Hotărârea nr. 100/2019

HOTARAREnr. 100 din 2019-02-26 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC A SOCLULUI SITUAT IN INSULA TRANDAFIRILOR - PARCUL REGELE MIHAI I


HOTĂRÂ

privind trecerea în administrarea Administrației Mc mentelor ș ______

soclului situat în Insula Trandafirilor - Parcul Regele MIHAlT '

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2532/18.02.2019 și’al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 901/15.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 39/2019, raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 2/2019, raportul Comisiei cultură și culte nr. 4/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 108/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

  • -  Adresa nr. 9490/27.12.2018 emisă de Administrația Monumentelor și Patrimoniul Turistic;

  • -  Adresa nr. 758/04.02.2019 emisă de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București; în conformitate cu prevederile :

  • -  Anexei 1 Capitolul III pct.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 210/2006 a monumentelor de for public, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1)

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniul Turistic, serviciu public de interes local, a soclului situat în Parcul Regele MIHAI I - Insula Trandafirilor, aflat în domeniul public al Municipiului București și identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amplasării unei lucrări de artă plastică/artă monumentală având caracter decorativ/comemorativ.

Art.2 După amplasarea lucrării, Administrația Monumentelor și Patrimoniul Turistic va inventaria bunul conform anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, care se va modifica în mod corespunzător.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Monumentelor și Patrimoniul Turistic și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 OO; www.pmb.ro

IXMEXA USoclu - Parc Regele Mihai I (Herăstrău)


' V\V?<X


muzeul satului


d^ecția C


cultură