Hotărârea nr. 781/2018

HOTARAREnr. 781 din 2018-11-22 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "SANATATE PRIN SPORT"


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectului „SĂNĂTATE PRIN SPORT”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 2323/24.10.2018 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 25485/24.10.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 83/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 844/22.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 69/2000 - educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare ;

 • -  Hotărârii de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

 • -  Ordinului nr. 1058/404 din 24 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistența medico-sportivă în complexurile sportive naționale, precum și în cantonamentele loturilor naționale și olimpice și asistență medicală la bazele sportive în timpul desfășurării antrenamentelor și competițiilor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct.5 și pct. 6 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

I

Art.1 Se aprobă proiectul „SĂNĂTATE PRIN SPORT” prevăzut la anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul multianual al proiectului „SĂNĂTATE PRIN SPORT”, respectiv 21,760,000,00 RON, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă graficul de activități al proiectului „SĂNĂTATE PRIN SPORT”, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă furnizarea serviciilor medicale (Avize medicale) prin Spitalul Clinic Colțea.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.11.2018.ROMANIA


ASSM


W8-201SI SÂRBĂTOPtM FMPREUNÂ


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Strada SI. Ecaterina, Ni; 3 Sector 4, București C.U.I 25502860

CONT: R066TREZ24A6650S0203030X

Trezoreria Municipiului București

TelZFax: 02131010 59 / 021310 io 69

Email: contacta assmb.ro


FISĂ DE PROIECT ~

‘ CONFORM CU ORIGINALUL

TITLUL PROIECTULUI: „SĂNĂTATE PRIN SPQRE,,______________——


BENEFICIAR:

Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucure

Anexa 1
OBIECTIVUL GENERAL

Creșterea gradului de participare a tinerilor la activitati sportive, prin acordarea de servicii medicale ce constau in acordarea unei vize medicale bianuale gratuit, pentru 85.000 de sportivi legitimați din Municipiul București, intr-o perioada de 36 luni.

JUSTIFICARE

La nivelul Municipiului București există 1228 de asociații sportive, 3 Ligi pofesioniste si 66 de Federații sportive, asa cum reiese din Registrul Sportiv realizat de care Ministerul Tineretului și Sportului/ http://mts.ro/sport/registru-sportiv/registru-sportiv/).

Cele 1228 de asociații sportive, desfășoară activitati pe 88 .de ramuri sportive asa cum reiese din graficele alăturate.ROMANIA


ASSM


W8-20Ia ! SÂRSÂICflM ÎMPREUNĂ


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicali© București


Strada Sf. Ecaterma, Nr. 3 Sector 4, București

C.L.I 25502860

CONT: R066TREZ24A665050203030X

Trezoreria Municipiului București

TeiZFar. 0213101059/ 0213101069

Email: contact@assmb.ro


Asociații sportiveKarat® Kyolkusfcm - SCO 2 km

■» 44

KaB Eskrtma Arnts s

Kaîac Canoe r ~~ J

0      50     100    150    200    250    300    350    400    450ROMÂNIA


ASSM


1918-20181 SAPSÂTCSIM iMPSEU^Â


Strada SL Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, București

C.UJ 25502860

CONT: R066TREZ24A665050203030X

Trezoreria Municipiului București

TelZFas: 0213101059l 02131010 69

Email: contacta assmb.ro
UE recomandă și stabilește prin Carta Alba a Sportului modul de cooperare la nivelul Uniunii pe tema sportului între statele membre, dar și faptul că această cooperare va trebui să se desfășoare în cadrul unor reuniuni ministeriale informale, precum și la nivelul administrativ, prin intermediul reuniunilor la care participă directorii responsabili de domeniul sportiv.

Conform datelor Eurobarometru (European Commission, Eurobarometer - Sport and Physical Activity, March 2014), 60% din populația României nu practică deloc activități sportive, aflându-se în grupul statelor membre ale Uniunii Europene care au un procentaj mare al populației care nu practică deloc sport sau orice altă formă de activitate fizică.

în anul 2018, tot mai multe persoane își petrec o mare parte din timp în spații închise, în fața calculatorului / tabletei / telefonului, iar gradul de sedentarism este din ce în ce mai ridicat.

In afara problemelor de greutate asociate cu sedentarismul în rândul populației, există și alte probleme de sănătate care pot să apară din pricina nivelului redus de activitate fizică, cum ar fi: insomnia, depresia, scăderea acuității vizuale, diabetul de tip II, bolile cardiovasculare și ale sistemului osos.

Medicii spun că mișcarea fizică este extrem armonioasă, creșterea longevității și prevenirea bolilor circ Activitatea fizică ajută la:

controlul greutății corporale;

reducerea presiunii arteriale;

creșterea nivelului de colesterol bun HDL;

reducerea riscului de diabet și de dezvoltare a unor tipuri îmbunătățirea stării generale de bine; creșterea încrederii în forțele proprii;


q a-mbÂrtânt pentru dezvoltareaASSM


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Strada S£ Ecaterma,Nr. 3 Sector 4, București C.UJ 25502860

CONT: R066TREZ24A665050203030X

Trezoreria Municipiului București

TeLFax: 02131010 59102131010 69

Email: contacta assmb.ro

creșterea stimei de sine;

dezvoltarea abilităților sociale, datorită imaginii pozitive asupra sinelui^, dezvoltarea de țesut musculo-scheletic sănătos (oase, mușchi și â^ț^ații); dezvoltarea unui sistem cardiovascular sănătos (inimă și plămâni); îmbunătățirea controlului neuromuscular (coordonarea corpului). “.....“.....~- -


Totodată, activitatea fizică este asociată și cu o serie de beneficii psihologice, participând la dezvoltarea de mecanisme sănătoase în controlul simptomelor de anxietate și depresie.

De asemenea, studiile de specialitate au relevat că tinerii care duc un stil de viață activ sunt mai predispuși adoptării de obiceiuri sănătoase (precum evitarea fumatului, a consumului de alcool etc.) și obținerii unor rezultate mai bune la școală.

Experții spun că toți copiii mai mari de doi ani trebuie sa fie încurajați să participe la activități fizice plăcute, care implică depunerea unui efort moderat.

GRUP TINTA

Beneficiarii proiectului vor fi 85.000 de tineri sportivi, legitimați la Municipiul București, cu vârsta maximă de 18 ani, după cum urmeaza :

51.000 copii cu vârste intre 5 si 14 ani

34.000 copii cu vârste între 14 si 18 ani

ACTIVITATILE PROIECTULUI


Al Constituirea echipei de proiect

In cadrul acestei activități se va desemna o echipa de implementare a proiectului, denumita in continuare UIP, ce va fi constituita in baza unei Decizii a Directorului General al ASSMB.

UIP va fi formată din :

 • -  Coordonator de proiect

 • -   Consilier Juridic

 • -  Responsabil execuție contracte

 • -  Responsabil CFP

Secretar


«« •s:

h


ROMANIA

i9î9-20»8 I SARQÂTCfllM ÎMPPgyWÂ


A2 Demararea procedurilor de achizițiilor

A2.1 Contractarea serviciilor medicale

Se vor contracta servicii medicale privind eliberarea avizelor medicale pentru sportivii selectați in cadrul proiectului prin Spitalul Clinic Colțea.

A2.2 Contractarea servicii specializate suport în procesul de implementare al proiectului In cadrul proiectului se va contracta un serviciu care sa sprijine procesul de implementare si care va asigura verificarea conținutului dosarului din punct de vedere sportiv, constând in :

 • -  înregistrarea dosarelor de candidatura si arhivarea lor;

Centralizarea si verificarea din punct de vedere sportiv a documentelor;

 • -  Intormirea si centralizarea borderourilor lunare;

 • -  Gestionarea bazelor de date in procesul de implementare;

Crearea unei statistici pe diferite domenii de interes;

Diseminarea informațiilor și comunicarea procedurii de înscriere

CONFORM CU ORIGINALUL


A3 Selecția beneficiarilor

Având in vedere ca selecția beneficiarilor este realizată de către operatorul de servicii suport, acesta va avea următoarele atribuții:

 • -  înregistrarea dosarelor de candidatura si arhivarea lor;

 • -  Centralizarea si verificarea din punct de vedere sportiv a documentelor;

 • -  Intormirea si centralizarea borderourilor lunare;

 • -  Gestionarea bazelor de date in procesul de implementare;

 • -   Crearea unei statistici pe diferite domenii de interes;

 • -  Diseminarea informațiilor și comunicarea procedurii de înscriere

Dosarele eligibile vor fi înaintate de către operatorul de servicii suport către UIP, in vederea aprobării. ASSMB va emite Decizia de aprobare si va inainta opratorului de servicii medicale dosarele, in vederea programării beneficiarilor pentru efectuarea controlului medical cu scopul aplicării vizei medicale.

In acest sens, ASSMB va incheia un contract de prestări servicii cu Spitalul Clinic COLȚEA. Facem mențiunea ca durata de examinare a unui sportiv este de cel puțin 30

Criterii de eligibilitate beneficiari:

Sportivi cu vârste cuprinse între 5 - 18 ani;


• Domiciliul stabil sau viza de reședință în Municipiul București c de înscrierea in proiect, pentru părinți sau reprezentanți legali;

• Sportivii trebuie sa fie legitimați in cadrul unui club/asociatie/ din Municipiul București.
ASSM


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Strada St Ecaterina,Nr. 3 Sector 4. București

C.UJ 25502860

CONT: R066TREZ24A6650S0203030X

Trezoreria Municipiului București

IelFax: 021310105902131010 69

Email: contact@assmb.ro

A4 Informare si publicitate

Prin activitatea de informare si publicitate se va asigura distribuția flyerelor si afișelor la nivelul tuturor federațiilor/centrelor/organizațiilor sportive de pe raza Municipiului București. Municipiul București si ASSMB vor publica pe site-urile propii comunicate de presa privind demararea proiectului, stadiul de implementare, precum si diseminarea rezultatelor finale.

A5 Decontarea cheltuielilor

Fiecare serviciu medical va fi decontat in baza raportului comun întocmit de către Responsabilul CFP, Jurist si Responsabilul execuție contracte. Aceștia vor verifica documentele având in vedere principiul realității, regularității si legalității si vor aplica viza CFP si sintagma „Bun de plata,, pe fiecare document.

Dupla efectuarea procedurii de aplicare a avizei medicale, Spitalul Clinic Coltea va transmite, in baza contractului de prestări servicii încheiat cu ASSMB, factura insotita de borderou lunar care va include numărul de sportivi care au beneficiat de serviciul medical, in vederea decontării

BUGET

Valoare totala buget: 21,760,000.0© RON--------------—----——

ț CONFORM CU ORIGINALULDirector General

Dr.

ASSM»

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Strada Sf. Ecatertaa,Nr. 3 Sector 4, București C.U.I 2S502860

CONT: RO66TREZ24AdfiS0S0203030X

Trezoreria Municipiului București

Tel/Fax: 02131010 S9 / 02131010 6©

Email: con tact@a ssmb.roBUGET PROIECT ANUL I 2019

•îs: ,***y***

«lî •••ROMANIA

1 SI S-SOI » l sAhbâtopim Impbsuna


ASSM

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale BucureștiStrada St. Eeatertna, Nr. 3 Sector 4, București

C.U.I 25502860

CONT! R066TREZ24A665050203030X

Trezoreria Municipiului București

Tei/Fax: 0213101059/02131010 69

Email: contact@assmb.ro


BUGET PROIECT ANUL II 2020ROMÂNIA


191B-Î01S I SĂRBĂTORIM fMPH6UNĂ


ASSM


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Strada sr. Ecaterlna.Nr. 3 Sector 4, București C.U.I îSSOî8fiO

CONT: R066TREZ24A665050203030X

Trezoreria Municipiului București

Tel/Fax: 03131010 89/ 02131010 69

Email: contacr@assmb.ro


BUGET PROIECT ANUL III 2021


” ■-                   J J- 7 -          r. '     ■„              '< 1    -    < -r ;• \i

HjnîiEate'‘âe î .măsură'

Buc

ANUL 111-2021

1 Servicii suport (copii vârste cuprinse intre 5 sl 14 ani)

r, uniați

34000

30        1,020.000.00

li i                        s

1,020,000,00

2 Servicii suport (sportivi cu vârste cuprinse Intre 14 sl 18 ani)

Buc

24000

30     1   720,000.00

720,000.00

3 Aviz medical- sportivi cu vârste cuprinse intre 5 sl 14 ani (viza bianuala)

Avize

34000

50        1,700,000.00

1,700,000.00

4lAviz medical ~ sportivi cu vârste cuprinse Intre 14 sl 18 ani ( viza bianuala)

AV^B^

24000,

170     I 4,080,000.00

4,080,000.00

w


"7  7^,            ;

IN SPORT,, (Anul 2019 + 2020+2021)

~                                    'Ă?.                      ’- ’r- ,-i      .''ț >"Directo^Gencrâldirect-,, aASSMI

Administrația Spitalelor șl Serviciilor Medicale București


Strada st. EeatalBa.Ni'. 3 Sector4tBucnrrștt

C.u.1 25302800

CONȚI RQfifiTREZ24A665050203030X

Tiurowla Municipiului București

Wan 02131010 59 / 02131010 «9

Ewalll fontactigassnib.ro

ANEXA 3


GRAFIC GANTTAn I -2019

An II -2020

An III -2021

Activitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

A1 Constituirea echipei de proiect

X

A2 Demararea procedurilor de achizițiilor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A2.1 Contractarea serviciilor medicale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A2.2 Contractarea servicii specializate suport în procesul de implementare al proiectului

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A3 Selecția beneficiarilor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A4 Informare si publicitate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A5 Decontarea cheltuielilor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X