Hotărârea nr. 111/2019

HOTARAREnr. 111 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BUCURESTI CU FILIALA BUCURESTI A ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA IN SCOPUL REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL

CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI r

I\ CONFORMI CU ORIGINALUJ^-^^^


HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Municipiului București cu FLiîrăla B din România în scopul realizării în comun a un de interes public local


FArhitectilor

5 crări, servicii sau proiecte


Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 885/48716/15.02.2019 și al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 369/20.02.2019;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 6/25.02.2019, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 2/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 112/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă asocierea între Municipiului București și Filiala București a Ordinului Arhitecților din România în scopul realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Art.2 Se împuternicește Primarul General să semneze, pentru și în numele Municipiului București, acordul de parteneriat prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința

Municipiului București din data de 31.01.2019.


ordinară a Consiliului General al
Primăria Municipiului București


ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI

JPĂRȚILE

Art. 1

între,

Municipiul București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta 47, București 030167, sector 5,reprezentat de doamna Gabriela Firea, în calitate de Primar General, denumit în continuare Partener.

si

1

Filiala București a Ordinului Arhitecților din România, cu sediul în București, str.

Sfântul Constantin, Nr. 32, reprezentată prin domnul dr. arh. Emil Ivănescu, în calitate de


Președinte, denumit în continuare Partener.


Au convenit în încheierea prezentului Acord de parteneriat-cadru.

OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT- CADRU

Art. 2 în baza protocolului între cele două părți, Primăria Municipiului București si Filiala București a Ordinului Arhitectilor din România, inițiază realizarea unor acțiuni comune destinate atât publicului larg, cât și specialiștilor în mediul de construcții, instituțiilor și administrației.

Scopul demersului este de a construi un cadru amplu de activități de susținere a culturii, practicii și profesiei de arhitectură în contextul societății românești contemporane, pentru întărirea imaginii arhitectului român, a producției și culturii de arhitectură.OBLIGAȚIILE ACORDULUI DE PARTENERIAT-CADRU

Art. 3

Responsabilitățile Partenerilor:

  • -  Inițierea și asigurarea tematicii proiectelor și evenimentelor stabilite împreună;

  • - Să organizeze și să coordoneze proiectele sau evenimentele stabilite de comun acord;

  • -  Să mediatizeze desfășurarea întregului parcurs al proiectelor și evenimentelor inițiate de comun acord;

  • - Să anexeze la prezentul acord de parteneriat-cadru, un acord secundar ce detaliază fiecare proiect sau eveniment inițiat.

DURATA ACORDULUI

Art. 4


Contractul durează patru ani de zile de la data semnării lui și po părților.

ÎNCETAREA ACORDULUI

5 t^ica

0 jUHiDica


Art. 5

Prezentul acord poate să înceteze la inițiativa uneia din părți în situații de urgență justificate. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Acord va notifica celelalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să producă efectele.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 6

  • a) Ori de câte ori este necesar, reprezentanții desemnați la art. 1, se vor întâlni pentru a derula activitățile din proiect;

  • b) Prezentul Acord este o convenție cu titlu gratuit și exclude dreptul părților de a cere daune;

  • c) Părțile înțeleg că prezentul Acord este guvernat de legea română.

întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.