Hotărârea nr. 95/2018

HOTARAREnr. 95 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 2786/06.12.2017 și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 3033/06.12.2017;’

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 12/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 92/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice(A.\ .R.S.P.) în domeniui serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București si încheierea actului adițional nr. 2 la statutul A.M.R.S.P. cu modificările si

I    ’    I

completările ulterioare

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniulu public și privat al Municipiului București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din p^zențp=hptărâre.


B-dul Regina ESsabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, Bl Tel. 021.205.55.00 http:www.pmb.ro


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului Bițpurești din data de 22.02.2018.

-"A.:


REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

DEFINIȚII

Art.l.

(1)    Prezentul Regulament stabilește condițiile de organizare, utilizare și exploatare a spațiilor

destinate parcării vehiculelor de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București.    - -

(2)    Prezentul Regulament se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește organizarea, construcția, utilizarea și exploatarea spațiilor similare de parcare amplasate subteran sau suprateran.

(3)    Spațiile destinate parcării vehiculelor de pe terenurile aparținând persoanelor private nu sunt reglementate de prezentul Regulament.

(4)    în realizarea prezentului Regulament a fost avut în vedere obiectivul general al Municipiului București de a asigura, între altele, fluidizarea traficului, utilizarea în mod neîngrădit a trotuarelor de către pietoni și protecția spațiilor verzi. în vederea atingerii obiectivului menționat, Municipiul București intenționează să realizeze, în mod direct sau prin parteneriat public-privat și public-public, în temeiul unor contracte de concesiune sau a altor tipuri de contracte reglementate de dispozițiile legale, spații de parcare subterane sau supraterane și să încurajeze parcarea vehiculelor în acestea.

(5)    La elaborarea prezentului Regulament s-â ținut cont de strategia de parcare aprobată prin HCGMB nr. 124/2008.


Art. 2

în sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următc

a)    autoritatea administrației publice locale - Consiliul General al Municipiul Primăria Municipiului București - PMB;

b)    autoritate de reglementare locală - Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP, în calitate de autoritate de reglementare tehnică;

c)    autoritate de autorizare - Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor de Comunicații (ANCOM);

d)    acostament - fâșia laterală cuprinsă între limita părții carosabile și marginea platformei drumului;

e)    autovehicul - orice vehicul care se deplasează cu mijloace proprii de propulsie mecanice, care circulă frecvent pe drumurile publice și care servește la transportul de persoane sau bunuri ori la efectuarea unor lucrări. Tramvaiele nu sunt considerate autovehicule;

f)    autovehicul oprit - autovehicul imobilizat pentru timp de maxim 5 minute, cât este necesar pentru luarea sau lăsarea de persoane, încărcarea sau descărcarea de bunuri, timp în care conducătorul rămâne în autovehicul sau în apropierea acestuia, pentru a putea la nevoie să-l deplaseze;

g)    autovehicul staționat - autovehicul imobilizat pe drum pentru un motiv, altul decât acela de a evita un conflict cu un participant la trafic sau cu un obstacol, ori pentru a se supune regulilor de circulație, iar imobilizarea nu se limitează la luarea sau lăsarea de persoane sau bunuri;


h)    autovehicul parcat - autovehicupd^t/5t^ți^îîa.ț într-un loc special rezervat acestui scop

amenajat ca atare;    __\


;orie, fără plăcuță de înmatriculare sa al statului ori al unităților ad: oscut;j)    activitate de transport în regim de taxi - activitate de preluare, transport și clienților, bagajelor acestora și eliberarea de acte doveditoare ale transportuk

k)    bandă de circulație - subdiviziunea longitudinală a părții carosabile, maferial rutiere sau alte mijloace, dacă are o lățime corespunzătoare pentru circulația într-uj vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roți;

l)    bon cu valoare fixă - formular cu regim special de înseriere și numerotare pr^ la OMFP nr. 743/2004 privind aplicarea H.G. nr. 831/1997 și pentru aprobarea unui formuIâT specific cu regim special privind activitatea financiară și contabilă, OMFP nr. 2226/2006 privind

utilizarea unor formulare financiar contabile, actualizat, tipărit pe o singură față în carnete a câte 100 de file, care servește ca document pentru încasarea sumei de la client și ca document pentru înregistrarea în contabilitate a volumului serviciilor prestate;

m)    cârdul de parcare - este un instrument de plată pe suport de plastic cu cip electronic integrat;

n)    certificatul de urbanism - actul de informare prin care autoritățile locale, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării și stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, precum și lista cuprinzând avizele și acordurile legale, necesare în vederea autorizării;

o)    domeniu public - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

' p) domeniu privat - totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la punctul (1) intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege;

q)    drum public - orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripții vizibile;

r)    exploatarea parcajelor - efectuarea unor-’operațiuni ce vor duce la obținerea unor venituri din perceperea unui tarif/taxa pentru folosirea pe o anumită perioadă de timp (oră, lună, an), a unui spațiu special destinat parcării vehiculelor, ținând cont de reglementările legale în vigoare;

s)    formulare cu regim special - documente legale ale căror tipărire, înseriere și numerotare se realizează în condițiile actelor normative în vigoare;

ș) funcție - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de autoritatea sau instituția publică, în temeiul legii, în fișa postului;

t)    instituție - organ sau unitate (de stat) care îndeplinește anumite funcții (administrative, economice, politice, cultural-educative etc.) sau cuprinde un anumit domeniu de activitate.

ț) instituții publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora. Instituțiile publice reprezintă ansamblul structurilor organizate, create în societate pentru gestionarea afacerilor publice și au următoarele funcțiuni: pregătirea și adoptarea de acte normative; punerea în executare a legilor; supravegherea punerii în executare a hotărârilor luate la nivel politic.

u)    intersecție - orice încrucișare, joncțiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spațiile formate de acestea;

v)    interes public - acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte;

w)    loc de parcare - loc amenajat îir;pa®5^ț:awto stabilite prin Hotărârea Consiliul Local sau

dispoziția primarului, semnalizat offcjtenouri iiîdj^ătoare sau marcaje rutiere, delimitat potrivit normelor tehnice și destinat staționafîl ’    ‘

rijldte auto;

\are Ju unități hoteliere - locuri de parcare aflate „sau unități hoteliere, care pot fi atribuite


x) locuri de parcare rezervate pe» la o distanță mai mică de 30 m tu? scfolosință contra cost pe durata programului de parcare publicL] un număr de max. 5 locuri de parcare, cu excepția unităților hoteliere peni folosință un număr de locuri de parcare reprezentând 20% din numărul cai

y)    locuri de parcare rezervate pentru persoane cu handicap - locuri amenajate semnalizate cu panouri indicatoare pentru persoane cu handicap inscr; internațional pentru persoane cu handicap;

z)    loc aflat în apropierea parcajelor - loc aflat la mai puțin de 30 de nesemnalizat prin indicatoare sau marcaje rutiere pentru parcare;aa) marcaj rutier - modalitate de delimitare a terenului destinat parcajelor și locurilor conform normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare;

bb) organizarea parcajului - efectuarea de lucrări de amenajare a acestuia, astfel încât parcajul să poată fi pus la dispoziția utilizatorilor;

cc) oprire - imobilizarea voluntară pe drum a unui vehicul pentru o durată de cel mult 5 minute, conducătorul vehiculului rămânând în vehicul sau în apropierea acestuia pentru a putea la nevoie să-l deplaseze. Peste această durată se consideră staționare voluntară;

dd) panouri de semnalizare - panouri utilizate pentru direcționarea circulației către locurile de parcare;......

ee) panouri de afișaj - panouri informative cuprinzând toate elementele de identificare și de utilizare a parcajelor;

ff) parcaj - spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare sau

marcaje, care îl delimitează de zona destinată circulației vehiculelor sau de alte zone;

gg) parcaje publice de reședință - sunt cele aferente imobilelor cu destinația de locuință și care pot

fi atribuite spre folosință utilizatorilor persoane fizice care locuiesc în acestea. Acestea pot fi utilizate

gratuit, pentru vehiculele special destinate transportului persoanelor cu handicap locomotor sau

publice;

hh) parcaje publice utilizate de instituții publice - sunt cele aferente imobilelor în care își desfășoară activitatea utilizatorii instituțiilor publice și care pot fi atribuite gratuit spre utilizarea exclusivă a acestora;

ii) parcajele publice de utilitate generală - sunt situate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București și care pot fi utilizate de orice persoană interesată. Acestea pot fi utilizate gratuit,, pentru vehiculele special destinate transportului persoanelor cu handicap locomotor sau publice, în cazul solicitanților persoane juridice sau solicitanților persoane fizice care nu sunt persoane cu handicap locomotor.

jj) parcarea prin rotație pe stradă - este parcarea permisă oricui în schimbul unui tarif și introducerea unor limite privind durata parcării adaptate la fiecare zonă.

kk) parcaje subterane - construcție cu unul sau mai multe niveluri, dispusă sub nivelul terenului înconjurător și destinată parcării autoturismelor și remorcilor acestora.

11) parcaje în stradă - spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizate prin indicatoare sau marcaje care delimitează zona destinată circulației vehiculelor sau de alte zone situate pe spațiile din localitățile urbane, indiferent de categoria lor.

mm) parcaje în afara străzii - spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizate prin indicatoare sau marcaje amenajate în afara drumurilor publice din interiorul localității indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță etc.

nn) parcaje publice - parcaje amenajate pe domeniul public sau privat al municipiului București, destinate staționării pe timp limitat a autovehiculelor pentru care ocupanții au obligația achitării unui tarif de parcare, stabilită prin Hotărârea Consiliului General;

oo) parcare de domiciliu - parcare amenajată în condițiile stipulate în H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, aflată la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor, cu excepția parcărilor amenajate ca parcări publice și cu excepția parcărilor de pi căile de circulație semnalizate corespunzi

{ung cu autoturismul într-un interchan transportul public;


pp) parcaje “Park&Ride”- facilități parchează aici cu sau fără tarife și îș qq) parcometru - aparat de taxare se încasează anticipat tarifele di

staționare a mijloacelor auto pe locurile de parcare;

rr) parte carosabilă - porțiunea din platforma drumului destinat circulației vehicule poate cuprinde mai multe părți carosabile complet separate una de cealaltă despărțitoare sau prin diferență de nivel;

ss) riveran - persoană fizică care are domiciliul pe strada unde este amenajată parcai străzile alăturate și are drept de utilizare, nu de un loc rezervat, plătind un tarif preferențial; șș) sistem de administrare a parcajelor publice - modalitate de exploatare a parcărilor publice stabilirea unor reguli generale de administrare, referitoare la control, tarife, ore de funcționare etc;-

tt) trotuar - spațiul din partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferență sau fără diferență de nivel, destinat circulației pietonilor;

țț) utilizatori - persoane fizice sau juridice care utilizează parcajele publice și care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv de serviciile de parcaje, în condițiile legii; uu) utilizarea parcajului - folosirea de către utilizatori a unui parcaj în scopul parcării vehiculelor; vv) zone de parcaje publice - categorie de parcaje caracterizată prin sistem de administrare și destinație comune.

ww) zone de parcaje Park&Ride (parchează și călătorește) - parcaje care permit posesorului de vehicul sa îl parcheze într-un loc special amenajat și sigur și să își continue călătoria spre centrul orașului cu mijloace de transport public sau cu alte mijloace nemotorizate

xx) zone pentru motociclete/biciclete - zone special amenajate pentru parcarea motocicletelor / bicicletelor.

CAPITOLUL HI

ORGANIZAREA ȘI GESTIUNEA

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SECȚIUNEA 1

Organizarea serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București

Art. 3

Serviciul public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București este un serviciu de interes public care presupune administrarea unor bunuri din patrimoniul public și privat local.

Art. 4

înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie obligația exclusivă a autorităților administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestora intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă ale acestor autorități.

Art. 5

Activitățile specifice serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București vor asigura:

a)    satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publice ale comunității locale;

b)    continuitatea serviciului;

c)    ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

d)    dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale;

e)    protecția și conservarea mediului natura)


f)    menținerea condițiilor sanitare în con;

g)    accesul liber la informațiile referita

h)    facilitarea accesului persoanelor ci) tarifarea echitabilă a serviciilor prestate către utilizatori, fără a se oferi vrei facilități, cu excepția persoanelor cu dizabilități.

Art. 6

Activitățile serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domenii municipiului București se organizează și se desfășoară în baza unu/ caie/ regulamentului de serviciu prin care se stabilesc nivelurile de calitate și condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul deUarifare,4acturare și încasă

contravalorii serviciilor prestate, respectând prevederile legale în vigoare.

Art. 7

Serviciul public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București trebuie să îndeplinească la nivelul beneficiarilor indicatorii de performanță aprobați de autoritatea administrației publice locale,'stabiliți în prezentul regulament.

SECȚIUNEA2

Gestiunea serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau' privat al municipiului București

Art. 8

Gestiunea serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București se organizează după criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciul fiimizat/prestat și ținându-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale Municipiului București, de starea infrastructurii edilitar-urbane a municipiului, de posibilitățile de dezvoltare.

Art. 9

(1)    Modalitatea de gestionare a serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București va fi stabilită prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

(2)    Forma de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București face obiectul Studiului de Oportunitate elaborat și aprobat de către autoritatea administrației publice locale.

(3)    Studiul de Oportunitate va cuprinde următoarele elemente:

a)    descrierea activităților specifice serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București;

b)    motivele economice și financiare, sociale și de mediu care justifică realizarea serviciului;

c)    investiții pentru modernizare sau extinderea spațiilor pentru parcaje;

d)    procedura de delegare a serviciilor;

e)    durata estimată a contractului.

Art. 10

(1)    Gestiunea serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București se poate organiza în următoarele modalități:

a)    gestiune directă;

b)    gestiune indirectă sau gestiune delegată.

(2)    în cazul gestiunii directe, autoritatea administrației publice locale își asumă nemijlocit toate

sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea parcajelor publice din Bucuresț^^N/^K    /?

(3)    Gestiunea directă se realizează prirv^omrartimeiite'^gfecializate, organizate, în cadrul aparatulin Lz

propriu al Consiliului General al Mmmipml«r^cî>reștiVri prin Servicii publice organizate un subordinea acestuia.    Z    \    11    1/ \

(4)    Gestiunea directă se poate realiza și prin intermediul unuia sau mai multor servicii publice specializate și autorizate conform legii, având personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

(5)    în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot

apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea bunurilor publice sau private ale municipalității necesare-realizării-serviciilor.-

(6)    Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

a)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile administrației publice locale;

b)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital privat, intern sau extern;

c)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt, public și privat.

(7)    Operatorii prin intermediul cărora se desfășoară gestiunea delegată a serviciului de administrare a parcajelor și a bunurilor publice și private aferente acestora vor fi operatori atestați legal.

(8)    Delegarea gestiunii serviciilor de administrare a patrimoniului public și privat de interes local pentru parcajele din Municipiul București se face.-prin atribuirea contractelor de delegare către operatori.


(9)    în funcție de regimul juridic hotărât de autoritățije_administrației-p.ublice_locale, fo <fle de delegare a gestiunii pot fi:

a)    contract de management;

b)    contract de concesiune;

c)    contract de închiriere;

d)    contract de locație de gestiune;

e)    contract de parteneriat public-privat și public-public.

(10)    Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit obligatoriu de următoarelș

a)    caietul de sarcini;

b)    regulamentul de serviciu;

c)    inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciului;

d)    procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare .realizării serviciului delegat :

(11)    Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat va cuprinde în mod obligatoriu:

a)    denumirea părților contractante;

b)    obiectul contractului;

c)    durata contractului;

d)    drepturile și obligațiile părților;

e)    programul lucrărilor de investiții (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective noi) și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reabilitări, renovări;


CAPITOLUL IV

REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 12

(1) Serviciul public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București va cuprinde următoarele activități:

a)    activitatea de administrare a parcajelor publice (amenajare^dotare^ construcție-,-exploatare);-

b)    activitatea de ridicare și de blocare a autovehiculelor oprite/staționate/parcate neregulamentar în Municipiul București;

c)    activitatea de constatare și sancționare a contravențiilor;

d)    activitatea de gestionare a formularelor cu regim special și a altor bunuri utilizate de operatorul serviciului;

e)    activitatea de urmărire a contractelor pentru folosința locurilor de parcare rezervate;

f)    activitatea de gestionare și întreținere a dotărilor parcajelor publice și a parcului auto pentru ridicări și blocări;

g)    activitatea de încasare a tarifelor pentru utilizarea parcajelor;

h)    va urmări permanent prin personalul propriu, modul în care sunt ocupate spațiile de parcare, indiferent de forma de plată, precum și a spațiilor destinat^’parcării~autcFvehiculelor-aparți[ Poliției, Pompieri, Salvare.


SECȚIUNEA 1 Bunuri

Art. 13

Operatorul serviciului de administrare a parcajelor aparținând domeniului tfublic/ sau municipiului București primește în administrare spațiile cu destinația locuri depdrcare de\ Municipiului București, ca bunuri publice aferente serviciului inclusiv a instalațiilor, indicatoare dotările aferente, a căror lista se regăsește în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

Art. 14'

(1)    Patrimoniul aferent serviciului de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București este format din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică, precum și a bunurilor preluate de operator în urma încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului.

(2)    Dreptul de administrare al operatorului asupra unor bunuri proprietate publică, se va face cu respectarea prevederilor art. 135 din Constituție, art. 12 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001.

(3)    în contractul de gestiune a serviciului încheiat între autoritatea publică locală și Operator, vor fi incluse clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestuia.

(4)    Reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul administrat de Operator se va face cu respectarea Ordinului MF nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

(5)    Inventarul spațiilor cu destinație parcaje se actualizează ori de câte ori intervin modificări în structura, numărul și amplasarea locurilor de parcare din Municipiul București.

(6)    Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se va face cu respectarea Ordinului MF nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normei Metodologice de organizare și efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriiloi/și capitalurilor proprii.
SECȚIUNEA 2

Activitățile de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București

Art. 15

Organizarea parcajelor

(1) Parcajul reprezintă acel spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare și marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului.


(2)    Parcajele organizate și amenajate pe terenurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București sunt parcaje publice.

(3)    Parcajele publice se împart în următoarele categorii:

a)    parcaje publice de reședință;

b)    parcaje publice utilizate în instituții publice;


c)    parcaje publice de utilitate generală.

(4)    Din punct de vedere al amplasamentului tipurile de parcaje organizateiîrt sunt:

a)    parcaje pe stradă;

b)    parcaje în afara străzii.

(5)    Din punct de vedere al soluției constructive se pot organiza următoarele i

a)    de suprafață la nivelul solului;

b)    subterane cu unul sau mai multe nivele;

c)    supraterane cu unul sau mai multe nivele.

(6)    Tipul și categoria parcajelor publice organizate pe terenurile publice și private ale municipalității

se propune de către operatorul serviciului public, și se supune aprobării Consiliului General al Municipiului București, cu avizul tehnic al Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București.

(7)    Pe măsura avizării, parcajele publice se înregistrează cu toate datele de identificare în Registrul Parcajelor publice aflat la autoritatea administrației publice locale.

(8)    Organizarea parcajelor se face cu acordul operatorului serviciului public și cu avizul tehnic al Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București, care va fi eliberat și în cazul construcțiilor noi autorizate provizorii sau definitive ori pentru desfășurarea unor activități economice și sociale pentru care se vor asigura spații de parcare precum și în cazurile în care construcțiile existente își schimbă destinația sau profilul de activitate. Realizarea în zona parcajelor a oricăror construcții, instalații, evenimente, mitinguri, concerte, spectacole, maratoane, crosuri etc., în orice scop, se va face cu acordul prealabil al Operatorului serviciului public și numai cu avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București.

(9)    Parcajele publice sunt delimitate prin indicatoare corespunzătoare și marcaje orizontale care pot fi perpendiculare, oblice sau paralele cu marginea părții carosabile.

(10)    Locurile unde se permite parcarea pe trotuar vor fi semnalizate prin indicatoare și marcaje corespunzătoare cu respectarea prevederilor H.G. nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a O.U. G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

(11)    Parcajele publice trebuie semnalizate corespunzător prin mijloace de semnalizare care se realizează și se instalează, astfel încât, să fie observate cu ușurință de la o distanță adecvată de cei cărora li se adresează și trebuie să fie în deplină concordanță între ele, precum și într-o stare tehnică de funcționare corespunzătoare.

(12)    Mijloacele de semnalizare a parcajelor precum și alte dispozitive speciale de acest fel se asigură, se instalează și se întrețin prin grija Operatorului care administrează aceste parcaje.

(13)    Delimitarea și semnalizarea parcajelor se poate realiza prin indicatoare de circulație specifice folosind:


a)    panouri adiționale cu simboluri pentru parcajele de utilitate generală;

b)    panouri adiționale cu simboluri pentru loc»tflC3q^>§&are rezervată;

c)    panouri adiționale cu simboluri referitoarei oprire, stagnare, acces etc.

(2) Toate parcajele publice cu plată vor^fi^ăbtatejai-eCmpamente video de supraveghere.

Art. 16

Amenajarea parcajelor

(1)    Amenajarea parcajelor publice se va realiza de către operatorul serviciului de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București, pe amplasamentele, tipurile și categoriile de parcaje stabilite de autoritatea administrației publice locale în colaborare cu Poliția Rutieră a Municipiului București.

(2)    în cadrul parcajelor publice se stabilesc locuri de parcare cu folosință exclusivă, denumite locuri rezervate^ care pot fi folosite numai de către beneficiarii unui contract de folosință a locurilor de

parcare rezervate.

(3)    Locurile rezervate se marchează și se inscripționează cu litera “R” și în zona acestora se amplasează un indicator de parcare cu panou adițional cu inscripția “Parcare cu locuri rezervate”, care conține în principal următoarele date: administratorul parcării, denumirea beneficiarului rezervării, numărul autorizației de rezervare, sancțiunile pentru ocuparea locurilor rezervate de către terți.

(4)    Se pot atribui gratuit, la solicitare, locuri de parcare în zona unde își au sediul unitățile, pentru mijloacele auto aparținând serviciilor de intervenție, cum ar fi: poliție, jandarmi, pompieri, ambulanță (spitale, policlinici), gaze, apă, electricitate și alte servicii similare, la solicitarea scrisă a acestora, pentru care se vor atribui maxim 2 (două) locuri de parcare, numai cu aprobarea CGMB.

(5)    Pentru autovehiculele special destinate transportului persoanelor cu handicap locomotor, parcarea este gratuită în toate categoriile de parcaje publice.

(6)    Locurile de parcare aflate la o distanță mai mică de 50 m de unitățile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive vor fi atribuite acestora prin închiriere.

(7)    Pentru persoanele cu handicap fizic grav sau accentuat și persoanele invalide de gradul I, care fac dovada că posedă carnet de conducere și sunt proprietari de autoturisme, se vor rezerva minim 4% locuri de parcare, dar nu mai puțin de 2 locuri din totalul locurilor de parcare aflate în zona instituțiilor publice de interes general. Aceste locuri de parcare vor fi adaptate conform Normativelor în vigoare.

(8)    în parcajele publice din municipiul București se vor amenaja stații de alimentare pentru mașinile electrice.


(9)    în parcajele publice, ca. regulă generală, dar mai ales în. parcajele amenajate în zp centrală a

orașului se vor aloca locuri de parcare rezervate sistemuluLde-xar-sharingr4n parcajului.    j    _ L

Art. 17    |_______

întreținerea și repararea parcajelor

(1)    în scopul menținerii unei stări corespunzătoare a parcajelor este necesay lucrărilor de întreținere și reparații de diferite categorii.

(2)    Lucrările trebuie realizate la intervale adecvate cu respectarea normativelor în vigoare, în condiții tehnice și economice corespunzătoare care să asigure exploatarea optimă a acestora.

(3)    Fondurile financiare pentru realizarea lucrărilor de întreținere și reparații curente vor fi asigurate de către Operator prin exploatarea parcajelor publice administrate de acesta.

(4)    Volumul lucrărilor de reparații/modemizări și fondurile necesare se stabilesc pe baza de documentație tehnico-economice, ante-măsurători, respectiv proiecte elaborate în raport cu starea tehnică și funcțională a parcajelor. Documentația pentru executarea lucrărilor se va întocmi cu respectarea standardelor și normelor specifice, precum și a cadrului de conținut pentru proiectele respective.

Art. 18

Funcționarea parcajelor

(1)    în interiorul zonei de parcare, oprirea^ parcare special destinate acestui scop, se. luni până duminică în intervalul orar 0(k

(2)    în zona parcajelor publice sa


staționarea/parcarea parțial sau total parea, este permisă numai în locurile de, are de parcare sau marcaje rutiere,
dacă rămâne liber cel puțin un culoar de minim 1 m lățime înspre marginea opusă părții carosabile, pentru circulația pietonilor și a prevederilor H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

(3)    în zonele cu trafic intens, unde se stabilesc parcaje publice pe trotuar, semnalizate prin indicatoare sau marcaje pentru parcarea pe trotuar, pentru protejarea pietonilor se pot amplasa stâlpișori pe linia de demarcație dintre partea de trotuar destinată circulației pietonilor și partea de trotuar destinată pentru parcarea autoturismelor.

(4)    Este interzisă, ocuparea trotuarelor-cu-vehicule imobilizate, iarnd aceasta este permisă,

conform indicatoarelor sau marcajelor, lățimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziția pietonilor trebuie să fie de cel puțin 1 m.

(5)    Se interzice amplasarea în zona parcajelor, de construcții, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalațiile ce servesc la semnalizarea parcajului ori realizarea de amenajări sau alte obstacole care sunt de natură să limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, să stânjenească participanții la trafic sau să le distragă atenția, punând în pericol siguranța circulației;

(6)    Se interzice lipirea de afișe, inscripții sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea parcajelor, inclusiv pe suporturile acestora.

(7)    Se interzice parcarea tuturor mijloacelor de transport cu masa peste 3,5 tone în parcajele special amenajate, dacă nu se încadrează în spațiile de parcare delimitate de marcajele rutiere.

(8)    Se interzice închiderea sau crearea de restricții pentru circulația vehiculelor ori a pietonilor, depozitarea sau lăsarea de materiale ori obiecte în parcajele amenajate și semnalizate corespunzător, pe partea carosabilă a drumurilor publice, pe trotuare și pe spații verzi aflate în zona parcajelor publice sau alăturate acestora.

(9)    în toate categoriile de parcaje publice sunt interzise:

a)    blocarea accesului în parcaj;

b)    efectuarea de lucrări de reparații'și întreținere a autovehiculului în perimetrul parcajului;

c)    amplasarea de dispozitive de menținere liberă a locurilor de parcare.

d)    amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare, fără avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București și acordul Operatorului serviciului public.

(10)    Se interzice ocuparea locurilor din fața instituțiilor, semnalizate cu indicatoare și marcaje, de către alte autovehicule decât cele cu permis eliberat de instituție pentru zona din fața instituție amenajată cu avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București.


(11)    Se interzice ca pe locurile de parcare de reședință să se parcheze autovehicule înn persoane juridice. Fac excepție, autoturismele aflate în leasingacordatpersoanelor

Art. 19    ;    1 J '■

Exploatarea parcajelor    1    _______

I. Exploatarea parcajelor de utilitate generală

(1)    Parcajele publice de utilitate generală se află în administrarea autoritarii adi locale.

(2)    Parcajele vor fi utilizate contra cost, pe bază de tichet de parcare pe perioade limitate sau pe^ de abonament/autorizație pe perioade nelimitate.

(3)    Tarifele pentru parcare se achită anticipat prin procurarea de tichete de la automate de plată, puncte de vânzare a tichetelor de parcare sau prin procurarea de abonamente.

(4)    Parcarea pe bază de tichete procurate de la punctele de vânzare sau de la automatele de plată dau dreptul de parcare pentru o perioadă de timp menționată pe tichet în orice parcaj public din Municipiul București, cu excepția celor care au un regim special menționat prin inscripții în acest scop.


(5)    Tichetul se expune pe bordul mașinii sgifcpaEbriz cu datele vizibile din exterior. Dacă nu se p/ate identifica tichetul de parcare, se aplic^^c0unîfe jjreV^zute de prezentul Regulament.

(6)    La expirarea timpului de parcan autovehiculului este obligat să pări

(7)    Timpul de parcare poate fi prel

(8)    Abonamentele lunare, trimestrivetul de parcare afișat la vedere, dețină'

\vehiculul său. ură un alt tichet de parcare, ie vor elibera pe perioade stabilite


Operator, acesta stabilind datele și limitele de valabilitate a acestora?-----—

(9)    Eliberarea abonamentelor și autorizațiilor de parcare se va face pe baza buletinj, identitate doar după ce se va verifica dacă solicitantul nu deține garaj amplasat pe dor

(10)    Abonamentele și autorizațiile vor fi expuse la loc vizibil în interiorul mijlocului

(11)    Abonamentele de parcare se pot emite la cererea deținătorilor de autovehicule lunar i plata anticipată, atât pentru riverani cât și pentru ocazionali.

(12)    Operatorul parcajelor emite “Abonamentul de parcare” care dă dreptul de parcare în parcajele publice din Adunicipiul București cu excepția parcajelor care, an regim special menționat prin

inscripții în acest scop în perioada și pentru vehiculul menționat pe abonament.

(13)    Locul de parcare prin abonament nu este individualizat și nu conferă drept de exclusivitate prin deținător.

(14)    Abonamentele care se eliberează pentru anul în curs și pentru o perioadă din anul următor, vor fi valabile din ziua următoare emiterii sau din altă zi după aceasta.

(15)    Formularele de abonamente'neutilizate în anul anterior și preplătite cu tariful din anul anterior pot fi eliberate pentru anul în curs pentru perioade de timp mai scurte, calculate proporțional în funcție de tariful lunar, trimestrial, semestrial și anual stabilit pe anul în curs.

(16)    Schimbarea abonamentului sau a legitimației de parcare în cazul deteriorării acestora se poate face în cazul în care este descifrabilă seria, plătindu-se tariful stabilit pentru eliberarea legitimațiilor și autorizațiilor pentru parcare gratuită.

(17)    în parcajele pe bază de abonament este permisă parcarea cu abonament pentru riverani cu abonament general lunar, trimestrial, semestrial sau anual și cu autorizații de parcare pentru autoturismele aparținând instituțiilor publice de interes general nominalizate prin hotărâre a CGMB.

(18)    în parcajele pe bază de abonament se interzice parcarea pe bază de tichete de scurtă durată și pe bază de legitimații gratuite de parcare cu excepția locurilor rezervate persoanelor cu handicap care pot fi ocupate pe baza legitimație’i pentru persoane cu handicap.

(19)    Tariful de parcare în parcajele publice pe baza de abonament, se achită anticipat pentru perioada de o lună, un trimestru, un semestru sau un an. Valoarea tarifului pentru parcarea în parcajele publice pe bază de abonament se stabilește anuaL prin hotărâre a CGMB, diferențiat pe zile și ore. Nu este admisă o valoare a tarifului sub costurile totale (chiria spațiului ocupat la nivelul pieței, costurile de amenajare și întreținere;precum si alte costuri),

(20)    Abonamentul pentru parcare în parcajele organizate ca parcaje cu abonament sunt valabile numai pentru un anume parcaj, nominalizat în formulare de abonament alături de perioada de valabilitate a abonamentului și numărul de înmatriculare al autoturismului.

(21)    în parcajele pe bază de abonament se pot rezerva locuri de parcare pentru unități bancare și pentru unități hoteliere.

(22)    Riveranii persoane fizice, care au domiciliul pe strada unde sunt amenajate parcări publice sau pe străzile alăturate beneficiază de un abonament de parcare care dă dreptul de staționare în parcarea respectivă și în parcajele publice amenajate pe străzile alăturate, cu excepția locurilor rezervate și a locurilor unde este interzisă oprirea/staționarea/parcarea aflate în zona parcajelor publice sau alăturate acestora.

(23)    Autoturismele persoanelor juridice care au sediul pe strada unde este amenajat parcajul public pot ocupa locurile de parcare pe bază de abonamente valabile pentru parcarea de pe strada respectivă sau pentru toate parcajele, cu excepția parcajelor de scurtă durată și a celor de domiciliu.

(24)    Pentru un autoturism pe care îl are în proprietate un agent economic al cărui sediu coincide cu domiciliul administratorului se poate elibera un abonament pe care se înscrie strada de domiciliu și termenul “Riveran”, pe baza documentelor prezentate la Serviciul Parcări, prin care se dovedește domiciliul persoanei care solicită abonamentul valabil pentru strada respectivă, sediul societății și proprietatea autoturismului. în acest caz, nu se va elibera abonament pentru riverani.

(25)    Pentru autoturismele înmatriculate pe persoane fizice care nu au domiciliul pe strada


doresc abonament și pentru autoturismele, abonament, dar sediul nu coincide cu pentru riverani sau abonamente pe Aceste autoturisme nu pot ocupa locuîjje

(26) Abonamentul de parcare pentru nfter;

nomici care au sediul pe strada unde țratorului, nu se vor elibera abona a de domiciliu și termenul “Rivei durată.

:ru parcajul respectiv fărăIoc de parcare în exclusivitate.    lz<l/L—-—

(27)    Abonamentul de parcare pentru riverani nu este valabil în locurile de parcam râs^îft&

semnalizate cu indicatoare și/sau marcaje pentru locuri rezervate și în locurile hnerzix'pentnț.^ parcare aflate în zona parcajului sau alăturate acesteia.    6/= on

(28)    Pentru eliberarea abonamentului, riveranii (persoane fizice care posedă autoturisme^^^4^

domiciliul pe strada unde este amenajat parcajul public) trebuie să prezinte buletinul de K&ptitate £// care să demonstreze faptul că domiciliază pe strada pentru care doresc să li se elibereze abonam<§itarlo^^ și certificatul de înmatriculare al autovehiculului, care să demonstreze-că respectivul autoturism-este-

proprietatea sa ori copie după contractul de leasing pentru persoana fizică pentru dovedirea faptului că solicitantul deține în folosință autovehiculul respectiv. Pentru a se putea acorda acest tip de abonament, adresa din certificatul de înmatriculare trebuie să fie aceeași cu cea din buletin.

(29)    în parcajele publice de utilitate generală se vor rezerva locuri gratuite pentru autovehiculele special destinate transportului persoanelor cu handicap locomotor, în condițiile legii.

II. Exploatarea parcajelor de scurta durata

(1)    în parcajele de scurtă durată este interzisă parcarea pe bază de abonament lunar, trimestrial, semestrial și anual sau pe bază de legitimații de parcare gratuită, excepție făcând abonamentele pentru riverani și autorizațiile de parcare eliberate pentru autoturismele aparținând instituțiilor publice de interes general nominalizate prin HCGMB, care au sediul în zona parcajului public cu plată.

(2)    în parcajele de scurtă durată, autovehiculele aparținând riveranilor persoane fizice vor putea staționa pe toată durata programului de parcare pe baza abonamentelor de riveran eliberate de Serviciul Parcări pentru acea parcare, fără rezervarea locurilor de parcare.

(3)    Pentru un apartament se vor elibera maxim două abonamente pentru riverani, pe baza documentelor doveditoare.

(4)    în parcajele de scurtă durată, autovehiculele aparținând persoanelor cu handicap fizic grav sau accentuat, vor putea staționa numai pe locurile special amenajate și simbolizate cu indicatorul “Persoane cu handicap”.

(5)    în parcajele de scurtă durată se vor amplasa indicatoare de circulație, “Zonă de staționare cu durată limitată” (la intrarea în zonă) și “Sfârșit zonă de staționare cu durată limitată” (la ieșirea din zonă) cu panouri adiționale “Parcare cu plată” și “Intervalele de timp în care acționează indicatorul”.

(6)    Pe timpul parcării este obligatorie afișarea pe bordul autoturismului, la vedere, în așa fel încât să se vadă toate datele înscrise, a tichetului, abonamentului pentru riverani, legitimației pentru persoane cu handicap pentru locurile rezervate, sau a autorizației pentru autoturismele aparținând instituțiilor publice nominalizate prin hotărârea consiliului local.

(7)    Tariful de parcare pentru parcajele de scurtă durată maxim 2 h se plătește prin cumpărarea tichetelor de parcare de la punctele de vânzare, utilizând automatele de plată amplasate în parcajele cu plată sau prin alte modalități stabilite de administratorul parcajelor.

III. Exploatarea parcajelor de reședință

(1)    Exploatarea parcajelor de reședință se face prin închiriere către persoanele fizice îndreptățite, pe baza de contract cu durata de valabilitate de 1 an și cu posibilitatea reînnoirii.

(2)    Solicitările pentru atribuirea de locuri în parcajele de reședință se depun la primăriile sectoarelor Municipiului București, care le înaintează pentru centralizare și verificare în teren către Administrația publică locală, care, după verificare, le va supune analizei Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București, pentru avizarea organizării și încadrarea în categorie.

(3)    Atribuirea locurilor în parcajele de reședință se face numai după avizul de încadrare emis de către Comisia Tehnică de Circulație a Municipiului București.

(4)    Atribuirea locurilor în parcajele de reședință se face numai cu îndeplinirea cumulativăurmătoarelor condiții:a) nu se poate aloca mai mult de u    ntru fiecare apartament;

u de proprietarii imobilului; entru autovehiculele cu masa totală autoriz;

d) se pot atribui locuri în parcajele de reședință numai pentru autovehiculele care au prevăzut în certificatul de înmatriculare adresa respectivă.

(5) Persoanele cu handicap locomotor vor avea prioritate la atribuire.

IV Exploatarea parcajelor cu locuri rezervate

(1) Plata pentru locurile rezervate se face anticipat: trimestrial, semestrial sau anual, conform tarifelor stabilite anual de autoritățile administrației publice locale.

-(2) Rezervarea locurilor de parcare se face contra-cost prin încheierea unui contract de folosință între-

Operator și societățile bancare (max. 5 locuri) și unitățile hoteliere pentru un număr de locuri de parcare de max. 20% din numărul camerelor, în zona imobilului hotelului, la mai puțin de 50 m de acesta.

(3)    Rezervarea locurilor de parcare pentru societățile bancare și unitățile hoteliere se face printr-o solicitare scrisă către Operator prin prezentarea documentelor doveditoare privind sediul acestora, încheindu-se un contract de folosință a locurilor de parcare rezervate.

(4)    Rezervarea locurilor de parcare pentru mijloacele auto aparținând serviciilor de intervenție se va face prin solicitare scrisă a instituțiilor abilitate, iar amenajarea locurilor rezervate se va efectua de către beneficiarii contractului de folosință a locurilor de parcare rezervate cu respectarea clauzelor contractuale cu privire la amenajare.

(5)    Se interzice ocuparea locurilor rezervate pentru mașinii^.de intervenție de alte autovehicule.


CAPITOLUL Vi


DREPTURI ȘI OBLIGAȚII


SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile Administrației Publice Locale

Arț. 20

(1) Autoritatea Administrației Publice Locale are următoarele drepturi și obligații' organizarea, administrarea, întreținerea și exploatarea parcajelor:

a)    dezvoltă, promovează calitatea și eficiența serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcajelor, în scopul asigurării către populație a spațiilor de parcare;

b)    urmărește asigurarea unei bune întrețineri, protejări și conservări a spațiilor de parcare;

c)    întocmește programe de modernizare și extindere a spațiilor de parcare;

d)    urmărește asigurarea lucrărilor de igienizare, curățenie, dezinsecție, dezinfecție, deratizare și deszăpezire;

e)    promovează politicile și strategiile de dezvoltare a serviciului de administrare inclusiv politica de tarifare;

f)    organizează, reglementează, controlează și monitorizează activitatea operatorului de serviciu în cadrul obiectivului în conformitate cu reglementările în vigoare;

g)    urmărește ca exploatarea bunurilor, patrimoniu al municipalității, să se realizeze în condiții care să asigure un serviciu bine organizat, civilizat, modem și eficient cu privire la administrare, întreținere și exploatare a parcajelor;

h)    să realizeze investiții capitale în domeniul obiectivelor administrate (parcaje);

i)    să aplice clauzele sancționării, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile contractului de gestiune, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului și din caietul de sarcini anexate la acesta;

j)    să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a bunurilor-publice sau, private destinate serviciului;


k)    să solicite informații cu privire Ia nivelid^s^^tea serviciului furnizat prestat și cu privire


modul de întreținere, exploatare și admj Municipiului București, încredințate Municipiul București;

din proprietatea publică sau iciului de administrare a parcajelor1


1) să asigure un buget anual sufic| administrare a parcajelor;

SECȚIUNEA 2 Drepturile și obligațiile oper!


Art. 21

Operatorul Serviciul public de administrare a parcajelor aparținând domeniului municipiului București are următoarele drepturi:

a) să încaseze tarifele de intrare, de acces și parcare a autovehiculelor în incinta spațiilor amei

—b) să aplice tarifele reglementate și aprobate de autoritatea administrației publice locale

c)    să propună modificarea tarifului aprobat, numai în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

d)    să sesizeze angajații Poliției comunitare sau ai Poliției municipale în cazul încălcării de către utilizatori a liniștii și ordinii publice sau în cazul în care, potrivit legii penale, faptele constatate constituie infracțiuni;

e)    să amenajeze cu aprobarea autorității administrației publice locale și alte spații de parcare;

Art. 22

Operatorul Serviciul public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București are următoarele obligații:    -

a)    să obțină de la autoritățile competente, avizele, autorizațiile, potrivit legii;

b)    să pună în aplicare hotărârile autorităților administrației publice locale cu privire la activitățile desfășurate;

c)    asigură amenajarea locurilor de parcare, instalarea și întreținerea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației în parcajele publice;

d)    eliberează tichete de parcare și urmărește vânzarea acestora prin punctele de vânzare;

e)    să asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor utilizatorilor în spațiile cu destinația parcări publice de utilitate generală;

f)    să furnizeze date despre prestarea serviciului autorităților administrației publice locale și centrale, conform unui program stabilit sau la cerere;

g)    să aplice metode performante de management;

h)    să asigure păstrarea integrității, protejarea și valorificarea optimă a patrimoniului încredințat;

. i) să asigure dotarea parcajelor cu camere de supraveghere video, instalații de iluminat, automate de plată, indicatoare, stâlpișori, bariere, coșuri de gunoi etc., precum și modernizarea și îmbunătățirea activităților și serviciilor prestate, din surse proprii, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;

j)    să asigure funcționarea sistemului de iluminat din incinta spațiilor amenajate ca parcaje;

k)    să realizeze lucrările de întreținere și reparații curente asupra bunurilor aflate în patrimoniul său, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și să sesizeze autoritatea administrației publice locale, periodic sau ori de câte ori este necesar, asupra lucrărilor de investiții sau reparații capitale ce se impun a fi realizate în incinta parcajelor;

l)    să răspundă de aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător, protecția sănătății publice, protecția și securitatea muncii, paza și stingerea incendiilor;

m)    să colaboreze cu instituții publice și private în vederea optimizării serviciilor prestate;

n)    să asigure realizarea lucrărilor de salubrizare, dezinsecție, dezinfecție și deratizare numai cu operatori autorizați;

o)    să furnizeze autorităților administrației publice locale, informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării dezvoltării serviciului de administrare a parcajelor în Municipiul București;

p)    să asigure semnalizarea rutieră verticală și orizontală a parcajelor, în conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București; -

q)    să asigure curățenia și deszăpezirea parcajului și combaterea poleiului (pe timpul iernii) astfel încât să fie menținute utilizabile numărul de locuri aferente parcării;

r)    să instaleze la loc vizibil normele de î^j^are^garcajului;

s)    asigură modernizarea, exploatareajă^ț^ii^reFf^ărilor publice;


idicare a autovehiculelor care ocupă ileg

Iggătț

0,

/

< Qz

o'

re

r-iJ/

>'7cazul opririi/staționării/parcării neregulamentare, în zona parcajelor publice; ~ ----------

ț) asigură condițiile de încasare a tarifelor de parcare, ridicare și blocare și contravenționale;

u)    soluționează sesizările și reclamațiile referitoare la activitățile derulate;

v)    să urmărească încasarea sumelor cuvenite drept tarife pentru folosirea locurilor de parcare.

w)    să nu pretindă și să nu încaseze tarife de la posesorii autovehiculelor parcate în alte

cele semnalizate și avizate în acest sens;    .    .

x)    să asigure eliberarea necondiționaa locurilor de parr.are-fa-sitiiația necesității c

lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau dacă spațiului respectiv altă destinație, cazuri în care se vor restitui sumele încasate anticipat drept tarife;

y)    să nu permită accesul în parcaj a unui număr de autovehicule peste limita locurilor existente;

z)    să țină evidența locurilor de parcare de utilitate publică cu plată pe care le exploatează, să păstreze toate documentele referitoare la acestea și să le prezinte necondiționat persoanelor împuternicite să efectueze controlul asupra parcajelor de utilitate publică; V -

aa) Operatorul serviciului de administrare a parcajelor are obligația de a informa posesorii de autovehicule în legătură cu condițiile în care pot fi ocupate spațiile de parcare special amenajate; bb) personalul Operatorului Serviciului va examina modul de parcaj cu tichet, cu abonament, cu legitimație sau autorizație de parcare, cu gratuitate pe baza semnelor distinctive (Poliție, Pompieri, armata, Salvarea etc.), va examina modul de ocupare a terenului aparținând domeniului public și privat al Municipiului București în locurile aflate în zona parcajelor publice sau alăturată acesteia, cc) îndeplinește alte atribuții stabilite prin reglementări legale.

Art. 23

Operatorul Serviciul public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București are următoarele'obligații:

(1)    pentru parcajele publice de utilitate generală

a)    să asigure semnalizarea rutieră verticală și orizontală a parcajelor, în conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București;

b)    să asigure curățenia și deszăpezirea parcajului;

c)    să instaleze la loc vizibil normele de utilizare a parcajului;.

d)    să urmărească încasarea sumelor cuvenite drept tarife pentru folosirea locurilor de parcare;

e)    să nu pretindă și să nu încaseze tarife de la posesorii autovehiculelor parcate în alte locuri decât cele semnalizate și avizate în acest sens;

f)    să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau dacă spațiului respectiv i s-a atribuit alta destinație, cazuri în care se vor restitui sumele încasate anticipat drept tarife;

g)    să nu permită accesul în parcaj a unui număr de autovehicule peste limita locurilor existente;

h)    să țină evidența locurilor de parcare de utilitate publică cu plată pe care le exploatează, să păstreze toate documentele referitoare la acestea și să le prezinte necondiționat persoanelor împuternicite sa efectueze controlul asupra parcajelor de utilitate publică.

(2)    pentru parcajele publice de reședință:

a)    să asigure semnalizarea rutieră verticală și orizontală a parcajelor, în conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București;

b)    să nu perceapă tarife diferite de cele stabilite prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București;

c)    să urmărească încasarea sumelor cuvenite drept tarife pentru locurile de parcare și să rezilieze contractele utilizatorilor care nu își achită la timp sumele datorate Operatorului;

d)    să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau dacă spațiului respectiv i s-a atribuiț altă destinație, cazuri în care se vor restitui sumele încasate anticipat de la utilizatori;

e)    să prevadă clar, în contractul încheiatj^^^i^S^kobligațiile Operatorului, precum și cele af


utilizatorilor și să specifice numărul ayjzu1 respectiv a fost încadrat în categoria cdl6?


SECȚIUNEA 3


Drepturile și obligațiile Utilizatorului


Art. 24

Utilizatorii serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului put

municipiului București au următoarele drepturi:

a)    să aibă acces neîngrădit la informațiile publice privind serviciul public de

parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București;-

b)    să beneficieze, fără discriminare, de acces la serviciile oferite de către ope: parcărilor;


c)    să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului administrației publice locale cu privire la nereguli în prestarea serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București;

d)    să beneficieze de prevederile hotărârilor, dispozițiilor și deciziilor cu privire la serviciul public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București;

Art.25 '    •••-: *    ■'

Utilizatorii serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al


municipiului București au următoarele obligații:

(1) pentru parcajele publice de utilitate generală:

a)    să respecte semnalizarea rutieră verticală și/sau orizontală din parcările publice;

b)    să respecte indicațiile înscrise pe panourile adiționale ale indicatoarelor de parcare;

c)    să parcheze autovehiculele numai în baza unui tichet, abonament sau autorizație valabile;

d)    să nu depășească timpul conferit de tichet sau abonament;

e)    să păstreze’curățenia în parcare;

f)    să achite tarifele stabilite pentru ocuparea domeniului public al Municipiului București unde s-a stabilit loc de parcare publică și să achite sancțiunile stabilite pentru ocuparea neregulamentară a locurilor de parcare, precum și pentru ocuparea ilegală a altor locuri aparținând domeniului public al municipiului București, nesemnalizate pentru parcare- din zona parcărilor publice sau alăturate acestora;

g)    să expună la loc vizibil, pe toată durata parcării; tichetul, abonamentul, legitimația sau autorizația

de parcare;


h)    să asigure securitatea interioară a autovehiculului prin închiderea geamurilor, încuierea ușilor, a capotei motorului și a portbagajului, precum și prin punerea în funcțiune a sistemului antifurt;

i)    să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau dacă spațiului respectiv i s-a atribuit altă destinație, cazuri în care li se vor restitui sumele încasate anticipat drept tarife;

j)    să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalațiilor parcajului, ca urmare a unor manevre greșite sau a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului.

k)    să contribuie la protejarea și conservarea patrimoniului din incinta spațiilor prin manifestarea unui comportament civilizat, de respect față de mediul înconjurător și valorile de orice natură care constituie patrimoniul spațiilor și implicit al municipalității.

l)    să respecte regulile de circulație și semnificația diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare: indicatoare, marcaje, semnale, indicațiile și dispozițiile autorităților administrației publice locale.

m)    să nu întreprindă nici o acțiune cu scopul de a obține venituri de la alți utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat;

n)    să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau dacă spațiului respectiv i s-a atribuit altă destinație, ca

o)    să prezinte ne reședință toate do

(2) pentru parcaj*

a)    să achite la tim

b)    să păstreze cur


țk


c)    să nu întreprindă nici o acțiune cu scopul de a obține venituri de la alți utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat, sau care să permită altor utilizatori să eludeze respectarea prezentului Regulament.

d)    să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau dacă spațiului respectiv i s-a atribuit altă destinație, cazuri în care li se vor restitui sumele încasate anticipat drept tarife;

e)    să prezinte necondiționat persoanelor împuternicite să efectueze controlul asupra parcajelor de

reședință toate documentele referitoare Ja-acestea^-----

CAPITOLUL VI

FINANȚAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRAREA PARC AJELOR

APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUf^U


.    cu


SECȚIUNEA 1 Finanțarea

Art. 26

public și ănțează sau servicii care sunt finanțate prin alocații


(1)    în funcție de natura activității, serviciile de administrare a dor servicii care desfășoară activități de natură economică care se desfășoară activități de natură instituțional-administrativă ori socia^ bugetare.

(2)    Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat se asigură astfel:

a)    din veniturile proprii ale" operatorilor sau din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt gestionate direct de autoritățile administrației publice locale;

b)    din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se realizează prin delegare de gestiune;

(3)    în cazul finanțării potrivit alin. (2) lit. b), .în funcție de natura și de specificul activității edilitar-gospodărești desfășurate/prestate și de; modul de organizare și subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenții de la bugetele locale.

Art. 27

Fondurile rezultate din exploatarea parcajelor publice în regim de gestiune delegată constituie venituri ale Operatorului, responsabil cu gestionarea parcajelor publice respective, folosindu-se cu precădere pentru amenajarea de noi locuri de parcare și pentru îmbunătățirea condițiilor de funcționare și exploatare a parcajelor.

Art. 28

Resursele financiare rezultate din activitățile din cadrul serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București provin în principal din: tarifele de parcare încasate din vânzarea tichetelor de parcare, a abonamentelor, tarifele pentru locuri de parcare rezervate, pentru parcări de domiciliu, pentru eliberarea legitimațiilor și autorizațiilor de parcare gratuită, tarife încasate pentru blocare și staționare, tarife încasate pentru ridicare, transport, depozitare și staționare, sume încasate din amenzi pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară în parcajele publice pentru ocuparea ilegală a domeniului public și privat al Municipiului București_ și închirierea spațiilor publicitare.Art. 29

jzate cu prioritate pentru administrare de noi locuri de parcare subterane^a


Sumele încasate din tarife și amenzi pei și întreținerea parcajelor existente prec sol și supraterane.

Art. 30

Bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București se aprobă de către CGMB.

Art. 31

Veniturile operatorului serviciului public de interes local pentru administrarea parcajelor din Municipiul București se încasează, administrează, utilizează și contabilizează de către acesta, potrivit prevederilor legale în vigoare.-------

Art. 32

Finanțarea și realizarea investițiilor pentru amenajarea și modernizarea parcajelor se fac cu respectarea legislației în vigoare privind fundamentarea și aprobarea investițiilor publice și a legislației privind achizițiile publice.

SECȚIUNEA 2 Tarife, prețuri


Art. 33

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării serviciului public de administrare aparținând domeniului public sau privat al municipiului București se asigură pe ba: prețurilor aprobate legal, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de la bugetul local, cu respectarea următoarelor condiții:

a)    protejarea autonomiei financiare a operatorului;

via'


b)    ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor;

c)    recuperarea integrală ă cheltuielilor prin prețuri.

Art. 34

(1)    Cuantumul tarifelor locale de utilizare a parcajelor publice, după caz, se stabilește prin hotărâre a

autoritarii administrației publice locale. Acestea pot fi actualizate anual în conformitate cu prevederile legale.    .    : .    - .

(2)    în cazul parcajelor realizate în temeiul unor contracte de concesiune, de parteneriat public-privat încheiate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat și public-public, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 470/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau al altor tipuri de contracte reglementate de dispozițiile legale, având ca obiect, între altele, construirea de către concesionar, din fondurile sale proprii, de parcaje subterane sau supraterane, tarifele de utilizare a parcajelor publice se stabilesc conform clauzelor contractuale.

(3)    Tarifele locale de utilizare a parcajelor publice se pot stabili diferențiat în funcție de zona unde este amenajat parcajul.

Art. 35

Persoanele fizice cu domiciliul stabil în zona riverană unui parcaj public de utilitate generală și care posedă autoturisme înmatriculate la adresa respectivă pot utiliza parcajul plătind, prin abonament, un tarif preferențial stabilit prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

Art. 36

în parcările publice pe bază de abonament situate pe strada unde au domiciliul riveranii persoam fizice, tariful redus de parcare pentru riverani se va stabili anual prin hotărâre a autorj, administrației publice locale.CAPITOLUL VII Indicatorii de performanță

Art. 37

în efectuarea serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București se vor respecta indicatorii de performanță prevăzuți în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

Art. 38

Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București, avându-se în vedere:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b)    adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

c)    excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciul prestat de operator;

d)    respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății și securității muncii;

e)    implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului, al sănătății și securității

muncii;    j


f)    prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria de responsabilitate; ; E OK' ” C ' j C

Art. 39

Indicatorii de performanță pentru serviciul public de administrare a parcajelor aparțînâni public sau privat al municipiului București vor fi prevăzuți în contractul de gestiune și de autoritatea administrației publice locale', într-o perioadă de minim 1 an di contractului de gestiune a serviciului.

Art. 40 i

Autoritatea administrației publice locale poate aproba și alți indicatori de perform^ serviciului public de. administrare a parcajelor aparținând domeniului public municipiului București, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se vă^^jBg^^de necesitățile comunității locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico edilitare, precum și de cerințele legale în vigoare din domenul administrării parcărilor.

Art. 41

(1)    în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, Operatorul trebuie să asigure:

a)    gestiunea serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București, conform prevederilor contractuale;

b)    evidența clară și corectă a utilizatorilor;

c)    înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d)    înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora;

e)    înființarea de caii center.

(2)    în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritatea administrației publice locale are acces neîngrădit la informațiile necesare stabilirii:

a)    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

b)    calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contract;


c)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contract;

d)    structura tarifelor pentru serviciile prestate de operator;


CAPITOLUL VIII RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

SECȚIUNEA 1 Răspunderi și sancțiuni

Art.42

(1)    încălcareadispozițiilor prezentului—Regulament—atrage—răspunderea—disciplinară,—civilă^ contravențională sau penală, după caz.

(2)    Autoritatea administrației publice locale (Corpul de Control al Primarului General) are dreptul să sancționeze Operatorul serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București în cazul în care acesta nu fumizează/nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de calitate și de eficiență stabiliți în contractul de delegare, prin:

a)    aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficiențele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii;

b)    revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.


SECȚIUNEA 2 r Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale

Art. 43    j__

Sunt supuse regimului de sancțiuni următoarele:

a)    ocuparea spațiilor verzi și a trotuarelor (cu excepția situațiilor în care sunt amena semnalizate cu indicatoare pentru parcare parțială sau totală pe trotuar) aflate în zor publice sau alăturate acestora și ocuparea altor locuri nesemnalizate pentru parcare, pențf stabilite interdicții prin lege sau prin hotărâri ale consiliului local;

b)    oprirea/staționarea/parcarea. în parcajele publice amenajate, dacă posesorul autovehî) achită anticipat contravaloarea serviciului de parcare sau nu respectă, regulamentul cu utilizarea parcajelor publice vor fi sancționate conform prevederilor O.G. nr. 2/2001, actualizată;

c)    ocuparea locurilor aparținând domeniului public aflate în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile din zona parcajelor publice sau alăturate parcajelor publice, unde se împiedică accesul mijloacelor de intervenție în cazul unor incendii sau calamități sau în cazul unor urgențe;

d)    ocuparea locurilor nesemnalizate pentru parcare din zona intersecțiilor, aflate în zona parcajelor publice sau alăturate parcajelor publice, unde pot fi provocate accidente din cauza faptului că participanții la trafic au vizibilitate redusă;

e)    ocuparea locurilor din zona intrării în parcare sau ieșirii din parcare unde pot fi provocate accidente din cauza faptului că participanții la trafic au vizibilitate redusă;

f)    parcarea neregulamentară fără respectarea marcajelor și indicatoarelor;

g)    ocuparea locurilor unde oprirea/staționarea/parcarea sunt interzise, prin indicatoare și/sau marcaje, aflate în fața instituțiilor publice de interes general nominalizate prin hotărârea autoritarii administrației publice locale, aflate în zona parcajelor publice sau alăturate acestora;

h)    ocuparea locurilor pe marcajele de traversare pentru pietoni ori la mai puțin de 5 m înainte și după acestea din zona parcajelor publice sau alăturate acestora;

i)    ocuparea locurilor în care acționează indicatoarele “Oprirea interzisă”, “Staționarea interzisă”, “Accesul interzis”, însoțite de panouri adiționale cu simbolul ridicare/blocare și marcajul cu semnificația de interzicere a opririi/staționării/parcării;


j)    ocuparea locurilor aflate în zona parcajelor publice sau alăturate acestora

oprirea/staționarea/parcarea sunt interzise cmiforniLegii nr. 49/2006 pentru aprobarea O.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile^uțdide jîpr&hată, a H.G. nr. 85/2003 pentru aprobaj normelor de aplicare a O.G. nr. 195/20Q^șJ ajjrezefltylui^gulament.


Art. 44

(1)    Verificarea respectării de către deținătorii de autovehicule a prevederilor prezentului regulament se face de către autoritatea administrației publice locale.

(2)    în cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament, după identificarea deținătorului sau a

persoanei care a ocupat neregulamentar cu autoturismul un loc de parcare sau un loc nemarcat pentru parcare ori cu marcaje de interdicție aflat într-o parcare publică, agenții constatatori, cu drept de sancționare, ai operatorului pot întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor^-----:-

Art. 45

(1)    Constatarea și sancționarea contravențiilor se poate face în lipsa contravenientului, atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice în conformitate cu O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, fiind probată cu înregistrări video sau cu fotografii, potrivit legii. în situația în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

(2)    Conform art. 3 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată prin Legea nri 180/2002, persoana juridică răspunde contravențional în cazurile și în condițiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții. Baremul de amenzi fiind cel din HCGMB nr. 124/2008.

Art. 46

(1)    Amenda contravențională se poate aplica oricărui contravenient persoană fizică ori juridică.

(2)    Persoana fizică/juridică răspunde contravențional în cazurile prevăzute pentru oprire/stațîonare/parcare neregulâmentară și pentru ocuparea ilegală a domeniului public și privat al Municipiului București.

(3)    Persoana fizică/juridică răspunde contravențional în cazurileși-în^condițiileprevăzute^de

prezentul regulament.    |


CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 47

Regulamentul serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului pi al municipiului București va fi aprobat de autoritatea administrației publice locale vigoare la 30 de zile de la aprobarea sa de către acesta.

Art. 48

Anexa nr. 1 - Lista de inventar a bunurilor aferente și Anexa nr. 2 - Indicatorii de Performanță ai serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București fac parte integranta din prezentul regulament.
Regulamentul serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al

-    t

Lista de inventar a bunurilor din patrimoniul public și privat al Municipiului București

Parcaje publice de utilitate generală organizate și amenajate pe stradă

Anexa nr. 1 la municipiului București


Parcaje de utilitate publică organizate în afara străzii


Tabel nr. 1

Nr.

crt.

Denumire

Amplasament și localizare

Total

număr

locuri

de

parcare

din care'

Program de lucru

Amena

area locurilor de

P!

ircare

Tarif/h

Carosabil

Trotuar

Combinat

Zi

lucru

Sâmbătă

Duminică

Oblic

(spic)

Perpendicular pe bordură

Paralel

cu

lordura

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

O

>,7

// Denumire amplasament

Total număr de locuri de parcare

din care

Utilitate

generală

Riverani

Scurtă durată (timp limită)

Instituții

publice/centre de. afaceri/piețe

Persoane cu dezabilități

Tarif/h

1

2

3

4

5

6

7

8


Tabel nr. 2 - Parcaje subterane

Nr.

crt.

Denumire

Amplasament

Total nr.

locuri

amenajate

—m-~

Repartiție nr. dț locuri pe nivele

J    1

Mod de plată al locului de parcare

Tarif/h

NI

’ N2 '

-

-

Tichet

Abonament

SMS

Vignieta

0

1

2

3

4

î 5

6

7

8

9

10

11

12

13

l    . „

i

Tabel nr, 3 - Parcaje supraterane

Nr.

crt.

Denumire

Amplasament

Total nr.

locuri

amenajate

Repartiție nr. de locuri pe nivele

.    Mod de plată

Tarif/h

NI

N2

N3

-

-

Tichet

Abonament

SMS

Vignetă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tabel nr. 4 - Parcaje mixte (subterane și supraterane)

Nr.

crt

Denumire

Amplasament

Total nr. locuri de parcare

din care:

Mod de plată

1

arif/h

subteran

suprateran

SMS

0

1

2

3

4

5

6

7Anexa nr. 2 la

Regulamentul serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București

Indicatori de performanță ai serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București

Nr.

crt.

Denumire indicator de performanță

Unitate

de

măsură

1.

Gradul de utilizare a parcajelor

a) pe timp de zi în cursul săptămânii

Număr de locuri ocupate

Număr de locuri amenajate

%

b) pe timp de noapte în cursul săptămânii

Număr de locuri ocupate

Număr de locuri amenajate

c) în weekend

Număr de locuri ocupate

Număr de locuri amenajate

2.

Numărul de reclamații ale utilizatorilor

%

3.

Numărul de reclamații justificate raportate la numărul de reclamații primite.

%

4.

Numărul de reclamații justificate, rezolvate raportat la numărul de reclamații justificate.

%

5.

Numărul de reclamații justificate rezolvate raportat la numărul de reclamații justificate rezolvate în 48 h, raportat la numărul total de reclamații justificate nerezolvate.

%•

6.

Numărul de reclamații justificate rezolvate în 5 zile lucrătoare raportat la numărul de reclamații justificate nerezolvate.

%

7.

Numărul de reclamații și sesizări scrise raportat la numărul total de reclamații înregistrate la operator.

%

8.

Numărul de reclamații și sesizări scrise la care s-a răspuns în termenul legal raportat la numărul total de reclamații.

%

9.

Numărul de neconformităti constatate de către autoritatea publică locală

%

10.

Numărul de neconformități rezolvate raportat la numărul de neconformități constatate de către autoritățile administrației publice locale.

%

11.

Numărul de parcaje amenajate cu locuri pentru persoane cu dizabilități

%

12.

Gradul de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații față de volumul planificat conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de operator.

%

24