Hotărârea nr. 102/2019

HOTARAREnr. 102 din 2019-02-26 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOAMNEI IRINA LOGHIN


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al IRINA LOGHIN

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 969/20.02.2019;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 5/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 110/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 213/19.04.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București doamnei Irina Loghin în semn de apreciere a întregii activități, a talentului interpretativ recunoscut pe plan intern și internațional.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETAR GE

.MUNICIPIULUI BU Anca Daniela Raic                       GeorgianaIgzțr

SECRETAR GENERAL

JNICIPIULUI.BU0UREȘTIBucurești, 26.02.2019

Nr. 102


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro