Hotărârea nr. 107/2019

HOTARAREnr. 107 din 2019-02-26 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 7 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 567/23.08.2018 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1903/1/20.02.2019;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 6/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 133/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • -  Nota de Fundamentare a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 5641/19.02.2019;

  • -  Avizul nr. XI/A/1547,6665/SP/1511/07.02.2019 emis de către Ministerul Sănătății privind structura organizatorică a Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”;

în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 1 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu ( modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea anexei nr. 7, Structura organizatorică a


Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 567/23.08.2018, conform anexei care face parte


din prezenta hotărâre.


Art.ll Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului General al nr. 567/23.08.2018 își încetează aplicabilitatea.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 567/23.08.2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Raiciu


București, 26.02.2019

Nr. 107SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiapa ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro
Structura organizatorica a Spitalului Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”


- Secția clinica pediatrie I

din care:

-terapie acuta

-compartiment pneumologie -Secția clinica pediatrie II din care:

-compartiment gastroentei/logi£

-comp, recuperare pediștfica -Secția clinica pediatrie III din care:

-terapie acuta

-compartiment cardiologie pediatrica -Secția clinica neurologie pediatrica din care:

-terapie acuta

-comp, recuperare medicala neurologica -Compartiment ORL -Compartiment oftalmologie

-Secția ATI


4 paturi

7 paturi


4 paturi

4 paturi


31 paturi


25 paturi


25 paturi


31 paturi


-Secția ortopedie pediatrica din care:


20 paturi

5 paturi

15 paturi

25 paturi


-comp, recuperare medicala ortopedie traumatologie 5 paturi -Secția chirurgie pediatrica

-Camera de garda

-CPU**

TOTAL

-însoțitori

-Spitalizare de zi

din care:

-spitalizare de zi specialități medicale

-spitalizare de zi specialități chirurgicale -Săli de operații - spitalizare de zi

-Farmacie

25 paturi


202 paturi

50 paturi

20 paturi

7 paturi

13 paturi***


-Bloc operator

-UTS -Sterilizare

-Laborator analize medicale

-Laborator radiologie si imagistica medicala (radiologie, CT, RMN)

-Laborator anatomie patologica

-Laborator explorări funcționale deservește ambulatoriul si spitalizare de zi -Compartiment explorări funcționale cardiorespiratorii*

-Compartiment explorări funcționale ale sistemului nervos (EEG, EMG,potențiale evocate, etc., inclusiv monitorizare video - EEG de lunga durata)

-Compartiment explorări funcționale ORL*

-Cabinet diabet zaharat, nutriție si boli metabolice                        --'


■Compartiment evaluare si statistica medicala

Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitățile:

B-dul Basarabia nr. 21

■pediatrie

•neurologie pediatrica

■cabinet psihologie - logopedie

ORL

■cardiologie

recuperare, medicina fizica si balneologie

genetica medicala

chirurgie pediatrica

ortopedie pediatrica

endocrinologie

alergologie si imunologie clinica

medicina dentara - asigura si urgentele

Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament)

Str. Prieteniei nr.2

-pediatrie

-neurologie pediatrica -neuropsihiatrie infantila -cabinet psihologie -logopedie -ORL

-ginecologie infantila -endocrinologie

-alergologie si imunologie clinica -oftalmologie

-dermatrovenerologie

-ortopedie pediatrica

-medicina dentara

-punct de recoltare probe biologice -sterilizare

-sala de kinetoterapie

-compartiment explorări funcționale -compartiment CT


- APARAT FUNCȚIONAL

Laboratoarele de investigații si tratament deservesc atat pacientii internați cat si cei din ambulatoriu

*functioneaza pe langa secțiile de profil **in curs de organizare

***inchise temporar