Hotărârea nr. 1/2019

HOTARAREnr. 1 din 2019-01-31 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.138/30.06.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA- DOMNESTI" IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC

CONSILIUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București

nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești” în vederea continuării lucrărilor de interes public

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 1074/23.01.2019 și al Direcției Generale Infrastructură;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 1/30.01.2019, raportul Comisiei patrimoniu nr. 1/31.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 1/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Avizul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, emis în baza prevederilor art. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013 (Anexa nr. 1 - plan coridor, expropriere);

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (6A5), art. 32 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere peijtru imobilele* proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești” în vederea continuării lucrărilor de interes public local;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 603/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal Tramvai 41”;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2 Y fit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și pct. 14, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001/privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; p p-


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


138/30.06.2015 se modifică conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lll Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 se modifică conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV Art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești”, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate conform raportului de evaluare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici. Este supusă procedurii de expropriere suprafața de proprietate private afectată de lucrarea de utilitate publică”, conform anexei prevăzute la art. II.

Art.V Sumele prevăzute la art. IV al prezentei hotărâri se virează în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile pentru lucrarea de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești” în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.VI Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.VII Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 rămân neschimbate.

Art.VI11 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lX Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Anca Daniela Raiciu


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 31.01.2019

Nr. 1

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro