Hotărârea nr. 106/2019

HOTARAREnr. 106 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022, AFERENT ANULUI 2018

1 CONFORM CU ORIGHOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului referitor la stadj Planul Integrat de Calitate a Aerului în Munidipi aferent anului 2018

realizării măsurilor din ucuresti 2018 - 2022,


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr.1300/21.02.2019;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 6/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 136/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

 • - Dispoziția Primarului General nr. 1528/06.10.2015 privind înființarea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de calitate a aerului din municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit.d), alin. (6) lit.a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent anului 2018 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General respectiv Direcția Transporturi, Direcția Generală Investiții, Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Informatică, Direcția Patrimoniu, Direcția Utilități Publice, Direcția Administrativă, Direcția de Mediu, instituțiile publice de interes local, respectiv Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București , Administrația Străzilor, Societatea de Transport București STB S.A., Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, companii municipale prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Compania Municipală Parking București S.A., Compania Municipală Managementul Transportului București S.A., Compania Municipală Parcuri și Grădini și Spațiului Verde București ., Asociația de Dezvoltare , Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București. 2018 - 2022, aferent anului 2018.

București S.A., Compania Muj

S.A., Compania Municigaf^ Intercomunitară pentru ^\\

1


ieipală jntreținerea Arborilor (Enetg^tica București SA ufclic București-Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarilor Sectoarelor 1 - 6, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local ale Sectoarelor 1-6 vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București. 2018 - 2022.

Art. 4 METROREX, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Administrația Fondului de Mediu, vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018-2022.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

București, 26.02.2019

Nr.106

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA DE MEDIU

>
romania2019.eu


Anexa la HCGMB

Raport referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent anului 2018

Stadiul implementării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București ~.   nr. 325/14.06.2018, este următorul:

L

Măsura 1.1 - îmbunătățirea calității transportului public. Promovarea utilizării transportului public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.1: Metrorex S.A., Societatea de Transport București STB S.A.

Descrierea măsurii

METROREX va moderniza facilitățile de utilizare a metroului prin: implementarea unui nou sistem de taxare care va putea fi compatibilizat cu siste RATB, modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor,        ~~


modernizarea căii de rulare și a instalațiilor de pe tunel qqNFORM CU construirea de noi accese în stațiile de metrou, achiziția de trenuri noi (21 TEM).                    •———■—-—-

nsport


Primăria Municipiului București va îmbunătăți parcul de autovehicule al București STB S.A.


Măsura este prevăzută a se realiza până în anul 2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018:

în cadrul acestei măsuri METROREX S.A. în anul 2018 a realizat următoarele

 • 1. finalizarea modernizării sistemelor de ventilație din 6 stații de metrou pe'țtronsonul Petr'ache/

Poenaru - Timpuri Noi,                                                  V          \>

 • 2. sistemul de taxare pentru metrou compatibilizat cu sistemul de taxare al Societățiijde T^fesport București STB S.A. este în curs de recepție, urmând a se implementa noile cerințe/reglementări privind fiscalizarea;

 • 3. pentru modernizarea căii de rulare pentru Magistrala 2 s-a finalizat revizuirea SF și s-a depus

aplicația pentru finațare FEN;                                       ..... ... .... .

 • 4. construcția accesului de la stația Tineretului este în curs de finalizare pentru ultimele elemente de structură și finisaje

 • 5. documentația de licitație pentru achiziția unui lot de 13 trenuri a fost respinsă de ANAP; a fost refăcută urmând a se relua procedura de achiziție.

Costuri implementare: 1.038.600.000 lei

Costuri suportate până la data raportării 186.962.115 lei

Surse finanțare: POST, POIM, surse proprii ^==7==^ în anul 2018 din cele 5 măsuri asumate de METROREX a fost finalizată prima măsură, măsurile 2 și 4 sunt în fază de finalizare, măsurile 3 și 5 sunt în derulare.direcția Ș | . d

2 DE MEDIU ■£?/ MTîn susținerea acestei măsuri, Primăria Municipiului București a acționat pentru reînnoirea parcului auto al Societății de Transport București STB S.A. respectând obiectivele P.I.C.A. pentru achiziția a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie și a 400 de autobuze noi și suplimentar prin achiziționează a încă 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze electrice hibrid, după cum urmează :

400 autobuze Diesel Euro 6: în anul 2018 a fost atribuit contractul de furnizare. Licitația a fost derulată în perioada 2017-2018. Din aceste 400 de autobuze, 100 autobuze au fost furnizate până la finalul anului 2018 și 300 autobuze se vor livra eșalonat până la finalul lunii mai 2019. Cele 100 de autobuze noi au fost distribuite astfel încât să circule, cu precădere, în zonele centrale ale orașului.

Costuri implementare: 458.100.826 lei fără TVA

Costuri suportate până la data raportării: 122.000.117 lei fără TVA

Surse finanțare: buget local PMB

100 de troleibuze (pentru liniile 66, 70, 79, 85, 90 - gestionate de depoul Vatra Luminoasă, respectiv pentru liniile 61, 62, 69, 91, 93 - gestionate de depoul Bujoreni) - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Cererea de finanțare a fost depusă la data de 26.10.2018 iar Contractul de fi în data de 28.12.2018.

Costuri implementare: 255.241.672 lei (fără TVA) pentru 1001 troleibuze noi

Sursă finanțare: AFM și buget local PMB                   CONFO

100 de tramvaie (pentru liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 șiemnat îManagement Proiecte cu Finanțare Externă a demarat procedurile pentru achizițio^^ torori^ Programul Operațional Regional POR 2014-2020.                                      8W * "

în data de 11.12.2018, s-a publicat în SICAP, anunțul de participare la procedura de deschisă on-line, în vederea încheierii unui contract de furnizare având ca obiect achiziția a 100 de tramvaie din gama de 36 m. Valoarea totală estimată pentru această licitație este de 845.687.394 lei fără TVA. Data limită de depunere a ofertelor de către operatorii economici a fost 14.02.2019, procedura fiind însă suspendată de către CNSC în urma contestației unui operator.

In data de 29.10.2018 a fost semnat primul contract de finanțare din cele 8 proiecte selectate spre finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, respectiv cel aferent proiectului Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55. Acesta a fost urmat de semnarea în data de 28.11.2018 a celui de al doilea contract de finanțare aferent proiectului Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40.

Celelalte 6 proiecte ce prevăd achiziția de tramvaie se găsesc în etapa de contractare.              ( ?

Au fost publicate documentele de atribuire în SICAP, ultimul termen pentru depunerea ofertelor este de 15.03.2019.

Costuri implementare: 1.006.891.374 lei (inclusiv TVA) Sursă de finanțare: Programul Operațional Regional POR 2014-2020 și buget local 100 de autobuze electrice noi - PMB prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă a demarat procedurile pentru achiziționarea autobuzelor electrice prin POR 2014-2020. La data de 20.06.2018 au fost depuse 4 cereri de finanțare în vederea achiziționării a 100 de autobuze electrice aferente următoarelor proiecte:

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385 (29 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137, 138 (13 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele

173,311,336,381,33 autobuze);

 • - Achiziționare^a^tobuze. efeețrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 3Xt utobuzfe^


  Bd. Regina Elisa


Toate cele 4 proiecte au fost propuse spre finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și se află în etapa de contractare, valoarea acestora fiind de aproximativ 57 milioane Euro.

Documentația de atribuire a celor 100 de autobuze electrice se află în curs de verificare, urmând ca în cel mai scurt.timp să fie publicată pe platforma SICAP.

Costuri implementare: 261.843.722,44 lei (inclusiv TVA)

Sursa de finanțare: POR 2014-2020 și buget local


130 de autobuze hibride noi - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 28.12.2018

Documentația de atribuire se află în curs de verificare, urmând ca în cel mai scurt timp să fie publicată pe platforma SICAP.                           __________________

Costuri implementare: 232.630.589,10 lei (fără TVA)

Sursa de finanțare: AFM și buget local               j co^FORM CU ORIGINALU

Indicatorul de monitorizare a progreselor (Imp): creȘterea-rramăraî^^ transport public

| cujfrjloace de


Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 305713 călătorii

, ” indicatorului prin realizarea tuturor acțiunilor aferentei măsurii 1.1

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pen finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare.

tlSvaloarea


Măsura I.2 - Pealizarea de benzi unice dedicate transportului public și vehiedlelor de intervenție pentru arterele pe care există trasee de transport public

Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare până în anul 2020


Responsabilitatea implementării măsurii I.2 : Administrația Străzilor, Compania Municip Poduri și Pasaje București S.A.

Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se vor realiza 8,4 km de bandă unică pe următoarele artere: Șos. București Ploiești (tronsonul cuprins între str. Elena Văcărescu și Piața Presei Libere - 2,7 km), Șos. Kiseleff (tronson cuprins între Piața Presei Libere și Piața Arcului de Triumf - 1.5 km), Bd. Mareșal Constantin Prezan (1,2 km), Calea Dorobanților (2,03 km), Str. George Enescu (tronsonul cuprins între Piața Lahovari și Bd. Magheru -0,19 km), Bd. G-ral. Magheru (sens spre Piața Pomană - 0,75 km).

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018:

Suplimentar față de acțiunile de realizare a 8,4 km de bandă unică pe artere de circulație prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului, în anul 2018 s-a derulat proiectul de separare a amprizei liniei de tramvai de traficul general, pentru 5,25 km, acolo unde configurația tramei stradale a permis.

Acest proiect are un efect similar realizării de benzi unice dedicate transportului public, prin eficientizarea transportului în comun și creșterea atractivității sale, fapt ce nu exclude însă implementarea măsurii I.2 așa cum este specificată în Planul Integrat de Calitate a Aerului, care este în derulare.

Municipiul București derulează, prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. proiectul de separare a amprizei liniei de tramvai de traficul general, acolo unde configurația tramei stradale permite, al cărei beneficiar este Societatea de Transport București STB S.A.

în anul 2018 s-au executat lucrări de delimitare a amprizei liniei de tramvai 1/10 față de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil pe tronsonul III - de la Bucla de întoarcere Romprim S.A. până la Șura Mare pe artera Șoseaua Olteniței” - 9 km. Proiectul este în curs de derulare cu finalizare în trimestrul II 2019.UKJ

UKAS_

sowi<aouNi

OD1


Costuri implementare 1.347.595 lei fără TVA

Sursa de finanțare: buget local

în trimestrul IV s-au montat 300 bucăți panouri separatoare pentru delimitarea amprizei liniei de tramvai 32 față de traficul auto general, între str. Glicinelor și str. Garoafei.

Lucrare finalizată la data: 07.12.2018 pentru o lungime bandă separată tramvai de 0,6 km

Costuri implementare: 135.000 lei fără TVA Sursa de finanțare: buget local

în anul 2018 a fost finalizată separarea liniei de tramvai 21, între Bd. Carol și capăt de Linie Bucla Helitube, față de traficul general pe o lungime de 4,65 km cale dublă de linii de tramvai.

Costul de implementare al acestui proiect este de 824.000 h

Sursa de finanțare: STB SA


CONFORM CU ORIGINALUL^


Indicatorul de monitorizare a progreselor : lungime bandă țjnică tran;

Valoarea indicatorului realizată în scenariu : 8,4 km

în 2018 lungimea totală de linii de tramvai separate de traficul general -

Măsura 1.3 - Gestionarea traficului Responsabilitatea impleme Străzilor/Compania Municipală Managementul Traficului București Măsura a fost începută din 2017 și este prevăzută să intre p.er'deDlinlD-vi Descrierea măsurii

în cadru! acestei măsuri vor fi finalizate toate proiectele de semaforizare ITS a intersecțiilor. în prima etapa vor fi semaforizate inteligent 59 de intersecții situate pe următoarele artere: Șos. Colentina, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Șos. Giurgiului. în etapa a ll-a vor fi semaforizate inteligent 101 de intersecții principale.

Descrierea stadiului implementării măsurii in anul 2018:

în anul 2018, pentru cele 160 de intersecții prevăzute să fie incluse în sistemul de semaforizare inteligentă până în anul 2020, prin Administrația Străzilor și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A s-au realizat documentațiile tehnice și sunt în curs de avizare lucrările de semaforizare după cum urmează:

Pentru 12 intersecții pe Axa 4 - Colentina DTAC+PT+Executie: Ștefan cel Mare, Câmpuri Moși, Ziduri Moși, Kaufland, Teiul Doamnei, D-na Ghica, Maior Vasile Bacilă, Fundeni, Sportului, Codalbiței-Depou STB, Nicolae Cânea, cap linie 21, în baza Contractului nr.39/26.06.2018, în trimestrul III au fost realizate și avizate documentațiile tehnice, în trimestrul IV stadiul de realizare proiect a fost de 40,8%, restul documentației fiind depusă pentru obținerea Autorizației de’.. construire.

Pentru 11 intersecții pe Axa 3  -  13 Septembrie+Ghencea+Prelungirea Ghencea

DTAC+PT+Executie: P-ța Francofoniei, P-ța Puișor, Panduri, Progresului, Sebastian, Drumul Sării în baza Contractului nr.39/26.06.2018 în trimestrul III au fost elaborate și s-au aflat în curs de avizare documentațiile tehnice și în trimestrul IV documentația a fost depusă pentru obținerea Autorizației de construire.

Pentru 12 intersecții pe Axa 2 - Șoseaua Giurgiului DTAC+PT+Executie: Șura Mare, Brădetului, P-ța Progresului, Toporași, Drumul Găzarului, Cimitirul Evreiesc, Luica, Anghel Nuțu, Acțiunii, P.S. Dumitrescu, Olteniței, în baza Contractului nr.39/26.06.2018, în trimestrul III au fost elaborate și s-au aflat în curs de avizare documentațiile tehnice și în trimestrul IV documentația a fost depusă pentru obținerea Autorizației de construire.

Pentru 7 intersecții pe Axa 1 - Camil Ressu+Th.Pallady DTAC+PT+Executie:Mihai Bravu, Dristor, L. Rebreanu, Fizicienilor, N. Grigorescu, 1 Decembrie 1918, N. Teclu, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, în trimestrul III au fost elaborate și s-au aflat îrrcurș de avizare documentațiile tehnice și în trimestrul IV documentația a fost depusă pentru obținerea Autorizației de construire. ^epțru/fTmțersecții pe Axa 5 - Calea Griviței DTAC+PT+Executie:Dacia, Buzești, Polizu, Gh. Duca,

Tjtulesdj, “țoica Ludescu, Cimitirul Sf. Vineri, Caraiman, Lainici, RAR, Clăbucet, I. Mihalache, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, în trimestrul III au fost elaborate și s-au aflat în curs de avizare documentațiile tehnice și în trimestrul IV documentația a fost depusă pentru obținerea Autorizației de construire.


<z®

V

T.HJ-

BOW-BOMttl

OO1


Pentru 15 intersecții Ion Mihalache - Liceul N. lorga; Colentina-Cremenița;Colentina-STB Suveica; 13 Septembrie-Sabinelor; 13 Septembrie-Cacul Plopului; Timișoara 33-Liceul Gr. Moisil; Timișoara 33-lntr. Silistru; Timișoara 33-Costin Nenițescu; Timișoara 33-Romancierilor; Timișoara 33-AI. Câmpul cu Flori; Timișoara 33-Lunca Șiretului; Camil Ressu-llioara; Th. Pallady-Jean Steriadi; Cal. Griviței-Halta Griviței; Cal. Griviței-Spitalul Chirurgie Plastică și Arsuri, în baza Contractului nr. 78/19.10.2018, în trimestrul III au fost realizate și s-au aflat în curs de avizare documentațiile tehnice, s-a obținut autorizația de construire iar în trimestrul IV stadiul de realizare al proiectului a fost de 2%.

Pentru 86 intersecții, în baza Contractului nr. 10/22.03.2018, în trimestrul IV sunt în curs de derulare lucrări de proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări intersecții/treceri pentru pietoni și modernizare (integrare BTMS) și obținere certificate de urbanism, avize conform CU, autorizații de construire.

irab'area a o al sistemului deîn anul 2018, Compania Municipală Managementul Traficului BucureștpSp 415 din buclele inductive defecte, asigurând un grad de funcționare adaptare a timpilor de semaforizare funcție de densitatea traficului.


Cost implementare 117.273.736 lei Sursa de finanțare: buget local PMB                  (

CONFOR


Costuri suportate până la data raportării: 3.499.569 lei

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaluat în cuprinsul planulu

Indicatorul de monitorizare a progreselor: Măsura este cuantificabilă prin coroborarea creșterii vitezei medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de străzi principale, cu reducerea timpilor de așteptare la semafoare. Pentru aceasta este necesară finalizarea tuturor proiectelor majore. Toate proiectele de semaforizare a celor 160 de intersecții au fost demarate în anul 2018.

Măsura I.4 - Implementarea proiectelor de gestionare a traficului și mobilității urbane (Mașter Plan General pentru Transport Urban și Mașter Plan de Mobilitate Urbană)

Proiectele noi demarate în 2018 sunt prevăzute a se realiza până în anul 2022.

Responsabilitatea implementării măsurii I.4: CNAIR, aparatul de specialitate al Primarului General- Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură

Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se consideră că vor fi finalizate următoarele proiecte majore de infrastuctură rutieră:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud); Modernizarea Centurii rutiere a municipiului București (45 km);Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud) -Licitația pentru atribuirea serviciilor de proiectare și execuție lucrări a fost finalizată, au fost declarați câștigătorii fiecărui lot. Au fost contestate rezultatele licitației la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

Cost implementare-valoare estimată fără V7A 2.671.075.471 lei

Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București

 • - în trimestrul III - 8,25 km din 8,50 km drum realizați la nivel de strat de legătură din BAD 25 (binder), (inclusiv lucrări de artă reabilitate/noi) + lucrări de consolidare a infrastructurii pasajului peste CF la Chitila, km 64+100 și lucrări de reabilitare la suprastructură pasajului reprezentând 87% din total proiect.

Alte informații: - Modernizarea centurii rutiere a Municipiului București între A1 - DN 7 și DN 2-A2: Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750). Au fost executate o parte din lucrări. Procedura de achiziție publică a lucrărilor rămase de executat este în curs de desfășurare. Unul dintre ofertanți a formulat recurs la Curtea de Apel București.

 • - Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520 Lot I: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) km 29+500 - 33+190

Procedura de achiziție publică este în curs de desfășurare, evaluarea ofertelor este aproape finalizată.

 • - Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520 Lot II: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) km 33+190 - 35+600

Evaluarea ofertelor a fost finalizată, au fost transmise și comunicările privind rezultatul procedurii. Rezultatul procesului de evaluare a fost contestat, dar CNSC a emis o decizie de respingere a* contestației.

 • - "Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București - Domnești"              I

Proiectul tehnic a fost avizat in octombrie 2018. Progresul fizic este de 0%. Termenul estimat pentru începerea lucrărilor este trimestrul I 2019;

Pentru toate proiectele majore de infrastuctură rutieră ale Primăriei Municipiului București au fost avansate stadiile de realizare pentru fazele aferente de achiziție publică, de proiectare și de execuție după cum urmează:

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina);

Lungime Inel median - 13,15 km, suprafața structurii rutiere- 52.300 mp, poduri - 2 buc., tunele- 2 buc., noduri -12 buc., intersecții giratorii -10 buc.

Implementarea proiectului se realizează pe tronsoane. în anul 2018 s-au emis ordinele de începere a studiilor de fezabilitate pentru obiectivele Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului

Cost implementare: cost 2.361.000 lei

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești cu o lungime totală de 8,3 km proiectul a fost demarat in 06.07.2010         ----

în prezent e în derulare Tronsonul I - Pasaj Ciurel.


Proiectul a fost împărțit pe trei tronsoane:

Tronsonul I - km 0 (Splaiul Independenței) - Ș<j>s. Vi

Tronsonul II - Șos. Virtuții - Șoseaua de Centură Tronsonul III - Șoseaua de Centură - Autostrada Al în anul 2018 pentru tronsonul I stadiul fizic de execuție a fost Costul de implementare: 2.076.470.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: 168.031.0

•0*’


Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești și Supralărgire Bd


Și


Terminal tramvai 41 lungime prevăzută 6,1 km; proiectul a fost demarat in 21.06.2018 în luna iunie 2018 a fost încheiat contractul de servicii pentru elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic. S-a predat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici ai investiției. Proiectul tehnic pentru Autorizația de Construire este în curs de elaborare.

Costul de implementare: 543.353.000 lei
Costurile suportate până la data raportării: 21.324.000 lei.

Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu cu o lungime prevăzută 3,6 km proiectul a fost demarat in 16.03.2010.

în trimestrul III stadiul fizic de execuție al proiectului a fost de 95%. în trimestrul IV s-a demarat procedură pentru achiziție lucrări de iluminat, separatoare de sens și semaforizare în' vederea finalizării obiectivului

Costul de implementare: 361.482.000 lei

Costurile suportate până la data raportării au fost de 161.357.000,00 lei.

Supralărgire Șos. Fabrica de Glucoză cu o lungime prevăzută 1,8 km

în anul 2018 a fost elaborat Proiectul tehnic; s-a obținut Autorizația de Construire pentru realizare canalizare ape pluviale pe Șos. Petricani, relocarea și protejarea rețelelor pe Șos. Petricani și intersecția cu Șos. Fabrica de Glucoză. Primăria Municipiului București a predat amplasamentul pentru lucrările de execuție destinate supralărgirii de la două la patru benzi a Șoselei Fabrica de Glucoză care tranzitează zona de Nord a Capitalei, acestea constând în lărgirea la 4 benzi a 1,8 km de stradă, câte 2 benzi pe sens de câte 3,5 m, realizarea trotuarelor cu o lățime de 4,5m, reconfigurarea intersecțiilor pe care șoseaua Fabrica de Glucoza le traversează și racordarea la viitoarea intersecție cu sens giratoriu a autostrăzii A3 București- Ploiești-Brașov, asigurarea scurgerii apelor pluviale prin realizarea unei canalizări pluviale precum si prin repoziționarea gurilor de scurgere existente, reamenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului stradal, termenul de execuție fiind de 15 luni.

Costul de implementare: 310.492.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 66.990.000 lei

Nod Chitila - închidere Inel Median; proiectul a fost demarat în 12.10.2018 prin elaborare Studiu de Fezabilitate (SF)

Cost implementare (SF):133.000 lei

Costurile suportate până la data raportării:-

Nod Avionului- închidere Inel Median; proiectul a fost demarat in 12.10.2018 prin elaborare Studiu de Fezabilitate (SF). Nod Avionului este un tronson din obiectivul Străpungere și supralărgire str. Avionului între Șos. Pipera și Linia de Centură prin Drumul Nisipoasa, str. Câmpul Pipera și str. Vadul Moldovei cu pasaj denivelat suprateran peste CF București-Constanța pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu. S-a emis ordinul de începere pentru proiectare Studiu de Fezabilitate (SF)

Cost implementare (SF): 811.000 lei

Costurile suportatepână la data raportării: -

Nod Andronache - închidere Inel Median; proiectul a fost demarat in 12.10.2018 prin elaborarea Studiu de Fezabilitate (SF)


Cost implementare (SF) 150.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: -

Supralărgire Sos. București - Măgurele Studiul de fezabilitate va fi demș^ațj anul 2018 a fost întocmită documentația pentru atribuire proiectare SF Cost implementare (SF) 140.000 lei                  f

Costurile suportate până la data raportării:-          • (

0RM CU ORIGINAL


I

Modernizare Piața Eroii Revoluției și pasaj pietonal; ptoiecTrihteEarât în 16.06.20 face legătura pietonală între stația de metrou Eroii Revoluției, stația de tramvai și trotu partea cimitirului Bellu, printr-un pasaj subteran cu o lungime de aproximativ 28 m. A fost predat Proiectul Tehnic care a fost avizat de Consiliul Tehnico Economic (CTE), urmând a se obține Autorizația de Construire după depunerea DTAC și avizul METROREX.

Cost implementare 29.338.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 11.833.000 lei.
în anul 2018, în trimestrul IV 2018 s-a emis ordinul de începere al studiului de fezabilitate și al proiectului tehnic.

Pasaj rutier Șos. Colentina-Dna Ghica ; proiectul a fost demarat in 12.10.2018.

în anul 2018 s-a încheiat contractul pentru elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) și s-a emis ordinul de începere pentru proiectare.

Cost implementare (SF) este de 133.000 lei.

în anul 2018, în vederea fluidizării traficului, municipalitatea a demarat realizarea a 11 pasarele pietonale prin Administrația Străzilor, în locațiile:

Șos. București - Ploiești - Fântâna Miorița (pentru obiectivul de investiții "Pasarela pietonala Șos. București Ploiești - Fantâna Miorița" - au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin HCGMB nr. 583/06.09.2018 - respectiv 7.305.620 lei cu TVA inclus, construcție+montaj=5.916.71 Q. lei, sursa de finanțare - buget local).

Calea Floreasca Mall Promenada, Șos. Pipera- nr. 49, Șos. Pipera nr. 63-65, Calea Griviței STB-Carpați, Șos. Alexandriei nr. 2 ieșire București - Bragadiru, str. Liviu Rebreanu - Mall Park Lake, Bd-ul luliu Maniu, hypermarket Cora, Calea Văcărești la intersecție cu str. Pridvorului, Șos. Mihai Bravu nr. 30, Bd-ul Doamna Ghica intersecția STB Dimitrie Grozdea, pentru care în prezent se elaborează studiile de fezabilitate.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.4: finalizarea tuturor proiectelor majore

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura I.4 se poate cuantifica la< finalizarea tuturor proiectelor de infrastructură rutieră, aceste proiecte fiind în derulare la data raportării.

Măsura 1.5 - Extinderea și integrarea superioară a traseelor de transport public de suprafață și subteran, urban și regional, inclusiv cu sistemul feroviar - extinderea rețelei de metrou

Extinderea rețelei de metrou cu 23,24 km este prevăzută pentru anul 2022.


Responsabilitatea implementării măsurii 1.5: METROREX

Descrierea măsurii

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei - Eroilor Magistrala Construcția Magistralei 6 (1Mai - Otopeni, 14 km)

ORM CU ORIGINALUL


Descrierea stadiului implementării măsurii in anul 2018:      |                 _______

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești cuTronsonul de 2,1 km este finalizată și metroul a fost pus în funcțiune cu călători în anul 2017.

Magistrala 5 secțiunea Râul Doamnei - Eroilor

Finalizarea lucrărilor este realizată în proporție de cca. 88%.

Magistrala 6 (1Mai - Otopeni, 14 km): definitivarea proiectului, stabilirea surselor de finanțare și realizarea lucrărilor.

Se află în curs de analiză aplicația de finanțare din FEN; s-a definitivat Proiectul Tehnic preliminar; este în curs de desfășurare procedura de achiziție a serviciilor de consultanță pentru exproprieri; se poate demara procedura de licitație pentru realizarea structurii după decizia de finanțare din partea Comisiei Europene.

Costul de implementare: 8.266.500.000 lei

Indicato

de monitorizare a progreselor măsura I.5: lungime linie metrou (km) dicătdîuIui realizată în scenariu: 23,24 km

uldi de monitorizare a progreselor la data raportării: 2,1 km.«.tRQA

& V

UKAS

rm>»

SO 9001 • BO 14001       001


Măsura 1.6 - Modernizarea și extinderea arterelor de circulație

Responsabilitatea implementării măsurii 1.6: Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții, Primăria Sector 2 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 2 -Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 5 - Administrația Domeniului Public al Sectorul 5, Primăria Sector 6 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Investiții

Măsura este prevăzută a fi demarată în 2018 și continuată până in 2022     _    . r

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri vor fi modernizate arterele din București prin reabilitarea străzilor

Descrierea stadiului implementării măsurii:


Administrația Străzilor prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a demarat în sectoarele 1,3,5 și 6, în data de 11.06.2018, proiectarea reabilitării străzilor Drum Arieș, Drum Cavnic, Drum Costești, Drum Cristești, str. Căruței, str. Căscioarelor, str. Floare de Vârf, Intrarea Gălbenelelor, str. Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Crăițelor, Drum Sânpaul, Drum la Chiajna, str. Bilciurești și la data de 02.08.2018 proiectarea reabilitării străzilor str. Lonea, str. Ocna Sibiului, str. Brățării, str. Mavrogheni, str. Serg. Turturică, intr. Țurcanei, Drum Dârvari, str. Liniei cu o lungime

totală de 12,27 km străzi.

în str. Teiuș lucrările de reabilitare sistem rutier și lucrări edilitar lungime 1, 62 km.

Lungime totală: 13,882 kmCostul de implementare: 80.677.000 lei

M CU ORIGINAL


Costurile suportate până la data raportării: 1. 398.755 leiCONF Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 50 km

Primăria Sector 1 a demarat proiectul Modernizare sistem rutier 11 străzi - 3,8 km:

pe străzile Mamaia, Medrești, Buclei, Drumul Poiana Ursului, Fiordului, Drumul Gării,Liliacului, Bujorului, Nuferilor, Eugen Brote și Drumul Lăpuș - în elaborare Studiu de Fezabilitate;

Primăria Sector 3 în anul 2018, prin Direcția Achiziții Investiții a reabilitat arterele de circulație, pe o lungime de 7,087 km (str. Lugojana (170 m) str. Brățării (1039 m), Gura Făgetului (889 m), Gura Putnei (120 m), Gura Caliței (754 m), Gura Arieșului (752,5 m), Gura Racului (1119 m), Gura Călmățuiului (787 m), Gura Badicului (1250 m), Intrarea Anghel Ghețu (206 m) din care 6,865 km în trimestrul III și 0,222 km în trimestrul IV.

Primăria Sector 4 în anul 2018 a reabilitat /asfaltat 14 km străzi pe B-dul C-tin Brâncoveanu (3,5 Km), Șos.Berceni supralărgire (1,6 km), strada Luică - supralărgire parțial ( 0,9 km), strada Turnu Măgurele parțial (3 km), B-dul Tineretului (5 km).

Costul de implementare/Cost suportat până la data rapotării. 122.766.124,68 lei fără TVA

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.6: lungime străzi (km) Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 93 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la dat sector 3 și 14 km - sector 4)UKAS ■mer"

so mi - do vtaoi      OO1


Măsura I.7 Amenajarea de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste, benzi) inclusiv în zonele de agrement

Responsabilitatea implementării măsurii I.7: Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Descrierea măsurii: în cadriil acestei măsuri, în prima etapă, se realizează piste de bicicletă (67 km) pe următoarele trasee:

 • 1. Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal C-tin Prezan, Str. Nicolae Caranfil, Șos. Pipera, Str. Cpt. Alexandru Ștefănescu, Bd. Aerogării, Șos. București-Ploiești, Șos. Kiseleff;

 • 2. Piața Victoriei, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu (până la intersecția cu Bd. Basarabia);

 • 3. Piața Unirii, Splaiul Unirii, Pod Grozăvești, Splaiul Independentei, Bd. Regina Elisabeta (până la Universitate), Bd. Ion C. Brătianu;

 • 4. Bd. Unirii, Piața Alba lulia, Bd. Basarabia (până la Arena Națională).

Măsura a fost începută din anul 2018 și este prevăzută a se realiza până în 2019.

în etapa următoare se vor mai realiza 33 de km de piste de

Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Șerban Vodă, Bd. PachepPrc Colentina, și în parcurile (Izvor, Plumbuita, I.O.R., Carol, Tineretului


Descrierea stadiului implementării măsurii in anul 2018:   '---—

în trimestrul III PMB prin direcția generală Investiții derulează proiectulsistem public pentru transport cu bicicleta prin realizarea a patru trasșeTte piste debiGtct&te-eti''" o lungime totală de 48,25 km.                                              |

Pentru traseul 1 de piste pentru biciclete cu o lungime de 9,30 kpTpentruîronson 1.- P-ța Victoriei - Bd-ul Aviatorilor - Bd-ul Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Șosr-ftperâTeste în curs de atribuire contractul de lucrări pentru realizarea lucrărilor de semnalizare orizontală și verticală (marcaje).

Pentru traseul 1, tronsonul 2 Șoseaua Kiseleff-B-dul Prezan este în lucru procedura de atribuire a contractului de execuție.

Pentru traseele 2,3,4 de piste pentru biciclete s-a demarat procedura de atribuie a contractului de proiectare și execuție lucrări.

Proiectul a fost avizat favorabil de către Ministerul Mediului prin avizul nr. 12/13.08.2018 și de către Consiliul Interministerial Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe prin Avizul nr.25/08.10.2018 în trimestrul IV au fost aprobați indicatorii tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru cele patru trasee;

Pentru traseul 1 a fost atribuit contractul de proiectare și asistentă tehnică Companiei Municipale Managementul Traficului; proiectul tehnic a fost elaborat și s-a aprobat în Consiliul Tehnico-Economic.

Pentru traseele 2,3,4, în data de 28.12.2018, a fost atribuit Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București în asociere cu Compania Municipală Managementul Traficului contractul de proiectare și execuție “Lucrări de execuție și servicii de elaborare documentație tehnică faza PT+DDE, Asistență tehnică din partea Proiectantului din programul de Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” - traseele 2,3 și 4. - valoarea totală a contractului - 29.307.604 lei fără TVA

Costul de implementare măsură 1.7: 45.000.000 lei

Costul de implementare proiect trasee 1,2,3,4 : 44.500.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: traseul 1 - 578.000,00 lei realizare SF, 400 lei pentru obținere 2 avize

Sursa de finanțare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.7: lungime piste biciclete (km)

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la la data raportăriiMăsura i.8 Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de stații de închiriere, parcări, achiziționarea de biciclete pentru utilizare de către public)

Măsura se va implementa după realizarea pistelor de biciclete

......Responsabilitatea implementării măsurii I.8: Primăria «Municipiului București prin Direcția

Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S A.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete. Dotările specific funcțiunii impuse constau în principal, în rastele acoperite sau descoperite destinate depozitării bicicletelor în condiții de siguranță și în mobilier urban (bănci) necesar pentru odihnă bicicliștilor. în cadrul rastelelor acoperite au fcst prevăzute compresoare de aer comprimat dotate cu sistem antivandalism. Rastelele pentru biciclete vor fi montate după realizarea traseelor de piste pentru biciclete.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.8: lungime piste biciclete (km) Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km


Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data rap finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării

Măsura I.9 - Inițierea unui program de achiziție biciclete pentru public;

Măsura a fost începută din anul 2017 și a fost finalizată în anul

Responsabilitatea implementării măsurii I.9 : Aparatul de specialitate al Primaru respectiv Direcția de Mediu

Descrierea măsurii: Prin aceasta măsură PMB va asigura facilitățile necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018:

în anul 2018 Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu a continuat proiectul "Bicicliști în București” început în anul 2017 prin care s-au acordat 30.000 vouchere pentru achiziționarea de biciclete, proiectul fiind finalizat în luna septembrie 2018.

Costul de implementare măsură 1.9: 15.000.000,00 lei

Costul de implementare proiect: 15.000.000 lei

Sursa de finanțare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.9: număr biciclete achiziționate

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 30.000 biciclete

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 30.000 vouchere acordate pentru achiziționarea de biciclete

Măsura 1.10 - Realizarea de facilități park & ride la stațiile cheie de transport public și stații de transport intermodale tren-autobuz/metrou;

Măsura este prevăzută a fi realizată până în 2022

Responsabilitatea implementării măsurii 1.10 - Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi, METROREX

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, METROREX va construi o stație intermodală la noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4 și ulterior PMB va construi 3 stații intermodale: la Pantelimon Vergului (la noul terminal intermodal de la capătul tramvaielor 14 și 55), la Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DNCB Domnești), pe Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

Descrierea stadiului implementării măsurii in anul 2018 f _____*7 \

METROREX

în 2018 a fost finalizat, recepționat și pus în funcțiune sistemul intermodal (park & ride) de la Străulești pentru noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4. Obiectivul a fost recepționat la data de 12 noiembrie 2018

Costul de implementare :64.350.000 lei

Sursa de finanțare: Bugel de stat, fond de mediu

Primăria Municipiului București prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură implementează proiectul - terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos. Pantelimon și Șos. Vergului prevăzut cu parcaj suprateran de 450 de locuri. în anul 2017 a fost aprobat PUZ-ul și în anul 2018 în trimestrul III a fost finalizat proiectul tehnic și în trimestrul IV a fost elaborată ofertă financiară, urmând să se facă atribuirea contractului pentru realizarea parcării park & ride. Termenul de finalizare pentru terminalul mUitimodal și construcția'parcani vă'fi de 16 luni de îâ'thcepere.

în cadrul proiectului Penetrație Prelungirea Ghencea -Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și terminal tramvai 41 se va realiza un nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea în zona nodului rutier de la Domnești Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DNCB Domnești). în anul 2018 în trimestrul III a fost elaborat proiectul tehnic și în trimestrul IV a fost elaborată ofertă financiară pentru proiectul tehnic și documentație pentru atribuirea contractului de execuție pentru park & ride.


Costul de implementare total parcări park & ride PMB: 80.332.153 lei. Sursa de finanțare: buget local

Primăria Sector 4 derulează proiectul amenajare parcare pa autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de mejtrou Dyrfitrie Le^ni'da) Stadiu fizic raportat la finalul anului 2018 a fost de 55%.


Cost implementare. 15.168.721,08 lei fără TVA

Costul de implementare până la data raportării: 8.342.796-;

Primăria Sector 4 derulează proiectul amenajare parcare IMGB cu 264 locuri din car persoane cu handicap;

Stadiu de execuție în 2018 : finalizat în curs de recepție

Cost implementare: 2.132.693.93 lei fără TVA

Costul de implementare până la data raportării: 2.132.693.93 lei fără TVA

Costul de implementare măsură 1.10: 64.350.000 lei METROREX, 80.332.153 lei - PMB

Sursa de finanțare: buget de stat,buget local

Costul de implementare până la data raportării: 64.350.000 lei METROREX

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.10: număr stații intermodale Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 4

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 1 și în curs de recepție 1 stație IMGB

Măsura 1.11- Programul de eliminare a autovehiculelor vechi aparținând persoanelor fizice

Măsura se consideră că este implementată din anul 2018 si este prevăzută a continua până în anul 2022.

Responsabilitatea implementării măsurii 1.11: Administrația Fondului de Mediu (AFM)

Descrierea măsurii: Programul guvernamental de Stimulare a înnoirii Parcului Auto (Programul Rabla) va contribui la înnoirea parcului auto deținut de bucureșteni cu autoturisme Euro 6.

Descrierea stadiului implementării măsurii in anul 2018

în anul 2018 prin AFM au fost înlocuite 4922 autovehicule uzate aparținând persoanelor fizice cu domiciliul în Municipiul București.
Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu a inițiat în 2018 "Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 377/26.07.2018. Programul urmărește acordarea a 5.000 de eco-vouchere cu o valoare de 9.000 lei/eco-voucher, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat înmatriculat în Municipiul București programul se derulează între 2018-2019. Programul a demarat în luna octombrie prin înscrierea persoanelor fizice și-juridice posesoare de autovehicule vechi.

Costul de implementare este de 45.000.000 lei suportat din bugetul local PMB.

Costul de implementare până la data raportării: conform programului AFM Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.11: % din total parc auto Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 3,38 % din total parc auto înlocuit în 5 ani, respectiv 0,67%/an

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0,46% an

Măsura 1.12 - Creșterea ponderii utilizării transportului electric public de suprafață prin modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de transport

Responsabilitatea implementării măsurii 1.12: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi

Măsura este implementată în 2016 și a fost prevăzută a se finaliza până în anul 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii in anul 2018:

Primăria Municipiului București prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură are în finalizare următoarele proiecte de modernizare liniilor de tramvai pe arterele:

Șos. Pantelimon - pentru 3,15 km cale dublă de linii tramvai. Stadiu fizic pe tronsonul Pantelimon cca 88%.

Cost implementare 322.495.000,00 lei

Costuri suportate până la data raportării 151.226.000 lei,

Șos. tancului - pentru 1,4 km cale dublă de linii tramvai .Stadiul fizic pe tronsonul lancului cca 90%

Cost implementare 111.066.000,00 lei


Costuri suportate până la data raportării 44.631.000,00 lei,


Bd. Liviu Rebreanu - pentru 2,78 km cale dublă de linii tramvai. Stadiul lucrări termen estimat de finalizare este trimestrul IV 2018

Costul de implementare este de 164.158.000,00 lei

Costuri suportate până la data raportării 100.333.000 lei, r-

Bd. Aerogării - 3,57 km cale dublă tramvai.                  ■

Costul de implementare este de 68.112.000,00 lei din care c Costuri suportate până la data raportării 38.115.000,00 lei. _

în anul 2018 pentru toate proiectele au fost sistate lucrările din motive contractuale - necesită Acte adiționale.


Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă în cadrul Programul Operațional Regional - POR 2014-2020 la data de 20.06.2018 a depus o cerere de finanțare pentru proiectul de modernizare a liniei de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV, (lungime de 1,1 km cale dublă).

Costul de implementare este de aproximativ 6,14 milioane Euro, din care se va solicita asistență financiară nerambursabilă de aproximativ 6 milioane Euro.


Măsura 1.13 Salubrizarea urbană - Salubrizarea străzilor.

Responsabilitatea implementării măsurii 1.13

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Serviciul de Utilități Publice-

Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 1 - Poliția Locală Sector 1 - Direcția Inspecție

- .....(Biroul Protecția Mediutai), Primăria Sector 2 — Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 -

Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 -Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizarea și Control Salubrizare, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Biroul Monitorizare și Control Domeniu Public, precum și Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 6 - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 Serviciul- Protecția Mediului

Măsura se consideră că este implementată din anul 2018 si va intra pe deplin în vigoare în anul 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018

Primăria Sector 1 - prin operatorul de salubrizare a realizat în anul 2018:

în trimestrul IILTotal salubrizare: măturat mecanizat 11.041 km, spălat carosabil 1.014 km, spălat trotuare 234 km, program măturat mecanizat 110,55km/săpt, program spălat carosabil 127,68 km/săpt., program spălat trotuare 171,28 km/lună;

în trimestrul IV:Total salubrizare: măturat mecanizat 11.041 km, spălat carosabil 1.014 km, spălat trotuare 234 km, program măturat mecanizat 110,55km/săpt, program spălat carosabil 127,68km/săpt., program spălat trotuare 171,28 km/lună.                                                L_ '

Se consideră salubrizare eficientă realizată pentru 127,68 km străzi.

Primăria Sector 2 - începând cu data de 01.07.2018 salubrizează eficient 136 km străzi.

în trimestrul IV conform raportării PS2 s-au salubrizat eficient 42 km străzi.

Se consideră salubrizare eficientă realizată pentru 136 km străzi.

Primăria Sector 3, prin Direcția Generală de Salubritate Sector 3, în trimestrul III și IV a executat săptămânal măturatul mecanizat pe arterele de pe raza Sectorului 3 pe o lungime totală de 298 de km.

Spălarea carosabilului s-a realizat săptămânal pe arterele de pe raza Sectorului 3 pe o lungime totală de 35 km.

Se consideră salubrizare eficientă realizată pentru 35 km străzi.

Primăria Sector 5 a raportat pentru trirmestrul III și trimestrul IV salubrizarea eficientă a străzilor din sectorul 5 pe o lungime de 14 km zilnic pe bulevardele: George Coobuc, Eruilui, El Oii Sanitari, Mihail Kogălniceanu, Libertății, Dr. Gheorghe Marinescu, Națiunile Unite, Pieptănar, Regina. Elisabeta, Schitul Măgureanu, Unirii, Tudor Vladimirescu CONFflRÎ/J CU ORIGlNAL^k^

Se consideră salubrizare eficientă realizată pentru 14 km străzi.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.13: Lungim^ Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 2004 km Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor I


direcția


ASISTENȚA tehnica Șl


Măsura 1.14 Gestionarea traficului în zona centrală


Responsabilitatea implementării măsurii 1.14 Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi,Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv Administrația Străzilor, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul TraficuluiMăsura este implementată din anul 2018 și se finalizează în anul 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii in anul 2018

în vederea gestionării traficului în zona centrală Primăria Municipiului București, în anul 2018 a instituit regimul parcărilor prin introducerea regimului obligatoriu de plată a parcărilor de utilitate publică generală prin HCGMB nr.322/2018 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București. Introducerea regimul de parcare cu plată pe oră s-a realizat începând cu data de 01.07.2018.

în trimestrul III au fost instituite 3280 locuri de parcare operabile din care 1.038 în zona 0 și 2442 în zona 1- avizate, marcate, numerotate și cu personal încasator.

Primăria Municipiului București prin Asociația de Dezvoltare intercomunitară pentru Transport Public București-llfov a fost înființată la 17.09.2018 linia de autobuz nr. 698 (linia verde) care asigură legătura între zonele de interes administrative, instituționale din zona centrală a capitalei. Traseul liniei nr. 698 este următorul: Timpuri Noi - Bd. Șincai - Bd. D. Cantemir - Piața Unirii - Bd.l.C. Brătianu - Piața Universității - Bd. N. Bălcescu - Bd.G.Magheru - Piața Romană - Bd. Lascăr Catargiu - Piața Victoriei, cu întoarcere pe Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Kogălniceanu- str.B.P. Hașdeu- str. Națiunile Unite- Bd. Libertății - Bd. Regina Maria - Piața Unirii-Bd. D. Cantemir- Bd. Gh. Șincai. Traseul are 14,7 km dus-întors și este deservit de 4 autobuze având capătul de linie 1 în zona Universittea Creștină și capătul 2 în zona Piața Victoriei. Intervalul de succedare la ora de vârf este de 20 de min. în zilele lucrătoare (luni-vineri) și de 40 de minute în zilele de sâmbătă și duminică.


Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.14: Finalizarea i gestionare integrată a traficului în zona centrală a municipiului

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaluatrîn cuprinsa

Măsuri privind spațiile verzi

Măsura 11.1 Extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală, Primăria Sector 5 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 -Instituția în subordinea/sub autoritatea Consiliului Local Sector 6 - Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Măsura este implementată din anul 2017 și este continuată în anul 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii

Primăria Sector 3 în anul 2018, prin Direcția Administrarea Domeniului Public a efectuat înierbarea unei suprafețe de teren supus eroziuii eoliene, cu o suprafață de 2,106 ha, prin amenajare cu rulou de gazon (în trimestrul III 0,54 ha și în trimestrul IV 0,36 ha).

Primăria Sector 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în anul 2018, a intrat în posesia unui teren de 1,8 ha în Bd-ul Timișoara, care până la sfârșitul anului 2019 va fi transformat într-un parc de agrement cu o suprafață de spații verzi conform normelor de proiectare și autorizare în vigoare.

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 11.1: suprafață terenuri supuse eroziunii eoliene (ha)

Valoarea indicatorului da monitorizare a nroorasalor nrevăzutîn nlan* 10 41 ha


Măsura 111.1 Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Compania Municipală Parcuri Și Grădini București S.A., Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., Primăria Sector 1 - Administrația Domeniului Public SeetoF 1, Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control Spații Verzi, Primăria Sector 5 - Direcția Generală Operațiuni, Societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Primăria Sector 6 -Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se vor întreține sau extinde 307,92 ha de spații verzi publice: prin înierbare, prin plantare de arbori și arbuști, prin extindere sistem de irigații sau realizarea de programe de udare sistematică. Acestea vor fi amenajate sau întreținute astfel: 41,0 ha - Primăria Sector 1, 34,0 ha - Primăria Sector 2, 10,0 ha - Primăria Sector 3, 11,3 ha - primăria sector 5, 16,02 ha - primăria sector 6, 195,6 ha - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB).

Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare în anul 2020


Descrierea stadiului implementării măsurii

Primăria Sector 1 în anul 2018 a asigurat sistem de irigații pentru 68,81 ha și a udat cu cisterna 20,18 ha din 144,85 ha spații verzi din sectorul 1. S-a plantat un nr. de 2.405 arbori pe raza' sectorului 1.


Total suprafață spații verzi irigată : 88,99 ha


Primăria Sector 2

în trimestrul III s-a amenajat o suprafața totală de 1,17 ha prin montarea d Pantelimon (Biruinței), Maior Coravu + Arcade, Morarilor x Basarabia Pantelimon x Ritmului, Parc Titus Ozon, costurile fiind de 499.127 Jet în trimestrul IV s-a montat gazon rulou în Parc Tolbuhin, Vfflou.^/Șos.

<vBravu,


ile Cri&tefecu, Calea Moșilor 215 loc tina Parc 21 platbandă și scuar, Aurului, Baia de Aramă, Poiana cu Aluni scuar și plat         aior Coravu arcade și platbande,

Matei Voievod x Mihai Bravu, Parc Motodrom, Parc Plumbuita 2 pe o suprafață totală 1,5907 ha, costurile fiind de 409.630,70 lei.

S-a executat sistem irigații în Parc Tolbuhin, scuar Horei, Moșilor x Eminescu, Calea Moșilor 215 loc joacă, Carol x Armând Călinescu (fântâna patru anotimpuri), Parc Sf. Ștefan, Parc Dabija loc joacă, Parc Izvorul Rece, Doamna Ghica x Petricani x Lacul Tei, scuar Pipera, Șoseaua Pantelimon nr. 89 bl.404-405, scuar Vatra luminoasă, scuar Vasile Cristescu, scuar baia de Aramă, scuar Aurului, cap tramvai 21 + platbanda Colentina până la Andronache + scuar Pod Colentina x Andronache, Doamna Ghica x Colentina, platbandă Poiana cu Aluni - pe o suprafață totală de* 1,5603 ha, costurile fiind de 938.902,98 lei

S-au efectuat lucrări de montaj piese necesare pentru extinderea sistemului de irigat în Parcul Floreasca pe o suprafață totală de 0,44 ha, costuri 226.456,24 lei


joacă, parc Titus Ozon, scuar Pipera, Parc Cinema FloreCosturile aferente trim.IV au fost de 1.574.990 lei


Total suprafață spații verzi ameliorate prin înierbare și introducere sistem de irigații: 4,7649 ha Costuri suportate până la data raportării: 2.074.118 lei.


Primăria Sector 3

în trimestrul III s-a plantat un număr de 43.654 exemplare de arbori, arbuști, plante, trandafiri, s-au amenajat sisteme de irigații pe o lungime de 487,8 m, pe o suprafață de 0,182 ha, (Bd. 1 Decembrie 1918 - str. Brățării aliniament - până la bl. PM70; MP+LJ Bd. Camil Ressu, bl. N3-N4; str. Liviu Rebreanu - aliniament dreapta, nr. 60-64 - între Aleea Lăceni și bl. Sara Residence; str. LiviuRebreanu aliniament - Brățării - între Bd. 1 Decembrie 1918 și Complex Răsărit de Soare; Bd. 1 Decembrie 1918 X str. Liviu Rebreanu - Biserica Adormirea Maicii Domnului - bl. 11).

în trimestrul IV s-a plantat un număr de 8552 ex. arbori, arbuști, plante, trandafiri și s-au amenajat sisteme de irigații pe o lungime de 304,3 m pe o suprafață de 0,214 ha (Bd. 1 Decmbrie 1918, bl. 022 X str. Onistfor Ghib.u; Bd. 1 Decmbrie..1918 - aliniament,,-bl. 020, MP1, N18; Bd. 1 Decmbrie 1918 X str. Liviu Rebreanu; Bd. 1 Decmbrie 1918 - aliniament - str. Codrii Neamțului, nr. 70; Bd. 1 Decmbrie 1918, bl. U1, U2, U3, U4 - aliniament X str. Liviu Rebreanu).

Total suprafață spații verzi ameliorate prin introducere sistem de irigații: 0,396 ha.

în tot anul 2018 în sectorul 3 s-au plantat 168.816 exemplare arbori, arbuști, plante, trandafiri.

Cost implementare: 3.563.000 lei- buget IpcațPrimăria Sector 3 ...       ... . ..

Primăria Sector 4

în trimestrul III s-a plantat material dendro-floricol în număr de 892 ex. (arbori, arbuști, plante floricole perene). S-a gazonat prin însămânțare și prin montare de rulouri de gazon o suprafață de 0,016657 ha. S-a înfințat sistem aspersie pe o suprafață de 0,016657 ha.

Spații verzi nou înființate prin:

Plantare material dendro-floricol (arbori, arbuști, plante floricole perene): 44 buc.

Gazonare prin însămânțare și prin montare de rulouri de gazon: 0,112361 ha

Total suprafață spații verzi ameliorate si nou înființate prin înierbare și introducere sistem de irigații: 0,13 ha

în trimestrul IV s-a plantat material dendro-floricol în număr de 837 ex. (arbori, arbuști, plante floricole perene). S-a gazonat prin însămânțare și prin montare de rulouri de gazon o suprafață de 1,813634 ha. S-a înfințat sistem aspersie pe o suprafață de 0,869745


Spatii verzi nou înființate prin:

Plantare material dendro-floricol (arbori, arbuști, plante floricole perene): Gazonare prin însămânțare și prin montare de rulouri de gazon: 0 J557'09.hă înfințare sistem aspersie: 0,108846 ha                 [—~~~~T'‘

Total suprafață spatii verzi ameliorate si nou înființate prir?

1,88 ha ’        ’                         ’               ’ în anul 2018 s-a plantat material dendro-floricol (arbori, arbuști, plante floricole perene) în număr de 3164 buc.

S-a gazonat prin însămânțare și prin montare de rulouri de gazon o suprafață de 2,072491 ha

S-a înfințat sistem aspersie pe o suprafață de 0,886402 ha.

Pe spațiile verzi nou înființate s-a plantat material dendro-floricol (arbori, arbuști, plante floricole perene) în număr de 64 buc. S-a gazonat prin însămânțare și prin montare de rulouri de gazon o suprafață de 0,27807 ha.S-a înfințat sistem aspersie pe o suprafață de 0,108846 ha.

Total suprafață spații verzi ameliorate și nou înfințate în 2018 : 2,35 ha

Primăria Sector 5

în baza hotărârii Consiliului General al Municipiului București H.C.G.M.B. nr. 540/2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea cu Regia Autonomă de Transport București în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local - sporirea spațiilor verzi prin înierbarea intervalului dintre liniile de tramvai și întreținerea permanentă a acestora Primăria Sector 5 a amenajat liniile de tramvai prin înierbare și instalarea de sisteme de irigații pe o suprafață de 45.000 mp de spațiu verde (4,5 ha)

Total suprafață spații verzi nou înființate în 2018: 4,5 ha

Cost de implementare de 8.537.400 lei.


Primăria Sector 6. Prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în trimestrul III, s-au efectuat lucrări de gazonare, montare sisteme de irigații, aport de pământ vegetal-în următoarele locații: scuar Constructorilor (3.700 mp), scuar Lujerului Piaza (2.445 mp), spații verzi zona metrou Politehnica (3.000 mp) pe o suprafață totală de 0,9 ha și s-au reabilitat 2,1 ha locuri de joacă pentru copii prin lucrări de plantare arbori și arbuști, aport de pământ, înlocuire aparate de joacă, reabilitare spațiu verde prin lucrări de gazonare, montare sisteme de irigații.

Total suprafață spații verzi: 3 ha

Primăria Municipiului București.

Prin ALPAB s-au efectuat următoarele lucrări:

în trimestrul III - S-au plantat în compensare în parcurile Cișmigiu și Tineretului, pe o suprafață de aprox. 0,31 ha, 940 ex. arbuști decorativi și s-a plantat material floricol în parcurile Cișmigiu, Tineretului, Izvor, Sala Palatului-Piața Odeon-Piața Tricolorului pe o suprafață de aproximativ 0,29 ha, cu o valoare de 488.390 lei.

S-a montat sistem de irigații funcțional pentru udare sistematică pe o suprafață de aprox.0,56 ha. (Lascăr Catargiu laterale + mijloc, zona Universitate rond + triunghiuri) cu o valoare de 41.940 lei.

S-a înierbat Jardiniera Dâmbovița pe o suprafață de 0,495 ha, cu o valoare de 148500 lei . S-a plantat material floricol ( plante anuale, bienale și perene) din producția proprie în 2018 - pe o suprafață de aproximativ 2,2 ha udate sistematic și parțial manual prin cisternele ALPAB.

Total suprafață spatii verzi ameliorate si nou înființate prin înierbare si introducere sistem de irigații: O 3,255 ha

Cost întreținere Trim.lii - 678.830 lei în trimestrul IV- S-a plantat material floricol (producție proprie și achiziție) pe o suprafață de aprox. 2,2 ha udate sistematic și parțial manual cu cisternele ALPAB cu o valoare a achiziției de 283812,50 lei din bugetul ALPAB.

S-au efectuat lucrări de întreținere arbori (Aliniamente, Sala Palatului, Axa N-S, Unirii)

în trimestrul IV s-a efectuat toaletare arbori, puieți arbori și defrișare arbori uscați cu o valoare de 169.284,74 lei din bugetul ALPAB.

în urma comenzilor ALPAB s-au efectuat de către CMPGB S.A. lucrări de întreținere arbori în parcurile Regele Mihai I, Floreasca, Bordei, Circului, Cișmigiu, Izvor, Tineretului, Carol având o valoare de 1.215.769,8 lei suportată din bugetul ALPAB.

Cost întreținere Trim. IV : 1.668.867 lei


în anul 2018 au fost amenajate 4,955 ha din care 3,9 ha udate sistematic și parțial.^

Total suprafață spații verzi ameliorate și nou înfințate în 2018: 4,955 ha

Cost suportat până la data raportării: 2.347.697lei Sursa de finanțare - buget local PMB

Prin Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A în trimestrul IV s-a pla

floricol (plante bienale și perene) în număr de 347 951 buc. și 119000 buc., plante bulboase în parcurile Regele Mihai I, Bordei, Floreasca, Cișmigiu,Circul de Stat, Izvor, Carol, Tineretului și arbuști în număr de 240 exemplare în Parcul Tineretului pe o suprafață plantată de 3282 mp. în parcul Circul de Stat a fost asigurată o suprafață udată lunar prin sistem de irigare de 10 ha.

..S-a udat cu furtunul de la pompa de apă o suprafață de 27227 mp .

I           , X


al suprafață spații verzi ameliorată prin sistem de irigații și udare sistematică în anul 2018- 23 ha

©

&

V

UKAS

BO 9001 • BO 14OO1       001


Prin Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiilor Verzi București SA

în trimestrul III s-au ameliorat spații verzi prin.

 • -  întreținerea spațiului verde aferent stadionului Arena Națională (fertilizare, scarificare, însămânțare) pe o suprafață de 3,17 ha, plantare 20 arbori și 12 arbuști până la 30.11.2018.

 • - amenajări aliniamente jardiniera Dâmbovița, pe tronsonul Biblioteca Națională - Piața Operei, ridicări de coronament la arbori și eliminarea ramurilor uscate, tăierea succesivă a arborilor uscați, urmând a fi extrase rădăcinile și pregătit terenul în vederea plantării de noi arbori.

■.               - eliminarea vegetației invazive, reparații și completări la sistemul de irigații, montat rulouri de gazon

pentru culoarul verde aferent râului Dâmbovița, pe tronsonul Biblioteca Națională - Piața Operei, Total suprafață spații verzi ameliorate și nou înfințate în trimestrul III- 3,17 ha

în trimestrul IV s-au ameliorat spații verzi prin:

 • - plantare arbori tineri cu balot de pământ la ASSMB (283 arbori), buget = 158.480,00 lei + TVA, sursa de finanțare - beneficiar

 • - servicii de amenajare peisageră a spațiului verde din zona Ministerului de Justiție, inclusiv reparații instalații de irigat, S = 0,1136 ha, buget amenajare = 144.979,92 lei + TVA, buget irigații = 13.632,00 + TVA, sursa de finanțare = beneficiar (ALPAB)

 • - lucrări de amenajare peisagistică pentru Spitalul Colentina pe perioada 01.11.2018-31.12.2018, S = 0.617 ha (gazonare + plantare plante florale + sistem de irigații), buget = 799.001,94 lei + TVA, sursa de finanțare = beneficiar

 • - lucrări de instalalații automatizate de irigații spatii verzi din incinta Grădinii Zoologice pe perioada

[           oct.- dec.2018, S = 0.957 ha, buget = 223.427,65 lei + TVA, sursa de finanțare = beneficiar

 • - execuție lucrări de amenajare tronsonul de Jardiniera Dâmbovița dintre Camera de Comerț și Opera Română, S = 0.495 ha, buget amenajare = 383.859,00 lei + TVA, buget irigații (reparații și punere în funcțiune) = 193.309,86 lei + TVA, surse de finanțare = beneficiar (ALPAB)

 • - servicii de curățenie exterioară, amenajare și întreținerea spațiilor verzi Arena Națională (toaletare 600 arbori și 100 arbuști + plantare 20 arbori), buget = 985.184,67 lei + TVA, sursa de finanțare -beneficiar

Total suprafață spații verzi ameliorate și nou înfințate în trimestrul IV-1,6 ha

în anul 2018 s-au mai realizat servicii de întreținere și igienizare spații verzi și alei în parcurile aflate în administrarea ALPAB, buget = 251.874,38 lei + TVA, sursa de finanțare = beneficiar

 • - Servicii de întreținere grădini decorative și spații verzi din incinta Grădinii Zoologice, buget = 71.687,22 lei + TVA, sursa de finanțare = beneficiar

 • - Proiect și execuție instalații automatizate de irigații spații verzi din incinta Grădinii Zoologice, buget = 124.400,00 lei + TVA, S = 0.525 ha, sursa de finanțare = beneficiar


 • - Servicii de amenajare și întreținere spații verzi Muzeul Municipiului Buc Cesianu, Casa Gheorghe Severeanu, Muzeul Nicolae Minovici, Palatul Șuțu<= Aman), buget = 946.400,28 lei + TVA, sursa de finanțare = beneficiar

 • - Servicii de toaletare și defrișare din incinta Grădinii Zoologice (237 arbori), buget = TVA, sursa de finanțare = beneficiar

Total suprafață spații verzi ameliorate și nou înfințate în 2018 - 5

Primăria Municipiului București - prin Hotărârea nr. 573/06:09:

Municipiului București a aprobat “Achiziționarea a 7 terenuri în suprafață de 46.088 mp (4j situate în București, strada Giuseppe Verdi nr.2Bis și strada Gheorghe Țițeica nr. 143-147, sector 2 -“Parc Verdi”, pentru trecerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor retrocedate și amenajate ca spații verzi sau locuri de joacă pentru copii în vederea redării lui spre folosință bucureștenilor păstrându-i destinația de parc, crescând implicit și suprafața de spații verzi publice la nivelul Municipiului București.


în anul 2018 pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea celor 5.820 de arbori avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, persoanele fizice și juridice au avut obligația plantării în compensare a unui număr de 16.181 arbori.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 111.1: suprafață amenajată de spațiu verde cu arbori (ha)

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor (Imp) prevăzut în plan: 307,92 ha Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 141,93 ha

Măsuri privind eficiența energetică

Măsura IV.1 Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal și dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanți prin RADET și Compania Municipală Energetică București S.A. s-au demarat lucrări pentru modernizarea C.T. Bucur (sector 4) - 90%, C.T. Caporal Bălan (sector 5) - 10% și C.T. Piața Amzei.

Responsabilitatea implementării măsurii IV.1: Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET,


Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului pubiic/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - llfov^ Măsura se implementează din 2017 și în 2018 a intrat pe deplin în vigqar proiectelor pentru toate centrale RADET

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018£ONFORJ


orkAM _

--   !        Lg z            P

iiarprocedură de încheiereWÎ.'țorrtFâ^âlug


IS,*            -âo’

CTAmzei - str Amzei, nr. 10-22. în trimestrul III s-a derularprocedurFde încheiere\Jă.^orrtra'^âlu^^l privind execuția lucrărilor pentru modernizarea centralei termice Amzei. în urma atribui™*CoptrtactuțsKv nr. 5127/04.09.2018 Compania Municipală Energetica București SA a realizat în trimestț^^^^^ din lucrări.                                                                                        _

CT Știrbei Vodă - str Știrbei Vodă. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. întrucât nu au fost identificate actele de proprietate asupra Centralei Termice s-a solicitat sprijinul PMB pentru soluționare.

CT Luterană - str Ion Câmpineanu nr. 31. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție; documentația s-a înaintat la PMB care va organiza licitația pentru achiziția proiectării și lucrărilor de execuție.

CT Rosetti - str C.A. Rosetti nr. 15. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție; documentația s-a înaintat la PMB care va organiza licitația pentru achiziția proiectării și lucrărilor de execuție.

( 1 CT 18 A - str. Ion Câmpineanu nr. 15. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Pentru obținerea suprafeței de decomprimare, cf. Ordin nr. 89 / 2018 privind "Aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”. Pentru realizarea proiectului sunt necesare demersuri în vederea clarificării situației juridice a terenului din imediata apropriere a centralei termice.

CT Floreasca - str. Banu Antonachi nr. 17. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție și, în primul trimestru al anului 2018 a demarat procedura de achiziție.care s-a anulat; în trim.IV s-a reluat procedura de achiziție publică .


CT Direcție - str. Cavafii Vechi nr. 15- RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție însă pentru această centrală termică nu exista acte de proprietate fiind căutate soluții de obținere a actelor cadastrale.

CT Garaj - str Olimpului nr. 84 - RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Sunt necesare demersuri în vederea clarificării proprietării asupra Centralei Termice.

CT Bucur 14 - str Bucur nr. 14. în trimestrul III stadiul lucrărilor a fost de 90%.

în trimestrul IV s-au mai efectuat 5% din lucrări. Lucrările de montaj s-au finalizat. Se pregătește recepția la terminarea lucrărilor. Stadiul lucrării în 2018-95%.

CT Caporal Bălan - str Anghel Dogaru nr. 14. Contract in curs de derulare, stadiu 10%.

CT Depou Ferentari - str lacob Andrei nr. 31. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție și, în primul trim.al anului 2018 a demarat procedura de achiziție care s-a anulat; în trim.IV s-au făcut demersurile pentru reluarea procedurii de achiziție publică ; ofertele se vor depune în trim.l al anului 2019.

Costul de implementare: 23.014.524 lei

Costuri suportate până la data raportării: 127.460,84 lei din care 50.752,88 lei în trimestrul III și 76707,96 lei în trimestrul IV.

Sursa de finanțare: Buget local-PMB

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.1: număr CT

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 11

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Măsura IV.2 Eficientizarea consumului de energie termică prin reabilitarea rețelelor de distribuție primară și secundară a energiei termice

Responsabilitatea implementării măsurii IV.1: Instituția de interes public local în subordinea C.G.M.B. pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu

acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municig^lă-Energetică Bu S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică BucureștiMăsura se implementează din anul 2018 și până în anul 2023


Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor reabilita toate magistralele de-distributie.-iximară a ener |iePte (250,7 km), din care se vor reabilita: 56,19 km pentru Magistrala I Sud; 34,79 km pentru Magistrala II Sud; 28,41 km pentru Magistrala III Sud; 32,25 km pentru Magistrala ll-lll Grozăvești; 21,42 km pentru Magistrala V Grozăvești; 15,69 km pentru Magistrala l-lll Vest; 61,95 km pentru Magistrala Progresu-Berceni și Magistrala Progresu-Ferentari.

Descrierea stadiului implementării măsurii in trimestrul IV 2018:

Conform programului de investiții pe termen lung pentru reabilitarea celor 250 km de traseu (împărțit în 67 de loturi) lucrările se vor face în trei faze după cum urmează:

- în prima etapă de modernizare a SACET București, PMB și RADET își propun reabilitarea a aproximativ 31,62 km de traseu rețele de transport apă fierbinte (7 loturi) cu fonduri proprii PMB, lucrări preconizate a fi executate în perioada 2018-2019.                                     j • - în etapa a doua de modernizare PMB și RADET își propun reabilitarea a aproximativ 105,969 km

de traseu rețea de transport apă fierbinte (25 loturi) în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), axa prioritară 7.2 “Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București’’. Lucrările pentru această etapă sunt preconizate a fi executate în perioada 2019-2023.                 -                       .

 • - în etapa a treia de modernizare PMB și RADET își propun reabilitarea a aproximativ 112,41 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (35 loturi). Rețelele termice ce urmează a fi reabilitate sunt Magistrala II Sud, Magistrala V Grozăvești, Magistrala II - III Grozăvești, Magistrala Progresu Berceni, tronson din Magistrala II Vest, rețele amplasate în intravilanul Municipiului București, sectoarele 1-6;

Reabilitarea rețelelor de distribuție primară a energiei termice din Municipiul București pentru perioada 2018-2023 se realizează în două faze, cu un total de 137,59 km, după cum urmează:

Faza 1 - 31,621 km traseu rețea de transport. Proiectul este implementat de Compania Municipală Energetică București în perioada 2018-2020 și vizează reabilitarea următoarelor tronsoane: Magistrala I Sud cu 5,931 km, Magistrala II Sud cu 9,265 km, Magistrala II - III Grozăvești cu 5,544 km, Magistrala Progresu Berceni cu 3,626 km, Magistrala Ferentari cu 6,305 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0.95 km. Contractul nr.5692/18.09.2018 pt. faza 1 are termen de 10 luni pt. proiectare si 14 luni pt. execuție pt. fiecare obiectiv, valoare 266.147.834,16 lei proiectare si execuție;

Faza 2 - 105,696 km traseu rețea de transport, este finanțată în cadrul POIM 2014-2020, Axa 7.2,f implementat de Primăria Municipiului București. Perioada preconizată pentru derularea proiectului este 2019-2023. în cadrul acestuia se vor reabilita următoarele tronsoane din rețeaua de transport: Magistrala II Sud cu 25,53 km, Magistrala ll-lll Grozăvești cu 22,431 km, Magistrala V Grozăvești cu 21,418 km, Magistrala Progresu Berceni cu 35,77 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0,82 km. Valoarea estimativă a proiectului este de 994.349.671 + TVA

Sursa de finanțare - 85% - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 13% buget de stat, 2% - buget local.

Pentru reabilitarea sistemelor de distribuție primară a energiei termice Compania Municipală Energetică București S.A. (CMEB) în baza contractului nr. 5692/18.09.2018 va executa lucrări pentru faza I (reprezentând 7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), suportate din bugetul local, cu termen de 10 luni pentru proiectare si 14 luni pentru execuție pentru fiecare obiectiv cu o valoare de 266.147.834,16 lei.

Pentru faza 2 - 105.969 km, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operationa Mare 2014-2020.


Magistrala I Sud

CONFORM CU 0


Magistrala I Sud Obiectiv 1 în trimestrul IV CMEB a demarat întocmirea proiectului tehnic și a caietului Obiectivul 1 este încă la faza de proiect tehnic si caiet de sarcini Lungime tronson magistrală 5,931 km Sursa de finanțare buget local PMB

Magistrala II Sud

Magistrala II Sud : Obiectiv 2 - tronson cuprins între căminele CS1 - CS5 ( zona Bobocica) Proiect Tehnic+Caiet de Sarcini - CMEB SA,

Obiectiv 3 - tronson cuprins între căminele CM43 - CO2 Proiect tehnic si Caiet de sarcini - CMEB SA

în trimestrul IV a fost finalizat pentru Obiectivul 2 proiectul tehnic și caietul de sarcini

Pentru obiectivul 3 este în lucru proiectul tehnic și caietul de sarcini

Lungime tronson magistrală 9,265 km

Magistrala II Sud

Lot 1-5 si 7-8 (faza 2) în trimestrul IV este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Lungime tronson magistrală 25,53 km

Magistrala III Sud

Magistrala III Sud-faza III de reabilitare

în trimestrul IV RADET a finalizat tema de proiectare care s-a avizat în CTE RADET.

Lungime tronson magistrală 28,41 km

Magistrala ll-lll Grozăvești

Magistrala ll-lll Grozăvești: Obiectiv 4 - tronson cuprins intre căminele C15/20-CS12 în trimestrul IV CMEB a demarat întocmirea proiectului tehnic și a caietului de sarcini

Lungime tronson magistrală 5,544 km

Magistrala ll-lll Grozăvești

Lot 1-3 și 5, 7 (faza 2) este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Lungime tronson magistrală 22,431 km

Magistrala V Grozăvești

Magistrala V Grozăvești lot 1-5 (faza 2) este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

în trimestrul IV RADET a finalizat tema de proiectare care s-a avizat în CTE RADET Lungime tronson magistrală 21,42 km

Magistrala l-l II Vest

Magistrala l-lll Vest: Obiectiv 7 - tronson cuprins între căminele CD9 - CD5 -în trimestrul IV CMEB a finalizat proiectul tehnic și caietul de sarcini. Lungime tronson magistrală 0,95 km


Magistrala l-lll Vest

lot 2 (faza 2) - este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului Infrastructură Mare 2014-2020

Lungime tronson magistrală 0,82 km

Magistrala Progresu-Berceni

Magistrala Progresu-Berceni :Obiectiv 5 - tronson cuprins între căminele CB4 -în trimestrul IV CMEB a demarat întocmirea proiectului tehnic și a caietului de Lungime tronson magistrală 3,626 km

Magistrala Progresu-Berceni

Lot 1-5 și 7-9 este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Lungime tronson magistrală 35,77 km

Magistrala Progresu-Ferentari

Magistrala Progresu-Ferentari: Obiectiv 6 - tronson cuprins între căminele CF6 - C14S -în trimestrul IV CMEB a finalizat proiectul tehnic și caietul de sarcini.

Lungime tronson magistrală 6,305 km

Magistrala Progresu-Ferentari

Lot 1,3 și 4 (faza 2) - este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.2: reabilitarea întregii rețele primare Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Cost implementare faza 1- 266.147.834,16 lei

Sursa de finanțare - buget local PMB

Cost implementare faza 2 - 994.349.671 lei fără TVA

Sursa de finanțare - POIM

Măsura V.1 Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor - încălzire rezidențială

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 481.198 apartamente, din care: 54.816 apartamente în sectorul 1; 162.174 apartamente în sectorul 2;  80.160 apartamente în sectorul 3; 46.464

apartamente în sectorul 4; 94.553 apartamente în sectorul 5; 43.031 de apartamente în sectorul 6.

Măsura se implementează din 2016 și este prevăzută a intra pe deplin în vigoare în 2018

Responsabilitatea implementării măsurii V.1:


Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția’ Achiziții Investiții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Primăria Sector 4 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria ■ Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.


Primăria Sector 1 Prin programul de reabilitare termică, Etapa l-a, finalizat în 2017 s-au reabilitat 745 de blocuri însumând un număr de 54.816 apartamente cu un cost de 2.100.000.000 lei cu finanțare din BEI și buget local PS1.


în trimestrul IV 2018 s-au demarat lucrările de intervenție în vederea reabilitării termice a încă 19 imobile pe raza sectorului 1 însumând un număr de 705 apartamente, din Etapa a Il-a termică, prevăzută a se desfășura până in 2020 pentru un număr tot nl rin 17O-i locuințe).                                                             \

In 2018 au fost finalizate 541 apartamente în 16 blocuri. : CONFORM CU ORIGINALCost implementare: 18.222.283,08 lei aferent reabilitării a 705-apartamSnf

Sursă finanțare: finanțare externă BEI

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1-S1: 54.816 aparta

Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 5481 §   41 apartamente finalizate

în 2018                                                      _______\

cost la data raportării: 18.222.283,08 lei


Primăria Sector 2, prin Direcția Servicii Publice, a reabilitat în perioada 2016-2018 un total de 35.609 apartamente, din care 5471 apartamente în anul 2018, (235 apartamente în trimestrul IV 2018).

Cost implementare: lei

Sursă finanțare : buget local PRIMĂRIA SECTOR2

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1-S2:105.900

Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 35 609 apartamentePrimăria Sector 3 derulează programe de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe, aflându-se în execuție un număr de 253 asociații de proprietari, urmând a fi demarate lucrări pentru 1 alte 315 blocuri. Au fost reabilitate 14832 apartamente, în trimestrul III, și respectiv 2071 apartamente în trimestrul IV, totalizând un număr de 16.903 apartamente.

Bd. Regina Hlisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel:;oâ .36^55.00


UKAS

BO 9001 ■ BO 1*001       001

Cost implementare: 3.872.858,11 lei

Sursă finanțare : buget local Primăria Sector 3

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1-S3: 80.160 apartamente

Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 16.903 apartamente

Primăria Sector 4 a reabilitat 4846 apartamente având lucrări în derulare pentru 9.024 apartamente

Cost implementare: 29.2000.000 lei

Sursă finanțare : buget local Primăria Sector4

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1 - S4 : 46.464 apartamente

Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 4.846 apartamente

Indicatorul de monitorizare a progreselor: număr apartamente reabilitate Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în apartamente

scenariu: ' 481.198


Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1: 57.899 apartamente

Municipalitatea, prin Direcția Generală Investiții, în baza Hotărârii Consiliului General nr. 128/28.03.2018 privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, derulează programul local multianualprivind creșterea performanței energetice a unui număr de 43.429 apartamente din blocuri de locuințe din sectoarele 3 și 6 . Studiile de fezabilitate aferente imobilelor au fost avizate în Consiliul Tehnico-Economic al PMB. Indicatorii tehnico-economici aferenți imobilelor, au fost aprobați, de asemenea, prin hotărâre a CGMB. în trimestrul III au fost finalizate documentațiile necesare demarării procedurii de achiziție publică, în vederea contractării lucrărilor de execuție și dirigenție de șantier pentru un număr de 66 imobile din sectorul 6 și transmise Direcției Generale Achiziții.

Au fost semnate contractele de mandat cu asociațiile de proprietari din imobilele din sectorul 6. Pentru blocurile din Sectorul 3, s-a dispus proiectantului să realizeze actualizarea d^^^^&șneral la nivelul anului 2018, urmând ca după actualizare sa se reaprobe indieator^-țeKri^^v^^^ff^iîn CGMB.                                  SSRT

Costul de implementare. 1.000.000.000 lei             f

Sursa de finațare: buget local                           i              ORIGINAWffii

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1: nurnărxfeapattamente reaH

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportăriirtnrp se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.


* Z/

Măsura V.2 Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor încălzire instituțională Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 221 de clădiri, din care: 9 unități școlare în sectorul 1, 147 unități școlare în sectorul 2, 10 unități școlare în sectorul 3, 22 unități școlare în sectorul 4, 11 unități școlare în sectorul 5, 22 unități școlare în sectorul 6

Responsabilitatea implementării măsurii V.2:

Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Generală Investiții,

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 -Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 -Direcția Achiziții Investiții

Măsura se implementează din 2017 și este prevăzută a intra pe deplin în vigoare în 2018

PMB prin Direcția Generală Investiții derulează Programul „Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București” -102 școli. în anul 2018 în trimestrul III și trimestrul IV 90 școli au recepție finală, 3 școli


26 - . . au recepție la terminarea lucrărilor și sunt în garanție, urmând ca după perioada de garanție să fie efectuată recepția finală.

Situația școlilor nefinalizate se prezintă astfel:

-Liceul N. Stănescu, contract in derulare din anul 2018 încheiat cu Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane SA;

 • - 4 unități de învățământ (Liceul Enescu, Școala Gimnazială nr. 87, Școala Gimnazială nr. 173 și Școala Gimnazială nr. 7), nefinalizate, a căror contracte au fost reziliate si antreprenorul a înaintat acțiune in instanță - Curtea de Arbitraj CAD pentru plata unor lucrări executate dar care nu sunt conforme/executate parțial;

 • - 2 unități de învățământ (Școala Gimnazială nr. 149 și Școala Gimnazială nr. 16) nefinalizate, a căror contracte au fost reziliate, lucrările au fost finalizate în proporție de 80%; S-a executat expertiză tehnică, urmând a se atribui contractul de lucrări in vederea finalizării acestora;

 • - Colegiul Viilor - contractul suspendat până la soluționarea litigiului pentru etajele IV și V. Menționăm că au fost executate lucrările de reabilitare până la etajul 4 inclusiv, unde se desfășoară activitatea educațională. Etajele V și VI aparțin Ministerului Educației si unei firme private care nu vor să elibereze spațiile. Pentru continuarea lucrărilor trebuie efectuată o nouă expertiză tehnică având in vedere perioada mare de timp care a trecut de la sistarea lucrărilor până in prezent.

 • - o unitate de învățământ Școala Gimnazială nr. 47 a fost scoasă din program în timpul derulării proiectului din motive juridice (hotărâre judecătorească restituire teren către proprietar).

Cost implementare: 381.703.000 lei

Cost implementare la data raportării: 340.662.000 lei

C Primăria Sector 3 - Direcția Achiziții Investiți a reabilitat 12 clădiri instituționale din care 4 în trimestrul III si 8 în trimestrul IV.

(J

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.2: număr clădiri instituționale

Valoare indicator reaiizată în scenariu: 221

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 102

Pentru măsurile suplimentare, cu caracter voluntar, necuantificabile anexă a Planului Integrat de Calitatea Aerului în Municipiul București 2018-2022 s-au realizat acțiuni pe următoarele domenii:

Conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității aerului, la implicațiile asupra sănătății umane - Măsura N.1

»

Aparatul de specialitate al Primarului General, Direcția de Mediu - în anul 2018 pentru identificarea acelor soluții smart care pot conduce, în contextul unei dezvoltări durabile, la reducerea numărului de autovehicule din trafic, la creșterea gradului de ocupare a autovehiculelor, la stimularea sistemului de car sharing, la fluidizarea traficului, la stimularea achiziționării mașinilor hibrid sau electrice, transport autonom, s-a organizat seminarul internațional Soluții Smart pentru Traficul în București la care au participat experți din domeniul construcției de automobile, din cadrul autorităților locale, membri ai Parlamentului, doctori/profesori, psihologi alături de persoane cu reprezentativitate / expertiză din spațiul european, cu experiență în domeniile de interes ale gestionării traficului urban.

Primăria Sector 1 - Serviciul Imagine, Cultură, Presă - organizare Campanie "Aer curat bun de respirat” - eveniment legat de calitatea aerului în zona de nord a capitalei.

Primăria Sector 2 - Poliția Locală Sector 2 - Direcția Control a organizat în 15.09.2018 acțiunea pentru implicarea universităților și a școlilor în domeniul protecția mediului la unitățile de învățământ: Școala Ferdinand I, Colegiul Economic Hermes, Școala Grigore Ghica Voievod

Primăria Sector 3 - Direcția Comunicare - promovarea în media prin conferințe, comunicate și declarații de presă, precum și în mediul virtual (Facebook) a acțiunilor cu privire la măsurile de salubritate, de înverzire a unor areale prin plantarea de arbori la care au fost mobilizați elevi din cadrul unităților de învățământ și de indentificare a unor soluții optime de amenjare urbană derulate la nivel de sector în colaborare cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și cu Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”.

Informarea și avertizarea cetățenilor privind calitatea aerului - Măsura N.2

Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu a întocmit Nota Conceptuală pentru realizarea studiului de fezabilitate privind sistemul operativ informațional pentru managementul calității aerului în municipiul București, care s-a aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 875/12.12.2018. Cost de realizare studiu de fezabilitate 200.000,0 lei.

Inițierea unui studiu privind evaluarea expunerii populației la poluarea aemlurjcu^^Sfcule în suspensie (PMw și PM2,s) și a impactului asupra sănătății populațieF-^^Rfofiîcîpitfi^ucurești -Măsura N. 5                                                         ___—

Institutul Național de Sănătate Publică a inițiat și elaborat pe paj^d^AaflukrTl018 studiul referitor la populației.

relația dintre poluarea aerului cu pulberi in suspensie'șidfnpai CONFORMI ORIGINAregimului obligatoriu de plată a parcărilorda-niveluT-rntregutijr. coroborat cu aplicarea unor sancțiuni complementareExtinderea

București

neregulamentară (similar zonei centrale) - Măsura N.6

A fost introdus regimul de plată a parcărilor de utilitate publică generală prim^â:â?M.B. nr. 322/14.06.2018 de aprobare a tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București, ca măsură necesară reducerii traficului auto urban.

In cadrul acestei măsuri Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul zonelor cu parcare interzisă. Au fost încheiate 5.811 procese verbale de -inspecție, 7.170 procese verbale de constatare și sancționare în valoare de 1.373.039 lei și 2.918 avertismente pentru parcare în zone nepermise.

Total procese verbale de constatare și sancționare incheiate:7.710

Valoare procese verbale de constatare și sancționare: 1.373.039 lei

Realizarea de parcări subterane cu număr suficient de locuri pentru noile clădiri rezidențiale sau de birouri - Măsura N.7


2S

Primăria Sectorului 2 - în 2018 a asigurat prin Autorizațiile de construire și a recepționat un număr de 1.203 locuri de parcare.

Primăria Sector 5 - prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului a asigurat prin Autorizațiile de construire un număr de 211 locuri de parcare.

Număr locuri noi de parcare: 3.668

Dezvoltarea zonelor pietonale - Măsura N.9

Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Investiții a continuat proiectul PIDU-Zona Centrală a Municipiului București pentru implementare de măsuri de prioritizare a circulației pietonilor în zona centrală, prin lărgirea trotuarelor și propuneri de amenajare a spațiilor publice pietonale prin care sunt prevăzute a se realiza 24,44 ha zone pietonale. în cadrul proiectului s-au obținut avizele necesare, solicitate prin certificatul de urbanism și s-a decontat contravaloarea obținerii acestora. S-a propus declararea ca lucrări de utilitate publică, a intervențiilor aferente proiectelor individuale cu operațiuni urbanistice propuse prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală” a Municipiului București. Se are în vedere, ca pentru două dintre proiecte care afectează terenuri particulare, să se demareze procedură de expropriere.


Primăria Sector 3 - în anul 2018 s-au recepționat lucrări trotuarelor pe o suprafață de 4,864 ha.

Suprafață pietonală desemnată: 4,864 ha

Modernizare parc auto persoane juridice și instituții - Măsura N.fO

Primăria Municipiului București prin Direcția Administrativă, a pre Achiziții Publice modernizarea parcului auto, care în prezent este norme de poluare respectiv 4 autoturisme Euro 3, 28 autoturism autoturisme Euro 6, prin achiziționarea a 23 autoturisme idef'procedura dd~ achiziție fiind , demarată în luna noiembrie 2018. Documentația de atribuire a fost trimisă spre verificare către ANAP în vederea publicării. Costurile estimate pentru achiziționarea celor 23 autoturisme hibride este de 1.915.400 lei cu TVA inclus.

Stimularea achiziționării mașinilor hibrid sau electrice - Măsura N.11

La nivelul Primăriei Municipiului București prin H.C.G.M.B. nr. 140/26.05.2016 a fost aprobată Amenajarea de parcări gratuite în toate zonele orașului pentru mașinile hibrid sau electrice conform căreia mașinile hibrid și cele electrice pot utiliza gratuit parcările publice de utilitate generală, fără ca locul să fie rezervat și pentru Stimularea dezvoltării unei rețele cât mai acoperitoare pentru încărcare baterii a fost aprobată în ședința Consiliului General al Municipiului București din 22.11.2018 prin H.C.G.M.B. nr. 804 privind încurajarea amplasării stațiilor de încărcare cu energie electrică prin scutirea de la plata taxei de ocupare a domeniului public.

La nivelul Primăriei Sector 1 prin Serviciul Imagine, Cultură Presă au fost montate în parcarea din fața Primăriei Sector 1 două stații de alimentare specifice autoturismelor electrice. A fost aprobată Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 384/28.11.2018 prin care va fi reînnoit parcul auto al structurilor din subordinea Primăriei Sector 1 cu autoturisme electrice.                            \ J

Inventarierea și reducerea suprafețelor de terenuri supuse eroziunii eoliene - Măsura N.14

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul întreținerii corespunzătoare a terenurilor deținute în proprietate sau în administrare și a întocmit 260 procese verbale de inspecție și 109 procese verbale de constatare și sancționare în valoare de 249.600 lei pentru persoanele fizice/juridice.

La nivelul Primăriei Sector 2, în baza Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017, respectiv nr. 118/2017, se asigură Controlul întreținerii corespunzătoare a terenurilor deținute în proprietate sau în administrare și aplicarea de sancțiuni pentru persoanele fizice/ juridice prin supraimpozitarea terenurilor/curților pentru terenurile neîngrijite. S-a realizat instruirea personalului din cadrul Secției Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții pentru inventarierea terenurilor supuse eroziunii, începând cu anul 2019. La nivelul anului 2018 acțiunile de supraimpozitare au vizat 20 La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 au fost identificate un număr de 132 de terenuri degradate și s-au aplicat 122 de sancțiuni, în valoare totală de 73.000 de lei.


în vederea impozitării progresive a terenurilor neîntreținute prin aplicarea prevederilor codului fiscal cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, au fost inventariate și înaintate spre aplicarea prevederilor legale un număr de 30 de dosare cu terenuri neîngrijite și un număr de 8 dosare clădiri neîntreținute. Pentru toate cele 132 de cazuri au fost identificați proprietarii persoane juridice și fizice.

La nivelul Primăriei Sector 5 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 - începând cu data de 01.01.2018 s-au inventariat 59 terenuri degradate și s-au întocmit 27 procese verbale de contravenție.

La nivelul Consiliului Local al Sectorului 6 prin.,Direcția Inspecție Serviciul Protecția Mediului s-au planificat 25 controale, s-au efectuat 25 controale, s-au întocmit 6 procese verbale de constatare și sancționare și s-au aplicat 6 amenzi cu o valoare de 20.000 lei.

Total procese verbale de constatare și sancționare: 264 r-----------—


Valoare amenzi: 342.600 lei                             !

Număr terenuri inventariate: 217                         ' ^ONFORiVi CțLGI

Reducerea consumului de combustibili solizi și lichizi - Măsura N.17

Primăria Municipiului București prin Direcția Utilități Publice a făcut

implementării obiectivului de investiții "Instalație de tratare termică s>-V^rjjfiaâr5-energetică a deșeurilor municipale din Municipiul București, în vederea tratăprși valorificării deșeurilor și producerea de energie termică și electrică. în prezent se derule^^a Cprrfractul nr. 424/29.11.2017 pentru Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului ante-mentionăt încheiat cu Asocierea S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMARKA/S. în baza acestui contract se realizează: Mașter planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor din Municipiul București, Studiul de fezabilitate, Analiza Instituțională, Studiul de oportunitate pentru concesionarea instalației și cererea de finanțare

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov - prin H.C.G.M.B.

nr. 726/18.10.2018 au fost instituite Zonele Unitare de încălzire la nivelul Municipiului București.

Salubrizarea urbană - Gestionarea salubrizării șantierelor-Măsura N.18

La nivelul Primăriei Sector 2 s-au aplicat 32 amenzi în valoare de 64.300 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3 prin Direcția Administrarea Domeniului Public,Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 în vederea salubrizării spațiilor/zonelor extinse adiacente șantierelor a fost verificat un număr de 115 locații, aplicându-se un număr de 114 sancțiuni în valoare de 64.200 lei.

La nivelul Primăriei Sector 5 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 a fost salubrizată o suprafață de 2,3 ha șantiere de construcții.

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a realizat verificarea stării de salubrizare a spațiilor/zonelor extinse și igienizarea străzilor adiacente șantierelor după episoade de vânt, ploi sau topirea zăpezii și a întocmit 87 procese verbale de inspecție, respectiv 76 procese verbale de constatare și sancționare în valoare de 60.500 lei.

Eliminarea deșeurilor stradale provenite din dejecții animale - Măsura N.19

La nivelul Primăriei Sector 2 au fost aplicate 2 amenzi în valoare de 400 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 au fost aplicate 477 sancțiuni în valoare de 90.500 lei, din care 31 avertismente. Au fost derulate 3 acțiuni de conștientizare a populației, de informare cu privire la obligațiile posesorilor de animale de companie în perioada iulie-septembrie 2018.Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Tel: 02^.305.55.00 http://vwvw.prnb.ro

La nivelul Primăriei Sector 5 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 au fost întocmite 1.500 procese verbale de contravenție în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010.

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a verificat respectarea obligației proprietarilor de animale de companie de a evacua dejecțiile fiziologice ale animalelor care le aparțin, de pe domeniul public conform art. 34 din H.C.G.M.B. nr. 120/2010 și a întocmit 39 procese verbale de inspecție, respectiv 13 procese verbale de constatare și sancționare în valoare de 6.500 lei.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 1992

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată:97400 lei

Interzicerea arderii deșeurilor vegetale și a celor menajere în curțile proprii/terenuri private - Măsura N.20

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Poliția Locală Sector 2 - Direcția Control, Direcția Ordine Publică Circulație Rutieră și Pază Obiective s-a implementat măsura începând cu data de 01.07.2018; au fost aplicate 13 sancțiuni în valoare de 4.150 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 - au fost aplicate 67 sancțiuni, din care 5 avertismente, cu o valoare totală de 14.000 IdT

’                                                                                                                                                                                                                                      î

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 80! CONFORM CU ORIGINALUL Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată:18.


Elaborare ghid de bune practici pentru managementul calității aerului în pțfi construcții - Măsura N.21

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului B prevederilor privind obligația executantului lucrărilor de constjubții de/'a comuni lucrărilor de construire pe site-ul șantierelor de construcții în

cu atribuții de control și inspecție și a întocmit 2.193 procese verbale de inspecție.

Elaborarea unui plan de gestionare a calității aerului la nivelul fiecărui șantier ce urmează a fi deschis, având la bază ghidul de bune practici - Măsura N.22

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a verificat respectarea legislației privind protecția mediului din cadrul șantierelor de construcție și a întocmit-178 procese verbale de inspecție, respectiv 133 procese verbale de constatare si sancționare în valoare de 353.500 lei.

Elaborarea planurilor pentru activitatea de control a șantierelor de construcții - Măsura N.23

La nivelul Primăriei Sector 3 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 au fost verificate

62 de Autorizații de construire, s-au planificat 645 controale, au fost efectuate 2335 deplasări în teren și s-au aplicat 123 amenzi cu o valoare de 367.000 lei.

La nivelul Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcția Inspecție - Serviciul Protecția Mediului și Serviciul Disciplina în Construcții s-au planificat 312 controale, s-au efectuat 312 controale, s-au întocmit 82 procese verbale de constatare și sancționare și s-au aplicat 82 amenzi cu o valoare de 236.500 lei.                                      ’       ’         ’

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a efectuat în anul 2018 verificări la organizările de șantier amplasate pe domeniul public/privat al Municipiului București și a încheiat 2.459 procese verbale de inspecție, 363 procese verbale de constatare și sancționare în valoare de 891.500 lei.

Elaborarea unui Ghid pentru monitorizarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București - Măsura N.25


Grad ridicat de ocupare a autoturismelor - Măsura N.29

La nivelul Primăriei Municipiului București ca măsură de descongestionare a traficului a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 790/22.11.2018, programul Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din Municipiul București prin:

 • - decontarea combustibilului în valoare de 500 lei /lună în vederea încurajării unor asocieri

— — voluntare prin care un grup de utilizatori din regiunea de dezvoltare București-llfov folosesc în comun autoturismul proprietate personală în vederea efectuării deplasărilor regulate a persoanelor care au aceeași direcție de deplasare cu destinația Municipiul București,

 • - decontarea combustibilului în valoare de până la 500 lei/lunar în vederea încurajării unor asocieri voluntare prin care părinții elevilor unităților de învățământ primar și secundar de pe teritoriul Municipiului București care au domiciliul în Regiunea de dezvoltare București-llfov pot folosi în comun autoturismul proprietate personală în vederea transportului copiilor

 • - înființarea unui sistem municipal de car-sharing dotat cu autoturisme ecologice-electrice sau hibrid și a unui sistem municipal de bike-sharing dotat cu biciclete electrice,

 • - înființarea unui serviciu municipal de transport dotat cu microbuze școlare care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar pe teritoriul Municipiului București.

Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. - sistemul municipal de carsharing cu automobile electrice - program aflat în faza de începere; s-a început elaborarea documentației necesare demarării achiziției flotei de autoturisme. Se definitivează documentația pentru realizarea studiilor de oportunitate și/sau fezabilitate.

La nivelul Primăriei Sector 3 au fost distribuiți 2000 fluturași cu recomandarea de a încerca pe cât posibil, ca pe rutele zilnice folosite pentru deplasarea la activitățile cotidiene, utilizarea tuturor locurilor disponibile din autovehiculul cu care efectuează deplasarea.

Obligarea proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietăților lor și emiterea de amenzi în cazul nerespectării - Măsura N.30

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a verificat respectarea obligației proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietății și a întocmit 555 procese verbale de inspecție, respectiv 375 procese verbale de constatare și sancționare în valoare de 572.750 lei.

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Poliția Locală Sector 2 începând cu data de 01

aplicate 430 sancțiuni cu o valoare de 134.432 lei.           î                                   \

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate^Q^UFC^ CU ORIGINAllwg Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 707.182               t


Corelarea Planului de Calitate a Aerului în Municipiul București cu proiectele/prc impact asupra calității aerului - Măsura N31

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public BucureșțLUfovț-corelării proiectelor din PMUD cu măsurile pianului de calitatea aerulujz^ ) aprobarea programului integrat de transport public de ^ălătorPpei București Ilfov, regulamentul serviciului comunitar.

- transformarea RATB în societate comercială și semnarea contractului de delegare documentația și sprijinirea PMB pentru pregătirea proiectelor din fonduri nerambursabile pentru achiziție de mijloace de transport moderne mai puțin poluante (100 de tramvaie și 100 de autobuze electrice din POR, 100 de troleibuze cu autonomie și 130 de autobuze hibrid din Fondul pentru mediu) și reabilitare tronson cale de rulare tramvai linia 1/10 pe Bd. Vasile Milea.


va,


r/


itru


izat în vederea


toată regiunea