Hotărârea nr. 103/2019

HOTARAREnr. 103 din 2019-02-26 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "SOLSPITHALS- ENERGIA SOLARA PENTRU SPITALE"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generală Investiții nr. 363/25.02.2019 și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 6249/25.02.2019;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 8/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 138/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 3 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și > completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

»

Art.1 Se aprobă proiectul „SOLSPITHALS - Energia solară pentru spitale.”

Art.2 Se aprobă bugetul proiectului „SOLSPITHALS - Energia solară pentru spitale”, aferent promotorului de proiect, respectiv 5.512.286,06 lei, reprezentând totalul cheltuielilor eligibile ale acestuia.

Art.3 Se aprobă rata de cofinanțare, reprezentând contribuția proprie a promotorului de proiect - Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București, respectiv 826.842,91 lei, calculată prin aplicarea procentului de 15% la totalul eligibil de 5.512.286,06 lei

Art.4 Se aprobă parteneriatul proiectului „SOLSPITHALS - Energia solară pentru spitale”, format din Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDI^IȚ/
București, 26.02.2019

Nr. 103

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro