Hotărârea nr. 105/2019

HOTARAREnr. 105 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022, AFERENT ANULUI 2018


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr.1304/21.02.2019;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 5/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 134/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

 • - Dispoziției Primarului General nr. 1528/2015 pentru aprobarea constituirii Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de calitate a aerului din municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018-2022, aferent anului 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General respectiv Direcția Generală Investiții, Direcția de Mediu, Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură, instituțiile de interes public local, respectiv Administrația Străzilor, Societatea de Transport București STB S.A., Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, companiile municipale prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Compania Municipală Energetica București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018-2022.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarilor sectoarelor 1-6, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local ale sectoarelor 1-6 vor respecta prevederile  privind implementarea măsurilor din Planul de Mpnț^eB^^Salității Aerului în Municipiul București 2018-2022.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Bucureș^R^hpJ

Art. 4 METROREX, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Administrația Fondului de Mediu, vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018-2022.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA DE MEDIU

J

Anexa la HCGMB

Raport referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent anului 2018

Stadiul implementării măsurilor din Planul de Menținere Calității Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 715/18.10.2018, este următorul:

Măsura 1.1 - îmbunătățirea calității transportului public. Promovarea utilizării transportului public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.1: Metrorex S.A., Societatea de Transport București STB S.A.


Descrierea măsurii

METROREX va moderniza facilitățile de utilizare a metroului prin; implementarea unui nou sistem de taxare care va putea RATB,

 • -   modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor, modernizarea căii de rulare și a instalațiilor de pe tunel, construirea de noi accese în stațiile de metrou,

 • -   achiziția de trenuri noi (21 TEM).

Primăria Municipiului București va îmbunătăți parcul de autovehicule al București STB S.A.

»

Măsura este prevăzută a se realiza până în anul 2020


Descrierea stadiului implementării măsurii in anul 2018:

în cadrul acestei măsuri METROREX S.A. în anul 2018 a realizat următoarele:

 • 1. finalizarea modernizării sistemelor de ventilație din 6 stații de metrou pe tronsdhsE^ Poenaru - Timpuri Noi;

 • 2. sistemul de taxare pentru metrou compatibilizat cu sistemul de taxare al Societății de Transport București STB S.A. este în curs de recepție, urmând a se implementa noile cerințe/reglementări privind fiscalizarea;

 • 3. pentru modernizarea căii de rulare pentru Magistrala 2 s-a finalizat revizuirea SF și s-a depus aplicația pentru finanțare FEN;

 • 4. construcția accesului de la stația Tineretului este în curs de finalizare pentru ultimele elemente de structură și finisaje;

 • 5. documentația de licitație pentru achiziția unui lot de 13 trenuri a fost respinsă de ANAP; a fost refăcută urmând a se relua procedura de achiziție.

  Costuri implementare: 1.038.600.000,00 lei

  Costuri suportate până la data raportării 186.962.115 lei

  Surse finanțare: POST, POIM, surse proprii  Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

  Tel: 021.305.55.00

  http://www.pmb.ro


în anul 2018 din cele 5 măsuri asumate de METROREX a fost finalizată prima măsură, măsurile 2 și 4 sunt în fază de finalizare, măsurile 3 și 5 sunt în derulare.

în susținerea acestei măsuri, Primăria Municipiului București a acționat pentru reînnoirea parcului auto al Societății de Transport București STB S.A. respectând obiectivele P.I.C.A. pentru achiziția a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie și a 400 de autobuze noi și suplimentar prin achiziția a încă 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze electrice hibrid, după cum urmează:

400 autobuze Diesel Euro 6: în anul 2018 a fost atribuit contractul de furnizare. Licitația a fost derulată în perioada 2017-2018. Din aceste 400 de autobuze, 100 autobuze au fost furnizate până la finalul anului 2018 și 300 autobuze se vor livra eșalonat până la finalul lunii mai 2019. Cele 100 de autobuze noi au fost distribuite astfel încât să circule, cu precădere, în zonele centrale ale orașului.

Costuri implementare: 458.100.826 lei fără TVA

Costuri suportate până la data raportării: 122.000.117 lei fără TVA

Surse finanțare: buget local PMB

100 de troleibuze (pentru liniile 66, 70, 79, 85, 90 - gestionate de depoul Vatra Luminoasă, respectiv pentru liniile 61, 62, 69, 91, 93 - gestionate de depoul Bujoreni) - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul 'Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București”. Cererea de finanțare a fost depusă la data de 26.10.2018 iar Contractul în data de 28.12.2018.


CU ORIGINALUL


Costuri implementare: 255.241.672 lei fără TVA pentru 100 troleibuz Sursă finanțare: AFM și buget local PMB 100 de tramvaie (pentru liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55) -Management Proiecte cu Finanțare Externă a demarat procedurile Programul Operațional Regional POR 2014-2020.

în data de 11.12.2018, s-a publicat în SICAP, anunțul de participare la procedura de licitație deschisă on-line, în vederea încheierii unui contract de furnizare având ca obiect achiziția a 100 de tramvaie din gama de 36 m. Valoarea totală estimată pentru această licitație este de 845.687.394 lei fără TVA. Data limită de depunere a ofertelor de către operatorii economici a fost 14.02.2019, procedura fiind însă suspendată de către CNSC în urma contestației unui operator.

în data de 29.10.2018 a fost semnat primul contract de finanțare din cele 8 proiecte selectate spre finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, respectiv cel aferent proiectului Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55. Acesta a fost urmat de semnarea în data de 28.11.2018 a celui de al doilea contract de finanțare aferent proiectului Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40.

Celelalte 6 proiecte ce prevăd achiziția de tramvaie se găsesc în etapa de contractare.

Au fost publicate documentele de atribuire în SICAP, ultimul termen pentru depunerea ofertelor este ’) de 15.03.2019.

Costuri implementare: 1.006.891.374 lei (inclusiv TVA)

Sursă de finanțare: Programul Operațional Regional POR 2014-2020 și buget local

100 de autobuze electrice noi - PMB prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă a demarat procedurile pentru achiziționarea autobuzelor electrice prin POR 2014-2020. La data de 20.06.2018 au fost depuse 4 cereri de finanțare în vederea achiziționării a 100 de autobuze electrice aferente următoarelor proiecte:

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385 (29 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137, 138 (13 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrigfi_ngcesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381,601 (3^rtptMz^;^

 • - Achiziționare autobuzș ■

300, 330 si 335 (25 aut

y '
edaffe îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele


//»
, Toate cele 4 proiecte au fost propuse spre finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și se află în etapa de contractare, valoarea acestora fiind de aproximativ 57 milioane Euro.

Documentația de atribuire a celor 100 de autobuze electrice se află în curs de verificare, urmând ca în'cel mai scurt timp să fie publicată pe platforma SICAP.

Costuri implementare: 261.843.722,44 lei (inclusiv TVA)

Sursa de finanțare: POR 2014-2020 și buget local

130 de autobuze hibride noi - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București”.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 28.12.2018.

Documentația de atribuire se află în curs de verificare, urmând ca în cel mai scurt timp să fie publicată pe platforma SICAP.

Costuri implementare: 232.630.589,10 lei (fără TVA)

Sursa de finanțare: AFM și buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor (Imp): creșterea numărului de călătorii cu mjloace de transport public

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 305.713 călătorii/an (s-a considerat valoarea indicatorului prin realizarea tuturor acțiunilor aferentei măsurii 1.1)

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.1 se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare.

Măsura I.2 - Realizarea de benzi unice dedicate transportului public și vehiculelor de intervenție pentru arterele pe care există trasee de transport public


Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare până în afiuT^î

Responsabilitatea implementării măsurii I.2: Administrația StrșJlor!z4>;

(pală Străzi,


Poduri și Pasaje București S.A.

Descrierea măsurii                                                 ț

4rtâre:JȘdș/ București

os. Kiseleff


în cadrul acestei măsuri se vor realiza 8,4 km de bandă unică pe umiătoar Ploiești (tronsonul cuprins între str. Elena Văcărescu și Piața Presei Libere (tronson cuprins între Piața Presei Libere și Piața Arcului de Triumf - 1.5 km), Bd. Mareșal Constantin Prezan (1,2 km), Calea Dorobanților (2,03 km), Str. George Enescu (tronsonul cuprins între Piața Lahovari și Bd. Magheru -0,19 km), Bd. G-ral. Magheru (sens spre Piața Romană - 0,75 km).

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018:

Suplimentar față de acțiunile de realizare a 8,4 km de bandă unică pe artere de circulație prevăzute în Planul de Menținere a Calității Aerului, în anul 2018 s-a derulat proiectul de separare a amprizei liniei de tramvai de traficul general, pentru 5,25 km, acolo unde configurația tramei stradale a permis.

Acest proiect are un efect similar realizării de benzi unice dedicate transportului public, prin eficientizarea transportului în comun și creșterea atractivității sale, fapt ce nu exclude însă implementarea măsurii I.2 așa cum este specificată în Planul de Menținere a Calității Aerului, care este în derulare.

S.A.


Municipiul București derulează, prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București proiectul de separare a amprizei liniei de tramvai de traficul general, acolo unde configurația tramei stradale permite, al cărei beneficiar este Societatea de Transport București STB S.A.

în anul 2018 s-au executat lucrări de delimitare a amprizei liniei de tramvai 1/10 față de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de-frâftivai și carosabil pj


- de la Bucla de întoarcere Romprim S.A. până Iq/Șura Mare pe artera Șoseaua Proiectul este în curs de derulare cu finalizare în t

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postai 050013 sector 5. București Româhia Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

Costuri implementare 1.347.595 lei fără TVA

Sursa de finanțare: buget local

în trimestrul IV s-au montat 300 bucăți panouri separatoare pentru delimitarea amprizei liniei de tramvai 32 față de traficul auto general, între str. Glicinelor și str. Garoafei.

Lucrare finalizată la data: 07.12.2018 pentru o lungime bandă separată tramvai de 0,6 km.

Costuri implementare: 135.000 lei fără TVA

Sursa de finanțare: buget local

în anul 2018 a fost finalizată separarea liniei de tramvai 21, între Bd. Carol și capăt de Linie Bucla Helitube, față de traficul general pe o lungime de 4,65 km cale dublă de linii de tramvai.

Costul de implementare al acestui proiect este de 824.000 lei fără TVA

Sursa de finanțare: Societatea de Transport București STB S.A.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: lungime bandă unică transport public

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 8,4 km

în 2018 lungimea totală de linii de tramvai separate de traficul general - 5,25 km

Măsura 1.3 - Gestionarea traficului Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Străzilor/Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

Măsura a fost începută din 2017 și este prevăzută să intre pe deplin în vigoare până în anul 2020. Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri vor fi finalizate toate proiectele de semaforizare ITS a intersecțiilor. în prima etapă vor fi semaforizate inteligent 59 de intersecții situate pe urmă Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Calea 13 Septembrie, Prelungir Bd. Bucureștii Noi, Șos. Giurgiului. în etapa a ll-a vor fi semaforizate intbli principale.


Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018:

în anul 2018, pentru cele 160 de intersecții prevăzute a incluse în sistemul de ___

inteligentă până în anul 2020, prin Administrația Străzilor și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A s-au realizat documentațiile tehnice și sunt în curs de avizare lucrările de semaforizare după cum urmează:

Pentru 12 intersecții pe Axa 4 - Colentina DTAC+PT+Execuție: Ștefan cel Mare, Câmpuri Moși, Ziduri Moși, Kaufland, Teiul Doamnei, D-na Ghica, Maior Vasile Bacila, Fundeni, Sportului, Codălbiței-Depou STB, Nicolae Cânea, cap linie 21, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, în trimestrul IV stadiul de realizare proiect a fost de 40,8%, restul documentației fiind depusă pentru obținerea Autorizației de construire.

Pentru 11 intersecții pe Axa 3 - 13 Septembrie+Ghencea+Prelungirea Ghencea DTAC+PT+ Execuție: P-ța Francofoniei, P-ța Puișor, Panduri, Progresului, Sebastian, Drumul Sării, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, în trimestrul IV documentația a fost depusă pentru obținerea Autorizației de construire.

Pentru 12 intersecții pe Axa 2 - Șoseaua Giurgiului DTAC+PT+Executie: Șura Mare, Brădetului, P-ța Progresului, Toporași, Drumul Găzarului, Cimitirul Evreiesc, Luica, Anghel Nuțu, Acțiunii, P.S. Dumitresdu, Olteniței, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, în trimestrul IV documentația a fost depusă pentru obținerea Autorizației de construire.

Pentru 7 intersecții pe Axa 1 - Camil Ressu+Th. Pallady DTAC+PT+Execuție:Mihai Bravu, Dristor, L. Rebreanu, Fizicienilor, N. Grigorescu, 1 Decembrie 1918, N. Teclu, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, în trimestrul IV documentația a fost depusă pentru obținerea Autorizației de construire.

Pentru 17 intersecții pe Axa 5 - Calea Griviței DTAC+PT+Executie: Dacia, Buzești, Polizu, Gh. Duca, N. Titulescu, Stoica Ludescu, Cimitirul Sf. Vineri, Caraiman, Lainici, RAR, Clăbucet, I. Mihalache, în baza Contractului nr.39/26.06.2018, în trimestrul IV documentația a fost depusă pentru obținerea Autorizației de construire.

Pentru 15 intersecții Ion Mihalache^Jaoeul N. lorga; Colentina-Cremenița; Colentina-STB Suveica; 13 Septembrie-Sabinelor; 13 33-lntr. Silistru; Timișoara Câmpul cu Flori; TimișoarBd. Regina Elisabeta^or. 4Ăcod poștal 050^,t3t ăfepl

Tel: 021.305.55.00                           "

http://www.pmb.ro
ul Plopului; Timișoara 33-Liceu Gr. Moisil; Timișoara cu; Timișoara 33-Romancierilor; Timișoara 33-AI. luț^amil Ressu-llio
Griviței-Halta Griviței; Cal. Griviței- Spitalul Chirurgie Plastică și Arsuri, în baza Contractului nr. 78/19.10.2018, în baza autorizației de construire, în trimestrul IV stadiul de realizare al proiectului a fost de 2%.


Pentru 86 intersecții, în baza Contractului nr. 10/22.03.2018, în trimestrul IV sunt în curs de derulare lucrări de proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări intersecții/treceri pentru pietoni și modernizare (integrare BTMS) și obținere certificate de urbanism, avize conform CU, autorizații de construire.


în anul 2018, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A a asigurat schimbarea a 415 din buclele inductive defecte, asigurând un grad de funcționare de peste 90% al sistemului de adaptare a timpilor de semaforizare funcție de densitatea traficului.

Cost implementare 117.273.736 lei

Sursa de finanțare: buget local PMB

Costuri suportate până la data raportării: 3.499.569 lei,

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaluat în cuprinsul planului


Indicatorul de monitorizare a progreselor: Măsura este cuantificabilă prin coroborarea creșterii vitezei medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de străzi principale, cu reducerea timpilor de așteptare la semafoare. Pentru aceasta este necesară finalizarea tuturor proiectelor majore. Toate proiectele de semaforizare a celor 160 de intersecții au fost demarate în anul 2018.


Măsura 1.4 - Implementarea proiectelor de gestionare a traficului și mobilității urbane (Mașter Plan General pentru Transport Urban și Mașter Plan de Mobilitate Urbană)


Proiectele noi demarate în 2018 sunt prevăzute a se realiza până în anul 202#


Responsabilitatea implementării măsurii 1.4: CNAIR,

General- Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură,°"^cTIA (s,StEnțâ tEHNiCa J*JRIOICĂ


Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se consideră că vor fi finalizate uimătudiele prdk$^Affl^ infrastuctură rutieră:


Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud); Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București (45 km);


închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina);


Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești (în Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești;

Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu; Supralărgirea Șos. Fabrica de Glucoză;

Supralărgire și străpungere Strada Avionului; Supralărgirea Șos. București Măgurele.


aj Ciurel);Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 ȚAutosfrada de Sud) -Licitația pentru atribuirea serviciilor de proiectare și execuție lucrări a fost finalizată, au fost declarați câștigătorii fiecărui lot. Au fost contestate rezultatele licitației la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

Cost implementare - valoare estimată fără TVA 2.671.075.471 leiAlte informații: - Modernizarea centurii rutiere a Municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2 Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750). Au fost executate o parte din lucrări. Procedura de achiziție publică a lucrărilor rămase de executat este în curs de desfășurare. Unul dintre ofertanți a formulat recurs la Curtea de Apel București.

 • - Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520 Lot I: Amenajare nod rutier CB - DN4 (Oltenița) km 29+500 - 33+190

Procedura de achiziție publică este în curs de desfășurare, evaluarea ofertelor este aproape finalizată.

 • - Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520 Lot II: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) km 33+190 - 35+600

Evaluarea ofertelor a fost finalizată, au fost transmise și comunicările privind rezultatul procedurii. Rezultatul procesului de evaluare a fost contestat, dar CNSC a emis o decizie de respingere a contestației.

 • - "Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București - Domnești"

Proiectul tehnic a fost avizat în octombrie 2018. Progresul fizic este de 0%. Termenul estimat pentru începerea lucrărilor este trimestrul I 2019.

Pentru toate proiectele majore de infrastuctură rutieră ale Primăriei Municipiului București au fost avansate stadiile de realizare pentru fazele aferente de achiziție publică, de proiectare și de execuție după cum urmează:

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lac+ ) Morii și Șos. Colentina);

Lungime Inel median - 13,15 km. suprafața structurii rutiere - 52 300 mp, poduri - 2 buc , tunele - 2 buc., noduri -12 buc., intersecții giratorii - 10 buc.

Implementarea proiectului se realizează pe tronsoane. în anul 2018 s-au emis ordinele de începere a studiilor de fezabilitate pentru obiectivele Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului

Cost implementare: cost 2.361.000 lei

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada Ri'Cftrești P»fr»ș*i ru o lungime totală de 8,3 km proiectul a fost demarat în 06.07.2010 în prezent este în derulare Tronsonul I - Pasaj Ciurel


Proiectul a fost împărțit pe trei tronsoane:

Tronsonul I - km 0 (Splaiul Independenței) - Șos. Virtufn

Tronsonul II - Șos. Virtuții - Șoseaua de Centură

Tronsonul III - Șoseaua de Centură - Autostrada în anul 2018 pentru tronsonul I stadiul fizic de execuție a fo Costul de implementare: 2.076.470.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: 168.031.000 lei.

Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești și Supralărgire Bd. Ghencea și Str. Brașov ș. Terminal tramvai 41 lungime prevăzută 6,1 km; proiectul a fost demarat în 21.06.2018

în luna iunie 2018 a fost încheiat contractul de servicii pentru elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic. S-a predat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici ai v investiției. Proiectul tehnic pentru Autorizația de Construire este în curs de elaborare.

- Costul de implementare: 543.353.000,00 lei

/ Costurile suportate până la data raportării: 21.324.000 lei.

| Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu cu o lungime prevăzută 3,6 km proiectul a fost demarat în 16.03.2010

în trimestru IV s-a demarat procedură pentru achiziție lucrări de iluminat, separatoare de sens și semaforizare în vederea finalizării obiectivului, stadiul fizic de execuție al proiectului fiind de 95% la finele trimestrului III.

Costul de implementare: 361.482.000 lei

Costurile suportate până la data raportării au fost de 161.357.000 lei.în anul 2018 a fost elaborat Proiectul tehnic; s-a obținut Autorizația de Construire pentru realizare canalizare ape pluviale pe Șos. Petricani, relocarea și protejarea rețelelor pe Șos. Petricani și intersecția cu Șos. Fabrica de Glucoza. Primăria Municipiului București a predat amplasamentul pentru lucrările de execuție destinate supralărgirii de la două la patru benzi a Șoselei Fabrica de Glucoză care tranzitează zona de Nord a Capitalei, acestea constând în lărgirea la 4 benzi a 1,8 km de stradă, câte 2 benzi pe sens de câte 3,5 m, realizarea trotuarelor cu o lățime de 4,5m, reconfigurarea intersecțiilor pe care șoseaua Fabrica de Glucoza le traversează și racordarea la viitoarea intersecție cu sens giratoriu a autostrăzii A3 București-Ploiești-Brașov, asigurarea scurgerii apelor pluviale prin realizarea unei canalizări pluviale precum și prin repoziționarea gurilor de scurgere existente, reamenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului stradal, termenul de execuție fiind de 15 luni.

Costul de implementare: 310.492.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 66.990.000 lei

Nod Chitila - închidere Inel Median; proiectul a fost demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiu de Fezabilitate (SF)

Cost implementare (SF): 133.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: -

Nod Avionului - închidere Inel Median; proiectul a fost demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiu de Fezabilitate (SF). Nod Avionului este un tronson din obiectivul Străpungere și supralărgire str. Avionului între Șos. Pipera și Linia de Centură prin Drumul Nisipoasa, str. Câmpul Pipera și str. Vadul Moldovei cu pasaj denivelat suprateran peste CF București-Constanța pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu. S-a emis ordinul de începere pentru proiectare Studiu de Fezabilitate (SF).

Cost implementare (SF): 811.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: -

Nod Andronache - închidere Inel Median; proiectul a fost demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiu de Fezabilitate (SF).

Cost implementare (SF) 150.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: -

Supralărgire Sos. București - Măgurele Studiul de fezabilitate va fi demar 2018 a fost întocmită documentația pentru atribuire proiectare SF.

Cost implementare (SF) 140.000 lei Costurile suportate până la data raportării: -


Modernizare Piața Eroii Revoluției și pasaj pietonal; proilectuL-a-fo&t-demarat în 16r

Obiectul principal al investiției este legătura pietonală între stația de metrou Eroii RevoluțieCstația de tramvai și trotuarul de pe partea cimitirului Bellu, printr-un pasaj subteran cu o lungime de aproximativ 28 m. A fost predat Proiectul Tehnic care a fost avizat de Consiliul Tehnico Economic (CTE), urmând a se obține Autorizația de Construire după depunerea DTAC și avizul METROREX. Cost implementare 29.338.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 11.833.000 lei.

Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - intersecția Vitan țungime prevăzută 1,3 km; proiectul a fost demarat în 12.10.2018.

în anul 2018 s-a emis ordinul de începere al studiului de fezabilitate SF+PT.

Pasaj rutier Șos. Colentina-Dna Ghica; proiectul a fost demarat în 12.10.2018. în anul 2018 s-a încheiat contractul pentru elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) ș de începere pentru proiectare.

Cost implementare (SF) este de 133.000 lei.H.C.G.M.B. nr. 583/06.09.2018 - respectiv 7.305.620 lei cu TVA inclus, construcție+montaj ■ ;= 5.916.710 lei, sursa de finanțare - buget local).

Calea Floreasca Mall Promenada, Șos. Pipera nr. 49, Șos. Pipera nr. 63-65, Calea Griviței STB-Carpați, Șos. Alexandriei nr. 2 ieșire București - Bragadiru, str. Liviu Rebreanu - Mall Park Lake, Bd. luliu Maniu, hypermarket Cora, Calea Văcărești la intersecție cu str. Pridvorului, Șos. Mihai Bravu nr. 30, Bd. Doamna Ghica intersecția STB Dimitrie Grozdea, pentru care în prezent se elaborează studiile de fezabilitate.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.4: finalizarea tuturor proiectelor majore

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.4 se poate cuantifica la finalizarea tuturor proiectelor de infrastructură rutieră, aceste proiecte fiind în derulare la data raportării.

Măsura 1.5 - Extinderea și integrarea superioară a traseelor de transport public de suprafață și subteran, urban și regional, inclusiv cu sistemul feroviar - extinderea rețelei de metrou

Extinderea rețelei de metrou cu 23,24 km este prevăzută pentru anul 2022


Responsabilitatea implementării măsurii 1.5: METROREX S.A.

Descrierea măsurii

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei - Eroilor Magistrala Construcția Magistralei 6 (1Mai - Otopeni, 14 km)

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018:

ti cu li oi"isoi tuf-do 2,1 km este


Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - StrăuF

finalizată și metroul a fost pus în funcțiune cu călători în anul 2017.

Magistrala 5 secțiunea Râul Doamnei - Eroilor

Finalizarea lucrărilor este realizată în proporție de cca. 88%.

Magistrala 6 (1Mai - Otopeni, 14 km): definitivarea proiectului, stabilirea surselor de finanțare și realizarea lucrărilor.

Se află în curs de analiză aplicația de finanțare din FEN; s-a definitivat Proiectul Tehnic preliminar; este în curs de desfășurare procedura de achiziție a serviciilor de consultanță pentru exproprieri; se poate demara procedura de licitație pentru realizarea structurii după decizia de finanțare din partea Comisiei Europene.

Costul de implementare: 8.266.500.000 lei

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura i.5: lungime linie metrou (km)

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 23,24 km                                            . ț

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2,1 km

Măsura I.6 - Modernizarea și extinderea arterelor de circulație

Responsabilitatea implementării măsurii 1.6: Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții, Primăria Sector 2 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 2 -Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 5 - Administrația Domeniului Public al Sectorul 5, Primăria Sector 6 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Investiții

Măsura este prevăzută a fi demarată în anul 2018 și continuată până în anul 2022.


Descrierea stadiului implementării măsurii:

Administrația Străzilor prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a demarat în sectoarele 1, 3, 5 și 6, în data de 11.06.2018, proiectarea reabilitării străzilor Drum Arieș, Drum Cavnic, Drum Costești, Drum Cristești, str. Căruței, str. Căscioarelor, str. Floare de Vârf, Intrarea Gălbenelelor, str. Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Crăițelor, Drum Sânpaul, Drum la Chiajna, str. Bilciurești și la data de 02.08.2018 proiectarea reabilitării străzilor str. Lonea, str. Ocna Sibiului, str. Brățării, str. Mavrogheni, str. Serg. Turturică, intr. Țurcanei, Drum Dârvari, str. Liniei cu o lungime totală de 12,27 km străzi.

în str. Teiuș lucrările de reabilitare sistem rutier și lucrări edilitare sunt în curs de execuție pe o lungime 1, 62 km.


Lungime totală: 13,882 km

Costul de implementare: 80.677.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 1.398.755 lei

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 50 km

Primăria Sector 1 a demarat proiectul Modernizare sistem pe străzile Mamaia, Medrești, Buclei, Drumul Poiana Ursul

Bujorului, Nuferilor, Eugen Brote și Drumul Lăpuș - în elaborare Studiu de Fezabilitate;

Primăria Sector 3 în anul 2018, prin Direcția Achiziții Investiții a reabilitat arterele de circulație, pe o ( lungime de 7,087 km str. Lugojana (170 m), str. Brățării (1039 m), Gura Făgetului (889 m), Gura

Putnei (120 m), Gura Caliței (754 m), Gura Arieșului (752,5 m), Gura Racului (1119 m), Gura Călmățuiului (787 m), Gura Badicului (1250 m), Intrarea Anghel Ghețu (206 m) din care 6,865 km în trimestrul III si 0,222 km în trimestrul IV.

Primăria Sector 4 în anul 2018 a reabilitat/asfaltat 14 km străzi pe Bd. C-tin Brâncoveanu (3,5 Km), Șos. Berceni supralărgire (1,6 km), str. Luică - supralărgire parțial (0,9 km), str. Turnu Măgurele parțial (3 km), B-dul Tineretului (5 km).

Costul de implementare/Cost suportat până la data rapotării: 122.766.124,68 lei fără TVA

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.6: lungime străzi (km)

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 93 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 21,087 km (7,087 km -sector 3 și 14 km - sector 4)

Măsura 1.7 Amenajarea de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste, benzi) inclusiv în zonele de agrement

Responsabilitatea implementării măsurii 1.7: Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, se realizează piste de bicicletă (67 km) pe următoarele trasee:

1. Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal C-tin Prezan, Str. Nicolae Caranfil, Șos. Pipera, Str. Cpt. Alexandru Ștefănescu, Bd. Aerogării, Șos. București-Ploiești, Șos. Kiseleff;

 • 2. Piața Victoriei, Șos. .Ștefan cel Mare, Șos, Mihai Bravu (până la intersecția cu Bd. Basarabia);

 • 3. Piața Unirii, Splaiul Unirii, Pod Grozăvești, Splaiul Independentei, Bd. Regina Elisabeta (până la Universitate), Bd. Ion C. Brătianu;

 • 4. Bd. Unirii, Piața Alba lulia, Bd. Basarabia (până la Arena Națională).


Măsura a fost începută din anul 2018 și este prevăzută a se realiza până în ani|l<^9ț9/


Bd. Regin

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

-■ ......

rwi

v

UKAS ***5885?"

ISO 5001 ■ BO 14OO1        OO1II


în etapa următoare se vor mai realiza 33 km de piste de biciclete pe principalele artere (Bd-. ,D. Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Șerban Vodă, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Dacia, Șos. Colentina, și în parcurile (Izvor, Plumbuita, I.O.R., Carol, Tineretului).


Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018:

PMB prin Direcția Generală Investiții derulează proiectul Implementarea unui sistem public pentru transport cu bicicleta prin realizarea a patru trasee de piste de biciclete cu o lungime totală de 48,25 km.

Pentru traseul 1 de piste pentru biciclete cu o lungime de 9,30 km pentru tronson 1.- P-ța Victoriei-Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Șos. Pipera, este în curs de atribuire contractul de lucrări pentru realizarea lucrărilor de semnalizare orizontală și verticală (marcaje).

Pentru traseul 1, tronsonul 2 Șos. Kiseleff - Bd. Prezan este în lucru procedura de atribuire a contractului de execuție.

Pentru traseele 2,3,4 de piste pentru biciclete s-a demarat procedura de atribuie a contractului de proiectare și execuție lucrări.

Proiectul a fost avizat favorabil de către Ministerul Mediului prin avizul nr. 12/13.08.2018 și de către Consiliul Interministerial Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe prin Avizul nr.25/08.10.2018 în trimestrul IV au fost aprobați indicatorii tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru cele patru trasee;

Pentru traseul 1 a fost atribuit contractul de proiectare și asistentă tehnică Companiei Municipale Managementul Traficului; proiectul tehnic a fost elaborat și s-a aprobat în Consiliul Tehnico-Economic.

Pentru traseele 2, 3, 4, în data de 28.12.2018, a fost atribuit Companiei Municipale Străzi, Poduri L Pasaje București în asociere cu Compania Municipală Managementul Traficului contractul de proiectare și execuție “Lucrări de execuție și servicii de elaborare documențgțj tehnică faza PT+DDE, Asistență tehnică din partea Proiectantului din programul de împle


de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”

totală a contractului - 29.307.604 lei fără TVA. -------------țfâtfâ&fâui sistem

aloarea


Costul de implementare măsura 1.7: 45.000.000 le                     K

Costul de implementare proiect trasee 1, 2, 3, 4 : 44 500 nnnJei

Costurile suportate până la data raportării: traseul 1 - 578.000 lei obținere 2 avize

Sursa de finanțare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.7: lungi

Valoarea indicatorului realizată în scenariu. 100 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării


CPlei pentru


Măsura I.8 Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de stații de închiriere parcări, achiziționarea de biciclete pentru utilizare de către public)


Măsura se va implementa după realizarea pistelor de biciclete


Responsabilitatea implementării măsurii I.8: Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.


Descrierea stadiului implementării măsurii:

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete. Dotările specific funcțiunii impuse constau în principal, în rastele acoperite sau descoperite destinate depozitării bicicletelor în condiții de siguranță și în mobilier urban (bănci) necesar pentru odihnă bicicliștilor. în cadrul rastelelor acoperite au fost prevăzute compresoare de aer comprimat dotate cu sistem antivandalism. felele pentru biciclete vor fi montate după realizarea traseelor de piste pentru biciclete, î^a^prul de monitorizare a progreselor măsura I.8: lungime piste biciclete (km) indicatorului realizată în scenariu: 100 km

V

UKAS

5TJTBX5

1509001- ISO 14001       001


tL


Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării

Măsura I.9 - Inițierea unui program de achiziție biciclete pentru public,

Măsura a fost începută din anul 2017 și a fost finalizată în anul 2018.

Responsabilitatea implementării măsurii I.9: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția de Mediu

Descrierea măsurii: Prin aceasta măsură PMB va asigura facilitățile necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018:

în anul 2018 Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu a continuat proiectul "Bicicliști în București” început în anul 2017 prin care s-au acordat 30.000 vouchere pentru achiziționarea de biciclete. Proiectul fiind finalizat în luna septembrie 2018.

Costul de implementare măsura 1.9: 15.000.000 lei

Costul de implementare proiect: 15.000.000 lei

Sursa de finanțare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.9: număr biciclete achiziționate

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 30.000 biciclete

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării. 30.000 vouchere acordate pentru achiziționarea de biciclete

Măsura 1.10 - Realizarea de facilități park & ride la stațiile cheie de transport public și stații de transport intermodale tren-autobuz/metrow,


Măsura este prevăzută a fi realizată până în anul 2022.

Responsabilitatea implementării măsurii 1.10- Aparatul de specialitate afR respectiv Direcția Transporturi, METROREX

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, M intermodală la noua stație de metrou Străulești de pe Magistrali și ulteribr Primăria București va construi 3 stații intermodale: la Pantelimon Vergului (la noul terminal intermodal de la capătul tramvaielor 14 și 55), la Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DN-CB Domnești), pe Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018

METROREX

în anul 2018 a fost finalizat, recepționat și pus în funcțiune sistemului intermodal (park & ride) de la Străulești pentru noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4. Obiectivul a fost recepționat la data de 12 noiembrie 2018.

Costul de implementare :64.350.000 lei

Sursa de finanțare: Buget de stat, fond de mediu

Primăria Municipiului București prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură implementează proiectul - terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos. Pantelimon și Șos. Vergului prevăzut cu parcaj suprateran de 450 de locuri. în anul 2017 a fost aprobat PUZ-ul și în anul 2018 în trimestrul III a fost finalizat proiectul tehnic și în trimestrul IV a fost elaborată ofertă financiară urmând să se facă atribuirea contractului pentru realizarea parcării park & ride. Termenul de finalizare pentru terminalul multimodal și construcția parcării va fi de 16 luni de la începere.

în cadrul proiectului Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și terminal tramvai 41 se va realiza un nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea în zona nodului rutier de la Domnești Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DN-CB Domnești). în anul 2018 în trimestrul III a fost elaborat proiectul tehnic și în trimestrul IV a fost elaborată ofertă financiară pentru proiectul tehnic și documentație pentru atribuirea contractului de execuție pentru park & ride.


Costul de implementare total parcări park & ride PMB: 80.332.153 lei.

Sursa de finanțare: buget local             \     /

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, s r5, București, România’ Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro


Primăria Sector 4 derulează proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida)

Stadiu fizic raportat la finalul anului 2018 a fost de 55%

Cost implementare. 15.168.721,08 lei fără TVA

Costul de implementare până la data raportării :8.342.796,59 lei fără TVA

Primăria Sector 4 derulează proiectul amenajare parcare IMGB cu 264 locuri din care 20 pentru persoane cu handicap;

Stadiu de execuție în 2018: finalizat în curs de recepție

Cost implementare: 2.132.693,93 lei fără TVA

Costul de implementare până la data raportării: 2.132.693,93 lei fără TVA

Costul de implementare măsura 1.10: 64.350.000 lei METROREX, 80.332.153 lei PMB

Sursa de finanțare: buget de stat, buget local

Costul de implementare până la data raportării: 64.350.000 lei METROREX

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.10: număr stații intermodale

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 4

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 1 și în curs de recepție 1 stație IMGB

Măsura 1.11 - Programul de eliminare a autovehiculelor vechi aparținând persoanelor fizice

Măsura se consideră că este implementată din anul 2018 si este prevăzută a continua până în anuL 2022

Responsabilitatea implementării măsurii 1.11: Administrația Fondului de Mediu (AFM) Descrierea măsurii: Programul guvernamental de Stimulare a înnoirii Parcului Aut . Rabla) va contribui la înnoirea parcului auto deținut de bucureșteni cu autoturisme


Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018 în anul 2018 prin AFM au fost înlocuite 4.922 autovehicule domiciliul în Municipiul București.

Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu a inițiat în 2018 ”P eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de pol vouchere”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 377/26.07.2018. Programul urjyfares eco-vouchere cu o valoare de 9.000 lei/eco-voucher, în schimb autovehicul uzat înmatriculat în Municipiul București programul se derulează între 2018-2019. Programul a demarat în luna octombrie prin înscrierea persoanelor fizice și juridice posesoare de autovehicule vechi.

Costul de implementare este de 45.000.000 lei suportat din bugetul local PMB.

Costul de implementare până la data raportării: conform programului AFM Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.11: % din total parc auto Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 3,38 % din total parc auto înlocuit în 5 ani, respectiv 0,67% /an

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0,46% an lescrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018:


unicipiului București prin Direcția Urmărire Lucrări -Mari de-Infrastructură are în ătoarele proiecte de modernizare a liniilor de tramvai pe arterele:

,, Șos. Pantelimon - pentru 3,15 km cale dublă de linii tramvai. Stadiu fizic pe tronsonul Pantelimon cca 88%.

Cost implementare 322.495.000 lei

Costuri suportate până la data raportării 151.226.000 lei

Șos. lancului - pentru 1,4 km cale dublă de linii tramvai. Stadiul fizic pe tronsonul lancului cca.'90% Cost implementare 111.066.000 lei

Costuri suportate până la data raportării 44.631.000 lei,

Bd. Liviu Rebreanu - pentru 2,78 km cale dublă de linii tramvai. Stadiul lucrărilor: executat fizic 95%, termen estimat de finalizare este trimestrul IV 2018

Costul de implementare este de 164.158.000 lei

Costuri suportate până la data raportării 100.333.000 lei,

Bd. Aerogării - 3,57 km cale dublă tramvai.

Costul de implementare este de 68.112.000 lei din care

Costuri suportate până la data raportării 38.115.000 lei.

în anul 2018 pentru toate proiectele au fost sistate lucrările din motive contractuale - necesită Acte adiționale.

Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă în cadrul Programul Operațional Regional - POR 2014-2020 a depus la data de 20.06.2018 cererea de finanțare pentru proiectul de modernizare a liniei de tramvai pe Bd. G-ral Vasile Milea de la intersecția cu Bd. Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV, (lungime de 1,1 km cale dublă).

Costul de implementare este de aproximativ 6,14 milioane Euro, din care se va solicita asistență financiară nerambursabilă de aproximativ 6 milioane Euro.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.12: Lungime linie transport electric de suprafață

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 52,38 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Măsura IV.2 Eficientizarea consumului de energie termică prin reabilitarea rețelelor de distribuție primară și secundară a energiei termice

Responsabilitatea implementării măsurii IV.2: Instituția de interes public local în subordinea C.G.M.B. pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Munjpip,ală              ucurești

S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București*;


Măsura se implementează din anul 2018 și până în anul 2CpT

CONFO

ASISTENȚĂ


Descrierea măsurii:


în cadrul acestei măsuri se vor reabilita toate magistralele de distribuție primarS^^ț^^

brmice


(250,7 km), din care se vor reabilita: 56,19 km pentru Magistrala I Sud; 34,79 km p        agistrala

II Sud; 28,41 km pentru Magistrala III Sud; 32,25 km pentru Magistrala ll-lll Grozăvești; 21,42 km pentru Magjstrala V Grozăvești; 15,69 km pentru Magistrala l-lll Vest; 61,95 km pentru Magistrala-Progresu-Berceni și Magistrala Progresu-Ferentari.


Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2018:

Conform programului de investiții pe termen lung pentru reabilitarea în 67 de loturi) lucrările se vor face în trei faze după cum urmează:001


 • - în prima etapă de modernizare a SACET București, PMB și RADET își propun reabilitarea a aproximativ 31,62 km de traseu rețele de transport apă fierbinte (7 loturi) cu fonduri proprii PMB, lucrări preconizate a fi executate în perioada 2018-2019.

 • - în etapa a doua de modernizare PMB și RADET își propun reabilitarea a aproximativ 105,969 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (25 loturi) în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), axa prioritară 7.2 “Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București". Lucrările pentru această etapă sunt preconizate a fi executate în perioada 2019-2023.

 • - în etapa a treia de modernizare PMB și RADET își propun reabilitarea a aproximativ 112,41 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (35 loturi). Rețelele termice ce urmează a fi reabilitate sunt Magistrala II Sud, Magistrala V Grozăvești, Magistrala II - III Grozăvești, Magistrala Progresu Berceni, tronson din Magistrala II Vest, rețele amplasate în intravilanul Municipiului București, sectoarele 1-6.

Reabilitarea rețelelor de distribuție primară a energiei termice din Municipiul București pentru perioada 2018-2023 se realizează în două faze, cu un total de 137,59 km, după cum urmează:

Faza 1 - 31,621 km traseu rețea de transport. Proiectul este implementat de Compania Municipală Energetică București în perioada 2018-2020 și vizează reabilitarea următoarelor tronsoane: Magistrala I Sud cu 5,931 km, Magistrala II Sud cu 9,265 km, Magistrala II - III Grozăvești cu 5,544 km, Magistrala Progresu Berceni cu 3,626 km, Magistrala Ferentari cu 6,305 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0.95 km. Contractul nr. 5692/18.09.2018 pentru faza 1 are termen de 10 luni pentru , proiectare și 14 luni pentru execuție pentru fiecare obiectiv, valoare 266.147.834,16 lei proiectare ( execuție;

Faza 2 - 105,696 km traseu rețea de transport, este finanțată în cadrul POIM 2014-2020, Axa 7.2, implementat de Primăria Municipiului București. Perioada preconizată pentru derularea proiectului este 2019-2023. în cadrul acestuia se vor reabilita următoarele tronsoane din rețeaua de transport: Magistrala II Sud cu 25,53 km, Magistrala ll-lll Grozăvești cu 22,431 km, Magistrala V Grozăvești cu 21,418 km, Magistrala Progresu Berceni cu 35,77 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0,82 km. Valoarea estimativă a proiectului este de 994.349.671 + TVA.

Sursa de finanțare - 85% - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 13% buget de stat, 2% - buget local.

Pentru reabilitarea sistemelor de distribuție primară, a energiei termice Compania Municipală Energetică București S.A. (CMEB) în baza contractului nr. 5692/18.09.2018 va executa lucrări pentru faza I (reprezentând 7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), suportate din bugetul local, cu termen de 10 luni pentru proiectare și 14 luni pentru execuție pentru fiecare obiectiv cu o valoare de 266.147.834,16 lei.

Generală ManagemențJ2foJ a proiectului prin


iJSanțare Externă frastructur'Pentru faza 2 - 105.969 km, prin Direcția este în curs de pregătire cererea de finanțai Mare 2014-2020.

Magistrala I Sud

Magistrala I Sud Obiectiv 1

în trimestrul IV CMEB a demarat întocmirea

proiectului tehnic șTa~caietaf tii do-s


Obiectivul 1 este încă la faza de proiect tehnic și caiet de sarcini Lungime tronson magistrală 5,931 km Sursa de finanțare buget local PMB

Magistrala II Sud

Magistrala II Sud : Obiectiv 2 - tronson cuprins între căminele CS1 - CS5 ( zona Bobocica) Proiect , în trimestrul IV a fost finalizat pentru Obiectivul 2 proiectul tehnic și caietul de sarciniPentru obiectivul 3 este în lucru proiectul tehnic și caietul de sarcini

Lungime tronson magistrală 9,265 km

Magistralei] Sud

lot1-5 si 7-8 (faza 2) în trim.IV este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Lungime tronson magistrală 25,53 km

Magistrala III Sud

Magistrala III Sud-faza III de reabilitare

în trimestrul IV RADET a finalizat tema de proiectare care s-a avizat în CTE RADET.

Lungime tronson magistrală 28,41 km

Magistrala ll-lll Grozăvești

Magistrala ll-lll Grozăvești: Obiectiv 4 - tronson cuprins intre căminele C15/20-CS12 în trim.IV CMEB a demarat întocmirea proiectului tehnic și a caietului de sarcini Lungime tronson magistrală 5,544 km

Magistrala ll-lll Grozăvești

Lot 1-3 și 5, 7 (faza 2) este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Lungime tronson magistrală 22,431 km

Magistrala V Grozăvești

Magistrala V Grozăvești lot 1-5 (faza 2) este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

în trimestrul IV RADET a finalizat tema de proiectare care s-a avizat în CTE RADET

Lungime tronson magistrală 21,42 km

Magistrala l-lll Vest

Magistrala l-lll Vest: Obiectiv 7 - tronson cuprins între căminele CD9 - CD5 -

în trimestrul IV CMEB a finalizat proiectul tehnic și caietul de sarcini.

Lungime tronson magistrală 0,95 km

Magistrala l-lll Vest

lot 2 (faza 2) - este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


Lungime tronson magistrală 0,82 km

Magistrala Progresu-Berceni

Magistrala Progresu-Berceni: Obiectiv 5 - tronson cuprins între caminej în trimestrul IV CMEB a demarat întocmirea proiectului tehnic și a cptet Lungime tronson magistrală 3,626 km

Magistrala Progresu-Berceni

erational

J


Lot 1-5 și 7-9 este în curs de pregătire cererea de finânțare-a-proiectulul prin Pro Infrastructură Mare 2014-2020

Lungime tronson magistrală 35,77 km

Magistrala Progresu-Ferentari


Magistrala Progresu-Ferentari: Obiectiv 6 - tronson cuprins între căminele CF6 - C1 în trimestrul IV CMEB a finalizat proiectul tehnic și caietul de sarcini.

Lungime tronson magistrală 6,305 km

___<^5TI :........ ...............

©

UKAS

ISO 9001 • BO 1*501

001


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00              \                                    l’2

http://www.p                       --3               3     'p.


Magistrala Progresu-Ferentari

Lot 1,3 și 4 (faza 2) - este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.2: reabilitarea întregii rețele primare Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Cost implementare faza 1- 266.147.834,16 lei

Sursa de finanțare- buget local PMB

Cost implementare faza 2 - 994.349.671 lei fără TVA

Sursa de finanțare - POIM

Măsura V.1 Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor - încălzire rezidențială

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 481.198 apartamente, din care: 54.816 apartamente în sectorul 1; 162.174 apartamente în sectorul 2; 80.160 apartamente în sectorul 3; 46.464 apartamente în sectorul 4; 94.553 apartamente în sectorul 5; 43.031 de apartamente în sectorul 6.

Măsura se implementează din 2016 și este prevăzută a intra pe deplin în vigoare în 2018

Responsabilitatea implementării măsurii V.1:

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Servicii Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Primăria Sector 4 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.

Primăria Sector 1 Prin programul de reabilitare termică, Etapa l-a, finalizat în 2017 s-au reabilitat 745 de blocuri însumând un număr de 54.816 apartamente cu un cost de 2.100.000.000 lei cu finanțare din BEI și buget local PS1.

în trimestrul IV 2018 s-au demarat lucrările de intervenție în vederea reabilitării termice a încă 19 imobile pe raza sectorului 1 însumând un număr de 705 apartamente, din Etapa a Il-a de reabilitare termică, prevăzută a se desfășura până în anul 2020 pentru un număr total de 170 imobile (blocuri de locuințe).

în 2018 au fost finalizate 541 apartamente în 16 blocuri de locuințe.

Cost implementare: 18.222.283,08 lei aferent reabilitării a 705 apartamente în 19 blocuri df locuințe.

Sursă finanțare: finanțate externă BEI

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1 - S1: 54.816 apa_

Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 54816 + 541^^ta,

în 2018

Cost la data raportării: 18.222.283,08 lei


mente


par^amente^^—

CONFORftT^U^G|NALlJl(l|5


și > X i * 5// Primăria Sector 2, prin Direcția Servicii Publice, a reabiiîtat-în-Denoada 2016-201 l^ifaotăl 35.609 apartamente, din care 5471 apartamente în anul 2018 (235 apartamente în tNi^ r . 2018).

, Primăria Sector 3 derulează programe de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe, aflându-se în execuție un număr de 253 asociații de proprietari, urmând a fi demarate lucrări pentru încă alte 315 blocuri. în anul 2018 au fost reabilitate 16903 apartamente din care 14832 apartamente în trimestrul III și 2071 apartamente în trimestrul IV.

Cost implementare: 3.872.858,11 lei

Sursă finanțare: buget local Primăria Sector3

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1- S3: 80.160 apartamente Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 16.903 apartamente

Primăria Sector 4 a reabilitat 4846 apartamente având lucrări în derulare pentru 9024 apartamente Cost implementare: 292.000.000 lei

Sursă finanțare: buget local Primăria Sector 4

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1 - S4 : 46.464 apartamente

Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 4.846 apartamente

Indicatorul de monitorizare a progreselor: număr apartamente reabilitate

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în scenariu: 481.198 apartamente

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1: 27761 apartamente

Municipalitatea, prin Direcția Generală Investiții, în baza Hotărârii Consiliului General nr. 128/28.03.2018 privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, derulează programul local multianual privind creșterea performanței energetice a unui număr de 43.429 apartamente din blocuri de locuințe din sectoarele 3 și 6 . Studiile de fezabilitate aferente imobilelor au fost avizate în Consiliul Tehnico-Economic al PMB. Indicatorii tehnico-economici aferenți imobilelor, au fost aprobați, de asemenea, prin hotărâre a C.G.M.B. Au fost finalizate documentațiile necesare demarării procedurii de achiziție publică, în vederea contractării lucrărilor de execuție și dirigenție de șantier pentru un număr de 66 imobile din sectorul 6 si transmise Direcției Generale Achiziții.

> » ’

Au fost semnate contractele de mandat cu asociațiile de proprietari din imobilele din sectorul 6. Pentru blocurile din Sectorul 3, s-a dispus proiectantului să realizeze actualizarea devizului general la nivelul anului 2018, urmând ca după actualizare să se reaprobe indicatorii tehnicp—economici în C.G.M.B.


Costul de implementare. 1.000.000.000 lei

Sursa de finanțare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1: număr de apartamentereabilitate Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Irripse'poate c la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Măsura V.2 Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor încălzire instituțională PMB prin Direcția Generală Investiții derulează Programul ..Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București” -102 școli. în anul 2018 în trimestrul III și trimestrul IV 90 școli au recepție finală, 3 școli au recepție la terminarea lucrărilor și sunt în garanție, urmând ca după perioada de garanție să fie efectuată recepția finală.


Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 221 de clădiri, din care:

147 unități școlare în sectorul 2, 10 unități școlare în sectprul 3, 22 unități ș^bl unități școlare în sectorul 5, 22 unități școlare în sectorul 6

Responsabilitatea implementării măsurii V.2:

Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Dirfecția Gerferală Ijnvestitii.

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sect

Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitateFal primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 -Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 -Direcția Achiziții Investiții

Măsura se implementează din 2017 și este prevăzută=aJntra pe deplin în vigoare în 2018

\ /


CONFORM C

UKAS

90 3001’BO 14001       001Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Buctifesfi, Tel: 021.305.55.00                       '                        ' ''

http://www.pmb.rSituația școlilor nefinalizate se prezintă astfel:

 • - Liceul N. Stănescu, contract în derulare din anul 2018 încheiat cu Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane SA;

 • - 4 unități de învățământ (Liceul Enescu, Școala Gimnazială nr. 87, Școala Gimnazială nr. 173 și Școala Gimnazială nr. 7), nefinalizate, a căror contracte au fost reziliate și antreprenorul a înaintat acțiune în instanță - Curtea de Arbitraj CAD pentru plata unor lucrări executate dar care nu sunt conforme/executate parțial; •

 • - 2 unități de învățământ (Școala Gimnazială nr. 149 și Școala Gimnazială nr. 16) nefinalizate, a căror contracte au fost reziliate, lucrările au fost finalizate în proporție de 80%; s-a executat expertiză tehnică, urmând a se atribui contractul de lucrări în vederea finalizării acestora;

 • - Colegiul Viilor - contractul suspendat până la soluționarea litigiului pentru etajele IV și V. Menționăm că au fost executate lucrările de reabilitare până la etajul 4 inclusiv, unde se desfășoară activitatea educațională. Etajele V și VI aparțin Ministerului Educației și unei firme private care nu vor să elibereze spațiile. Pentru continuarea lucrărilor trebuie efectuată o nouă expertiză tehnică având în vedere perioada mare de timp care a trecut de la sistarea lucrărilor până în prezent.

 • - o unitate de învățământ Școala Gimnazială nr. 47 a fost scoasă din program în timpul derulării proiectului din motive juridice (hotărâre judecătorească restituire teren către proprietar).

Cost implementare: 381.703.000 lei

Cost implementare la data raportării : 340.662.000 lei

Primăria Sector 3 - Direcția Achiziții Investiții a reabilitat 12 clădiri instituționale din care 4 în J                                     J                                     J                                                                                                                                5

trimestrul III și 8 în trimestrul IV.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.2: număr clădiri instituționale Valoare indicator realizată în scenariu: 221

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 102


întocmit,

Ioana Șuteu

Marina Stanciu

Andrei Berhard Lorinczi. Ionica Brâulete r

Bd. Regina

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

UKAS

ISO 9001 ■ ISO 14001       001