Hotărârea nr. 116/2019

HOTARAREnr. 116 din 2019-02-26 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB- S.A.

CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>


CONFORM CU O


HOTĂRÂRE„           .0^, f*Jv

ac.,cTia bv ^is'ENTA p t=hnic4s( î-~! JURlt)iCi J fol >• ♦ ’ A^z/


privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB - S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 3192/19.02.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 29/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 115/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 5366/12.02.2019 prin care solicită acordarea de mandat special;

în conformitate cu prevederile:

 • -   art. 8 alin. (3) lit. dA2) și ari. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București - Ilfov nr. 1/17.09.2018 avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului nr. 574/06.09.2018, încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB - S.A.;

Actelor Adiționale nr. 1 și nr. 2 la Contractul de Delegare, avizate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 752/22.11.2018;

în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raiciu /v-


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 26.02.2019

Nr. 116B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro
PREZENTUL ACT ADIȚIONAL la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ a fost încheiat la data de................................, între:

 • (1)  ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (ADTPBI), persoană juridică, cu sediul în CCIR Business Center București, Sector 3, Bd. Octavian Goga, Nr. 2, Et. 6, Cam. 1, având cod fiscal nr. 38474532, cont nr. R022BRDE410SV11236824100, deschis la BRD, reprezentat prin Gabriela FIREA având funcția de Președinte al Asociației, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Autoritatea Contractantă;

și

 • (2)   Operatorul de transport SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB-SA (STB S.A.), cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu Nr. 1, Sector 1, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr. J40/46/1991, având contul R050BRDE410SV84247194100, deschis la BRD, codul unic de înregistrare RO 1589886, reprezentat legal prin Andrei George CRECI, având funcția de Director General, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte.

în continuare denumiți în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile".

ÎNTRUCÂT:

 • • Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 1/17.10.2018 a fost atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului CE 1370/2007 având în vedere calitatea Operatorului de operator regional conform hotărârilor de atribuire;

 • • Necesitatea incheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

încheiate cu .................. prin atribuire directa, potrivit prevederilor Regulamentului CE

1370/2007 având în vedere calitatea de Operatori regionali conform hotărârilor de atribuire;

 • • Exista posibilitatea atribuirii serviciului de transport public de calatori către alti operatori de transport, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 republicata;

 • • Serviciul public de transport integrat definit de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori presupune interconectarea serviciilor de transport in zona București - Ilfov cu un serviciu unic de taxare a titlurilor de călătorie (bilete);

 • • Sistemul SAT este gestionat de către STB.

 • • Consiliul General al Muncipiului București a aprobat prin:

Hotararea 838/12.12.2018 acordarea transportului gratuit pentru elevii care invata la insititutiile de invațământ din București

Hotararea 839/12.12.2018 acordarea transportului pensionarilor cu domiciliul in București

PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părțile convin să încheie prezentul Act Adițion'al după cum urmează:

Art. 1. CAPITOLUL 11. TARIFE Șl TITLURI DE CĂLĂTORIE se completează cu următoarele articole noi:

 • 11.11. Lista cu tarifele de călătorie pentru transportul public de persoane efectuat prin curse regulate de Societatea de Transport București STB SA pe liniile preorășenești isi extinde valabilitatea pentru toate traseele regionale - curse regulate transport public de calatori pentru care ADTPBI a eliberat licențe de traseu.

 • 11.12. Operatorul va aplica politica tarifara aprobata si comunicata de către ADTPBI in termenul comunicat de aceasta, si agreat de operator.

 • 11.13. STB SA va incasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie si pentru Serviciile de transport public prestate de ceilalți operatori de transport cu care ADTPBI a incheiat un contract de delegare de gestiune a serviciilor de transport public, indiferent de forma juridică a acestuia, prevăzut de Legea nr. 51/2006 republicată.

11.14 Lista operatorilor cu care ADTPBI a incheiat contracte de delegare de gestiune a transportului public de calatori precum și rutele pe care aceștia operează va fi transmisa Societății de Transport București STB S.A. in vederea aplicării de către aceasta a prevederilor contractuale mai-sus menționate.

 • 11.15. Veniturile încasate din vanzarea titlurilor de călătorie si diferentele de tarif aferente pentru serviciile de transport public prestate de ceilalți operatori de transport se vor evidenția separat si vor intra in calculul compensației incasate de STB SA conform art. 10.2 din contract și anexei 8.1. asa cum este stabilită in prezentul act adițional.

 • 11.16. Controlul călătorilor care folosesc transportul public prestat de alti operatori de transport, pe teritoriul administrativ al UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI, cu care ADTPBI are încheiat un contract de delegare a serviciului de transport public, este realizat de către STB SA, prin personal propriu.

 • 11.17. Anexa 6.3 -Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare se va completa in mod corespunzător, in baza adreselor trimise de către ADTPBI către STB SA, după obținerea tuturor aprobărilor necesare funcționării punctelor.

Art.2.

CAPITOLUL 13. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC, subcapitolul 13.7. Sistemul de taxare și management al traficului. Măsuri de Control al Traficului se completează cu articole noi:

13.7.6. STB SA are obligația instruirii personalului operatorului delegat al traseului privind funcționarea sistemului de taxare și modalitatea de preluare a datelor din echipamentele îmbarcate și din garaje și de soluționare a eventualelor disfuncționalități ale sistemului. STB SA va elabora un proces verbal cu fiecare operator, semnat de ambele părți. Procesul verbal de instruire va fi înaintat în copie către ADTPBI in termen de 5 zile de la semnare. Serviciile de mentenanță constituie obiectul unor contracte între Societatea de Transport București și operatorii implicați.

 • 13.7.7 STB SA va asigura mentenanta aplicațiilor instalate pe echipamentele operatorului delegat, utilizate pentru sistemul automat de taxare conform procedurilor existente in relația cu prestatorul serviciului de mentenanta, in termenele si condițiile stabilite în baza contractului încheiat între STB și acesta din urmă.

 • 13.7.8 Achizițiile și dezvoltările realizate de către Societatea de Transport București în sistemul integrat de e-ticketing, în favoarea sau datorită altor operatori, precum și serviciile comerciale, de mentenanță, etc, realizate pentru alți operatori sunt costuri eligibile pentru serviciul de transport public. Acestea se vor evidenția distinct în formula compensării, adunându-se la costurile totale de operare pe traseele
Art. 3

CAPITOLUL 16. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL - se completează cu un articol nou: 16.19. UAT-urile au obligația să asigure plata către Autoritatea Contractantă a compensației de operare și a costului pentru activitatea comercială prestată de STB SA in regiunea Bucuresti-llfov pe traseele comunicate de ADITPBI, in condițiile prevăzute în prezentul contract.

Art. 4

Anexa 3 la Contract-„Programul de investiții (fizic si valoric) incluzând responsabilitățile fiecărei parti", se modifica si se completează după cum urmeaza :

La sfârșitul Anexei 3.1., se introduce următorul paragraf :

„*Programul de investiții al operatorului / se va modifica de către Operator și va fi transmis spre informarea ADTPBI".

La sfârșitul Anexei 3.2., se introduce următorul paragraf:

„*Programul de investiții al Autorității Contractante poate fi modificat la solicitarea operatorului si/sau a UAT-ului, sub condiția aprobării lui de Consiliul Local/General, după caz, și va fi transmis spre informarea ADTPBI"

Art. 5

La finalul Anexei 5.2. la Contract - „Lista mijloace de transport utilizate de către Societatea de Transport București STB SA in prestarea transportului public local" se completează după cum urmeaza: „**Lista se actualizeaza/modifica la solicitarea operatorului, cu respectarea obligatorie de către vehicule a condițiilor prevăzute in Anexa 5.1, cu obținerea avizului de către ADTPBI.

Art. 6.

 • (1) Denumirea celei de-a treia coloane a primului tabel din anexa 7.1. - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuitati si reduceri la transportul in comun, linii urbane, denumita „Nivelul protecției sociale acordate", se redenumeste astfel: „Conform politicii tarifare aprobate".

Anexa 7 la Contract - „Diferentele de tarif", se modifica după cum urmează:

 • (2) Anexa 7.1- Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, linii urbane, se modifică astfel:

-La categoria socială "Elevi, studenți", se modifică coloana 1 astfel: "studenți".

-Se introduc următoarele categorii sociale suplimentare:

Urban

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Conform politicii tarifare aprobate

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

Elevi

100%

Abonament general urban 50,00 lei/buc

HCGMB 838/12.12.2018

Pensionari cu insotitor domiciliul stabil în București

100%

Abonament general urban 2*50,00 lei/buc

HCGMB 839/12.12.2018

Persoane cu handicap cu însoțitor

100%

Abonament general urban

2*50^ lei/buc

Z—K----------------

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

100%

Abonament general iȚrbarr5U,00 lei/buc

Legea 4^8/200&.(cu modificările și completările ulterioare)

Asistenți personali profesioniști ai persoanelor cu handicap

100%

abonament general urban 50,00 lei/buc

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Preorășenesc

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Conform politicii tarifare aprobate

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

Elevi *

100%

Abonament 1 linie preorășenească 35,00 lei/buc*

HCGMB 838/12.12.2018

Persoane cu handicap cu însoțitor

100%

Abonament general preorasensec 2*125,00 lei/buc

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

100%

Abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Asistenți personali profesioniști ai persoanelor cu handicap

100%

Abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

*aplicabil pentru elevii care au domiciliu în alt UAT decât București (linia preorășenească face legătura cu domiciliul)

 • (3)Denumirea celei de-a treia coloane a celui de al 2 - lea tabel, denumit „Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuitati si reduceri la transportul in comun linii preorășenești" din anexa 7.1. -Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuitati si reduceri la transportul in comun, denumita „Nivelul protecției sociale acordate", se redenumeste astfel: „Conform politicii tarifare aprobate".

 • (4) Anexa 7.2. - „Modul de acordare a diferentelor de tarif", se modifica astfel:

Denumirea celei de-a treia coloane din tabelul prevăzut, denumita „Tarif", se redenumeste astfel: „Politica tarifara aprobata".

 • (5)Anexa 7.2- Modul de acordare a diferentelor de tarif", linii urbane, se modifică astfel:

Linii Urbane

Categoria socială/Tipul de protecție socială

Perioada

Politica tarifara aprobata

v

< Modalitatea de x acordare a protecției sociale

(procentul de reducere)

Tarif întreg

Reducerea Oferită

Elevi

lunar

SOIei

50 lei

100%

Pensionari cu insotitor domiciliul stabil în București

lunar

100 lei

100 lei

100%

Persoane cu handicap cu însoțitor

lunar

100 lei

100 lei

100%

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

lunar

50 lei

50 lei

100%

Asistenți personali profesioniști ai persoanelor cu handicap

lunar

50 lei

50 lei

100%Linii preorășenești

Categoria socială/Tipul de protecție socială

Perioada

Politica tarifara aprobata

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Tarif întreg

Reducerea Oferită

Elevi

lunar

35 lei

35 lei

100%

Persoane cu handicap cu însoțitor

lunar

250 lei

250 lei

100%

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

lunar

125 lei

125 lei

100%

Asistenți personali profesioniști ai persoanelor cu handicap

lunar

125 lei

125 lei

100%


(7) Anexele 7.3 si 7.4 ve vor adapta conform completărilor și modificărilor de la paragrafele (l)-(6).


Art. 7


Art.8

(l)Anexa 18 la contract - „Metodologia de repartizare compensației", punctul 2 se modifica după cum urmeaza:

(i) se introduc la Gratuități București următoarele categorii:

Nr. crt.

Categoria socială

Legislația în vigoare care reglement, protecția socială

Tip Abonamente nominale

Tarif

Modalitate a de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Tarif întreg lei

Reducerea oferita lei

GRATUITĂȚI - BUCUREȘTI

Elevi

HCGMB

838/12.12.2018

Abonament general urban

50,00 lei

50,00 lei

100%

Pensionari cu insotitor domiciliul stabil în București

HCGMB

839/12.12.2018

Abonament general urban

2 x 50,00 lei

2 x 50,00 lei

100%

Persoane cu handicap cu însoțitor

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Abonament general urban

2 x 50,00 lei

2 x 50,00 lei

100%

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Abonament general urban

50,00 lei

50,00 lei

100%

Asistenți personali profesioniști ai persoanelor cu handicap

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Abonament general urban

50,00 lei

50,00 lei

100%

GRATUITĂȚI - ILFOV

Elevi*

HCGMB

838/12.12.2018

Abonament 1 linie preorășenească

35,00 lei

35,00 lei

100%

Persoane cu handicap cu însoțitor

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Abonament general preorășenesc

2x 125,00 lei

2x 125,00 lei

100%

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Abonament general preorășenesc

125,00 lei

125,00 lei

100%

Asistenți personali profesioniști ai persoanelor cu handicap

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Abonament general preorășenesc

125,00 lei

125,00 lei

100%
*aplicabil pentru elevii care au domiciliu în alt UAT decât București ( linia legătura cu domiciliul)

(ii)La Reduceri București, categoria 12, coloana 2, categoria " elevi /studenți" se înlocuiește cu "studenți".

(2)La subtitlul BENEFICIARI GRATUITĂȚI Șl REDUCERI, se completează cu:

Punctul 7 cu "Elevi, conform H.C.G.M.B. nr.838/12.12.2018."

 • 10. Pensionari cu insotitor, pensionarul având domiciliul stabil în București, vârsta minimă de 63 de ani în cazul femeilor și de 65 ani în cazul bărbaților, fiind posesori ai unui cârd de transport destinat călătoriilor cu insotitor (conform H.C.G.M.B. nr.839/12.12.2018)

Art. 9.

Anexa 1 - Regulament

CAPITOLUL V. Titluri de călătorie și sistemul integrat de e-ticketing se completează la art 10 :

 • h. elevii din invatamantul acreditat/autorizat primar, gimnazial si liceal, profesional cu varsta pana la

18 ani sau pana la finalizarea studiilor liceale /profesionale, conform H.C.G.M.B. 838/12.12.2018

 • i. insotitorii pensionarilor cu varsta minima de 63 de ani in cazul femeilor si de 65 ani in cazul bărbaților.

Art. 10.

Art 10.7 la contract se completează astfel:

Factura pentru plata compensației va avea la baza documente si rapoarte, produse de sisteme de monitorizare electorinice care sa ateste kilometri prestați, fiind acceptate si rapoarte complementare conform legislației in vigoare, pentru situațiile când sistemele de monitorizare nu sunt funcționale in mod justificat.

Art. 11.

Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate si sunt asumate de toti semnatarii Actului Adițional.

Art. 12

Modificările aduse prezentului contract, precum si a anexelor, conduc la renumerotarea acestora in scopul facilitării interpretării coerente si corecte a contractului, in integralitatea sa.

Forma reeditata a contractului, cu modificările si completările generate de cele trei acte adiționale va fi insusita, acceptata si certificata de către parti, fiind folosita de aceștia in relația cu tertii.

Art. 13.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi,_________________, în 4 exemplare originale, din care unul

pentru Primăria Municipiului București, unul pentru Consiliul Județean Ilfov, unul pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov și unul pentru Societatea de Transport București STB-SA.


I ADTPBI

țSS’sv.


1'1/


AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,


OPERATOR,


Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București-llfov

Gabriela FIREA,

Președinte


Andrei George CRECI, Director GeneralAdrian Sorin MIHAIL,

Director Executiv

Vladimir Adrian GHITULESCU,

Director Executiv Adjunct

Ștefan STROE,

Director Autoritatea Metropolitana de

Transport

Irina GOGOV

Sef Serviciu Juridic si Achiziții

Dan SÂRBOIU,

Sef Serviciu Financiar Contabil

Mihai RADOI,

Sef Serviciu Planificare si Reglementare

F

Sorin Lenus NEGREA,

Sef Serviciu Monitorizare Transport Public

Geanina SUDITU,

Sef Serviciu Coordonare PMUD-BI


Aurel Mihai SICOE,

Director General Adjunct Transport Și

Mentenanță

Emanuela JUGUREANU,

Director General Adjunct Dezvoltare Și Politici

Economice

Mihaela STOICA,

Director Comercial

Marian MITROI,

Director Economic

Gheorghe Dan STANESCU,

Director Resurse Umane

Geani Oprică DABU,

Director Divizia Transport Electric

Liviu CALIN,

Director Divizia Transport Autobuze

Andrei SORIN,

Director Divizia Reparații Mijloace De Transport


Mariana Buzatu,

Viza CFP


Valentin CULEA,

Inginer Sef D.T.I.UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ADTPBI SEMNATARE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI


1.

2.

 • 3.

 • 4.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar General JUDEȚUL ILFOV, reprezentat prin Marian PETRACHE, Președinte Consiliul ORAȘUL BRAGADIRU, reprezentat prin Vasile CIMPOERU, Primar ORAȘUL BUFTEA, reprezentat prin Gheorghe PISTOL, Primar

 • 5. ORAȘUL CHITILA, reprezentat prin Emilian OPREA, Primar

 • 6. ORAȘUL MĂGURELE, reprezentat prin Marius Cristian MIHAI, Primar

 • 7. ORAȘUL OTOPENI, reprezentat prin Constantin Silviu GHEORGHE, Primar 8. ORAȘUL PANTELIMON, reprezentat prin Marian IVAN, Primar 9. ORAȘUL POPESTI-LEORDENI, reprezentat prin Petre IACOB, Primar

 • 10.    ORAȘUL VOLUNTARI, reprezentat prin Florentin-Costel PÂNDELE, Primar

 • 11.    COMUNA 1 DECEMBRIE, reprezentata prin Gheorghe PETRE, Primar

 • 12.    COMUNA AFUMAȚI, reprezentata prin Gabriel DUMANICA, Primar

 • 13.    COMUNA BALOTESTI, reprezentata prin Cristian Ștefan PRETORIAN, Primar

 • 14.    COMUNA BERCENI, reprezentata prin Gheorghe COVRIGEA, Primar

 • 15.    COMUNA BRANESTI, reprezentata prin Niculae CISMARU, Primar

 • 16.    COMUNA CERNICA, reprezentata prin Tanase STOICA, Primar

 • 17.    COMUNA CHIAJNA, reprezentata prin Mircea MINEA, Primar

 • 18.    COMUNA CIOLPANI, reprezentata prin Bogdan-Cristian CALIN, Primar

 • 19.    COMUNA CIOROGIRLA, reprezentata prin Victor NICULAE, Primar

 • 20.    COMUNA CLINCENI, reprezentata prin Adrian BUDEANU, Primar

 • 21.    COMUNA COPACENI, reprezentata prin Petre PODARU, Primar

 • 22.    COMUNA CORBEANCA, reprezentata prin Adrian Teodor HOJDA, Viceprimar • 24.    COMUNA DASCALU, reprezentata prin Doina MANAILA, Primar

 • 25.    COMUNA DARASTI, reprezentata prin Sorin TICU, Primar

 • 26.    COMUNA DOBROESTI, reprezentata prin Ștefan CONDU, Primar

 • 27.    COMUNA DOMNEȘTI, reprezentata prin loan-Adrian GHITA, Primar

 • 28.   COMUNA DRAGOMIRESTI VALE, reprezentata prin Gheorghe SOCOL, Primar

 • 29.   COMUNA GANEASA, reprezentata prin Tudor MARIN, Primar

 • 30.    COMUNA GL1NA, reprezentata prin Marin TUDOR, Primar


 • 31.    COMUNA GRĂDIȘTEA, reprezentata prin Mihail TOMA, Primar

 • 32.    COMUNA GRUIU, reprezentata prin Gheorghe-Florian GHIULEA, Primar

 • 33.    COMUNA JILAVA, reprezentata prin Elefterie-llie Petre, Primar

 • 34.    COMUNA MOARA VLASIEI, reprezentata prin Florin CUCU, Primar

 • 35.    COMUNA MOGOSOAIA, reprezentata prin Paul-Mihai-Nicu PRECUP, Primar

 • 36.    COMUNA NUCI, reprezentata prin Georgel VASILE, Primar

 • 37.    COMUNA PERIS, reprezentata prin Anghel ALBU, Primar

 • 38.    COMUNA PETRACHIOAIA, reprezentata prin Mihai DOBRE, Primar

 • 39.    COMUNA SNAGOV, reprezentata prin Marian OANCEA, Primar

 • 40.    COMUNA STEFANESTII DE JOS, reprezentata prin lonel-Robert ȘTEFAN, Primar

 • 41.    COMUNA TUNARI, reprezentata prin Marian Ion, Primar

 • 42.    COMUNA VIDRA, reprezentata prin Marian TUDOR, PrimarANEXA 1


MODUL DE CALCUL Șl DE ACORDARE A COMPENSAȚIEI DIN FON PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PREST.

INTERN

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STBS.A.Indicatori


Valoare


Luna:  Anul

(Km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați (calculați conform Anexei 13)

Tramvai

Troleibuz

Autobuz, din care:

- /zzzz'z' urbane


Lunar


- linii regionale


(c unitar) Cost unitar per kilometru

Tramvai

Troleibuz


Autobuz, din care:


 • - Zzmz urbane

 • - linii regionale

  | (Ch.l) Cheltuieli Totale pentru I’SO țyeh"Km efectuați > e unitar pe Km) SI B ; ■

  Tramvai

  Troleibuz

  •I

  Autobuz, din care:

  - linii urbane

  - linii regionale

  -

  (Ch.2) Cheltuieli STB S. 1 pentru II. TI OPIR 1TORI1.1XTI REGIOX ILE

  (Pr) Profit rezonabil ( 3,57% la total cheltuieli pentru Planul de Transport PSO)

  - linii urbane

  - linii regionale

  (V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2+3+4+5):

  1

  1. \ uniuni din vânzări de titluri de călătorie, din care:


 • - linii urbane

 • - linii regionale

 • 2. Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO

 • 3. Diferente de tarif cuvenite operatorului, respectiv:

 • - diferențe de tarif pentru linii urbane (exclusiv persoane cu handicap)

 • - diferențe de tarif pentru linii urban pentru persoane cu handicap

 • - diferențe de tarif pentru linii regionale (exclusiv persoane cu handicap)

 • - diferențe de tarif pentru linii regionale pentru handicapați

 • 4. V enituri din vanz.ari titluri de călătorie ALTI OPERATORI LINII REGIONALE

 • 5. Diferențe de tarif ALTI OPERATORI LINII REGIONALE

(C) Compensația (conform contract) ( Ch.l+Ch.2+Pr-V)

Compensație per total vehicul la kilometri efectuați, din care:

Compensație linii urbane

Compensație linii regionale

Compensație ALTI OPERATORI LINII REGIONALE■țt         B.

e. «Autoritatea ilre ace—

ADTPBI


factura pentru plata Compensației în termen de [2 zile] de la semnarej ractantâ are obligația de a plăti Compensația Operatorului în temi