Hotărârea nr. 11/2019

HOTARAREnr. 11 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIILOR CU DESTINATIE MEDICALA IMPREUNA CU COTA DIN SPATIUL COMUN AFERENT, SITUATE LA ADRESA CAL. DUDESTI NR. 104-122, C1 CORP A, DEMISOL, SECTOR 3, BUCURESTI, IN SUPRAFATA TOTALA DE 174,71 MP, AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PENTRU SPITALUL CLINIC COLTEA


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romanta2019.GUprivind transmiterea spațiilor cu destinație medicală împreună cu cofifdîn spațiul comun aferent, situate la adresa Cal. Dudești nr. 104-122, C1 Corp A, demisol, sector 3, București, în suprafață totală de 174,71 mp, aflate în proprietatea municipiului București, în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru Spitalul Clinic Colțea

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 586/21.01.2019;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 2/30.01.2019, raportul Comisiei patrimoniu nr. 2/31.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 11/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 1148/14.01.2019 înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1698064/15.01.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea spațiilor cu destinație medicală împreună cu cota din spațiul comun aferent, respectiv cotă din holuri, sală de așteptare, casa scării și grupuri sanitare, spații aferente loturilor UI 2, UI 3 și UI 4, în suprafață totală de 174,71 mp, aflate în proprietatea municipiului București, situate la adresa Cal. Dudești nr, 104-122, C1 Corp A, demisol, sector 3, în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru Spitalul Clinic Colțea.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL oS AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 7          Georgiana Zamfir

București, 31.01.2019

Nr. 11

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro