare, ce operează pe teritoriu metropolitan. Acest operator operează tramvaie, troleibuze, autobuze și microbuze.

 • 5.  Operatorul STP Alba luiia

Societatea de Transport Public STP este un operator cu capital integral privat, avand in prezent un contract de servicii publice incheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Alba lulia, prin atribuire competitiva. Contractul este atribuit in anul 2012 pentru transport în zona metropolitană Alba lulia si se incheie in anul 2018. Datele ne-au fost puse la dispoziție de către managementul companiei.

Sistemul de transport metropolitan este în prezent funcțional și este primul implementat în România. STP este singura companie din România care utilizează sisteme de validare bazat pe poziția GPS a clientului în raport cu zonele tarifare.

în cele ce urmează se prezintă o analiză comparativă pe date generale ale unor operatori din România:S.C.

ECOTRANS SCTM S.R.L.

STB operator regioi

ial

CTF

operați

•IAȘI Dr intern

indicator

U.M.

Autobuze

Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

Microbuze

Lungimea traseelor urban

km c.d.

0

140.00

0.00

350.36

17.90

Lungimea traseelor regional

km c.d.

0.00

0.00

0.00

0.00

Parc maxim

nr.

7

88

0

120

10

Parc mediu circulant

nr.

-

67

0

97

3

Vechime medie

nr. ani

1

19.08

10.25

14.67

/

peste 2

0

0

sub 3 ani

peste 11 ani

Rulaj (parcurs anual)

mii

veh.km.

634.025,2

1^09.94

10,066.65

83,148.48

-

5,012.4

0.00

8,792.83

255.40 f

Icost/km

lei/km

7,75 regional

18.23

12.26

8,80 urban/

7,75 regional

. 9HK

9.46

:•

F

0.00

6.93

3.73

sursa: date furnizate de operator

sursa:plan de transport 2018 și operator

sursa: date furnizate de operator
GENe«„r<


RAT CRAIOVA operator intern

XXX operator regional

STP Alba lulia operator privat

SWK Klagenfurt operat, municip

Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

Microbuze

Autobuze

Autobuze

73.00

0.00

245.25

23.9S

51.95

281.00

7.10

na

na

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286.45

na

na

0

130

29.00

86.00

238

78

66

0

na

20.00

62.00

174

69

nana

0

na

29.90

10.00

14.67   |   14.00

11

na

63.9.04

0.00

4,727.14

933.00

3,532.00

11,176.00

3,393.97

3,000.00

11.37

0.00

8.61

13.43

10.31

7.44

7.79

17.31

"sursa: studiu de oportunitate aprobat 2018 https://www.primariacraiova.ro/pozearticole/us erfiles/files/Binderl(1193).pdf"

sursa: date furnizate de operator

sursa: autoritatea contractanta

sursa: date furnizate de operator

Datele care au stat la baza analizei sunt insuficiente pentru o analiză de detaliu dar se pot extrage câteva concluzii privind poziționare operatorului S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L.pe piața. Este de menționat în primul rând:

• Costul pe km aferent reflecta o serie de factori specifici socio-economici locali, de organizare a operatorului și bineînțeles vechimea parcului cu influență directă asupra costurilor. în plus elemente precum nevelul salariilor în regiune, în special pentru caegoria "conducători auto", unde se înregistrează un necesar mare șl o cerere deasemenea mare.

 • •   Costurile pentru transportul cu autobuzul sunt în marja de cost practicată de alți operatori pe piață.

 • •   Costul în lei/km este același ca la STB, fiind plafonat la acest nivel pentru toți operatorii regionali sau privați. Aceste nivele de cost vor fae obiectul auditurilor tehnico-economice la nivelul fiecărui operator, asigurându-se evitarea supracompensării.

CAPITOLUL VIII - ELEMENTELE CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE

TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Aria teritorială

Teritoriul administrativ al UAT-urilor membre ADTPBI.

Obligația de serviciu public de transport

Obligația de serviciu public este constituită din:


Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de AutoritateyContr^etantă și va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia       uceri/ gratuități în conformitate

cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile ADTPBI, Hotărârile Consiliul General al Municipiului București, Consiliilor Locale și Consiliului Județean Ilfov, potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • ii.    Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute in Programul de transport ai Operatorului;

 • iii.    Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul Contract;

 • iv.    Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și calitate prevăzute în prezentul Contract și în legislația națională;

 • v.    Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu vehiculele prevăzute în prezentul Contract, potrivit Anexei 4.2. care va fi actualizată în perioada de derulare a contractului.


Natura și întinderea drepturilor exclusive acordate operatorului STB

 • i.    Va avea dreptul la plata Compensației din partea Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • ii.    Va avea Drept neexclusiv de operare pe traseele contractate;

 • iii.    Este titularul dreptului de exploatare a infrastructurii și mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului de transport public local, descrise în Anexa 3.Durata încredințării obligației de prestare a serviciului de transport public

Durata este limitată la 24 luni, fiind contracte în regim de urgență.


Posibilitatea de a subcontracta serviciile încredințate

1 CONFORM CU ORIGINALUIÎ


Serviciile delegate nu se pot subcontracta.

Parametrii pe baza cărora se va calcula compensația                                      L'

Valoarea redevenței pentru concesionarea serviciului și pentru bunurile concesionate / i//Zz în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, Op^ratoruPpIătește redevența proprietarului bunurilor, calculată anual prin aplicarea unui procent de 0,03 % asupra totalului valorii bunurilor concesionate.

Kilometri efectivi

Kilometri efectivi reprezintă numărul de km realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport.

Kilometri planificați reprezintă totalitatea kilometrilor necesar a fi efectuați conform programului de transport și programului de citrculație.

Costuri, modalități de alocare a costurilor și valoarea pentru anul 2019

C/km reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, , cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții), Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă,

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, calculat potrivit Anexei 10.1.; costul unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.

C autobuze S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L./2019 =  7,75 lei/ km

Costul/km se va evalua prin audit tehnico economic, astfel încât se va asigura includerea în calculul compensației a costurilor eligibile conform contactului de delegare și a prevederilor Regulamentului CE nr. 1370/2007.

- Venituri și modalități de alocare a veniturilor

Operatorul poate realiza următoarele tipuri de venituri în cadrul contractului de delegare a gestiunii:

 • i.    Operatorul nu realizează venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie.

 • ii.    Operatorul nu realizează venituri din diferențe de tarif.

 • iii.    venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în vehicule, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.), etc.

 • iv.    orice alte venituri obținute de către Operatorîn legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: acele venituri care se realizează sporadic din activitatej,curentă a operatorului: venituri din casări și valorificări de mijloace fixe, valorificare de des^Sfî^închirierea temporară a unor spații ale Operatorului, venituri asociate drepturilor de autor și intelectuală, etc, dacă prevederile legii nu prevăd altfel.

  i

  ! CONFORM CU OR


- Profitul rezonabil și valoarea pentru anul 2019


Nivelul profitului rezonabil este de 3,57%, reprezentând rata SWAP comunicată de pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2018, Profitul va fi aplicat la total cheltuieli eligibile, Pjrofitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru transport public și care ține seama de nivelul de risc al Operatorului.

La începutul fiecărui an calendaristic se desfășoară, prin grija ADTPBI, un audit tehnico-economic, care certifică și regularizează nivelul compensației acordate operatorului pentru anul anterior, stabilește costul/km pentru anul în curs, conform prevederilor Regulamentului CE nr. 1370/2007 și legislației în vigoare. De asemenea, acest audit va prezenta măsuri de eficientizare a activității operatorului.

- Compensația

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare eligibile + Profit rezonabil- Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public

C = CE + Pr-V

C - reprezintă Compensația

CE - reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

CE=C unitar x Km, unde

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km, calculat potrivit Anexei 6.1.; costul unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.

C unitar autobuze regional /2019 = 7,75 lei/ km

Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport al Operatorului.

CAPITOLUL IX - Concluziile studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public de călători

Prezentul studiu de oportunitate a fundamentat necesitatea si oportunitatea gestiunii directe a serviciului de transport public local de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si a Legii nr. 51/2006 actualizată, privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 28, alin.(21) lit. b), prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului către Operatorul S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L.

Studiul propune urgentarea încheierii contractului de delegare a gestiunii avind in vedere traseele actuale acoperite de Operator (2 trasee in județul Ilfov).

S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L. urmează a semna cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI) creată prin asocierea tuturor autoritatilor locale de pe teritoriul regiunii

București - Ilfov, în calitate sa de operator regional de transport, un Contract de delegare de gestiune prin atribuire directă în regim de urgență, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007, pe o perioadă de maximum doi ani.
Acționarii Operatorului sunt Orașul Chitila prin Consiliul Local Chitila cu o participare de 51% din capitalul social și Comuna Mogoșoaia prin Consiliul Local Mogoșoaia cu o participare de 49%. S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L. va indeplini activitatea de operator regional.

Contractul de urgenta incheiat pe o durata de 2 ani, se va baza pe Programul interimar de transport public de calatori care acopera parțial rute din Județul Ilfov, si a fost elaborat pe baza situației actuale de desfășurare a serviciului public de calatori, pana la implementarea Programului integrat de transport pentru regiunea București - Ilfov, elaborat pe baza recomandărilor menționate in Planul de Mobilitate Urbana Durabila București - Ilfov 2016-2030.

S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L. va funcționa în regim de integrare cu sistemul de taxare gestionat de STB, asigurându-se primi pași pentru etapa finală de integrare a transportului public la nivelul tuturor UAT-urilor membre ADTPBI. Tarifele aplicate vor fi cele existente operate de către STB la nivel regional. Facilitățile pentru categoriile defavorizate (reduceri și gratuități) se vor acorda conform politicii pentru traseele regionale prestate în prezent de către STB, devenind aplicabile efectiv doar în baza Hotărârilor de Consilii Locale ale UAT-urilor beneficiare membre ale ADTPBI.

Având în vedere precizările menționate anterior, este oportun încheierea contractului de delegare de gestiune pentru transport public de călători prin curse regulate cu operatorul regional S.C. ECOTRANS SCTM S.R.L., prin atribuire directa pe o periada de maxim 2 ani, concluzie reieșita si din analizele efectuate in cadrul studiului de oportunitate.