Hotărârea nr. 114/2019

HOTARAREnr. 114 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA MIHAI EMINESCU NR. 93-95, SECTOR 2, BUCURESTI

CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIj C0NF0RM cu ORIGINAL


^MlNISrA


^0MINISr


HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Mi Sector 2, București


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 21/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 113/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București - Certificatele de urbanism nr. 1219/1641941/03.08.2018 si nr. 1311/1645877/30.08.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 14/15.02.2016;

 • -   Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 34/03.11.2016;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 76/07.09.2018;

 • -   Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 836/Z/08.06.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1469238/25.11.2016;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1464617/16648/29.11.2016;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;            —

în temeiul prevederilor art. 36 alin/(2) Iittvc)f1alin^(5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația,. puUIRĂ focală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;              /   /        /\ n A/

ț W; Va A/

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 BdcutSștL-România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIUL!

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Mihai Ejwrbescti4ir 93-95, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr./76/13.12.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistrce-^VTzat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 14743/13.12.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

JROMÂNIA


1918-2013! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cererii adresate de BIA Antonela Rosu-Birou Individual de Arhitectura -

, în calitate de elaborator, cu sediul în București, Sector 2,

, pentru SC EXCO INVEST SRL, Str. Grigore Mora Nr.17bis, Sector 1, în calitate de beneficiar, înregistrată cu nr. 1680621 din data de 14.11.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, CirniudiriLăiilu și uun următorul:


AVIZ

NR.


PENTRUPUZ - STR. MIHAI EMINESCU NR. 93-95, SECTOR 2


GENERAT DE IMOBILUL din STR. MIHAI EMINESCU NR. 93-95, SECTORUL 2, compurdfrHeren în suprafață de 1.449,00mp, proprietate privată a persoană juridică, conform Certificatului de urbanism nr. 1219/1641941 din 03.08.2018, eliberat de Primăria Municipiului București.


INIȚIATOR:


S.C. EXCO INVEST S.R.L.


PROIECTANT GENERAL:         BIA ANTONELA ROSU-BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:


-Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018 amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează parțial în Unitatea Teritorială de Referință -(U.T.R.) M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

Regim de construire: continuu sau discontinuu

Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, mici activități productive manufacturiere și locuințe;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): 2,5 mpADC/ mp. teren;


Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale; în/cazyl îa care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea;UKAS

MANAGSMMT rrnswl

ISO 9001 ■ BO 14001

OO1


Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor;

Retrageri minime față de limitele posterioare: Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

-Conform Plan Urbanistic Zonal - Zone Protejate Construite, aprobat cu HCGMB nr.279/21.12.2000, imobilele sunt încadrat parțial în Zona Protejată Nr.24 Mihai Eminescu,, caracterizată de următorii indicatori . urbanistici:

-t**1                                                                   r.fc.....

- Regim de construire: continUU'Sa(#discontinuu;

Funcțiuni predominante: comerț, alimentație publică, hoteluri, cultură, locuințe; conversia funcțională a clădirilor monument trebuie să respecte următoarele condiții: funcțiunea să nu stânjenească vecinătățile, să nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului/elementelor valoroase ale interiorului, să nu afecteze vegetația existentă (curți de fațadă și arbori);

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.J: Maxim 27,Om - minim 10,Om. Peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): 80%, suprafața rămasă liberă să fie de cel puțin 30,0mp;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): 6,0 mpADC/ mp. teren;

Retragerea minimă față de aliniament: în cazul monumentelor de arhitectură se menține neschimbată situația actuală; clădirile vor fi aliniate la stradă; așezarea clădirilor față de stradă: regim discontinuu, preponderent grupat, posibil însă și izolat sau cuplat în funcție de situația locală;

Retrageri minime față de limitele laterale: în cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan, iar față de limita opusă a parcelei se va retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,0 metri;

Retrageri minime față de limitele posterioare: Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate dirFTnălțîrffea clădirii măsurată la cârnișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri;


PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

UTR : - Locuințe, Comerț, Servicii

1     / Regim de construire: alipit la calcan

Funcțiuni predominante: Locuințe înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: Hcornișă=10,0m, Hmax=23 Regimul maxim de înălțime (RH max): 2S+P+1E+E2-E3-E4

Propent de ocupare a terenului (POT max.): 63%

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,65 mp. ACD/ mp.teren


CONFORM CU ORIGINALUL (fi °"’ecrM ? S ^'SrEN - S tehn,ca
Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament, conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr. 16648/ 1464617/ 29.11.2016 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00 int. 3047

http://www.pmb.roECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1469238/ 25.11.2016.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STR. MIHAI EMINESCU NR. 93-95, SECTORUL 2, BUCUREȘTI cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 1219/1641941 din 03.08.2018, eliberat de Primăria Municipiului București.


V

UKAS

ISO 9001 ■ ISO 14001

OO1


IANTONELA ROȘU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

T.N.A. 1469

-

TITLUL PLANȘEI: PROPUNERE REGLEMENTARI

SCARA

1/500

DESENAT

nFCPMRRIF 9G1P -       - ă

PLANȘA

NR. 9


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. STRADA
MIHAI EMINESCU NR. 93-95, SECTOR 2, BUCUREȘTI

V. REGLEMENTARI

In baza concluziilor si recomandărilor reieșite din analiza situației existente prezentata in paginile anterioare rezulta ca parcela din strada Mihai Eminescu nr. 93-95, care constituie obiectul prezentei documentații, este construibila cu condiția respectării următorului regulament si conform ilustrării din-planșa de PROPUNERE REGLEMENTARI:


funcțiuni admise

 • • locuințe, comerț, servicii;

 • • se admit funcțiuni complementare asociate locuirii, proferi comerț, alimentație publica, etc., cu condiția ca acestea s,Insecuritatea si salubritatea zonei

 • • parcaj subteran / spatii tehnice dispunerea clădirilor fata de aliniament

 • •  conform planșei de PROPUNERE REGLEMENTARI, care~fâce~parte'di regulament

 • • fata de aliniament edificabilul nivelurile P-1 vor fi construite pe aliniament, pana la limita de proprietate de la strada

-nivelurile 2-4 vor fi aliniate la clădirea monument de pe parcela cu nr.97 str. Mihai Eminescu iar nivelul 5 se va retrage suplimentar fata de aceasta cu 8m;

 • - la nivelurile superioare sunt permise ieșiri in consola: balcoane, logii, terase.

 • -  amplasarea clădirilor fata de limitele laterale ale parcelei

 • •  conform planșei de PROPUNERE REGLEMENTARI, care face parte din prezentul regulament.

 • -  amplasarea clădirilor fata de limita posterioara a parcelei

 • •  conform planșei de PROPUNERE REGLEMENTARI, care face parte din prezentul regulament:

 • -   edificabilul se va retrage fata de limita posterioara cu min 5,0 m.

 • - amplasarea clădirilor pe aceeași parcela

 • •  conform planșei de PROPUNERE REGLEMENTARI, care face parte din prezentul regulament.


 • - regim de inaltime

■ zonele de parcare se vor realiza in inqințaTj^jiivelul sq respectarea HCGMB nr. 66 din 06.04.2006/1=

- circulații


 • • accesul carosabil pe parcela se va face din strada Mihai Eminescu;

 • •  profilul străzii Mihai Eminescu se va largi la sud de parcela studiata, astfel incat carosabilul sa fie de min. 12,00 m, cu trotuare de 2,00 m;

 • -  echiparea edilitara

 • •  este obligatorie racordarea la rețelele publice de distribuție energie electrica, apa potabila si canalizare

 • -  spatii verzi

 • •  se va planta 1 arbore la 100 mp ramași neconștruiti

 • - procent de ocupare a terenului

 • • POT = max 63%;

 • -  coeficient de utilizare a terenului

 • • CUT = max 2,65 mp ADC/mp

- nu sunt incluse suprafața subsolului, afectata parcării tehnice.


BILANȚ TERITORIAL


l

Criteriu

PUG

Zona

M3

PUZ ZP 24

Existent

Propus

Zona M3

ZP 24

Total

mp

%

mp

%

mp

%

mp

%

S teren

1449

100

435

30

1014

70

1449

100

S construita

395,5

27,3

214,5

650

913

S desfășurată

706,5

1087,5

2752,5

3840

POT

60%

80%

27,3

49,C

64/

63

CUT

2,5

6

0,5

2,5

2,71

2,65

H max cornișa

10m

10m

10m

Rmax H

P+4=

16m

22m

2S+P+1-

2-3-4-

5r=19,5rr

2S+P+1 -2-3-4-5r=23m

2S+P+1-

2-3-4-

5r=23m

Spatii verzi

435

30

Accese, alei, parcări

101

7
întocmit,


PRIMĂRIA MUNIClPItimr BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

■ ■

ROMÂNIA

1918-2018 ; SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


SERVICIUL URBANISM

Nr. //.Z.?..7.>5..././3,-.12.2018


!--------------------------‘

I

; CONFORM CU ORIGIN.


I__

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBUCULUlW

C            'C‘^/SĂ L-

PUZ - STR. MIHAI EMINESCU NR. 93-95, SECTOR 2 M.

V.*      * „o 'f,V

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a

  consulta publicul.


în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr.136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 09.06.2016 - 23.06.2016

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 08.07.2016 -22.07.2016

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 09.10.2018 - 24.10.2018

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

cr>

V

UKAS

MANAC84NT SYSTEMS

ISO 9001 . tso 14001         001Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.


proprietatea sa.


prin Av. Botnar Gabriela, proprietar al imobilului cu adresa . Se opune realizării noii construcții lipite de calcanul existent pe


•                      (ca reprezentant al cetățenilor din zonă, 29 persoane)- Se opun

realizării imobilului pentru că va afecta negativ zona din punct de vedere al traficului, spațiilor verzi și însoririi.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces - 30 persoane;


5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

A A;

S-a răspuns sesizărilor adresate prin adresele:

\  o Nr.1435797/8328/03.08.2016 -

\ Gabriela;

o Nr.1424056/6510/05.06.2016

elaboratorului Nr.1446919/26.08.2016 postat pe

/ Urbonline;

• S-a întocmit Studiu de însorire;

-  6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul pl

amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve acestui lucru.                                     î

Nu este cazul.                                        : CONFORtiTOtl-eF

I

7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține nepreluarea propunerilor.prin Av. Botnar
Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.


Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare
loconfigurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulație a PMB Nr. 16648/ 1464617/29.11.2016 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.76/07.09.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, la care s-au făcut răspunsuri către petenți, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STR. MIHA1 EMINESCU NR. 93-95, SECTOR 2, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.