Hotărârea nr. 104/2019

HOTARAREnr. 104 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022, AFERENT TRIMESTRULUI IV AL ANULUI 2018


DIRECȚIA ASISTENȚĂ


-a*HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului privind sțâdipf realizării măsurilor din

Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului IV al anului 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 1302/21.02.2019;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 4/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 135/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului ț București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a pfenurilor de menținere a calității aerului;

 • - Dispoziției Primarului General nr. 1528/06.10.2015 privind înființarea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de calitate a aerului din municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit.d), alin. (6) lit.a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTĂRĂȘTE: iniercomunnara lermoeriergeuua duuuicșu - muv wi ico^a VGUU1IIU I^IIVIIIXU implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București.

Art. 1 Se aprobă raportul privind stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului IV al anului 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi, Direcția Generală Investiții, Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Informatică, Direcția Patrimoniu, Direcția Utilități Publice, Direcția Administrativă, Direcția de Mediu, Instituțiile publice de interes local, respectiv Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația Străzilor, Societatea de Transport București STB S.A., Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, companiile municipale prestatoare de servicii de administrare a domeniului pubiic/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Managementul București S.A., S.A., Companii Intercom unitară


Compania Municipală Parking B^pur^tîvS^A.

Transportului București S.A., Cprtiinia_MuĂrci Compania Municipală întrețineri

Municipală Energetica Buire^ti/ . SA:, / pentru Transport ^Public/


B-dul Regina


Compania Municipală ipală Parcuri și Grădini orilojOi Spățiului Verde București iația de Dezvoltare somația de Dezvoltare
nr. 47, cod poștal 050013, sector ^București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roArt. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarilor Sectoarelor 1-6, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local ale Sectoarelor 1 - 6 vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București.

Art. 4 METROREX, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Administrația Fondului de Mediu, vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București.

Această hotărâre a fost adoptată în șejjj Municipiului București din data de 26.02.2019.


ordinară a Consiliului General al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Anca Daniela RaiciuCRETAR GENERAL

ACTtflUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 26.02.2019

Nr.104


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA DE MEDIU


romania2019.euGINALUL


Raport privind stadiu! realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului IV al anului 2018

Stadiul implementării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, în trimestrul IV 2018, este următorul:

Măsura 1.1 - îmbunătățirea calității transportului public. Promovarea utilizării transportului public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.1: Metrorex S.A., Societatea de Transport București STB S.A.

Descrierea măsurii

METROREX va moderniza facilitățile de utilizare a metroului prin:

implementarea unui nou sistem de taxare care va putea fi compatibilizat cu sistemul de taxare al RATB,

modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor,

modernizarea căii de rulare și a instalațiilor de pe tunel, construirea de noi accese în stațiile de metrou, achiziția de trenuri noi (21 TEM).

Primăria Municipiului București va îmbunătăți parcul de autovehicule al Societății de Transport București STB S.A.

Măsura este prevăzută a se realiza până în anul 2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2018:

în cadrul acestei măsuri METROREX S.A. în trimestrul IV 2018 a realizat următoarele:

 • 1. finalizarea modernizării sistemelor de ventilație din 6 stații de metrou pe tronsonul Petrache Poenaru - Timpuri Noi,

 • 2. sistemul de taxare pentru metrou compatibilizat cu sistemul de taxare al Societății de Transport București STB S.A. este în curs de recepție, urmând a se implementa noile cerințe/reglementări privind fiscalizarea;

 • 3. pentru modernizarea căii de rulare pentru Magistrala 2 s-a finalizat revizuirea SF și s-a depus aplicația pentru finanțare FEN;

 • 4. construcția accesului de la stația Tineretului este în curs de finalizare pentru ultimele elemente de structură și finisaje

 • 5. documentația de licitație pentru achiziția unui lot de 13 trenuri a fost respinsă de ANAP; a fost refăcută urmând a se relua procedura de achiziție.


Costuri implementare: 1.038.600.000 lei

Costuri suportate până la data raportării 186.962.115 lei

Surse finanțare: POST, POIM, surse proprii în anul 2018 din cele 5 măsuri asumate de METROREX a fost finalizată prima măsură, măsurile 2 și 4 sunt în fază de finalizare, măsurile 3 și 5 sunt în derulare.


orX BucurejșfeHoman


în susținerea acestei măsuri, Primăria Municipiului București a acționat pentru reînnoirea parcului auto al Societății de Transport București STB S.A. respectând obiectivele P.I.C.A. pentru achiziția a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie și a 400 de autobuze noi și suplimentar prin achiziționează a încă 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze electrice hibrid, după cum urmează :

400 autobuze Diesel Euro 6: în anul 2018 a fost atribuit contractul de furnizare. Licitația a fost derulată în perioada 2017-2018. Din aceste 400 de autobuze, 100 autobuze au fost furnizate până la finalul anului 2018 și 300 autobuze se vor livra eșalonat până la de autobuze noi au fost distribuite astfel încât să circule, cu prt orașului. .


Costuri implementare: 458.100.826 lei (fără TVA) respectiv pentEu liniile 61, 62, 69, 91, 93 - gestionate de depoul Bujoreni) - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București”.

Costuri suportate până la data raportării: 122.000.117 lei fără TVAș|                  ru

Surse finanțare: buget local PMB


Al A W ---

100 de troleibuze (pentru liniile 66, 70, 79, 85, 90 - gestionate dertepStfl Vatra Luminoasă,


Cererea de finanțare a fost depusă la data de 26.10.2018 iar Contractul de finanțare a fost semnat < în data de 28.12.2018.

Costuri implementare: 255.241.672 lei (fără TVA) pentru 100 troleibuze noi

Sursă finanțare: AFM și buget local PMB

100 de tramvaie (pentru liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55) - PMB prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă a demarat procedurile pentru achiziționarea lor prin Programul Operațional Regional POR 2014-2020.

în data de 11.12.2018, s-a publicat în SICAP, anunțul de participare la procedura de licitație deschisă on-line, în vederea încheierii unui contract de furnizare având ca obiect achiziția a 100 de tramvaie din gama de 36 m. Valoarea totală estimată pentru această licitație este de 845.687.394 lei fără TVA. Data limită de depunere a ofertelor de către operatorii economici a fost 14.02.2019, procedura fiind însă suspendată de către CNSC în urma contestației unui operator.

în data de 29.10.2018 a fost semnat primul contract de finanțare din cele 8 proiecte selectate spre finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, respectiv cel aferent proiectului Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55. Acesta a fost urmat de semnarea în data de 28.11.2018 a celui de al doilea contract de finanțare aferent proiectului Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40.

Celelalte 6 proiecte ce prevăd achiziția de tramvaie se găsesc în etapa de contractare.

Au fost publicate documentele de atribuire în SICAP, ultimul termen pentru depunerea ofertelor este de 15.03.2019

Costuri implementare: 1.006.891.374 lei (inclusiv TVA)

Sursă de finanțare: Programul Operațional Regional POR 2014-2020 și buget local

100 de autobuze electrice noi - PMB prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă a demarat procedurile pentru achiziționarea autobuzelor electrice prin POR 2014-2020. La data de 20.06.2018 au fost depuse 4 cereri de finanțare în vederea achiziționării a 100 de autobuze electrice aferente următoarelor proiecte:

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385 (29 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137, 138 (13 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311,336, 381,601 (33 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseeleȚoate cele 4 proiecte au fost propuse spre finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și se află în etapa de contractare, valoarea acestora fiind de aproximativ 57 milioane Euro.


Documentația de atribuire a celor 100 de autobuze electric-

- în cel mai scurt timp să fie publicată pe platforma SICAP.

Costuri implementare: 261.843.722,44 lei (inclusiv TVA)

TEHNICĂ Ș|


Sursa de finanțare: POR 2014-2020 și buget local

derulează

njîtățirii transportului


130 de autobuze hibride noi - prin Administrația Fondului proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante ngc public de călători în Municipiul București”.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 28.12.2018

Documentația de atribuire se află în curs de verificare, urmân publicată pe platforma SICAP.

Costuri implementare: 232.630.589,10 lei (fără TVA)

Sursa de finanțare: AFM și buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor (Imp): creșterea numărului de călătorii cu mjloace de transport public

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 305713 călătorii/an (s-a considerat valoarea indicatorului prin realizarea tuturor acțiunilor aferentei măsurii 1.1)

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.1 se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare.

Măsura I.2 - Realizarea de benzi unice dedicate transportului public și vehiculelor de intervenție pentru arterele pe care există trasee de transport public

Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare până în anul 2020


r


Responsabilitatea implementării măsurii I.2: Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.


Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se vor realiza 8,4 km de bandă unică pe următoarele artere: Și

Ploiești (tronsonul cuprins între str. Elena Văcărescu și Piața Presei Libere -2,7 km), Șos. Kiseleff (tronson cuprins între Piața Presei Libere și Piața Arcului de Triumf - 1.5 km), Bd. Mareșal Constantin Prezan (1,2 km), Calea Dorobanților (2,03 km), Str. George Enescu (tronsonul cuprins între Piața Lahovari și Bd. Magheru -0,19 km), Bd. G-ral. Magheru (sens spre Piața Romană - 0,75 km).

Descrierea stadiului implementării măsurii in trimestrul IV 2018:

Suplimentar față de acțiunile de realizare a 8,4 km de bandă unică pe artere de circulație prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului, în anul 2018 s-a derulat proiectul de separare a amprizei liniei de tramvai de traficul general, pentru 0,6 km, acolo unde configurația tramei stradale a permis. Acest proiect are un efect similar realizării de benzi unice dedicate transportului public, prin eficientizarea transportului în comun și creșterea atractivității sale, fapt ce nu exclude însă implementarea măsurii I.2 așa cum este specificată în Planul Integrat de Calitate a Aerului, care este în derulare.

S.A.


Municipiul București derulează, prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București proiectul de separare a amprizei liniei de tramvai de traficul general, acolo unde configurația tramei stradale permite, al cărei beneficiar este Societatea de Transport București STB S.A.

Se execută lucrări de delimitare a amprizei liniei de tramvai 1/10 față de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil pe tronsonul III - de la Bucla de întoarcere Romprim S.A. până la Șura Mare pe artera Șoseaua Olteniței” - 9 km. Proiectul este în curs de derulare cu finalizare în trimestrul II 2019.n/\47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Costuri implementare 1.347.595 lei fără TVA Sursa de finanțare: buget local

în trimestrul IV s-au montat 300 bucăți panouri separatoare tramvai 32 față de traficul auto general, între str. Glicinelor șj


delimitarea amprizei liniei de .Lucrare finalizată la data: 07.12.2018 pentru o lungime barw’yep^ța^kivai de 0,6 km.

Costuri implementare: 135.000 lei fără TVA            [fes         £»||


Sursa de finanțare: buget local


Costul de implementare al acestui proiect este de 824.000 I Sursa de finanțare: Societatea de Transport București STB SAM CU ORIGINALUL


Indicatorul de monitorizare a progreselor: lungime bandă up-ică tț^affspo Valoarea indicatorului realizată în scenariu : 8,4 km în trimestrul IV 2018 lungimea totală de linii de tramvai se


Măsura I.3 - Gestionarea traficului


Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Străzilor/Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

Măsura a fost începută din 2017 și este prevăzută să intre pe deplin în vigoare până în anul 2020 f > Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri vor fi finalizate toate proiectele de semaforizare ITS a intersecțiilor. în prima etapa vor fi semaforizate inteligent 59 de intersecții situate pe următoarele artere: Șos. Colentina, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Șos. Giurgiului. în etapa a ll-a vor fi semaforizate inteligent 101 de intersecții principale.


Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018:


în trimestrul IV 2018, pentru cele 160 de intersecții prevăzute să fie incluse în sistemul de semaforizare inteligentă până în anul 2020, prin Administrația Străzilor și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A s-au realizat documentațiile tehnice și sunt în curs de avizare lucrările de semaforizare după cum urmează:

Pentru 12 intersecții pe Axa 4 - Colentina DTAC+PT+Execuție: Ștefan cel Mare, Câmpuri Moși, Ziduri Moși, Kaufland, Teiul Doamnei, D-na Ghica, Maior Vasile Bacila, Fundeni, Sportului, Codalbitei-Depou STB, Nicolae Canea, cap linie 21, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, în trimestrul IV au fost realizate și avizate documentațiile tehnice, stadiul de realizare proiect a fost de 40,8%, restul documentației fiind depusă pentru obținerea Autorizației de construire.                 V

Pentru 11 intersecții pe Axa 3-13 Septembrie+Ghencea+Prelungirea Ghencea DTAC+PT+ Execuție: P-ța Francofoniei, P-ța Puișor, Panduri, Progresului, Sebastian, Drumul Sării în baza Contractului nr. 39/26.06.2018 în trimestrul III au fost elaborate și s-au aflat în curs de avizare documentațiile tehnice și în trimestrul IV documentația a fost depusă pentru obținerea Autorizației de construire,

Pentru 12 intersecții pe Axa 2 - Șoseaua Giurgiului DTAC+PT+Execuție: Șura Mare, Brădetului, P-ța Progresului, Toporași, Drumul Găzarului, Cimitirul Evreiesc, Luica, Anghel Nuțu, Acțiunii, P.S. Dumitrescu, Olteniței, în baza Contractului nr.39/26.06.2018, în trimestrul III au fost elaborate și s-au aflat în curs de avizare documentațiile tehnice și în trimestrul IV documentația a fost depusă pentru obținerea Autorizației de construire.

Pentru 7 intersecții pe Axa 1 - Camil Ressu+Th.Pallady DTAC+PT+Execuție: Mihai Bravu, Dristor, L. Rebreanu, Fizicienilor, N. Grigorescu, 1 Decembrie 1918, N. Teclu, în baza Contractului nr.39/26.06.2018, în trimestrul III au fost elaborate si s-au aflat în curs de avizare documentațiile tehnice și în trimestrul IV documentația a fost depusă pentru obținerea Autorizației de construire. Pentru 17 intersecții pe Axa 5 - Calea Griviței DTAC+PT+Execuție: Dacia, Buzești, Polizu, Gh. Duca, N. Titulescu,---Stojca Ludescu, Cimitirul Sf. Vinep. „„„jnan, Lainici, RAR, Clăbucet, I. Mihalache, Înj^zâ/Cefati^jbtylui nr.39/26.06.2018, în ti;'

■■A      .—-     .       \

§^Wf au fost elaborate și s-au aflat în

t?-o A-,-

U' uj- z 7-

III s ■


UKAS

SJCS-EOMW    Olcurs de avizare documentațiile tehnice și în trimestrul IV documentația a fost depusă pentru obținerea Autorizației de construire.

Pentru 15 intersecții Ion Mihalache - Liceul N. lorga; Colentina-Cremenița; Colentina-STB Suveica; 13 Septembrie-Sabinelor; 13 Septembrie - Lacul Plopului; Timișoara 33-Liceul Gr. Moisil; Timișoara 33-lntr. Silistru; Timișoara 33-Costin Nenitescu; Timișoara 33-Romancierilor; Timișoara 33-AI. Câmpul cu Flori; Timișoara 33-Lunca Șiretului; Camil Ressu-llioara; Th. Pallady-Jean Steriadi; Cal. Griviței-Halta Griviței; Cal. Griviței - Spitalul Chirurgie Plastică și Arsuri, în baza Contractului nr.78/19.10.2018, în trimestrul III au fost realizate și s-au aflat în curs de avizare documentațiile tehnice, s-a obținut autorizația de construire iar în trimestrul IV stadiul de realizare al proiectului a fost de 2%.


Pentru 86 intersecții, în baza Contractului nr.10/22.03.2018, în trimestrul IV sunt în curs de derulare lucrări de proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări intersecții/ treceri pentru pietoni și modernizare (integrare BTMS) și obținere certificate de urbanism, avize conform CU, autorizații de construire.


în trimestrul IV 2018, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A a asigurat ' id de funcționare de peste 90% al [afea traficului.

% ov ASISTENȚA Pțj' TEHNICA JURICICA<rȚjȘ3

* ?


schimbarea a 415 din buclele inductive defecte, asigurâffgaăfi(§^ sistemului de adaptare a timpilor de semaforizare funoffe'^"!îeffsi][i

DIRECȚIA


Cost implementare 117.273.736 lei                 s

Sursa de finanțare: buget local PMB

Costuri suportate până la data raportării: 3.499.569^©^

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaltr


CU ORIGINALUL


i p^n ^ul^lantjîui^

Indicatorul ds monitorizare a progreselor: Măsura este cuantificabilă prin coroborarea creșterii vitezei medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de^sfrăzi principale, cu reducerea timpilor de așteptare la semafoare. Pentru aceasta este necesară finalizarea tuturor proiectelor majore. Toate proiectele de semaforizare a celor 160 de intersecții au fost demarate în anul 2018.


Măsura I.4 - Implementarea proiectelor de gestionare a traficului și mobilității urbane (Mașter Plan General pentru Transport Urban și Mașter Plan de Mobilitate Urbană)

Proiectele noi demarate în 2018 sunt prevăzute a se realiza până în anul 2022.


Responsabilitatea implementării măsurii 1.4: CNAIR, aparatul de specialitate al Primarului General- Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură,


Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se consideră că vor fi finalizate următoarele proiecte majore de infrastuctură rutieră:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud); Modernizarea Centurii rutiere a municipiului București (45 km);


închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina);

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București P^ștrjîmderdfare Pasaj Ciurel); Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești;

________ ______ "                   r «Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu; Supralărgirea Șos. Fabrica de Glucoză;

Supralărgire și străpungere Strada Avionului; Supralărgirea Șos. București Măgurele.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2018:

Pentru trimestrul IV 2018 construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud) - Licitația pentru atribuirea serviciilor de proiectare și execuție lucrări a fost ' finalizată, au fost declarați câștigătorii fiecărui lot. Au fost contestate rezultatele licitației la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).                                           ....._

Cost implementare-valoare estimată fără TVA 2.671.075.47 lei

Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București

 • - în trim. IV 2018 din 8,50 km drum s-au realizat 8,25 km la nivel de strat de legătură din BAD 25 (binder), (inclusiv lucrări de artă reabilitate/noi) + lucrări de consolidare a infrastructurii pasajului peste CF la Chitila, km 64+100 și lucrări de reabilitare la suprastructură pasajului reprezentând 87% din total proiect.

Alte informații: - Modernizarea centurii rutiere a Municipiului București între A1 - DN 7 și DN 2-A2: Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750). Au fost executate o parte din lucrări. Procedura de achiziție publică a lucrărilor rămase de executat este în curs de desfășurare. Unul dintre ofertanți a formulat recurs la Curtea de Apel București.

 • - Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520 Lot I: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) km 29+500 - 33+190

Procedura de achiziție publică este în curs de desfășurare, evaluarea ofertelor este aproape finalizată.

 • - Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520 Lot II: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) km 33+190 - 35+600

Evaluarea ofertelor a fost finalizată, au fost transmise și comunicările privind rezultatul procedurii. Rezultatul procesului de evaluare a fost contestat, dar CNSC a emis o decizie de respingere a contestației.

 • - "Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București - Domnești"

Proiectul tehnic a fost avizat in octombrie 2018. Progresul fizic este de 0%. Termenul estimat pentru începerea lucrărilor este trimestrul I 2019;

Pentru toate proiectele majore de infrastuctură rutieră ale Primăriei Municipiului București în trimestrul IV 2018 au fost avansate stadiile de realizare pentru fazele aferente de achiziție publică, de proiectare și de execuție după cum urmează:

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina);

Lungime Inel median - 13,15 km, suprafața structurii rutiere - 52.300 mp, poduri- 2 buc., tunele - 2 buc., noduri -12 buc., intersecții giratorii -10 buc.

Implementarea proiectului se realizează pe tronsoane. în anul 2018 s-au emis ordinele de începere a studiilor de fezabilitate pentru obiectivele Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului

Cost implementare: cost 2.361.000 lei


Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrad^Buctirești de 8,3 km proiectul a fost demarat în 06.07.2010    |(j 5 TEHNIC» SI

în prezent e în derulare Tronsonul I - Pasaj Ciurel

Proiectul a fost împărțit pe trei tronsoane:

Tronsonul I - km 0 (Splaiul Independenței) -

Tronsonul II - Șos. Virtuții - Șoseaua de Centură Tronsonul III - Șoseaua de Centură - Autostrada în trimestrul IV 2018 pentru tronsonul I stadiul fizic de execuție Costul de implementare: 2.076.470.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: 168.031.0Qi


rjcONEDRWLCU ORIGINALUL


Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești și pralărgire

Terminal tramvai 41 lungime prevăzută 6,1 km; proiectul a fost demarat în 21.06.2018 Elaborare proiect tehnic pentru Autorizația de Construire.

Costul de implementare: 543.353.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 21.324.000 lei.


Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu cu o lungime prevăzută 3,6 km proiectul a fost demarat în 16.03.2010

în trimestru IV s-a demarat procedură pentru achiziție lucrări de iluminat, separatoare de sens și semaforizare în vederea finalizării obiectivului.

Costul de implementare: 361.482.000 lei

Costurile suportate până lâ data raportării au fost de 161.357.000 lei.

Supralărgire Șos. Fabrica de Glucoză cu o lungime prevăzută 1,8 km în trimestru IV 2018 a fost elaborat Proiectul tehnic; s-a obținut Autorizația de Construire pentru realizare canalizare ape pluviale pe Șos. Petricani, relocarea și protejarea rețelelor pe Șos. Petricani și intersecția cu Șos. Fabrica de Glucoză. Primăria Municipiului București a predat amplasamentul pentru lucrările de execuție destinate supralărgirii de la două la patru benzi a Șoselei Fabrica de Glucoză care tranzitează zona de Nord a Capitalei, acestea constând în lărgirea la 4 benzi a 1,8 km de stradă, câte 2 benzi pe sens de câte 3,5 m, realizarea trotuarelor cu o lățime de 4,5 m, reconfigurarea intersecțiilor pe care șoseaua Fabrica de Glucoza le traversează și racordarea la viitoarea intersecție cu sens giratoriu a autostrăzii A3 București-Ploiești-Brașov, asigurarea scurgerii apelor pluviale prin realizarea unei canalizări pluviale precum si prin repoziționarea gurilor de scurgere existente, reamenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului stradal, termenul de execuție fiind de 15 luni.

Costul de implementare: 310.492.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 66.990.000 lei

Nod Chitila - închidere Inel Median; proiectul a fost demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiu de Fezabilitate (SF)

Cost implementare (SF): 133.000 lei

Costurile suportate până la data raportării:-

Nod Avionului- închidere Inel Median; proiectul a fost demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiu de Fezabilitate (SF). Nod Avionului este un tronson din obiectivul Străpungere și supralărgire str. Avionului între Șos. Pipera și Linia de Centură prin Drumul Nisipoasa, str. Câmpul Pipera și str. Vadul Moldovei cu pasaj denivelat suprateran peste CF București-Constanța pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu. S-a emis ordinul de începere pentru proiectare Studiu de Fezabilitate (SF).

Cost implementare (SF): 811.000 lei


Costurile suportate până la data raportării: -         _

Nod Andronache - închidere Inel Median; proiec)^^fbsăFd^

Studiu de Fezabilitate (SF)

Cost implementare (SF) 150.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: -

Supralărgire Sos. București - Măgurele Studiul de trimestrullV 2018 a fost întocmită documentația pentru atribuir Cost implementare (SF) 140.000 lei

Costurile suportate până la data raportării:-

Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - intersecția Vitan țungime prevăzută 1,3 km; proiectul a fost demarat în 12.10.2018.

în trimestrul IV 2018 s-a emis ordinul de începere al studiului de fezabilitate și al proiectului tehnic.

Pasaj rutier Șos. Colentina-Dna Ghica ; proiectul a fost demarat în 12.10.2018.

în trimestrul IV 2018 s-a încheiat contractul pentru elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) și s-a emis ordinul de începere pentru proiectare.

Cost implementare (SF) este de 133.000,00 lei.


Șos. București - Ploiești - Fântâna Miorița (pentru obiectivul de investiții "Pasarela pietonală Șos. București Ploiești - Fantâna Miorița" - au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin HCGMB nr. 583/06.09.2018 - respectiv 7.305.620 lei cu TVA inclus, construcției- montaj=5.916.710 lei, sursa de finanțare - buget local).

în trimestrul IV sunt în elaborare Studii de fezabilitate pentru următoarele pasarele:

Calea Floreasca Mall Promenada, Șos. Pipera- nr. 49, Șos. Pipera nr. 63-65, Calea Griviței RATB-Carpați, Șos. Alexandriei nr. 2 ieșire București - Bragadiru, str. Liviu Rebreanu - Mall Park Lake, Bd-ul luliu Maniu, hypermarket Cora, Calea Văcărești la intersecție cu str. Pridvorului, Șos. Mihai Bravu nr. 30, Bd-ul Doamna Ghica intersecția RATB Dimitrie Grozdea.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.4: finalizarea tuturor proiectelor majore

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.4 se poate cuantifica la finalizarea tuturor proiectelor de infrastructură rutieră, aceste proiecte fiind în derulare la data raportării.

Măsura 1.5 - Extinderea și integrarea superioară a traseelor de transport public de suprafață și subteran, urban și regional, inclusiv cu sistemul feroviar - extinderea rețelei de metrou


Extinderea rețelei de metrou cu 23,24 km este prevăzută pentru a

Responsabilitatea implementării măsurii 1.5: METROREX

Descrierea măsurii

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești

Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei - Eroilor Magistrala^- ^q/foRW> cu originalul Construcția Magistralei 6 (1 Mai - Otopeni, 14 km)

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2018:

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești cu tronsonul de 2,1 km este finalizată și metroul a fost pus în funcțiune cu călători în anul 2017

Magistrala 5 secțiunea Râul Doamnei - Eroilor

Finalizarea lucrărilor este realizată în proporție de cca. 88%.

Magistrala 6 (1Mai - Otopeni, 14 km): definitivarea proiectului, stabilirea surselor de finanțare și realizarea lucrărilor.

Se află în curs de analiză aplicația de finanțare din FEN; s-a definitivat Proiectul Tehnic preliminar; este în curs de desfășurare procedura de achiziție a serviciilor de consultanță pentru exproprieri; se poate demara procedura de licitație pentru realizarea structurii după decizia de finanțare din partea Comisiei Europene.

Costul de implementare: 8.266.500.000 lei

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura I.5: lungime linie metrou (km)

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 23,24 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2,1 km

Măsura 1.6 - Modernizarea și extinderea arterelor de circulație

Responsabilitatea implementării măsurii 1.6: Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții, Primăria Sector 2 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 2 -Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 5 - Administrația Domeniului Public al Sectorul 5, Primăria Sector 6 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Investiții


i continuată până în anul 2022

I Bd. Regina E\ăQbe

' Tel: 021.305.55.0 http://www.pm

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri vor fi modernizate arterele din București prin reabilitarea străzilor

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Administrația Străzilor prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a demarat în sectoarele 1,3,5 și 6, în data de 11.06.2018, proiectarea reabilitării străzilor Drum Arieș, Drum Cavnic, Drum Costești, Drum Cristești, str. Căruței, str. Căscioarelor, str. Floare de Vârf, intrarea Gălbenelelor, str. Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Crăițelor, Drum Sânpaul, Drum la Chiajna, str. Bilciurești și la data de 02.08.2018 proiectarea reabilitării străzilor str. Lonea, str. Ocna Sibiului, str. Brățării, str. Mavrogheni, str. Serg. Turturică, intr. Țurcanei, Drum Dârvari, str. Liniei cu o lungime totală de 12,27 km străzi.

în str. Teiuș lucrările de reabilitare sistem rutier și lucrări edilitare s-unt -în- curs de execuție pe o lungime 1, 62 km.

în trimestrul IV sunt în elaborare proiecte tehnice, detalii de execuție, asistență tehnică proiectare și realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 8 artere din municipiul Busureștijși pentru Autorizație de Construire si expropriere pentru 16 dintre cele Cost implementare pentru reabilitare 8 artere - 18.937.497,51 Lei Cost implementare pentru reabilitare 14 artere - 29.681.838


Lungime totală: 13,882 km

Costul de implementare: 80.677.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 1.398.755 Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 50 km

Primăria Sector 1 a demarat proiectul Modernizare sistem rutier 11 străzi - 3,8 km:

pe străzile Mamaia, Medrești, Buclei, Drumul Poiana Ursului, Fiordului, Drumul Gării,Liliacului, Bujorului, Nuferilor, Eugen Brote și Drumul Lăpuș -în trimestrul IV 2018 în elaborare Studiu de Fezabilitate;

Primăria Sector 3 în trimestrul IV 2018, prin Direcția Achiziții Investiții a reabilitat 0,222 km artere de circulație însumând un total de 7,087 km (din care 6,865 km in trim.lll) astfel: str. Brățării (1039 m), Gura Făgetului (889 m), Gura Putnei (120 m), Gura Caliței (754 m), Gura Arieșului (752,5 m), Gura Racului (1119 m), Gura Călmățuiului (787 m), Gura Badicului (1250 m), Intrarea Anghel Ghețu (206 m).

Primăria sector 4 în trimestrul IV 2018 s-a finalizat reabilitarea /asfaltarea a 14 km străzi pe B-dul C-tin Brâncoveanu (3,5 Km), Șos.Berceni supralărgire. (1,6km), strada Luică - supralărgire parțial ( 0.9 km),strada Turnu Măgurele parțial (3 km), B-dul Tineretului (3 km).

Costul de implementare/Cost suportat până la data rapotării: 122.766.124,68 lei fără TVA

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.6: lungime străzi (km)

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 93 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 21,087 km (7,087 km-sector 3 și 14 km- sector 4)

Măsura I.7 Amenajarea de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste, benzi) inclusiv în zonele de agrement

Responsabilitatea implementării măsurii I.7: Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, se realizează piste de bicicletă (67 km) pe următoarele trasee:

 • 1. Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal C-tin Prezan, Str. Nicolae Caranfil, Șos. Pipera, Str. Cpt. Alexandru Ștefănescu, Bd. Aerogării, Șos. București-Ploiești, Șos. Kiseleff;

  Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

 • 2. Piața Victoriei, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu (până la intersecția cu Bd. Basarabia);

 • 3. Piața Unirii, Splaiul Unirii, Pod Grozăvești, Splaiul Independentei, Bd. Regina Elisabeta (până'la Universitate), Bd. Ion C. Brătianu;

 • 4. Bd. Unirii, Piața Alba lulia, Bd. Basarabia (până la Arena Națională).

Măsura a fost începută din anul 2018 și este prevăzută a se realiza până în anul 2019.

în etapa următoare se vor mai realiza 33 de km de piste de biciclete pe principalele artere (Bd. D. Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Șerban Vodă, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Dacia, Șos. Colentina, și în parcurile (Izvor, Plumbuita, I.O.R., Carol, Tineretului,

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2018:

Pentru traseul 1 - tronsonul 1 (P-ța Victoriei - B.dul Aviatorilor - B-dul Beijing - Str.Nicolae Caramfil -Șos.Pipera) a fost demarată procedura de atribuire a contractului pentru realizarea lucrărilor de semnalizare orizontală și verticală (marcaje). Procedura de achiziție a fost publicată în SICAP, pentru validare de către Agenția Națională a Achizițiilor Publice, urmând să se desfășoare în continuare conform prevederilor legale în domeniu.

Pentru traseul 1, tronsonul 2 (Str. Cpt. Alexandru Ștefănescu, Bd. Aerogării, Șos. București-Ploiești, Șos. Kiseleff) este în lucru documentația necesară declanșării procedurii de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor.

Pentru traseele 2, 3, 4 a fost atribuit contractul de proiectare șUejțfî^|jQ^Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București în asociere cu Compania M^^pa&î^ftagementul Traficului.’ S-a emis ordin de înceoere lucrări de Droiectare înceoand cu dafâ’de &SlQ,1.20<L9l                   <

S-a emis ordin de începere lucrări de proiectare începând cu daftfde 0®.£M,.2ț)<U5

II** rF^MCÂ Ș| > » Costul de implementare măsură 1.7: 45 000 000 lei

Costul de implementare proiect trasee 1,2,3,4 : 44.500.000

Costurile suportate până la data raportării: traseul 1 - 578.0$^*‘ obținere 2 avize

Sursa de finanțare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.7: lungime piste bici Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km                  1/

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raport finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării/ j


ONFORM CU ORIGINALUL.

,Ș F. 4h,Q

îețe^km)


rii: Imp se cuantifică la

Măsura 1.8 Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de stații de închiriere, parcări, achiziționarea de biciclete pentru utilizare de către public)

Măsura se va implementa după realizarea pistelor de biciclete

Responsabilitatea implementării măsurii 1.8: Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.                                                                                           ț s

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete. Dotările specific funcțiunii impuse constau în principal, în rastele acoperite sau descoperite destinate depozitării bicicletelor în condiții de siguranță și în mobilier urban (bănci) necesar pentru odihnă bicicliștilor. în cadrul rastelelor acoperite au fost prevăzute compresoare de aer comprimat dotate cu sistem antivandalism. Rastelele pentru biciclete vor fi montate după realizarea traseelor de piste pentru biciclete.


Măsura 1.9 - Inițierea unui program de achiziție biciclete pentru public,

Măsura a fost începută din anul 2017 și a fost finalizată în anul 2018.

Responsabilitatea implementării măsurii 1.9 : Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția de Mediu

Descrierea măsurii: Prin aceasta măsură PMB va asigura facilitățile necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018:


In anul 2018 Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu a continuat proiectul ’Bicicliști în București” început în anul 2017 prin care s-au acordat 30.000 vouchere pentru achiziționarea de biciclete.Proiectul fiind finalizat în luna septembrie 2018.

Costul de implementare măsură 1.9: 15.000.000 lei

Costul de implementare proiect: 15.000.000 lei

Sursa de finanțare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.9:     |r biciclete achiziționate


Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 30.00 Valoarea indicatorului de monitorizare a acordate pentru achiziționarea de biciclete


Măsura 1.10 - Realizarea de facilități park & transport intermodale tren-autobuz/metrou,CONFORM CU ORIGINALUL


Măsura este prevăzută a fi realizată până în anul 2022

Responsabilitatea implementării măsurii 1.10- Aparatul de ș

respectiv Direcția Transporturi, METROREX

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, intermodală la noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4 și ulterior PMB va construi 3 stații intermodale: la Pantelimon Vergului (la noul terminal intermodal de la capătul tramvaielgj>T^ș^T>5),


râlitate al Primarului General,


la Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DNCB Dom^i||ti),%e^>oș.\ Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018

METROREX

în trimestrul IV 2018 a fost finalizat, recepționat și pus în funcțiune sistemului intermodal (park & ride) de la Străulești pentru noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4. obiectivul â fost^ recepționat la data de 12 noiembrie 2018.                                          X ‘      ‘

Costul de implementare până la data raportării: 64.350.000 lei                     ""—

Sursa de finanțare: Buget de stat, fond de mediu Primăria Municipiului București prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură implementează proiectul-terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos. Pantelimon și Șos. Vergului prevăzut cu parcaj suprateran de 450 de locuri. în anul 2017 a fost aprobat PUZ-ul și în anul 2018 și în trimestrul IV a fost elaborată ofertă financiară urmând să se facă atribuirea contractului pentru realizarea parcării park & ride. Termenul de finalizare pentru terminalul multimodal și construcția parcării va fi de 16 luni de la începere.

în cadrul proiectului Penetrație Prelungirea Ghencea -Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și terminal tramvai 41 se va realiza un nod intermodal cu parcare supraetajată la capătulbulevardului Prelungirea Ghencea în zona nodului rutier de la Domnești Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DN-CB Domnești). în anul 2018 trimestrul IV a fost elaborată ofertă financiară pentru proiectul tehnic și documentație pentru atribuirea contractului de execuție pentru park & ride.
Primăria sector 4 derulează proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida)

Stadiu fizic raportat în trimestrul IV 2018 a fost de 55%.

Cost implementare. 15.168.721,08 lei fără TVA

Costul de implementare până la data raportării: 8.342.796,59 lei fără TVA

Primăria sector 4 derulează proiectul amenajare parcare IMGB cu 264 locuri din care 20 pentru persoane cu handicap;


Stadiu de execuție în trimestrul IV 2018: finalizat în curs de recepție

Cost implementare: 2.132.693,93 lei fără TVA

Costul de implementare până la data raportării: 2.132.693,9

Sursa de finanțare: buget local PS4

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.10: număr

CONFORM cu ORIGINALUL j


ortarii: 1 si in curs de r


Valoarea indicatorului realizată în scenariu. 4

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la^dâta stație IMGB

Măsura 1.11 - Programul de eliminare a autovehiculelor vechi aparținând persoanelor fizice

Măsura se consideră că este implementată din anul 2018 si este prevăzută a continua până în anul 2022

Responsabilitatea implementării măsurii 1.11: Administrația Fondului de Mediu (AFM) Descrierea măsurii: Programul guvernamental de Stimulare a înnoirii Parcului Auto (Programul Rabla) va contribui la înnoirea parcului auto deținut de bucureșteni cu autoturisme Euro 6.

Descrierea stadiului implementării măsurii in trimestrul IV 2018

în anul 2018 prin AFM au fost înlocuite 4922 autovehicule uzate aparținând persoanelor fizice cu domiciliul în Municipiul București.

Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu a inițiat în 2018 "Programul țje stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 377/26.07.2018. Programul urmărește acordarea a 5.000 de eco-vouchere cu o valoare de 9.000 lei/eco-voucher, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat înmatriculat în Municipiul București programul se derulează între 2018-2019. Programul a demarat în luna octombrie prin înscrierea persoanelor fizice și juridice posesoare de autovehicule vechi.

Costul de implementare este de 45.000.000 lei suportat din bugetul local PMB.

Costul de implementare până la data raportării: conform programului AFM Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.11: % din total parc auto Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 3,38 % din total parc auto înlocuit în 5 ani, respectiv 0,67%/an

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0,46% an

Măsura 1.12 - Creșterea ponderii utilizării transportului electric public de suprafață prin modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de transport

Responsabilitatea implementării măsurii 1.12: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi

Măsura este implementată în anul 2016 și a fost prevăzută a se finaliza până în anul 2018

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2018:

Primăria Municipiului București prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură are în finalizare următoarele proiecte de modernizare liniilor de tramvai pe arterele:

Șos. Pantelimon - pentru 3,15 km cale dublă de linii tramvai. Stadiu fizic pe tronsonul Pantelimon cca 88%.

Costuri suportate până la data raportării 151.226.000 lei,

Șos. lancului - pentru 1,4 km cale dublă de linii tramvai .Stadiul fizic pe tronsonul lancului cca 90%

Cost implementare 111.066.000 lei

Costuri suportate până la data raportării 44.631.000 lei,

Bd. Liviu Rebreanu - pentru 2,78 km cale dublă de linii tramvai. Stadiul lucrărilor: executat fizic 95%, termen estimat de finalizare este trimestrul IV 2018

Costul de implementare este de 164.158.000 lei

Costuri suportate până la data raportării 100.333.000 lei,

Bd. Aerogării - 3,57 km cale dublă tramvai.

Costul de implementare este de 68.112.000 lei din care

Costuri suportate până la data raportării 38.115.000 lei.

în anul 2018 pentru toate proiectele au fost sistate lucrările din motive contractuale - necesită Acte adiționale.

Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă în cadrul Programul Operațional Regional - POR 2014-2020 la data de 20.06.2018 a depus o cerere de finanțare pentru proiectul de modernizare a liniei de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV, (lungime de 1,1 km cale dublă ).

Costul de implementare este de aproximativ 6,14 milioane Euro, din care se va solicita asistență financiară nerambursabilă de aproximativ 6 milioane Euro.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.12: Lungime linie transport electric de suprafață

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 52,38 km


cuantifică la


Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la d finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la dataj

Măsura 1.13 Salubrizarea urbană - Salubrizarea str^i^br.^^

CONFORM CU ORIGINALUL


Responsabilitatea implementării măsurii 1.13

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primariS^ș^p^ Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 1 - Poli


ocală Sector 1 - Direcția Inspecție (Biroul Protecția Mediului), Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 -Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 -Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizarea și Control Salubrizare, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Biroul Monitorizare și Control Domeniu Public, precum și Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 6 - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 Serviciul - Protecția Mediului

Măsura se consideră că este implementată din anul 2018 si va intra pe deplin în vigoare în anul 2019

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2018

Primăria Sector 1 - prin operatorul de salubrizare a realizat în anul 2018:

în trimestrul III: Total salubrizare: măturat mecanizat 11.041 km, spălat carosabil 1.014 km, spălat trotuare 234 km, program măturat mecanizat 110,55 km/săpt, program spălat carosabil 127,68 km/săpt., program spălat trotuare 171,28 km/lună;

Primăria Sector 2 - în trimestrul IV conform raportării PS2 s-au salubrizat eficient 42 km străzi. Primăria Sector 3, prin Direcția Generală de Salubritate Sector 3, în trimestrul IV a executat săptămânal măturatul mecanizat pe arterele de pe raza Sectorului 3 pe o lungime totală de 298 de km.

Spălarea carosabilului s-a realizat săptămânal pe arterele de pe raza Sectorului 3 pe o lungime totală de 35 km.

Se consideră salubrizare eficientă realizată pentru 35 km străzi.

Primăria Sector 5 a raportat pentru trimestrul IV salubrizarea eficientă a străzilor din sectorul 5 pe o lungime de 14 km zilnic pe bulevardele: George Coșbuc, Eroilor, Eroii Sanitari, Mihail Kogălniceanu, Libertății, Dr. Gheorghe Marinescu, Națiunile Unite, Pieptănari, Regina Elisabeta, Schitul Măgureanu, Unirii, Tudor Vladimirescu

Se consideră salubrizare eficientă realizată pentru 14 km străzi.


Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.13: Lungime Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 2004 km Valoarea indicatorului de monitorizare a progrese

ptA'NISro <£,


Măsura 1.14 Gestionarea traficului în zona central

CONFORM


Responsabilitatea implementării măsurii 1.14


respectiv Direcția Transporturi, Instituția de interes p

Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv Administrația Străzilor, Compania = municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul Traficului ■ București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov

Măsura este implementată din anul 2018 și se finalizează în anul 2022

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2018

în vederea gestionării traficului în zona centrală Primăria Municipiului București, în anul 2018 a instituit regimul parcărilor prin introducerea regimului obligatoriu de plată a parcărilor de utilitate publică generală prin H.C.G.M.B. nr. 322/2018 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București. Introducerea regimul de parcare cu plată pe oră s-a realizat începând cu data de 01.07.2018.

în trimestrul IV au fost operabile 3.280 locuri de parcare din care 1.038 în zona 0 și 2.442 în zona 1 -avizate, marcate, numerotate și cu personal încasator.

Primăria Municipiului București prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov a fost înființată la 17.09.2018 linia de autobuz nr. 698 (linia verde) care asigură legătura între zonele de interes administrative, instituționale din zona centrală a capitalei. Traseul liniei nr. 698 este următorul: Timpuri Noi - Bd. Șincai - Bd. D. Cantemir - Piața Unirii - Bd.l.C.' 1 Brătianu - Piața Universității - Bd. N. Bălcescu - Bd.G.Magheru - Piața Romană - Bd. Lascăr   ș

Catargiu - Piața Victoriei, cu întoarcere pe Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Kogălniceanu - str.B.P. Hașdeu - str. Națiunile Unite - Bd. Libertății - Bd. Regina Maria - Piața Unirii - Bd. D. Cantemir - Bd. Gh. Șincai. Traseul are 14,7 km dus-întors și este deservit de 4 autobuze având capătul de linie 1 în zona Universittea Creștină și capătul 2 în zona Piața Victoriei. Intervalul de succedare la ora de vârf este de 20 de minute în zilele lucrătoare (luni-vineri) respectiv de 40 de minute în zilele de sâmbătă și duminică.Măsuri privind spațiile verzi

Măsura 11.1 Extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală, Primăria Sector 5 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală OperațiupM^fjmăria Sector 6 -Instituția în subordinea/sub autoritatea Consiliului Local Sector 6 - Adminisjț^^lfâivțte^lui Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.


Măsura este implementată din anul 2017 și este continuată în an-u

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 20J Primăria Sector 3 în trimestrul IV 2018, prin Direcția Admipisfri înierbarea unei suprafețe de teren supus eroziuii eoliene, ctwsuf cu rulou de gazon.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 11.1: suprafață terenuri supuse eroziunii eoliene (ha)

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în plan: 10,41 ha Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0,36 ha

Măsura III. 1 Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Compania Municipală Parcuri Și Grădini București S.A., Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., Primăria Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1, Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control Spații Verzi, Primăria Sector 5 - Direcția Generală Operațiuni, Societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Primăria Sector 6 - Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se vor întreține sau extinde 307,92 ha de spații verzi publice: prin înierbare, prin plantare de arbori și arbuști, prin extindere sistem de irigații sau realizarea de programe de udare sistematică. Acestea vor fi amenajate sau întreținute astfel: 41,0 ha - Primăria Sector 1, 34,0 ha - Primăria Sector 2, 10,0 ha - Primăria Sector 3, 11,3 ha - Primăria Sector 5, 16,02 ha - Primăria Sector 6, 195,6 ha - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB).

Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare în anul 2020

Descrierea stadiului implementării măsurii

Primăria Sector 1 în trimestrul IV 2018 a asigurat sistem de irigt i^4^trd/6&j8l'ha și a udat cu ăr dd 2,405 arbori pe

cisterna 20,18 ha din 144,85 ha spații verzi din sectorul 1. S-a plantat raza sectorului 1.Total suprafață spații verzi irigată : 88,99 ha

Primăria Sector 2                                          \ .          7   /

în trimestrul IV s-a montat gazon rulou în Parc Tolbuhin, Vasile Criștescu, .Calpa Moșilor 215 loc joacă, parc Titus Ozon, scuar Pipera, Parc Cinema Floreasca, ColentinaPart?^1 platbandă și scuar, Aurului, Baia de Aramă, Poiana cu Aluni scuar și platbandă, Maior Coravu arcade și platbande, Matei Voievod x Mihai Bravu, Parc Motodrom, Parc Plumbuita 2 pe o suprafață totală 1,5907 ha, costurile fiind de 409.630,70 lei.


S-a executat sistem irigații în Parc Tolbuhin, scuar Horei, Moșilor x Eminescu, Calea Moșilor 215 loc joacă, Carol x Armând Călinescu (fântâna patru anotimpuri), Parc Sf. Ștefan, Parc Dabija loc joacă, Parc Izvorul Rece, Doamna Ghica x Petricani x Lacul Tei, scuar Pipera, Șoseaua Pantelimon nr. 89 bl.404-405, scuar Vatra luminoasă, scuar Vasile Cristescu, scuar Baia de Aramă, scuar Aurului, cap tramvai 21 + platbanda Colentina până la Andronache + scuar Pod Colentina x Andronache, Doamna Ghica x Colentina, platbandă Poiana cu Aluni - pe o suprafață totală de 1,5603 ha, costurile fiind de 938.902,98 lei.

S-au efectuat lucrări de montaj piese necesare pentru extinderea sistemului de irigat în Parcul Floreasca pe o suprafață totală de 0,44 ha, costuri 226.456,24 lei

Total suprafață spații verzi ameliorate prin înierbare și introducere sistem de irigații: 3,591 ha Costurile aferente trimestrului IV au fost de 1.574.990 lei

Primăria Sector 3

în trimestrul IV s-a plantat un număr de 8552 ex. arbori, arbuști, plante, trandafiri și s-au amenajat sisteme de irigații pe o lungime de 304,3 m pe o suprafață de 0,214 ha (Bd. 1 Decmbrie 1918, bl. 022 X str. Onisifor Ghibu; Bd. 1 Decmbrie 1918 - aliniament, bl. 020, MP1, N18; Bd. 1 Decmbrie 1918 X str. Liviu Rebreanu; Bd. 1 Decmbrie 1918 - aliniament - str. Codrii Neamțului, nr. 70; Bd. 1 Decmbrie 1918, bl. U1, U2, U3, U4 - aliniament X str. Liviu Rebreanu).

Total suprafață spații verzi ameliorate prin introducere sistem de irigații: 0,214 ha.

în trimestrul IV 2018 în sectorul 3 s-au plantat 8.552 exemplare arbori, arbuști, plante, trandafiri.

Primăria Sector 4

în trimestrul IV s-a plantat material dendro - floricol într-un număr de 837 exemplare (arbori, arbuști,î plante floricole perene) S-a gazonat prin însămânțare și prin montare de r       „ gazon o


suprafață de 1,813634 ha. S-a înfințat sistem aspersie pe o suprafață de 0,86^

Spații verzi nou înființate prin:

Plantare material dendro-floricol (arbori, arbuști, plante floricole perene): 20 ju^b‘ Gazonare prin însămânțare și prin montare de rulouri de gazon: 0 înființare sistem aspersie: 0,108846 ha

Total suprafață spații verzi ameliorate și nou înființate prin>rrfei; irigații: 1,9793 ha în trimestrul IV 2018 s-a plantat material dendro-floricol (arbori, arbuști,Lpîânte floricole perene) în număr de 837 buc.

Primăria Municipiului București.

ALPAB în trimestrul IV s-a plantat material floricol (producție proprie și achiziție) pe o suprafață de aprox. 2,2 ha udate sistematic și parțial manual cu cisternele ALPAB cu o valoare a achiziției de ( 283812,50 lei din bugetul ALPAB.

S-au efectuat lucrări de întreținere arbori (Aliniamente, Sala Palatului, Axa N-S, Unirii)               (

în trimestrul IV s-a efectuat toaletare arbori, puieți arbori și defrișare arbori uscați cu o valoare de 169.284,74 lei din bugetul ALPAB.

în urma comenzilor ALPAB s-au efectuat de către CMPGB S.A. lucrări de întreținere arbori în parcurile Regele Mihai I, Floreasca, Bordei, Circului, Cișmigiu, Izvor, Tineretului, Carol având o valoare de 1.215.769,8 lei suportată din bugetul ALPAB.

Total suprafață în trimestrul IV 2018 au fost amenajate 2,2 ha udate sistematic și parțial..

Cost întreținere Trim. IV : 1.668.867 leiPrin Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A în trimestrul IV s-a plantat material floricol (plante bienale și perene) în număr de 347 951 buc. și 119000 buc. plante bulboase în parcurile Regele Mihai I, Bordei, Floreasca, Cișmigiu,Circul de Stat, Izvor, Carol, Tineretului și arbuști în număr de 240 exemplare în Parcul Tineretului pe o suprafață plantată de 0,3282 ha. în parcul Circul de Stat a fost asigurată o suprafață udată lunar prin sistem de irigare de 10 ha.

S-a udat cu furtunul de la pompa de apă o suprafață de 12,7227 ha . -

Total suprafață spatii verzi ameliorată prin sistem de irigații si udare sistematică în anul 2018 -23 ha

Prin Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiilor Verzi București S.A.

în trimestrul IV s-au ameliorat spații verzi prin:

 • - plantare arbori tineri cu balot de pământ la ASSMB (283 arbori), buget = 158.480,00 lei + TVA, sursa de finanțare - beneficiar

 • - servicii de amenajare peisageră a spațiului verde din zona Ministerului de Justiție, inclusiv reparații instalații de irigat, S = 0.1136 ha, buget amenajare = 144.979,92 lei + TVA, buget irigații = 13.632,00 + TVA, sursa de finanțare = beneficiar (ALPAB)

 • - lucrări de amenajare peisagistică pentru Spitalul Colentina pe perioada 01.11.2018-31.12.2018, S = 0.617 ha (gazonare + plantare plante florale + sistem de irigații), buget = 799.001,94 lei + TVA, sursa de finanțare = beneficiar

 • - lucrări de instalalații automatizate de irigații spatii verzi din incinta Grădinii Zoologice pe perioada oct.- dec.2018, S = 6.957 ha, buget = 223.427,65 lei + TVA, sursa de finanțare = beneficiar

 • - execuție lucrări de amenajare tronsonul de Jardiniera Dâmbovița dintre Camera de Comerț și Opera Română, S = 0.495 ha, buget amenajare = 383.859,00 lei + TVA, buget irigații (reparații și punere în funcțiune) = 193.309,86 lei + TVA, surse de finanțare = beneficiar (ALPAB)

 • - servicii de curățenie exterioară, amenajare și întreținerea spațiilor verzi Arena Națională (toaletare 600 arbori și 100 arbuști + plantare 20 arbori), buget = 985.184,67 lei + TVA, sursa de finanțare -beneficiar

Total suprafață spații verzi ameliorate și nou înfințate în trimestrul IV-1,6 h Cost trimestrul IV - 2.901.874,95 lei


Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I arbori (ha)

Valoarea Indicatorului de monitorizare a pro

Valoarea Indicatorului de monitorizare a pr^i^«

Măsuri privind eficiența energetică


ONFORW CU OR1GINALU


Măsura IV.1 continuarea modernizării centrale

cu arzătoare cu emisii reduse de poluanți prin RADET și Compania Municipală Energetică București S.A. s-au demarat lucrări pentru modernizarea C.T. Bucur (sector 4) - 90%, C.T. Caporal Bălan (sector 5) - 10% și C.T. Piața Amzei.

Responsabilitatea implementării măsurii IV.1: Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov

Măsura se implementează din 2017 și în ,2018 a intrat pe deplin în vigoare prin demararea proiectelor pentru toate centrale RADET              \

V

UKAS

BO «OO1 • BO 14001       001Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2018:

CTAmzei - str Amzei, nr. 10-22. în trimestrul III s-a derulat procedură de încheiere a contractului privind execuția lucrărilor pentru modernizarea centralei termice Amzei. în urma atribuirii contractului nr. 5127/04.09.2018 Compania Municipală Energetica București SA a realizat în trimestrul IV 3,2% din lucrări.

CT Știrbei Vodă - str Știrbei Vodă. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. întrucât nu au fost identificate actele de proprietate asupra Centralei Termice s-a solicitat sprijinul PMB pentru soluționare.

CT Luterană - str Ion Câmpineanu nr. 31. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție; documentația s-a înaintat la PMB care va organiza licitația pentru achiziția proiectării și lucrărilor de execuție.

CT Rosetti - str C.A. Rosetti nr. 15. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție; documentația s-a înaintat la PMB care va organiza licitația pentru achiziția proiectării și lucrărilor de execuție.

CT 18 A - str. Ion Câmpineanu nr. 15 RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Pentru obținerea suprafeței de decomprimare, cf. Ordin nr. 89 / 2018 privind "Aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”. Pentru realizarea proiectului sunt necesare demersuri în vederea clarificării situației juridice a terenului din imediata apropriere a centralei termice.                       ,■

CT Floreasca - str. Banu Antonachi nr. 17. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție,( proiectare și lucrări de execuție și, în primul trimestru al anului 2018 a demarat procedura de achiziție care s-a anulat; în trimestrul IV s-a reluat procedura de achiziție publică.

CT Direcție - str. Cavafii Vechi nr. 15 RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție însă pentru această centrală termică nu există acte de proprietate fiind căutate soluții de obținere a actelor cadastrale.

CT Garaj - str Olimpului nr. 84 - RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Sunt necesare demersuri în vederea clarificării proprietății asupra Centralei Termice.

CT Bucur 14 - str Bucur nr. 14.

în trimestrul IV stadiul lucrărilor a fost de 95% din lucrări. Lucrările de montaj s-au finalizat. Se pregătește recepția la terminarea lucrărilor. Stadiul lucrării în anul 2018 - 95%.

CT Caporal Bălan - str Anghel Dogaru nr. 14. Lucrările sunt in curs de execuție - Stadiu de realizare 10%.                                                                            ’                        i

CT Depou Ferentari - str lacob Andrei nr. 31. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție și, în primul trimestru al anului 2018 a demarat procedura de achiziție care s-a anulat; în trimestrul IV s-au făcut demersurile pentru reluarea        urii de

achiziție publică; ofertele se vor depune în trimestrul

Costul de implementare: 23.014.524 lei

Costuri suportate în trimestrul IV : 76.707,96 lei

Sursa de finanțare: Buget local-PMB


Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.1: număr Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 11 Valoarea țnd fin^lffareaTnc


1050013, sector 5, București, Rc


UKAS^

ISO 9001 ■ ISO 14001        001


Măsura IV.2 eficientizarea consumului de energie termică prin reabilitarea rețelelor de distribuție primară și secundară a energiei termice

Responsabilitatea implementării măsurii IV.1: Instituția de interes public local în subordinea C.G.M.B. pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Măsura se implementează din anul 2018 și până în anul 2023

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor reabilita toate magistralele de distribuție primară a energiei termice (250,7 km), din care se vor reabilita: 56,19 km pentru Magistrala I Sud; 34,79 km pentru Magistrala

 • II Sud; 28,41 km pentru Magistrala III Sud; 32,25 km pentru Magistrala ll-lll Grozăvești; 21,42 km pentru Magistrala V Grozăvești; 15,69 km pentru Magistrala l-lll Vest; 61,95 km pentru Magistrala Progresu-Berceni și Magistrala Progresu-Ferentari.

Descrierea stadiului implementării măsurii in trimestrul IV 2018:

Conform programului de investiții pe termen lung pentru reabilitarea celor 250 km de traseu (împărțit în 67 de loturi) lucrările se vor face în trei faze după cum urmează:

 • - în prima etapă de modernizare a SACET București, PMB și RADET își propun reabilitarea a aproximativ 31,62 km de traseu rețele de transport apă fierbinte (7 loturi) cu fonduri proprii PMB, lucrări preconizate a fi executate în perioada 2018-2019.

 • - în etapa a doua de modernizare PMB și RADET își propun reabilitarea a aproximativ 105,969 km

de traseu rețea de transport apă fierbinte (25 loturi) în cadrulfee^a^ului Operațional Infrastructura Mare (POIM), axa prioritară 7.2 “Creșterea eficienței energe^^nisl^^ul centralizat de furnizareenergiei termice în Municipiul București". Lucrările permxj^agș^șța        Suni preconizate a fi

executate în perioada 2019-2023.                   Of                    cu ORIGINALUL

WJti Jvwoic*

 • - în etapa a treia de modernizare PMB și RADET își prnpiwtfeahifitarg81^aproximativ 11gjțj, Iu11 ihr traseu rețea de transport apă fierbinte (35 loturi). Rețelele^t^^^^^meagă a-frrgabîntate sunt Magistrala II Sud, Magistrala V Grozăvești, Magistrala II - rF^rozăi^ȘtiT^agîstrala Progresu Berceni, tronson din Magistrala II Vest, rețele amplasate în intra vi lanuWCfunicipiuttfT' București, sectoarele 1-6;

Reabilitarea rețelelor de distribuție primară a energiei terrnipe^ryMunlcîpiul București pentru perioada 2018-2023 se realizează în două faze, cu un total den 37,50 km, după cum urmează:

Faza 1 - 31,621 km traseu rețea de transport. Proiectul este implementat de Compania Municipală Energetică București în perioada 2018-2020 și vizează reabilitarea următoarelor tronsoane: Magistrala I Sud cu 5,931 km, Magistrala II Sud cu 9,265 km, Magistrala II - III Grozăvești cu 5,544 km, Magistrala Progresu Berceni cu 3,626 km, Magistrala Ferentari cu 6,305 km și Magistrala I, II,

 • III Vest cu 0.95 km. Contractul nr.5692/18.09.2018 pt. faza 1 are termen de 10 luni pt. proiectare si 14 luni pt. execuție pt. fiecare obiectiv, valoare 266.147.834,16 lei proiectare si execuție;

Faza 2 - 105,696 km traseu rețea de transport, este finanțată în cadrul POIM 2014-2020, Axa 7.2, implementat de Primăria Municipiului București. Perioada preconizată pentru derularea proiectului este 2019-2023. în cadrul acestuia se vor reabilita următoarele tronsoane din rețeaua de transport: Magistrala II Sud cu 25,53 km, Magistrala ll-lll Grozăvești cu.22,431 km, Magistrala V Grozăvești cu 21,418 km, Magistrala Progresu Berceni cu 35,77 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0,82 km. Valoarea estimativă a proiectului este de 994.349.671 + TVA

Pentru reabilitarea sistemelor de distribuție primară a energiei termice Compania Municipală Energetică București S.A. (CMEB) în baza contractului nr. 5692/18.09.2018 va executa lucrări pentru faza I (reprezentând 7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), suportate din bugetul local, cu termen de 10 luni pentru proiectare si 14 luni pentru execuție pentru fiecare obiectiv cu o valoare de 266.147.834,16 lei.

Pentru faza 2 - 105.969 km, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Magistrala I Sud

Magistrala I Sud Obiectiv 1

în trimestrul IV CMEB a demarat întocmirea proiectului tehnic și a caietului de sarcini

Obiectivul 1 este încă la faza de proiect tehnic si caiet de sarcini Lungime tronson magistrală 5,931 km

Sursa de finanțare buget local PMB

Magistrala II Sud

Magistrala II Sud : Obiectiv 2 - tronson cuprins între căminele CS1 - CS5 ( zona Bobocica) Proiect Tehnic+Caiet de Sarcini - CMEB SA,

Obiectiv 3 - tronson cuprins între căminele CM43 - CO2 Proiect tehnic si Caiet de sarcini - CMEB ȘA

în trimestrul IV a fost finalizat pentru Obiectivul 2 proiectul tehnic și caietul de sarcini

Pentru obiectivul 3 este în lucru proiectul tehnic și caietul de sarcini Lungime tronson magistrală 9,265 km

Magistrala II Sud

Iot1 -5 si 7-8 (faza 2) în trimestrul IV este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Lungime tronson magistrală 25,53 km


Magistrala III Sud                                               —

Magistrala III Sud-faza III de reabilitare în trimestrul IV RADET a finalizat tema de proiectare care s-a avizafîtwST Lungime tronson magistrală 28,41 km                         < X £cț\

Conform cu originalul

Î0-CS12___

te saTCTrTÎ


Magistrala ll-lll Grozăvești                              TAj *

Magistrala ll-lll Grozăvești: Obiectiv 4 - tronson cuprins int în trimestrul IV CMEB a demarat întocmirea proiectului tehnicȘfțreăîefului Lungime tronson magistrală 5,544 km

Magistrala ll-lll Grozăvești

Lot 1-3 și 5, 7 (faza 2) este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul ( Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Lungime tronson magistrală 22,431 km                                                     V

Magistrala V Grozăvești

Magistrala V Grozăvești lot 1-5 (faza 2) este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

In trimestrul IV RADET a finalizat tema de proiectare care s-a avizat în CTE RADET

Lungime tronson magistrală 21,42 km

Magistrala l-lll Vest

Magistrala l-lll Vest: Obiectiv 7 - tronson cuprins între căminele CD9 - CD5 -în trimestrul IV CMEB a finalizat proiectul tehnic și caietul de sarcini. Lungime tronsop rpșgiștrșță 0,95 kmor 5, București, România ZQ

o

Magistrala l-lll Vest

lot 2 (faza 2) - este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Lungime tronson magistrală 0,82 km

Magistrala Progresu-Berceni

Magistrala Progresu-Berceni :Obiectiv 5 - tronson cuprins între căminele CB4 - CO5 în trimestrul IV CMEB a demarat întocmirea proiectului tehnic și a caietului de sarcini Lungime tronson magistrală 3,626 km

Magistrala Progresu-Berceni

Lot 1-5 și 7-9 este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020    -                                 , ...... ...

Lungime tronson magistrală 35,77 km

Magistrala Progresu-Ferentari

Magistrala Progresu-Ferentari: Obiectiv 6 - tronson cuprins între căminele CF6 - C14S -în trimestrul IV CMEB a finalizat proiectul tehnic și caietul de sarcini.

Lungime tronson magistrală 6,305 km

Magistrala Progresu-Ferentari

Lot 1,3 și 4 (faza 2) - este în curs de pregătire cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.2: reabilitarea întregii rețele primare Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la dai la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la dataz^pb^îi^ Cost implementare faza 1-266.147.834,16 lei Sursa de finanțare - buget local PMB                  Ifag

Cost implementare faza 2 - 994.349.671 lei fără tva Sursa de finanțare - POIM


lortării: Imp se poate cuantifica c\

* O’

r c

Măsura V.1 Continuarea programului de reabilitare termică acrSs#fâr-^r


■ălzire re zii


'RIGINALUL


fa


Descrierea măsurii:

nerrfe, din care: 54.816 apartamente apartamente în sectorul 3; 46.464


în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 481.198 apartai

în sectorul 1; 162.174 apartamente în sectorul 2;  80.160

apartamente în sectorul 4; 94.553 apartamente în sectorul 5; 43.031 de apartamente în sectorul 6.

Măsura se implementează din 2016 și este prevăzută a intra pe deplin în vigoare în anul 2018

Responsabilitatea implementării măsurii V.1:

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Primăria Sector 4 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2018:

Primăria Sector 1 Prin programul de reabilitare termică, Etapa l-a, finalizat în 2017 s-au reabilitat 745 de blocuri însumând un număr de 54.816 apartamente cu un cost de 2.100.000.000 lei cu finanțare din BEI și buget local PS1.


termică, prevăzută a se desfășura până în anul 2020 pentru un număr total de 170 imobile (blocuri de locuințe).

în anul 2018 au fost finalizate 541 apartamente în 16 blocuri de locuințe.

Cost implementare: 18.222.283,08 lei aferent reabilitării a 705 apartamente în 19 blocuri de locuințe.

Sursă finanțare : finanțate externă BEI

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1-S1: 54.816 apartamente

Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 54.816 + 541 apartamente finalizate în 2018

Cost la data raportării: 18.222.283,08 lei

Primăria Sector 2, prin Direcția Servicii Publice, a reabilitat în perioada 2016-2018 un total de 35.609 apartamente, din care 5.471 apartamente în anul 2018, (235 apartamente în trimestrul IV 2018).

Cost implementare: lei

Sursă finanțare : buget local Primăria Sector 2

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1-S2: 105.900

Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 235 apartamente

Primăria Sector 3 derulează programe de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe, aflându-se în execuție un număr de 253 asociații de proprietari, urmând a fi demarate lucrări pentru încă alte 315 blocuri. Au fost reabilitate 2.071 apartamente în trimestrul IV, totalizând un număr de, 16.903 apartamente.                                                                            (

Cost implementare: 3.872.858,11 lei

Sursă finanțare : buget local Primăria Sector3


Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1-S3: 80

Indicatorului de monitorizare a progreselor la data

Primăria Sector 4 a reabilitat în trimestrul IV 1.420 apartamen

Cost implementare: 29.2000.000 lei

Sursă finanțare : buget local Primăria Sector4

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1 - S4 :

Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 1.420 apartamente

Municipalitatea, prin Direcția Generală Investiții, în baza Hotărârii Consiliului General nr. 128/28.03.2018 privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, derulează programul local multianual privind creșterea performanței energetice a unui număr de 43.429 apartamente din blocuri de locuințe din sectoarele 3 și 6 . Studiile de fezabilitate aferente imobilelor au fost avizate în Consiliul Tehnico-Economic al PMB. Indicatorii tehnico-economici aferenți imobilelor, au fost aprobați, de asemenea, prin hotărâre a C.G.M.B. în trimestrul III au fost finalizate documentațiile necesare demarării procedurii de achiziție publică, în vederea contractării lucrărilor de execuție și dirigenție de șantier pentru un număr de 66 imobile din sectorul 6 și transmise Direcției Generale Achiziții.

Au fost semnate contractele de mandat cu asociațiile de proprietari din imobilele din sectorul 6. Pentru blocurile din Sectorul 3, s-a dispus proiectantului să realizeze actualizarea devizului general la nivelul anului 2018, urmând ca după actualizare sa se reaprobe indicatorii tehnico - economici în C.G.M.B.

Costul de implementare. 1.000.000.000 lei

Sursa de finațare: buget localMăsura V.2 Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor încălzire instituțională Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 221 de clădiri, din care: 9 unități școlare în sectorul 1, 147 unități școlare în sectorul 2, 10 unități școlare în sectorul 3, 22 unități școlare în sectorul 4, 11 unități școlare în sectorul 5, 22 unități școlare în sectorul 6

Responsabilitatea implementării măsurii V.2:

Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Generală Investiții,

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 -Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 -Direcția Achiziții Investiții

Măsura se implementează din 2017 și este prevăzută a intra pe deplin în vigoare în 2018

PMB prin Direcția Generală Investiții derulează Programul „Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București” -102 școli. în anul 2018 în trimestrul III și trimestrul IV 90 școli au recepție finală, 3 școli au recepție la terminarea lucrărilor și sunt în garanție, urmând ca după perioada de garanție să fie efectuată recepția finală.

Situația școlilor nefinalizate se prezintă astfel:

 • - Liceul N. Stănescu, contract în derulare din anul 2018 încheiat cu Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane SA;

 • - 4 unități de învățământ (Liceul Enescu, Școala Gimnazială nr. 87, Școala Gimnazială nr. 173 și Școala Gimnazială nr. 7), nefinalizate, a căror contracte au fost reziliate și antreprenorul a înaintat acțiune în instanță - Curtea de Arbitraj CAD pentru plata unor lucrări executate dar care nu sunt conforme/executate parțial;

 • - 2 unități de învățământ (Școala Gimnazială nr. 149 și Școala Gimnazială nr. 16) nefinalizate, a căror contracte au fost reziliate, lucrările au fost finalizate în proporție de. 80%; s-a executat expertiză tehnică, urmând a se atribui contractul de lucrări în vederea finalizării acestora;

 • - Colegiul Viilor - contractul suspendat până la soluționarea litigiului pentru etajele IV și V. Menționăm că au fost executate lucrările de reabilitare până la etajul 4 inclusiv, unde se desfășoară activitatea educațională. Etajele V și VI aparțin Ministerului Educației și unei firme private care nu vor să elibereze spațiile. Pentru continuarea lucrărilor trebuie efectuată o nouă expertiză tehnică având în vedere perioada mare de timp care a trecut de la sistarea lucrărilor până în prez§

  in timpul derulăm

  0RWNAUJL • - o unitate de învățământ Școala Gimnazială nr. 47 a foz v._____

proiectului din motive juridice (hotărâre judecătorească r0Ji^tftl^Nfefețf:

Cost implementare: 381.703.000 lei

Cost implementare la data raportării: 340.662.000 lei

Primăria Sector 3 - Direcția Achiziții Investiții a reabilita trimestrul III și 8 în trimestrul IV.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.2: număr clădiri/ifistituți Valoare indicator realizată în scenariu: 221


Pentru măsurile suplimentare, cu caracter voluntar, necuantificabile anexă a Planului Integrat de Calitatea Aerului în Municipiul București 2018-2022 s-au realizat acțiuni pe următoarele domenii:

Conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității aerului, la implicațiile asupra sănătății umane - Măsura N.1

Primăria Sector 3 - Direcția Comunicare - promovarea în media prin conferințe, comunicate și declarații de presă, precum și în mediul virtual (Facebook) a acțiunilor cu privire la măsurile de salubritate (stație de sortare), de înverzire a unor areale prin plantarea de arbori la care au fost mobilizați elevi din cadrul unităților de învățământ (Școala nr. 80) și de indentificare a unor soluții optime de amenjare urbană derulate la nivel de sector în colaborare cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și cu Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”.

Informarea și avertizarea cetățenilor privind calitatea aerului - Măsura N.2

Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu a întocmit Nota Conceptuală pentru realizarea studiului de fezabilitate privind sistemul operativ informațional pentru managementul calității aerului în municipiul București, care s-a aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 875/12.12.2018. Cost de realizare studiu de fezabilitate 200.000 lei.

Creșterea capacității și eficienței autorităților în controlul măsurilor aplicate - Măsura N.4

Primăria Sectorului 3 - în perioada de raportare s-au realizat 4 planuri de măsuri, s-au aplicat un număr de 812 sancțiuni.

f

Inițierea unui studiu privind evaluarea expunerii populației la poluarea aerului cu particule în , suspensie (PMw și PM2.5) și a impactului asupra sănătății populației din Municipiul București - ’ Măsura N. 5

Institutul Național de Sănătate Publică a raportat că studiul referitor la relația dintre poluarea aerului cu pulberi în suspensie și impactul asupra sănătății populației este în curs de finalizare.

Extinderea regimului obligatoriu de plată a parcărilor la nivelul întregului teritoriu al Municipiului București coroborat cu aplicarea unor sancțiuni complementare pentru staționarea neregulamentară (similar zonei centrale) - Măsura N.6

Prin H.C.G.M.B. nr. 322/14.06.2018 s-au aprobat tarifele de exploatare a parcajelor apaținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București, ca măsură necesară reducerii traficului auto urban prin introducerea regimului de plată a parcărilor de utilitate publică generală.

în cadrul acestei măsuri Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul zonelor cu parcare interzisă. Au fost încheiate 1.347 procese verbale de inspecție, 1.347 procese verbale de constatare și sancționare în valoare de 295.720 lei și 571 avertismente pentru parcare în zone nepermise.                         f

Total procese verbale încheiate: 1347                                                    '

Valoare procese verbale de constatare și sancționare: 295.720 lei                        ( >

Realizarea de parcări subterane cu număr suficient de locuri pentru noile clădiri rezidențiale sau de birouri - Măsura N.7


Primăria Municipiului București prin Direcția Generală

Teritoriului în trimestrul IV 2018 prin Autorizațiile de co de 157 locuri de parcare pentru clădiri rezidențiale și Primăria Sector 5 - prin Direcția Urbanism și Autorizațiile de construire un număr de 87 locuri de Nr. locuri noi de parcare: 244

Dezvoltarea zonelor pietonale - Măsura N.9

Primăria Municipiului București prin Direcția Gen

PIDU-Zona Centrală a Municipiului București pentru implementare de măsuri de prioritizare a circulației, pietonilor în zona centrală, prin lărgirea trotuarelor și propuneri de amenajare a ......4 âX


iarea un număr


a asigurat prin


y^CONFORM CU ORIGINALUL$

UKA^S

SO 9001 • BO 1*»1       001


,               spațiilor publice pietonale prin care sunt prevăzute a se realiza 24,44 ha zone pietonale. în

cadrul proiectului s-au obținut avizele solicitate prin certificatul de urbanism, necesare obținerii autorizației de construire. Nu au fost încă eliberate toate avizele solicitate.

Primăria Sector 3 - în anul 2018 s-au recepționat lucrări de montaj pavele pentru lărgirea trotoarelor pe o suprafață de 2,503 ha.

.Total suprafață pietonală desemnată: 2,503 ha

Modernizare parc auto persoane juridice și instituții - Măsura N.10

Primăria Municipiului București prin Direcția Administrativă, a prevăzut în Planul Anual de Achiziții Publice modernizarea parcului auto, care în prezent este format din 70 autoturisme cu norme de poluare respectiv 4 autoturisme Euro 3, 28 autoturisme Euro 4, 16 autoturisme Euro 5, 22 autoturisme Euro 6, prin achiziționarea a 23 autoturisme hibride, procedura de achiziție fiind demarată în luna noiembrie 2018. Pentru modernizarea parcului a fost demarată procedura de achiziție pentru 23 autoturisme hibride.

Costul estimat pentru achiziționarea celor 23 autoturisme hibride este de 1.915.400 lei cu TVA inclus.

Stimularea achiziționării mașinilor hibrid sau electrice - Măsura N.11

La nivelul Primăriei Municipiului București prin H.C.G.M.B. nr. 140/26.05.2016 a fost aprobată Amenajarea de parcări gratuite în toate zonele orașului pentru mașinile hibrid sau electrice conform căreia mașinile hibrid și cele electrice pot utiliza gratuit parcările publice de utilitate generală, fără ca locul să fie rezervat și pentru Stimularea dezvoltării unei rețele cât mai acoperitoare pentru încărcare baterii a fost aprobată în ședința Consiliului General al Municipiului București din 22.11.2018 prin H.C.G.M.B. nr. 804 privind încurajarea amplasării stațiilor de încărcare cu energie electrică prin scutirea de la plata taxei de ocupare a domeniului public.

Inventarierea și reducerea suprafețelor de terenuri supuse eroziunii eoliene - Măsura N. 14

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul întreținerii corespunzătoare a terenurilor deținute în proprietate sau în administrare și a întocmit 21 procese verbale de inspecție și 21 procese verbale de constatare și sancționare în valoare de 53.100 lei pentru persoanele fizice/juridice. -   - -

La nivelul Primăriei Sector 2, în baza Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017, respectiv nr. 118/2017, se asigură Controlul întreținerii corespunzătoare a terenurilor deținute în proprietate sau în administrare și aplicarea de sancțiuni pentru persoanele fizice/ juridice prin supraimpozitarea terenurilor/curților pentru terenurile neîngrijite; s-a realizat 1 acțiune de supraimpozitare/săptămână.

La nivelul Primăriei Sector 5 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 - în trimestrul IV s-au inventariat 12 terenuri degradate și s-au întocmit 2 procese verbale de

contravenție.

Total procese verbale de constatare și sancționare: 2 Valoare procese verbale de constatare și sancționj. Număr terenuri inventariate: 12Reducerea consumului de combustibili solizi și lichizi - M

Primăria Municipiului București prin Direcția^^iji^ți P

vederea implementării obiectivului de investiții ”lnsta e tratare termică și valorificare energetică a deșeurilor municipale din Municipiul București, în vederea tratării și valorificării deșeurilor și producerea de energie termică și electrică.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov - prin H.C.G.M.B. nr. 726/18.10.2018 au fost instituite Zonele Unitare de încălzire la nivelul Municipiului București.Salubrizarea urbană - Gestionarea salubrizării șantierelor - Măsura N.18                       <   •

La nivelul Primăriei Sector 2 s-au aplicat 18 amenzi în valoare de 44.000 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3 prin Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția ■ Generală de Poliție Locală Sector 3 în vederea salubrizării spațiilor/zonelor extinse adiacente șantierelor a fost verificat un număr de 115 locații, aplicându-se un număr de 114 sancțiuni în valoare de 64.200 lei.

La nivelul Primăriei Sector 5 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 a fost salubrizată o suprafață de 0,8 ha șantiere de construcții.

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a realizat verificarea stării de salubrizare a spațiilor/zonelor extinse și igienizarea străzilor adiacente șantierelor după episoade de vânt, ploi sau topirea zăpezii și a întocmit 25 procese verbale de inspecție, respectiv 25 procese verbale de constatare si sancționare în valoare de 59.500 lei.’

Eliminarea deșeurilor stradale provenite din dejecții animale - Măsura N.19

La nivelul Primăriei Sector 2 a fost realizată 1 acțiune/săptămână.

La nivelul Primăriei Sector 3 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 au fost aplicate 65 sancțiuni.

La nivelul Primăriei Sector 5 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 au fost întocmite 1.100 procese verbale de contravenție în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010.

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a verificat respectarea obligației proprietarilor de animale de companie de a evacua dejecțiile fiziologice ale animalelor care le aparțin, de pe domeniul public conform art. 34 din = H.C.G.M.B. nr. 120/2010 și a întocmit 2 procese verbale de inspecție, respectiv 2 procese verbale de constatare și sancționare în valoare de 1.000 lei.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 1.167

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată. 1.000 iei

Interzicerea arderii deșeurilor vegetale și a celor menajere în curțile proprii/terenuri private - Măsura N.20

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Poliția Locală Sector 2 - Direcția Control, Direcția Ordine Publică Circulație Rutieră-și Pază Obiective s-a implementat măsura și a fost aplicată 1 sancțiune în valoare de 500 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 - au fost aplicate 67 sancțiuni, din care 5 avertismente, cu o valoare totală de 14.000 lei.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 68

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 14.500 lei

Elaborare ghid de bune practici pentru managementul calității aerului în perimetrele șantierelor de construcții - Măsura N.21

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a verificat 1 respectarea prevederilor privind obligația executantului lucrărilor de construcții de a , comunica data începerii lucrărilor de construire pe site-ul șantierelor de construcții în -secțiunea specială dedicată autorităților cu atribuții de control și inspecție și a întocmit 550 procese verbale de inspecție.

Elaborarea unui plan de gestionare a calității aerului la nivelul fiecărui șantier ce urmează a fi deschis, având la bază ghidul de bune practici - Măsura N.22
> Elaborarea planurilor pentru activitatea de control a șantierelor de construcții - Măsura N.23

La nivelul Primăriei Sector 3 prin Direcția Generală de Politie Locală Sector 3 au fost verificate 62 de Autorizații de construire, au fost efectuate 1.099 deplasări în teren controale planificate 104 și s-au aplicat 49 amenzi cu o valoare de 173.000 lei.

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a efectuat în anul 2018 verificări la organizările de șantier amplasate pe domeniul public/privat al Municipiului București și a încheiat 602 procese verbale de inspecție, 76 procese verbale de constatare și sancționare în valoare de 197.500 lei.

Grad ridicat de ocupare a autoturismelor - Măsura N.29

La nivelul Primăriei Municipiului București ca măsură de descongestionare a traficului a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 790/22.11.2018, programul Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din Municipiul București prin:

 • - decontarea combustibilului în valoare de 500 lei /lună în vederea încurajării unor asocieri voluntare prin care un grup de utilizatori din regiunea de dezvoltare București-llfov folosesc în comun autoturismul proprietate personală în vederea efectuării deplasărilor regulate a persoanelor care au aceeași direcție de deplasare cu destinația Municipiul București,

 • - decontarea combustibilului în valoare de până la 500 lei/lunar în vederea încurajării unor asocieri voluntare prin care părinții elevilor unităților de învățământ primar și secundar de pe teritoriul Municipiului București care au domiciliul în Regiunea de dezvoltare București-llfov pot folosi în comun autoturismul proprietate personală în vederea transportului copiilor

 • - înființarea unui sistem municipal de car-sharing dotat cu autoturisme ecologice-electrice sau hibrid și a unui sistem municipal de bike-sharing dotat cu biciclete electrice,

 • - înființarea unui serviciu municipal de transport dotat cu microbuze școlare care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar pe teritoriul Municipiului București.

Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. - sistemul municipal de carsharing cu automobile electrice - program aflat in faza de începere; s-a inceput elaborarea documentației necesare demarării achiziției flotei de autoturisme. Se _ definitivează documentația pentru realizarea studiilor de oportunitate si/sau fezabilitate.

La nivelul Primăriei Sector 3 au fost distribuiți fluturași cu recomandarea de a încerca pe cât posibil, ca pe rutele zilnice folosite pentru deplasarea la activitățile cotidiene, folosirea tuturor locurilor disponibile din autovehiculul cu care efectuează deplasarea.

Obligarea proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietăților lor și emiterea de amenzi în cazul nerespectării - Măsura N.30

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a verificat respectarea obligației proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietății și a întocmit 129 procese verbale de inspecție, respectiv 66 procese verbale de constatare si sancționare în valoare de 91.500 lei.

’ ’

ta deLa nivelul Primăriei Sector 2 prin Poliția Locală Sector 2 începi 01.07.2018, au fost aplicate 430 sancțiuni cu o valoare de 134.432 lei.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 496

Valoare procese verbale de constatare și sancționare ra

Coordonator Comisie Tehnică Șef Serviciu

Monitorizarea Calității Mediului Ioana Suteuiu-

întocmit,

Ioana Șuteu dy

Marina Stâncii/

Andrei Bemhard-Lorinczi

Ionica Brăulete -V


Ionica Brăulete


...IMA

V

UXAS

SOSOOI-B014001      OO1Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Dp

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro                                                  *