Hotărârea nr. 110/2019

HOTARAREnr. 110 din 2019-02-26 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA NR. 843/2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "DOCTORI PENTRU BUCURESTI"


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

CONFORM CU ORigH O T Ă R â”re      r/p

pentru modificarea anexei 1 la Hotărârea nr. 843/20>8jjpvtrîd aprobarea proiectului

IEȘTI”


"DOCTORI PENTRU BUCUREȘTI”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generală Investiții nr. 518/12.02.2019 și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 4991/12.02.2019;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 4/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 111/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

  • -  Titlului VI - Formarea profesionala din legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 si art. 45 alin. (2), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

>

Art.l Paragraful GRUP ȚINTĂ din anexa 1 la Hotărârea nr. 843/2018 privind aprobarea Proiectului "DOCTORI PENTRU BUCUREȘTI” se modifică și va avea următorul cuprins: „Beneficiarii proiectului sunt 100 de medici, angajați ai spitalelor din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București”.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 843/2018 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București si Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ/București, 26.02.2019


Nr. 110


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro