Hotărârea nr. 115/2019

HOTARAREnr. 115 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA ARIEI NR. 12, SECTOR 1, BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
hotâr;privind aprobarea Planului Urbanistic                  ji nr. 12

Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 22/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 114/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 1775/121/A/24133/09.09.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 78/19.09.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 32/23.03.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 36/04.06.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 911824/12.04.2018;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 26074/1472/23.10.2018;

(       - Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul favorabil nr. 224664/15.12.2017;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 48.419/21.12.2017;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al apărării: avizul nr. DT-7892/08.12.2017;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1644306/27.07.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1579784/22964/04.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;         . -   .      , K kz                 L/ZsĂ fft


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Ariei nr. 12, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 79/17.12.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 14896/17.12.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


\n

Anexa 1M&WT f/Kr/l

• *• <•.

• ••••»•PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

J


ROMÂNIA

1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cereri adresate de S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS S.R.L. -«b

- în calitate de proiectant, pentru S.C. TRANSCOM S.R.L., în calitate de beneficiar, cu sediul în București, Sector 1                      înregistratăJ.§jȚr. M

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului șTu și completările ulterioare se emite următorul:                                        C


PENTRU

PUZ - STR. ARIEI NR.12, SECTOR

GENERAT DE IMOBILUL: situat în Str. Ariei, Nr.12, SECTOR 1, BUCUREȘTI, teren în suprafață de 8.420,00mp, conform Certificat de Urbanism Nr. 1775/121/A/24133 din 09.09.2016, prelungit până la data de 10.09.2019, eliberat de Primăria Sectorului 1 a Municipiului București. Imobilul este proprietate privată persoană juridică.

INIȚIATOR:                                                        S.C. TRANSCOM S.R.L.

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

SC METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS SRL


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018 amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează parțial în Unitatea Teritorială de Referință -(U.T.R.) A3 - subzona unităților mici și mijlocii productive și de servicii, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

Regim de construire: continuu sau discontinuu

Funcțiuni predominante: comerț, alimentație publică și servicii personale; locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților; parcaje la sol și multietajate; stații de întreținere și reparații auto; stații de benzină;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): în conformitate cu viitorul P.U.Z. , cu următoarele condiționări: se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de 9,0 metri; înălțimea pe străzile interioare ale zonei industriale nu va depăși distanța-între,aliniamente^..

Procent de ocupare a terenului (POT max.): 60%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max Volumetric): 9,0 mc/ mp. teren;

Retragerea minimă față de aliniament: Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare, ele vor fi însă obligatoriu mai mari de: 10,00 metri pe străzile de categoria l-a și a ll-a și 6,00 metri pe străzile de categoria a lll-a;                \

Retrageri minime față de limitele laterale: conform prevederilor viitorului P.U.Z., cu următoarele condiționări: clădirile pot fi alipite de construcțiile de pe parcelele alăturate cu funcțiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități (trepidații, risc tehnologic); în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parceîeHa o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri;                         ' - * z


Retrageri minime față de limitele posterioare: se vor respecta distanțele minime egale cu jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.00 metri față de posterioare ale parcelelor.;

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

UTR 1: - Locuințe, Comerț, Servicii, Birouri Regim de construire: continuu sau discontinuu;

Funcțiuni predominante: Locuințe colective

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 13,50m-19,50m;

Regimul maxim de înălțime (RH max): Ds+P+2E+E3R, Ds+P+3E+E4R, D^țP*4E+ Procent de ocupare a terenului (POT max.): 45%

Coeficient de Utilizare a Terenului (COT max.): 1,56 mp. ACD/ rnprtere Retragerea minimă față de aliniament: 5,Om, conform Planulțfi de local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;


Retrageri minime față de limitele laterale: 5,00m-6,00m, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: 5,00m, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr. 22964/ 1579784/ 04.01.2018 emis de Direc Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1644306/ 27.07.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STR. ARIEI NR. 12, SECTORUL 1, BUCUREȘTI cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru „ etapele de a,yizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. Nr.1775/121/A/24133 din 09.09.2016, prelungit până la data de 10.09.2019, eliberat de Primăria Sectorului 1 a Municipiului București.


LIIVIIIM CMirit-MDIL ALINIERE CONSTRUCȚIIE <i*O

N <n)

531150.1151

332207.1386

581170.0815

332195.0727

531190.0479

332183.0069

581190.1450

332183.1335

581195.6810

332178.6370

581197.376'

332177.2431

581191.3580

332170.2960

531185-6431

332163.1773

581185.6847

3321631456

581185.5610

3312162 9970

581179.1720

3 3? 155 3210


13

581169.1002]

14

581160.5379

15

58!loJ 1548

16

531155.9991)

17

581156 3887

1

18

T'h" 11l. 14 i

19

581150 6098

20

581144 3682

21

5811450799

22

581137.5653,

23

581128.6832

?•’

5.CM ț tC»

25

581116 8010Î

26

581077.0600

Y

5810 76.4 79t-

C C«

■juiUz Ăcjjtoq

£7

581065.373C

J'J

581091.6560

31

581101.6030

.32

581108.7830

”"33

5311ll.97.i0

34

581113.7010

35

581114.9560

36

581118.0080

37

,581118.9500

38

581122 2050

39

581124.578C

40

581125.794?

-&U IU


3321319783 332132.282 / 332187 1324

6.7992

0.4899 0.9649 332113 7853 332113.1795 332104.0110 332093.1732 TȚOOnpb no țfi 332078 7990 332139.4960 332140.3824 ■j38 i4c.u9oa 332151.7899 332162.3150 332180.1570 332192 5000 332197.9920 332200.6350 332201.6900 332206.9450 332209.9670 332215 4330 332219.5370 221.6441METROPOLITAN INTERNATIO


LOCUINȚE COLECTIVE CU PARTER COMERCIAL/SERVICII SUBZONA MIXTA - LOCUINRE COL SCUAR/PIATETA AMENAJATA


CIRCULAȚIE PIETONALA DE INCINTA PRO CIRCULAȚIE PIETONALA DE INCINTACCES PARCARE SUBSOL

ACCES PE PARCELA    !

ACCES ORIENTATIV IN IMO

ALTE REGLEMENTARI      !            ____j

[“717’1 SUPRAFAȚA DE TEREN REZERVATAINVEDTREA LĂRGIRII 1!   ' CIRCULAȚIILOR

* J

VA FACE OBIECTUL UNOR ALTE DOCUMENTAȚII INIȚIATE DE ADMINISTRAȚIA PUBLICA LOCALA

BILANȚ TERITORIAL


r

CU ORIGINAL


CRITERIU

P.U.G.

EXISTENT

PROPUS

Zona/subzona/UTR

UTR A3

SUBZONA UNITĂȚILOR MIC SI MIJLOCI, PRODUCTIVE SI DE SERVICII

Cf. P.U.G.

UTR M2a

MIXT / LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ

S teren

8420 mp

8420 mp

8420 mp

S construita

5052 mp

853 mp

3789 mp

5 ripsfăsurată

-

853 mp

13 135.2 mp

P.O.T.

60%

60%

45%

C.U.T.

H max (nivel si m)

CUT MAX VOLUMETRIC 9.0 MC/MP TEREN

9 m

9.0 MC/MP TEREN

9 m

1.56 mp A.D.C. / mp teren

Ds+P+2E-3r / Ds+PH/4Er / 1 Ds+P+4/5Er

13.50 m / 16.50 m / 19.50 m

Spații verzi

LA SOL : 1684 mp ( 20 %) PE PLACA: 842mp (10 %)

Accese

Alei

Parcări

-

-

SUPRAFAȚA CAROSABIL/PIETONAL 2106.7 mp ( 25 %)

nota: Suprafața teren inainte de măsurători cadastrale: 8427 mp

Suprafața teren după măsurători cadastrale avizate cf. Ridicare topografica cu P.V. de recepție nr.

835 /2018 : 8420 mp


REGLEMENTARE - MIXT/

LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ

- Cnf. Aviz Inițiere nr. 78/19.09.2017


UTR M2a

POT max   = 45%

CUT max    —  1.56 mp ADC/mp teren

RMHmM  = Ds+P+2E-3r /

Ds+P+3/4Er / Ds+P+4/5Er

Hmax      = 13.50/ 16,50m/

19,50m

Spații verzi = 20% pe sol natural

10% se vor realiza pe terase/dale inierbate                   i Ș

S.teren = 8.420,oo mp


BUCUREȘTI, Sector 5,

Str. Vasile Topliceanu nr. 14, Tel: 072261320^^5.

SEF PROIECT: ■

PROIECTAT:

«««■MM

PROIECTAT:

PROIECTAT:

PROIECTAT:

PROIECTAT:

7 J


1:500


PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU MIXT LOCUINȚE COLECTIVE, COMERȚ SI SERVICII

STRADA ARIEI NR. 12, SECTOR 1, BUCUREȘTI

FAZA:

P.U.Z.

PLANȘA:

U.04.00. REGLEMENTARI URBANISTICE

REVIZIA: 5

BENEFICIAR:

S.C. TRANSCOM S.A.

PROIECT nr:59 2016


M GSM,PLAN URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)


Strada Ariei Nr. 12,

Sector 1,

* Mun. București2018

i. . * ...

P.U.Z. -ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)

Document: Regulament Local de Urbanism

■ '* t»

Page:1/8

FOAIE DE GARDA

Proiectant

S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS S.R.L. J40/5698/2oo5

C.U.I. RO 174o83o7

Proiect nr.

59/08/2016                                ?

Inițiator

S.C. TRANSCOM S.A.                           ]            î

Beneficiar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI-    ‘

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul documentației

P.U.Z. - ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMȚ^K^>. (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)

Amplasament

STRADA ARIEI NR. 12,

SECTOR 1, BUCUREȘTI                                    ?.,?))

Data

Noiembrie 2ol8 rev 4                           * jf'V/
CONȚINUT:

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE


TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

/z.i2. zoiy

P.U.Z.-ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)

Document: Regulament Local de Urbanism

Page:2/8

CUPRINS - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

TITLUL I-PRESCRIPȚII GENERALE

 • 1.1 Domeniu de aplicare

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

  TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ......5


  • 2.1 Unități Teritoriale de Referință

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl        .............................

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Articolul 8 - CIRCULA ȚII Șl A CCESE

Articolul 9 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.......................................................'..

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Articolul 12 -'‘CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Articolul 14- ÎMPREJMUIRI...............................................................................................................8

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.......
P.U.Z. - ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)

Document: Regulament Local de Urbanism

1

/

Page:3/8

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

 • 1.1 Domeniu de aplicare

Prezentul regulament aferent Planului Urbanistic Zonal P.U.Z. - ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI), STRADA ARIEI NR. 12, Sector 1, București, se aplică pe teritoriul delimitat cu linie roșie neintreruptă din planșa de reglementări care face parte integrantă din prezentul regulament, la nivel local, astfel:

 • • la nord

 • • la sud

 • • la vest

 • •  la est

 • - Soseua Chitilei/ Strada Matei Corvin,

 • - Strada Mimozei,

 • - Strada Racordării,

 • - Strada Dolomitului;

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

P.U.G. București

Prezentul regulament preia prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului

Urbanistic Genera! a! Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 259/2000, unde zona studiată se încadrează în U.T.R. A3 -Subzona unităților mici si mijlocii productive si de servicii,

Utilizări admise:


- se admit activitaii productive desfășurate in construcții industriale mici 'si~m distribuției si depozitarii bunurilor si materialelor, cercetării industriale si ânu care nu necesita suprafețe mari de teren.

asistentă


tehnica Șl


Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme dimensiuni):

- pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafața minirr de 50,oo metri. Parcelele cu dimensiuni si suprafețe mai mi construibile pentru activitati productive. Dimensiunile se pastreaza si in cazul parcelelor noi aparute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, instrainare, etc.). In cazul in care in momentul aprobării prezentului regulament parcelele au dimensiuni mai mici decât cele specificate anterior, este necesara relocarea unităților productive respective in termen de 5 ani de la data aprobării prezentului regulament.

Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

 • - in cazul unor intervenții in cadrul incintelor industriale care isi pastreaza funcțiunea dominanta existenta, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentații P.U.D. cu avizul C.T.U. - D.tf.U.A.T. si avizul C.U.L.P^.T.

Inaltimea Maxima Admisibila a Clădirilor:                         XX XX-XX-X

 • - se vor respecta inaltimi maxime ale clădirilor de 9,0 metri;                X //

Procent Maxim de Ocupare a Terenului - P.O.T.

P.O.T. Maxim = 60%, (Hmaxim exprimat in metri 9,oo metri)

Coeficient Maxim de Utilizare a Terenului - C.U.T. C.U.T. max volumetric : 9.0 mc/mp teren

P.U.Z. -ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)

Document: Regulament Local de Urbanism

Page: 4/8

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

2.1 Unități Teritoriale de Referință

Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la următoarea zonă și unități teritoriale de referință: M - FUNCȚIUNI MIXTE - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de S+P+4E-E5r.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

M2a- FUNCȚIUNI MIXTE/LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ

Sunt admise următoarele utilizări:

 • - locuințe individuale si colective;

 • - servicii bancare;

comerț, cmert cu amănuntul; instituții, servicii birouri;


sedii ale unor companii și firme, birouri, cercetare, expertizare, consultanță în diferit

servicii sociale, colective și personale;


JURIDICA sedii ale unor organizații politice, profesional^^.; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

parcaje la sol și multietajate.

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

M2a- FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ

 • - pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

 • -  se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă,

  și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.


  Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE  M2a- FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ
clădirile activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul

generat;

construcții provizorii de orice natură;

stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;


P.U.Z. - ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)

Document: Regulament Local de Urbanism


curățătorii chimice;

- depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE $1 CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

M2a - FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ


conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice. r

Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

M2a - FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, S

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice.

E LATERALE Șl


Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

M2a - FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ

- conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

M2a - FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ

minim 7m;

Articolul 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

M2a - FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice

Accesul pe teren se face atât din str.Ariei, cât și din Str. Racordării. Pentru etapa de perspectivă, dacă Primăria va avea în plan extinederea Str.Racordării ca obiectiv de utilitate

publică, aceasta se va putea lărgi de la o bandă pe sens la două benzi pe sens(profil 22 m, conform documentații avizate in zona). Până la momentul fazei de perspectivă aceasta va


funcționa doar cu o bandă| pe sens, fu un profil de 10 mP.U.Z.-ANSAMBLU MIXT FUNC (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI) Document: Regulament Local de Urbanism

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

M2a- FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ

staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice, în conformitate cu H.C.L. nr. 66 din 6.04.2006 "privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație".

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

M2a - FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERT_ regim maxim de înălțime: Ds+P+2E-3Er / Ds+P+3/4 Er /Ds+P+4E/E5r înălțimea maximă a clădirilor va fi: 13.50/16.50 m / 19.50 m C Pentru faza următoare de proiectare trebuie obținut Aviz de la Autoritatea Aeronautică Civilă


ginalulArticolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

M2a - FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMeW conform P.U.Z., cu condiția integrării în particularitățile zjorfei și armonizării cu imediate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță".

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

M2a - FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice și Planșa precoordonare rețele, anexă a Avizului Comisiei de Coordonare cu nr. 1644306/27.07.2018

Prin prelungirea rețelelor de apă, canal, electrică, fibră optică, se va asigurara necesarul unei bunei funcționari ale ansamblului

Totodată, artera propusă pentru prelungirea Străzii Ariei va beneficia de rețelele necesare racordării corpurilor de clădire propuse conform P.U.Z.

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

M2a - FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ

- conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice

Sistemul de spatii verzi aferent P.U.Z. va cuprinde doua tipuri de plantații:

plantații ornamentale situate in vecinătatea clădirilor din incinta ansamblului, cu rol de înfrumusețare a zonei; aceste plantații pot fi de diverse inaltimi, din soiuri cu coloristica aparte sau flori ;

plantații de protecție de-a lungul arterelor de circulație și a incintei

Se va avea in vedere reducerea cantitatii de deșeuri si refolosirea acolo unde este cazul, precum si reciclarea deșeurilor.

Spatiile verzi vor ocupa minim 30 % din suprafața parcei^, dip ca.re 20% sunt pe sol natural si 10% pe placa.P.U.Z. -ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTAFt (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)                 \

Document: Regulament Local de Urbanism                   1 \

w

Page:7/8


Articolul 14- ÎMPREJMUIRI

M2a - FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ

- spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc..

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE $1 UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

M2a - FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, CÎOMERT'‘

P.O.T. maxim 45 %.


CONFORM]


Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CU

M2a - FUNCȚIUNI MIXTE /LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, C

C.U.T. maxim = 1,56 mp A.D.C./ mp.teren

Notă:

Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism se aplică numai asupra terenului care a generat P.U.Z. (terenul din STRADA ARIEI NR. 12, Sector 1). Asupra celorlalte terenuri care sunt încadrate în U.T.R. M -

FUNCȚIUNI MIXTE și sunt cuprinse în zona de studiu se vor aplica prevederile celei mai recente documentații de urbanism sub incidența careia intra.


P.U.Z. -ANSAMBLU MIXT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII, BIROURI)

Document: Regulament Local de Urbanism

Page: 8/8

PtH&Mr HK. 7  ,

..           'f'rt Wț


1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 10.07.2017 - 21.10.2017

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 06.12.2017 -

  21.12.2017


 • •  etapa de avizare a proiectului -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 07.09.2018 - 22.09.2018

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

2.      Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

3.     Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Nu este cazul..

 • 4.     Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit

notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.               <

Nu este cazul.                             { J /h                       l\

5.     Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul.

 • 6.     Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau

amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezol ve-^îmereună^cu rriotivatia acestui lucru.                                ț—-----

Nu este cazul.                                \ coNFORW CU

7.     Orice alte informații considerate nedgsare.sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presppljnâ pr^z^nra^eâ^lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului șiXfrbat/n^m din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști/m domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare. specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, , pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aș/onautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulație a PMB Nr. 22964/ 1579784/ 04.01.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.36/04.06.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STR. ARIEI NR.12, SECTOR 1”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.