Hotărârea nr. 109/2019

HOTARAREnr. 109 din 2019-02-26 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE LUPTE IN VEDEREA ORGANIZARII CAMPIONATULUI EUROPEAN DE LUPTE, LA BUCURESTI, IN PERIOADA 05-14 APRILIE 2019

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

CONFORM CU ORIGINĂ!HOTĂRÂRE

privind cooperarea între Municipiul București și Federați^Romqna de Lupte în vederea organizării Campionatului European de Lupte, la Bucureșt(_în-pgrioada 05 - 14 aprilie 2019

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București si raportul de specialitate al Direcției Cultura, învățământ, Turism nr. 1050/25.02.2019.

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 9/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 6/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având in vedere adresa oficială a Federației Romane de Lupte nr. 239/12.02.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • - Hotărârii Guvernului nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabila - Orizonturi 2013-2020-2030;

 • - Legii nr. 69/2000 a sportului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 6, alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Federația Română de Lupte în vederea organizării Campionatului European de Lupte, la București, în perioada 05-14 aprilie 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Directorul Centrului Pentru Tineret al Municipiului București să semneze Acordul de cooperare prevăzut la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul pentru Tineret al Municipiului București - C.T.M.B. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa la HCGMB nr./$


Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI

CENTRUL DE TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - CTMB, cu sediul în Calea Victoriei nr. 126, sector 1, Sector 1, București reprezentat prin Georgiana TRIFU, Director;

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE LUPTE, cu sediul în Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2 București, Tel. 0213172141; 0723198101; Email: rou @ unitedworldwrestlinq.org reprezentată prin Răzvan PÎRCĂLABU, Președinte;

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI:

i Susținerea reciprocă în vederea organizării Campionatului European de Lupte, la București, în perioada 05-14 aprilie 2019. Este în înțelegerea părților că prezentul Acord reprezintă o convenție privind cooperarea în atingerea scopului comun, acela de a organiza Campionatul European de Lupte, la București, pentru promovarea sportului și creșterea atractivității orașului București ca destinație turistică. Acest acord nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri

ART. 3 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1) Federația Română de Lupte

 • a) va asigura toata infrastructura și logistica necesară organizării competiției, respectiv, suprafața de joc, echipamente, saltele etc, precum si personalul auxiliar pentru competiție - arbitrii, oficiali auxiliari, ghizi ai evenimentului.

 • b) va asigura promovarea imaginii și a valorilor culturale ale municipiului București prin intermediul tuturor canalelor de comunicare în plan național și internațional în cadrul evenimentului sportiv Campionatul European de Lupte, la București, în perioada 05-14 aprilie 2019.

 • c) va menționa pe materialele publicitare realizate cu aceasta ocazie, elementele de identitate vizuală și contribuția Municipiului București la organizarea Campionatului European de Lupte, la București, în perioada 05-14 aprilie 2019.

e) va asigura completarea bugetului necesar organizării evenimentului atât din surse proprii, cât și prin atragere de sponsori;

2) Centrul de Tineret al Municipiului București - CTMB:

a) asigură sprijin financiar în cuantum de 2.055.080 lei, fără tva, potrivit bugetului estimat, pentru acoperirea unor cheltuieli necesare bunei realizări a activităților specifice Campionatului European de Lupte, la București, în perioada 05-14 aprilie 2019, cu încadrarea în bugetul anual aprobat.

 • 3) Părțile vor realiza activitățile stabilite de comun acord, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și vor colabora în vederea organizării evenimentului în modalitățile precizate în prezentul acord de parteneriat, prin furnizarea resurselor asumate, inclusiv cele necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților.

 • 4) Contractarea și plata bunurilor și servjpjrî^yn^e^re derulării în bune condiții a prezentului acord nu trebuie să depășească data închej^riOder ’i prezentului acord și se vor face cu respectarea  prevederilor legale în vigoare.
ART. 4 DURATA ACORDULUI

 • a) Prezentul acord intră în vigoare la data semn^riTșăte^de către părți și încetează la data de 30 aprilie 2019.

 • b) Acordul poate înceta înainte de termen, pri


ART. 5 FORȚA MAJORĂ

 • a)  Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

 • b)  Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

 • a)  Modificarea prezentului acord se face numai în scris, cu acordul părților, în condițiile legii, prin Act Adițional.

 • b)  Orice notificare este valabil îndeplinită daca este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost incheiat astazi _______________________la București, în două exemplare

originale in limba romană, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

CENTRUL DE TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PARTENER,

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE LUPTE

Director GENERAL

Georgiana TRIFU

PREȘEDINTE

Răzvan PÎRCĂLABU