Hotărârea nr. 113/2019

HOTARAREnr. 113 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA SFINTII VOIEVOZI NR. 5, SECTOR 1, BUCURESTI

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 19/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 878/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Certificatul de


Primăria Municipiului București 693/1483021/12.06.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de 54/14.09.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul 34/03.11.2016;


urbanism


oportunitate


preliminar


nr.


nr.


nr.


Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare 27/17.04.2018;

nr.


Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 932/Z/12.07.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-llfov: avizul nr. 807582/26.03.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1622924/18.05.2018;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1615205/6499/02.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011.Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotșrăria d.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 B^ei/dșli^îdmânia; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


y direcția


asistență


TEHNICĂ 5


onform cu originalul


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind ^patențd deciztonală în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Sfinții Voievozi nr. 5, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 53/19.09.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! al Municipiului București din data de 26.02.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Raiciu
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro
ft- V"         t ' f/


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiROMÂNIA


191S 2013 1 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


( procură încheiere de autentificare nr. 480/05 , în calitate de beneficiar, cu domiciliul în Str.

r ,, prin S.C. URBAN 2000 SRL -

Fn calitate de elaborator, cu sediul în Municipiul București,

r cod poștal -., înregistrată

tîn conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


Ca urmare a cererii adresate de aprilie 2018) reprezentant


AVIZ

NR. ^3 i


PUZ - STR. SFINȚII VOIEVOZI NR. 5,DIRECȚIA


GENERAT DE IMOBILUL: Str. Sfinții Voievozi nr. 5, sector 1, în suprafață de 990,0 mp din acte ( 815,0mp din măsurători) este proprietate particulară ( Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. cerere 67656/31.07.2018), având la bază Certificatul de urbanism nr. 693/1483021/12.06.2017 ( durata de valabilitate prelungită până la data de 11.06.2019) emis de Primăria Municipiul București.

INIȚIATOR:


PROIECTANT: S.C. URBAN 2000 SRL


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RURî

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR;

 • - Conform PUG - MB, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, cu valabilitatea prelungită prin HCGMB nr. 224/2015, imobilul este cuprins în “CP1” - subzona centrală situată în limitele zonei de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice;

 • - Conform PUZ - Zone Construite Protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, imobilul se află în Zona protejată nr. 97 - zona Occidentului - țesut tradițional difuz, pentru care se mențin neschimbate dimensiunile și formele actuale ale parcelelor din zona protejată. Indicatori urbanistici: POTmaxim admis: 50%. Suprafața rămasă liberă trebuie să fie de cel puțin 50 mp; CUTmax. admis = 2 mpADC/mp teren; Hmax. admis = 10 m, Hmin. admis= 7 m, peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui^ent arhitectural care poate depăți cu 3 m înălțimea maximă verticală (10 m), desfășurat pe cel mult^oTră^ieldin jungimea fațadei.


PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

Funcțiune dominantă: Locuințe colective ;

Rhmax.= S+P+2E-E3r-E4r pentru Hmax = 15ț|50'm ( POTmax.=50%, CUTmax.=2,4 mpADC/mpter^n; Respectarea Codului Civil.CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehicule!©^ respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de Io           care pentru noile construcții și

amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro
'   . parterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006, conform Avizului Comisiei Tehnice de Circulație a

Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: conform avizelor de specialitate și Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic si poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

♦ '        ■ ■                  ț                                                                                                        *

t •» -T)ocumentațiaW*hnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTZflC) se poat^^fdcrfii numai după aprobarea PIjJZ și cu obligativitatea respectării întocmarft-pnevederilor acesteffiS*-          -** «

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a urbanism * rfr.

693/1483021/12.06.2017 ( durata de valabilitate prelungită până la data de 11.06.2019) emis de Primăria Municipiul București.Redactat, ing.- urb. Camelia Garcușa /4ex./30.08.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro
LIMITE k " -'-i303 C-tZ


3 72

2-5


6 ■ BSm

2<tO 2-^


Bm ' f50 2-5\

TITLU PROIECT:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURE' DIRECȚIA URBANISM s ABYfiF spre neschimbareCLADIRI/PARCtLE CU FUNCȚIUNE DE . LOCUIRE INDIVIDUALA /

CLADIRI/PAfiCELE'CU FIJN

" /

CLADIR[7£ARGELE CU FUNCȚIUNE DE CULT


ISTIC ZONAL

R. 5, SECTOR 1, BUCURESTI


2 0 0 0

URBANISM, ARHITECTURA, DESIGty

3, secsor 3, Bucutesli - Rariania


BIROU          PROIECTARE

B-dui Unirii nr. 68, bluu K3, sca a 1, etaj 1. ap.

RC. J43/’752i'19S6 Cod flscat 8327e96: Cont RO9aBRDE4!0SV21868144100: BRD 'Baia Cafdaran


PROIECT:


DESENAT:


DATA:


PROIECT NR. 350/2016

1 : 500


REGLEMENTARI


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT          I
PLAN URBANISTIC ZONAL
“IMOBIL CU LOCUINȚE, STR. SF. VOIEVOZI, NR. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

TITLUL I - PRESCRIPTI GENERALE

DOMENIUL DE APLICAREPrezentul regulament se aplica teritoriului in suprafața de 990 mp (din acte) si 814.5 mp (din măsurători), se afla in proprietatea doamnei                      in cota actuala

3333/10000 si a                                                        in cota actuala

6667/10000, alcătuit din parcela in suprafața de 814.5 mp (din măsurători) cu adresa poștala in str. Sf. Voievozi, nr. 5, teritoriu marcat cu linie albastrar^rtSăS^Rtrerupta) in

! i    d,rectia * r'Ă

Piansa nr A08 - “Reglementari", vizata spre nescnimbare, cardfj&^^rte Mgranta din prezentul regulament.

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPAR^TJREN'Lg.l^^CO

Parcela cu nr. 5 din str. Sf. Voievozi este cuprinsa in Zona Protejata nr. 97, Occidentului.

Prin prezentul PUZ, pentru parcela din str. Sf. Voievozi nr. 5, se propun funcțiuni si indicatorii urbanistici ce sunt compatibili cu cei stabiliți prin Planul Urbanistic Zone Construite Protejate pentru Zona nr. 97, Occidentului, in care este încadrata.

ZONIFICARE FUNCȚIONALA, DIVIZAREA TERENULUI IN ZONE, SUBZONE SI UTR

întreaga suprafața de teren reglementata prin prezentul PUZ face parte din Zona Centrala a municipiului București, subzona CP1 - “subzona centrala situata in limitele zonei de protecție a valorilor istorice si arhitectural urbanistice”.

Pentru întreaga suprafața reglementata este preluat Regulamentul de Urbanism aferent

Zonei Protejata nr. 97, Occidentului, câ adaptari si detaliere in ceea ce privește stabilirea

- .a

Distantelor fata de vecini, a Regimului de înălțime si a Coeficientului de Utilizare a Terenului, adaptari in limitele admise de Legea 350 / 2001 actualizata si datorate particularității funcțiunii de locuire propuse si a vecinatațirirT^^^ipcădfeâzaț-iy;

f v                        ■                  71 '         " qf-ALOe URBANISM


TITLUL li - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

 • II. - UTILIZARE FUNCȚIONALA

a. utilizări admise:
 • -  locuințe individuale si semicolective.

 • -  se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea.

b. utilizări admise cu condiționări:

- funcțiuni cu caracter comercial, servicii, administrativ cu următoarele condiții.

 • 1. funcțiunea sa nu stanjeneasca vecinătățile.

 • 2. funcțiunea sa nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului/elementelor valoroase ale interiorului.

 • 3. sa nu afecteze vegetația existenta (curți de fațada si arbori).

 • 4. sa nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare in interiorul

  5.


parcelei sau pe domeniul public.

suprafaja destinata comerțului, serviciilor, J?J din cea destinata locuințelor.

c.


utilizări interzise:

activitati care pot provoca degradarea clădirilor

statutul de zona protejata;

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau inco construcții provizorii de orice natura;

depozitare en-gros;


- depozitare pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau

toxice;

activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibjL-eH publice sau din instituțiile publice; depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane; staționarea si gararea autovehicolelor în construcții multietajate lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din sp


construcțiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele

vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea • III. AMPLASAREA CLĂDIRILOR

 • a. caracteristicile parcelei:

 • -  parcela in suprfata de 990 mp (din acte) si 814.5 mp (din măsurători) are forma neregulata, si deschidere la strada (SUD) de 15 m, spate (NORD) de 9.5 m, lateral (EST) de aprox. 54 m si lateral (VEST) de aprox. 64 m.

 • -  pe latura din Est si Vest pe terenurile învecinate exista clădiri existente alipite la limita de propritate ce creaza calcane, respectiv la Est = 7.5 m lungime si Vest = 28.6 m lungime. Clădirea propusa se va cupla cu calcanele existente.

 • b. amplasarea fata de aliniament:

așezarea clădirilor se va face pe aliniamentul definit de clădirile existente, in conformitate cu precizările din Planșa integranta din prezentul regulament;


c.


alinierea laterala si posterioara:

așezarea clădirilor fata de limitele laterale si.

arte integranta din


cu precizările din Planșa A08 - “Reglementari”

prezentul regulament;

retras 5 m fata de limita de Est de proprietate pe'b adâncime de aprox. 23 m, alipit la calcanul existent si retras 5 m; In aceastâ distantade retragere de 5 m sunt propuse balcoane avand maxim 2 m adâncime, rezultând retragere minima de 3 m fata de limita de proprietate;


retras 2 m de limita de Vest dar si alipit la calcanul existent;

retras minim 15 m fata de limita posterioara;

etajul 3 va fi retras cu 2 m fata de aliniament;

etajul 4 va fi retras cu 2 m fata de calcanul de la nr. 3;

clădirea se va cupla cu calcanele existente din latura de Vest si de Est?

d. așezarea clădirilor pe aceeași parcela:

- clădirile așezate pe aceeași parcela vor respecta precizările din Planșa nr A08 -

“Reglementari” care face parte integranta din prezentul regulament; • IV. ECHIPAREA CLĂDIRILOR

a. circulații si accese:

se mențin accesele pietonale si carosabile actuale;

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

b. staționarea autovehiculelor:

staționarea vehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulațiilor publice;                                        \ J\ calculul numărului necesar de locuri de parcare se va face numai corespunzător funcțiunilor si suprafețelor propuse;

in cazul in care nu exista spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau in cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanta de maxim 150 metri.

condiții de echipare edilitara:

toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

pentru corpurile de clădire dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;


se va asigura in mod special evacuarea rapidei ca^tar^ț^apelor meteorice

4 TEHNICĂ Ș " ”----- ’


rețeaua de canalizare;

toate noile branșamente pentru electricitate sKțg^igi^ ingropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizjjtn

si va fi evitata dispunerea vizibila a cablurilor TV;

se interzice amplasarea firidelor de branșa si gaze pe fațadele principale ale clădirilor;


se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele catre/Stra pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curți de onoare.

spatii libere si plantate:


suprafața de spatii verzi de 20% din suprafața totala a terenului amenaj^e/p^ sp,l va fi amenajata si intretinuta; Se va planta un arbore la 4 locuri de parcare la so spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului si pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenuluTpește;minimum necesăr peritru

a. REGULAMENT LOCAL CE URBANISM |

accese;

imprejmuiri:                      <

gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri; gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică si vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace si vor avea înălțimea minima de 2.00 metri.                                 i A /


5~3//f-

pRE HE SC HIM B AR E

 • V. CONFORMAREA CLĂDIRILOR

a. înălțimi admise:
 • -  înălțimile clădirilor care se vor realiza vor respecta precizările din Planșa A08 -“Propunere reglementari” care face parte integranta din prezentul regulament.

H max = 15.5 m (S + P + 2E + 3Er + 4Er).

b. aspectul exterior:

 • -  arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei, inscriindu-se, in scara definita de clădirile existente;

- se interzic suprafetela vitrate de mari dimensiuni (perete cortina), imitațiile de

materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor strident^


VI. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
 • a. procent maxim de ocupare a terenului (POT):

-  maxim: 50% = 407.2 MP
 • b. coeficient de utilizare a terenului (CUT):? J direcția


asistență

TEHNICĂ «îi .? * '■


fEHMICĂ Ș| ? JURicici =


 • -  maxim: 2.4 = 1,954.8 MP (ADC suprateran)

conform suprafeței terenului de 814.5 mp (din măsurători).


BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA TEREN DIN ACTE = 990 MP

SUPRAFAȚA TEREN DIN MĂSURĂTORI = 814.5 MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITA ETAJ CURENT = 407.2 MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITA SUPRATERAN = 1.954 MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITA SUBTERAN = APROX. 400 MPSUPRAFATA DESFASURATA = 2.354 MP


SUPRAFAȚA SPATII VERZI = 20% din 814.5 mp =163 mp PARCAJ SUBTERAN SI SUPRATERAN = APROX/25 LOCURI întocmit: dr. arh. Panteli Mourgka

Sef Proiect: prof. dr. arh. Constantin Enache