Hotărârea nr. 108/2019

HOTARAREnr. 108 din 2019-02-26 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 515/2017 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA ACADEMIEI ROMANE PRIN INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A UNEI PARTI DIN IMOBILUL TEREN SITUAT IN STRADA SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 296, SECTOR 6, BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL - AUTOSTRADA BUCURESTI- PITESTI, INTRE STRADA GENERAL PETRE POPOVAT SI STRADA AMILCAR C. SANDULESCU ETAPA I"

CONSILIUL GENERAL AL MUNIQPIULUIBUCUREȘL

r~ '

| CONFORM CU ORIGINAkU!

Lromania2019.eu

eomârtsi la ContfU Urtirt &IW»


pentru completarea Hotărârii QfGfiyi.B. nr. 515/2017 privind solicitarea către Guvernul  României de emitere a unei hotărșrf peptru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Academiei Românș'pri nstitutul de Biologie București în domeniul public alMunicipiului București și administrar onsiliului General al Municipiului București, a unei părți din imobilul teren situat în Strada Splaiul Independenței nr. 296, sector 6, București, în vederea realizării obiectivului de investiții "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești, între Strada General Petre Popovăț și Strada Amilcar C. Săndulescu Etapa I”


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 348/25.02.2019 și al Direcției Patrimoniu nr.3051/25.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 40/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 139/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 515/2017 și Memorandumul Academiei Române nr. 440/25.02.2019;

în conformitate cu prevederile:

- Art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l După art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 515/2017 se introduce un nou articol cu următorul conținut:

”Art.3 După transmiterea imobilului prezentat la art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 515/2017 Municipiul București va asigura reamplasarea porților de acces în incinta Institutului de Biologie București prin refacerea aliniamentului împrejmuitor și a căilor de acces auto și pietonale pe noul amplasament, pentru realizarea obiectivului de investiție "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești, între Strada General Petre Popovăț și Strada Amilcar C. Săndulescu Etapa I” costurile lucrărilor vor fi suportate din bugetul local.”

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 515/2017 rămân nemodificate.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.
București, 26.02.2019

Nr. 108’

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro