Hotărârea nr. 112/2019

HOTARAREnr. 112 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BD. BUCURESTII NOI NR. 25, SECTOR 1, BUCURESTIH OTĂRÂ privind aprobarea Pianului Urbanistic ZonaiBd. Bucureștii Noi nr. 25", Sector 1, București


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 1/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 40/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:


Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 1307/121/B/24639/08.08.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 114/06.11.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 58/04.06.2018;

Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării - avizul nr. DT/3875/22.06.2018; Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 419.410/31.07.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1735/18-SU-BIF-A/05.07.2018;

Serviciul Român de Informații: avizul nr. 53.797/21.06.2018;

Autoritatea Aeronautică Civilă Română - avizul de principiu nr. 13476/782/11.09.2018; Ministerul Transporturilor - METROREX S.A.: avizul nr. M06.03/3089/19.06.2018;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 53/23.07.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul 1651154/14.09.2018;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1632246/10472/09.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București apr:       rnUdotărârea C.G.M.B.

nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin h

Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea CjG^VIBTxîf^

C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B( jjr. 4z7/12.^.2QțȘlnr.


4B. nr.324/2010,

A                           ’


32/2012, HotărâreaB-dul Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; t

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Bd. Bucureștii Noi nr. 25, Sector 1, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 59/22.10.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 26.02.2019.


ședința ordinară a Consiliului General alB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism


SERVICIUL URBANISM


*»• •••• •

1;:

A •      î •’

î : ’v

• •••• ROMÂNIA 1918-2013 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cererii adresate de SC PK VIOLET SRL cu sediul în Municipiul București, Sector 2, Cod poștal 020276, Bd. Barbu Văcărescu nr. 201, în calitate de beneficiar, prin proiectant SC ADEST ARCHITECTURE SRL, în calitate de proiectant, înregiș ă cu nr. 1666516 din 03.10.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajar ulterioare, se emite următorul:ițși urbanismul, cu modificările și completările


QUjQRIGINALUL


GENERAT DE IMOBILUL din BD. BUCREȘTII NOI NR. 25, SECTORUL 1, compus din teren proprietate privată a persoanelor juridice în suprafață totală de 14.758,00mp din măsurători cadastrale conform Certificatului de urbanism nr. 1307/121/ B/24639 din 08.08.2017, eliberat de Primăria Sectorului 1.


INIȚIATOR:


SC PK VIOLET SRL


PROIECTANT GENERAL:         SC ADEST ARCHITECTURE SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018) teritoriul studiat are reglementarea funcțională A2a - subzonă unităților predominant industriale.

INDICATORII URBANISTICI REGLEMENTAȚI: POT max. 80%; CUT max. voi 15 mc/ mp. teren; H max. 20m.


PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:


LOCUINȚE COLECTIVE, COMERȚ Șl SERVICII COMPLEMENTARE

(BIROURI, SPAȚII COMERCIALE, AGREMENT)

POT max. 50%; CUT max. 3,2 mp. ACD/ mp.teren; H max 50m; R maxH 2S+P+4E-P+10+E11-12R+EThR


Retragerile minime față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare.ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00 int 4016

http://www.pmb.ro

V

UKAS

MAMACEM&CT srrrtMS

ISO 9001 ■ ISO 14001

001XX

JJX/U3.£UO

JOJUUU.X^A

12

331701.419

583064.609

18.550

7

331685.345

583073.867

33.098

6

331668.825

583045.187

12.640

5

331679.855

583039.014

22.731

4

331668.578

583019.278

14.514Procent

(%)

37,5%

32,5% 20% 10%


100%S=1237mp P=166.285rfT~~—— |‘-uNf-UNlVt CU NR.CADASTRAL 230695^

Nr. Pct.

Coordonate pct.de coptei;

1 '

7 Wp1

latMC:

D(i,i+1)

N [m]

1

331554.761

583017.042

116.147

2

331635.587

582933.631

90.618

3

331681.122

583011.977

14.514

4

331668.578

583019.278

22.731

5

331679.855

583039.014

12.640

6

331668.825

583045.187

33.098

7

331685.345

583073.867

86.968

8

331609.988

583117.281

60.939

9

331579.501

583064.516

1.532

10

331580.825

583063.745

53.484

S=13^21mp P=492.670m


archi tecluiit


PLAN URBANISTIC Z

B-dul. BUCUREȘTII NOI nr. 25 Nr. Cad: 230695 si 252776, Sector 1, București


Beneficiar / Investitor

S.C. PK VIOLET S.R.L.


Titlul planșei


REGLEMENTARI URBANISTICE


Administrator


Director


Proiectat

Proiectat


Desenat


Verificat

Coordonator


COD PROIECT

MAR

SPECIALITATE

URB

EDITOR

AA

FAZA

PUZ

REVIZIA

00

DATA

02.2018

~T

SCARA

1:500 1:2000

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

M2m - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de 2S+P+ 12E+Eth

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.

Zona în care este amplasat lotul are în prezent un caracter mixt, preponderent servicii. Latura de sud-est a Bulevardului Bucureștii noi (acolo unde este amplasat si terenul studiat), este in prezent destructurata, fiind caracterizata prin alternante de terenuri libere / neconstruite si imobile cu funcțiune comerciale si de servicii. Regimul de inaltime al acestora variaza de la (P-P+3E).

Latura de sud a străzii este mai omogena deși regimul de inaltime variaza de la (P+1E-P+14E).

Datorita investițiilor realizate in ultima perioada, zona are o dinamica a transformării extrem de crescută.

Tendințele de dezvoltare ale zonei in care este încadrat lotul studiat s-au focalizat în special pe creșterea regimului de înălțime, a celorlați parametrii urbanistici, dar și pe diversificarea funcțiunilor.

In acord cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate sau in curs de avizare / aprobare, este prevăzută dezvoltarea sistemului de circulație din zona invecinata. Dezvoltarea acestui sitem va

afecta si terenul studiat, fiind propusa o noua \rtera de circulație in prelungirea Străzii Pajura care va face legătură cu Șoseaua Chitilei.

SECflUNEA I: U ITElZARE FUNCȚIONALĂ.

----w.***—..     -----------------------

^TICOLULJ.- U ZĂRI ADMISE.

Sunt admise următoarele utilizări:

locuințe colective;

comerț cu amănuntul;

servicii sociale, colective si profesionale; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

parcaje la sol și subterane;

spații amenajate pietonale;

spații plantate;


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

Sunt admise construcții de mici dimensiuni pentru asigurarea funcționarii obiectivului.


ARTICOLUL 3 - utlLIZARJ iNTERÎfSE*^^^'’'** * Se interzic următdtfr^fe ijfrtizări: • âJUunw^*******

x • ■' - ! * H iile ii

-  ĂA-.,                                    ț.activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

construcții provizorii de orice natură;

depozitare en-gros;

stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

curățătorii chimice;

depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Suprafața terenului este de 14.758,00.

Terenul are o forma generala trapezoidala cu mici vatiatii.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor retrage fata de aliniamentul Bulevardului Bucureștii noi cu minim 12,00m.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

La nord-vest: min. 4.00 m

La sud-est: min. 5.00 m

La sud-vest: min. 7.00 m


ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNE PARCELĂ.

Construcțiile vor avea o retragere unele fata de altele de minim 5,Om.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.


Accesul auto și pietonal se va realiza direct din Șoseaua Bucureștii noi, de pe\atură demord-est a/ lotului studiat.

Circulația carosabila propusa pe terenul studiat va fi dezmembrata si cedata cu titlu gratuit CGMB după recepția finala.
Staționarea autovehicolelor va fi realizată exclusiv în interiorul incintei, atât la nivelul solului cât și la subsolurile clădirilor.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Regimul maxim de înălțime al construcției va fi de 2S+P+10E +Ell-12R+EthR, H. maxim = 47m

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Se va realiza un ansamblu compozițional care va ține seama de caracterul general al zonei, de arhitectura clădirilor din vecinătate și de particularitățile terenului.

Sunt admise depășiri locale ale limitelor de retragere față de aliniament si fata de laturile laterale si posterioare ale parcelei, cu respectarea următoarelor condiții:

(a) terasele / balcoanele vor putea depăși limita retragerii față de aliniament si laturile laterale si posterioare cu maxim 2 m

țb) cota inferioară a elementelor lor constructive se va afla la o înălțime minimă de 3,5 m față de cota de călcare exterioară


r——■——

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ. i C0Ni0R'« CU ORIGINALUL


Ț

Clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice existente în zorț$. Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate î

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Suprafața de spații verzi va fi stabilita in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 217 aprobarea Planului Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in Municipiul București. In situația in care suprafața de teren aferenta străzii propuse pe terenul studiat va fi cedata către domeniul public, ponderea spațiului verde va fi raportata la suprafața de teren ramasa.

Terasele descoperite de peste subsol vor putea fi dotate cu mobilier urban, amenajări și plantații, si nu se vor include in suprafața construita.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim - 50,0%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 3,2 mp. ADC / mp. teren

întocmit: urb. Adrian CIOANGHER