Hotărârea nr. 488/2018

HOTARAREnr. 488 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA SI AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 1196/14.08.2018;


Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 47/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 506/22.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 154/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 2 alin. (2) și ale art. 8 alin. <2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;


Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul local pentru autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate, prevăzut în anexa nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modelele de cerere și avize prevăzute în anexele nr. IA, nr. IB, nr. IC și nr. ID, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:^


originalul j

Art.3 Se aprobă delimitarea zonelor de publicitateS-estrânsâ, respectiv: publicitate lărgită prevăzute în anexa nr. HA - parte scrisă și anexa nr. IIB - parte desenată, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Capitolul II lit. c) liniuța a 3-a din Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal Zone Construite Protejate, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 279/21.12.2000 privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale se modifică și va avea următorul cuprins:

construcții privizoriî de orice natură, cu excepția mijloacelor de publicitate și a firmelor autorizate/avizate, conform prevederilor legale.”

Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.6 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, primarii și Consiliile Locale ale Sectoarelor nr. 1 - 6 ale Municipiului București, precum și Direcția Generală de Poliție și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr, 2/20.01.2011 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate a Municipiului București se abrogă.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

,    O

Claudiu Da atanaBucurești, 23.08.2018Nr. 488

SECRETAR GENERAL

/* AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir J

B-dtil Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tei.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

Anexa nr. I


Ia H.C.G.M.B. nr.    WREGULAMENTUL LOCAL PENTRU AUTORIZAREA,'CONSTRUIREA ȘI AMPLASAREA MIJLOACELOR DE KJBLICITATE

CAPITOLUL 1: Dispoziții generale

Art. 1

Prezentul Regulament stabilește condițiile în care se vor autoriza, construi și amplasa mijloacele de publicitate pe teritoriul Municipiului București.


Art. 2

Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice implicate în activitatea publicitară pe raza Municipiului București.

Art. 3

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile mijloacelor de publicitate amplasate atât pe domeniul public și privat al statului și al Municipiului București, cât și pe proprietățile private aparținând persoanelor fizice și/sau juridice.

Art. 4

Prezentul Regulament are ca scop asigurarea condițiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur și sănătos, pentru protecția mediului natural, a zonelor cu valoare istorică și arhitecturală, a zonelor naturale protejate, cu respectarea calității în construcții, a normelor privind circulația rutieră și pietonală, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL 2 : Baza legală


Art. 5

Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative:

-    Legea nr. 185/2013, republicată, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

-    Legea nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate

-    Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

-    Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea în construcții;

-    Legea nr. 422/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind protecția monumentelor istorice;

-    Legea nr. 153/2011 privind măsurile de creștere a calității arhitectural ambientale ale clădirilor;

• Legea nr. 148/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind publicitatea;

-    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice;

-    Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

privind regimul drumurilor;    1 * Z

-    Ordinul Ministrului Transportului proiectarea și amplasarea construcțiilor,


H.C.G.M.B. nr. 279/2000 privind instituirea zonelor protejate.


CAPITOLUL 3 : Definiții și clasificări în înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea ^Semnificație:

(1)    afiș - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj și altele asemenea, imprimat pe suport de hârtie sau pe folie sintetică și expus public;

(2)    aviz- act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic și a oportunității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară, având structuri Iară fundație;

(3)    aviz de amplasare pentru mijloace de publicitate mobile - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale în urma unei proceduri de analiză a amplasamentului și a perioadei de expunere solicitate;

(4)    aviz de amplasare pentru mijloace de publicitate temporare - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic (documentației tehnice) și a oportunității din punct de veri*-? urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporare, având structuri fără fundație;

(5)    aviz de principiu - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a Primăriei Municipiului București, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic și a încadrării în prevederile urbanistice, în vederea emiterii autorizației de construire pentru mijlocul de publicitate;

(6)    aviz pentru publicitate pe vehicule publicitare — act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic (documentației tehnice), a perioadei de expunere și a traseului solicitat;

(7)    banner-supoit pentru mesajul publicitar confecționat din folie sintetică sau din material textil, în mod obișnuit cu formă dreptunghiulară, ancorat în zone publice;

(8)    calcan - perete tară goluri al unei construcții, situat pe limita de proprietate laterală sau posterioară, destinat de regulă să fie acoperit de zidul asemănător al unei clădiri vecine;

(9)    ecran publicitar - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemenea, pe care se rulează grafică și/sau spoturi, cu conținut dinamic și de dimensiuni variabile;

(10)    firmă - orice inscripție, formă sau imagine atașată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfășoară în interiorul clădirii. (Legea nr. 185/2013);

(11)    flyer-material promoțional de mici dimensiuni (fluturași publicitari, pliante) des*, promovării unor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente;

(12)    indicator publicitar direcțional (panou direcțional) - înscris, formă ori imagine care indice o direcție, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfășoară o anumită activitate;

(13)    intersecție - orice încrucișare, joncțiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spațiile formate de acestea;

(14)    mesh - suport pentru mesajul publicitar confecționat din material sintetic perforat, cum a fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri;

(15)    mesh digital - suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafața exterioară a unu imobil și care folosește modul electronic de afișare a reclamei;

(16)    mijloc de publicitate - ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri ecrane publicitare) folosite în scopul prezentării unei activități comerciale, industriale, artizanal sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

(17)    mijloc Pe publicitate de tip construcție provizorie - ansamblu de elemente constructiv folositîn^sp^pub,prezentării unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesionist

5on3Lajd^^^jjmejit,'realizat cu fundație sau alt sistem de fixare ia sol sau amplasat pe o clădire;

' Ijjrdjloc d£)publicitate temporar-ansamblu de elemente constructive folosit în scopi Mî; unet/actîvrtăți comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a uni t,jbâlizat fâ/a fundație sau alt sistem de fixare (la sol sau la clădire);


(19)    mobilier urban - elemente funcționale și/sau decorative amplasate în spațiile publice care, prin alcătuire, aspect și amplasare conferă personalitate aparte zonei sau localității. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcțiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundații platforme de beton, racorduri la utilități urbane, cu excepția energiei electrice (exemplu - stații de așteptare transport în comun)), necesitând emiterea autorizajțiți^de construire. Fac parte din categoria mobilier urban care nu necec:ti-^mfc>rlj-*’“


jardinierele, lampadarele, băncile, bazinele, pavajele decorative, p toaletele ecologice, tonetele, coșurile de gunoi și altele asemenea;

.»»» 15»''


(20)    monument istoric - bunuri imobile, construcții și teren _____

semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală. Regimul de WgfpumenL istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procq^fjfțjjțflțgyițjf pț to?g)8 (Legea itr. 422/2001)',

(21)    panou publicitar - structură provizorie folosită pentru afișarea unui mesaj publicitar; '    “

a)    acesta este amplasat, în mod uzual, prin intermediul unei structuri tip picior simplu sau dublu, cu fundația aferentă, la sol, pe împrejmuiri sau pe clădiri, atât pe fațade cât și pe acoperișuri respectiv terase;

b)    din punct de vedere al iluminării mesajului publicitar, panourile publicitare pot fi de tip billboard - fără iluminare, de tip backlit - cu iluminare interioară sau de tip front light - cu iluminare frontală;


(22)    panou publicitar amplasat pe stâlpi - suport pentru mesajul publicitar de mici dimensiuni, fixat prin prinderi speciale pe stâlpi;

(23)    panou publicitar mobil - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat Ia sol, fără fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;

(24)    panou port-afiș - mijloc de publicitate temporar, realizat în structură sandwich din materiale ușoare tip plastic, carton sau alte asemenea, destinat expunerii afișelor în regim dublă față, montat fără prindere pe stâlpi sau purtat de persoane;

(25)    proiect publicitar special - construcție provizorie atipică, creată special în scopul promovării unui produs, serviciu sau eveniment și care nu are în alcătuirea sa elemente de fundație și/sau structuri publicitare clasice (ex: panouri publicitare de orice fel, structuri prismatice sau alte asemenea);

(26)    publicitate-totalitatea modalităților și instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoașterea și aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinației unor spații, lansări de produse, deschideri de magazine și altele asemenea, precum și orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste având ca scop promovarea vânzării de bunuri și servicii, de drepturi și obligații;


(27)    publicitate luminoasă - publicitate realizată prin corpuri luminoase, afișe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure iluminarea afișului, panoului ori corpului publicitar;

(28)    publicitate pe vehicule - publicitate realizată prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;

(29)    publicitate stradală (outdoor)-publicitate efectuată în spații deschise, în exteriorul clădirilor;

(30)    publicitate temporară-publicitate realizată cu ocazia unor evenimente, manifestații culturale sau sportive, precum și pentru acțiuni de promovare de produse sau activități;

(31)    reclamă publicitară-activitate prin care o persoană fizică sau juridică promovează un brand, marcă, serviciu, informație utilă, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute în scopul de a convinge, a face cunoscut sau a atenționa publicul larg;

(32)    registru unic de publicitate al Municipiului București - baza de date cu caracter public

realizată de Primăria Municipiului București prin Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București care va cuprinde date referitoare la deținătorii de mijloace de publicitate de orice tip, amplasate pe teritoriul Municipiului București, incluzând felul și durata contractelor încheiate pentru amplasarea mijloacelor uejjublicitate deținute, numărul, data..efrțifiîrii/și perioada de valabilitate a autorizației de construire i------j---->------■ —

struiresșuru avizului de amplasare și emitentâf aceXfcra;

(33)    registru vertical - suprafață cuprinsă între marginea fațadei și cea mai apropiată coloană de ferestre și care se întinde pe toată înălțimea unei fațade;

(34)    rooftop - mijloc de publicitate amplasat pe acoperișul respectiv terasa unei clădiri;

(35)    spațiu verde - suprafață de teren, indiferent de mărime, aflată în proprietatea publică sau privată a autorității locale, a instituțiilor și a celorlalte persoane fizice sau juridice, neocupată de construcții autorizate, destinată plantării și creșterii vegetației ierboase și lemnoase, care are ca scop asigurarea și îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban/rural, contribuind și la înfrumusețarea aspectului urbanistic al localității;

(36)    steag publicitar - piesă de stofa, pânză sau material plastic, atașată la un suport lance,

,rg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;

37) structură de publicitate autoportantă - cadru suport amplasat la sol, fără fundație sau alt

de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fețe realizate din materiale


are de tip mesh, plasă fină, pânză șt altele asemenea, pe care se află imprimate reclame și mesaje iublicitare;

(38)    zonă de publicitate restrânsă - zonă din municipiul București în care se impun restricții speciale și/sau sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate. Aceasta este definită teritorial în anexele nr. 11 A si nr. II B la prezenta hotărâre;

(39)    zonă de publicitate lărgită - zonă din municipiul București în care pot fi amplasate toate categoriile de mijloace de publicitate. Această zonă este definită ca partea din teritoriul municipiului București care nu este definită ca zonă de publicitate restrânsă.

După modul de autorizare/avizare, mijloacele de publicitate se clasifică după cum urmează:

(1)    Mijloace de publicitate pentru a căror amplasare este necesară obținerea autorizației de construire. Din această categorie fac parte (dar fără a se limita la acestea) mijloacele de publicitate de tipul firmelor, ecranelor publicitare, panourilor publicitare tip billboard, bacldit sau front light, mesh-unlor, mesh-urilor digitale, rooftop-unlor;

(2)    Mijloace de publicitate pentru a căror amplasare este necesară obținerea avizului de amplasare. Din această categorie fac parte (dar fără a se limita la acestea) mijloacele de publicitate de tipul proiectelor publicitare speciale, structurilor publicitare autoportante, banncr-cior, indicatoarelor publicitare direcționale, panourilor publicitare amplasate pe stâlpi, steagurilor publicitare, panourilor port-afiș, panourilor publicitare mobile,

CAPITOLUL 4 : Principii generale

Art. 8

(1)    Executarea lucrărilor de construire respectiv de desființare privind mijloacele de publicitate prevăzute la art. 7 aiin. (1) este permisă numai în baza unei autorizații de construire respectiv de ( desființare, emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.50/I991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind executarea lucrărilor de construcții, a Legii nr.185/2013 republicată, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate precum și cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

(2)    La emiterea autorizației de construire, emitentul va include în mod obligatoriu precizări privind obligațiile care decurg din caracterul provizoriu și durata de existență limitată a mijlocului de publicitate autorizat, inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcționării acesteia.

(3)    Amplasarea mijloacelor de publicitate temporare este permisă numai în baza unui aviz de amplasare emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 republicată, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate precum și cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

(4)    Amplasamentele ^flate pe domeniul public sau privat al municipiului București destinate montării mijloacelor de'publicitate vor fi închiriate/concesionate/aduse ca aport în asocierea în participatie sau partenpnSă>potrivit reglementărilor legale în vigoare.


atât prin formă cât și prin conținut prevederile ulterioare, privind publicitatea.

Pag. 4/ 14

(6)    Autorizarea mijloacelor de publicitate, inclusiv a firmelor, ce urmează a fi amplasate pe imobile care reprezintă clădiri de locuit se va face după obținerea de către solicitant a acordului comitetului asociației și al proprietarilor direct afectați, în baza unui contract de închiriere, de folosință sau de concesiune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare


(7)    Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de public executantului construcției suportului publicitar autorizația de construin emise în condițiile alin, (1) și (3).

(8)    a) în vederea autorizării executării lucrărilor de construire _    . r *    _

excepția Firmelor, așa cum sunt acestea definite la art. 6, alin. (9), ce urmează a fi amjUaean: pen domeniul privat este necesar ca solicitantul să obțină Avizul de principiu al Primăriei Municipiuluiz București, emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului.    o

b) în vederea autorizării executării lucrărilor de construire a mijloacelor de publicitate (cus excepția firmelor, așa cum sunt acestea definite la art. 6, alin. (9), ce urmează a fi amplasat: pe£ domeniul public și privat al Municipiului București este necesar ca solicitantul să obțină Avizijl deo principiu al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj a Municipiului București

2 o tatez


c) In vederea autorizării executării lucrărilor de construire a mijloacelor de public

amplasate în zona drumurilor publice, este necesar ca solicitantul să obțină avizul Comisiei Teh licef de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București.


d)    Obținerea avizelor prevăzute la lit. a), b) și c) va fi prevăzută prin Certificatul de Urbanism.

e)    Se exceptează de la prevederile lit. a) mijloacele de publicitate pentru care Autorizația de Construire este emisă de Primăria Municipiului București.

(9) Deținătorii de mijloace de publicitate, inclusiv firme, datorează bugetului local taxe de publicitate stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Fiscal, precum și a reglementărilor emise de Consiliul General al Municipiului București.

Art. 9

(1)    Mijloacele de publicitate amplasate pe teritoriul Municipiului București, vor fi identificabile prin inscripționarea pe acestea, prin grija proprietarului, în mod vizibil, a denumirii societății deținătoare, a codului unic de înregistrare (C.U.I.) precum și a numărului autorizației de construire ori a avizului de amplasare în baza cărora a fost amplasat mijlocul de publicitate.

(2)    Mijloacele de publicitate amplasate pe teritoriul Municipiului București vor fi inscripționate, în mod vizibil, cu numărul de ordine din Registru unic de publicitate al Municipiului București, în termen de 15 zile de la obținerea acestuia.


(3)    Proprietarii mijloacelor de publicitate au obligația de a lua măsurile necesare pentru întreținerea și repararea acestora ori de câte ori structura de rezistență sau aspectul arhitectural au suferit modificări ca urmare a acțiunilor factorilor de risc naturali/antropici și nu mai corespund proiectelor tehnice (documentațiilor tehnice) în baza cărora au fost autorizate/avizate.

(4)    Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizării construcțiilor-suport pentru mijloacele de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor sau terenurilor pe care acestea sunt amplasate, proprietarul construcție i-suport are obligația afișării permanente de materiale publicitare

(5)    în situația în care proprietarul constmcției-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va afișa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educaționale, umanitare, sociale, culturale sau de interes public, fiind scutite de plata „taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate" stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Fiscal, precum și a reglementărilor emise de Consiliul General al Municipiului București privind taxele si impozitele locale.

(6)    Firmele, așa cum sunt definite în prezentul regulament, sunt exceptate de la prevederile art. 9, alin. (1) și (2).

CAPITOLUL 5 : Condiții generale privind autoriza rea ^ș amplașarea^. mijloacelor de publicitate    \    ~


Pag.

Art. 10

//    (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situații:

/    a) în ariile naturale protejate de interes național și internațional, cu excepția intravilanelor

// incluse în acestea;

/    b)în spațiile verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită definite conform

/    / Registrului Spațiilor Verzi din Municipiul București;

c) în locurile dejoacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuințe colective;

J    d) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităților administrației publice locale și centrale,

precum și ale instituțiilor publice, cu excepția afișajelor care anunță activitatea ce se desfășoară în BtLA?*c%*Dterrul sediilor;


% e) pe arbori;

“ * f) pe obiectele de artă monumentală și monumentele de for public;

1 g) pe monumentele istorice, cu excepția firmelor care anunță activitatea ce se desfășoară în yriteriorul clădirii și a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/ restaurare, în condițiile prezentului Regulament;

h)    pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare respectiv clădiri expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, clădiri ce prezintă desprinderi de tencuială, clădiri cu elemente decorative lipsă cum ar fi mulaje, boiserie, profile decorative, stucatură, sculptură și/sau feronerie, clădiri cu elemente de închidere lipsă, clădiri cu degradări ale învelitorii și/sau clădiri ieșite din uz ori care nu au o funcțiune permanentă sau temporară autorizată;

i)    în incinta și pc elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcașurilor de cult, troițelor, a scuarurilor, parcurilor șî grădinilor publice;

j)    pe zona carosabilă a străzilor și a drumurilor, indiferent de categoria acestora;

k)    în interiorul intersecțiilor și al sensurilor giratorii, în spațiul destinat circulației autovehiculelor și semnalizării rutiere, pe insulele de separare a fluxurilor de circulație, în zone în care desfășurarea în condiții normale a traficului ar putea fi perturbată;

l)    pe parapetele, piloții și/sau pereții podurilor/pasajelor rutiere subterane și supraterane;

m)    pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portaluri cu semnalizare rutieră sau în soluții independente autoportante în traversarea dramului;

n)    pe stâlpii de susținere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulație;

o)    în zona de protecție a autostrăzilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de circulație a autostrăzilor sau drumurilor naționale expres, precum și pe benzile laterale de protecție a sensurilor de circulație;

(2)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conținut, dimensiuni și culori în combinații specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră precum și cu indicatoarele de orientare și informare sau împiedică vizibilitatea acestora.

(3)    Se interzice amplasarea și utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura f liniștea publică, conform prevederilor legale în vigoare,

(4)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanță mai mică de 2,00 m față de limita de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice și/sau juridice, fără acordul scris al proprietarilor

(5)    Se interzice amplasarea oricăror forme de mijloace de publicitate, cu excepția firmelor și a mobilierului urban, atât pe domeniul public sau privat al municipiului București cât și pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, pe următoarele artere/zone;

-    B-dul Lascăr Catargiu

-    B-dul Aviatorilor, P-ța Charles de Gaulle, B-dul Mareșal Constantin Prezan, P-ța Arcul de Triumf

-    Șos. Pavel Kiselefî


și amplasarea jaijloacelor^ publicitate


(2) Se admite amplasarea de reclame publicitare pe clădirile instituțiilor de învățământ, cultură sau alte asemenea, numai dacă reclama nu aduce atingeri prestigiului instituției respective și nu se află în contradicție cu obiectul ei de activitate.

CAPITOLUL 6 : Condiții privind autorizarea amplasate pe clădiri

Art. 12

(1)    Se pot amplasa mijloace de publicitate acoperișurile clădirilor, cu respectarea următoarelor
a)    amplasarea acestora se va face în baza unei expertize tehnice elaborate în condițiile lefeii o

de către experți tehnici atestați, precum și a documentației tehnice pentru autorizare, verificată pe o verificatori de proiecte atestați pentru cerințele esențiale de calitate "rezistență mecanică si stabilitate", "siguranță în exploatare" și "securitate la incendiu", prevăzute de legislația în vigoare z privind calitatea în construcții;    1 r-

b)    verificarea construcției cu privire la respectarea cerințelor esențiale de calitate prevăzute Iți t-Iit. a) se realizează prin reexpertizare tehnică la fiecare 10 ani de la data emiterii autorizației de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a acțiunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra construcției/elementului constructiv care susține structura publicitară;

c)    atunci când, pe fațada sau calcanul unei clădiri, pot fi amplasate mai multe mijloace de publicitate, cu excepția firmelor, acestea vor fi realizate unitar, ca tip, dimensiune și încadrare simetrică, pe fațada sau calcanul clădirii;

d)    mijloacele de publicitate amplasate pe calcanele sau fațadele clădirilor nu vor depăși limitele acestora,

e)    se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate pe fațadele imobilelor reabilitate, cu excepția calcanelor acestora.

(2)    în cazul firmelor sau reclamelor luminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă și să nu deranjeze traficul auto și pietonal.

(3)    Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafețelor vitrate ale clădirilor, cu excepția mesh-urilor.

(4)    a) Mijloacele de publicitate amplasate pe calcan (fațadă), registre verticale sau terasă (acoperiș) se vor dimensiona în funcție de elementele arhitecturale ale construcției.

b) Mijloacele de publicitate amplasate pe terase (acoperișuri) nu vor depăși înălțimea de 3,00 m la construcțiile care au înălțimea fațadei până Ia 15,00 m și vor fi max. 1/5 din înălțimea fațadei, dar nu mai mult de 6,00 m în cazul construcțiilor mai înalte de 15,00 m.

(5)    Pentru clădirile construite după intrarea în vigoare a prezentului Regulament, posibilitatea și principiul de amplasare a reclamelor/firmelor la partea superioară a clădirilor (terase sau acoperișuri) se stabilesc cu acordul proiectantului de arhitectură al clădirii, deținător al dreptului de autor.

(6)    Se permite amplasarea de mesh-uri pe schelele aparținând organizărilor de șantier ale imobilelor, inclusiv a imobilelor monumente istorice, aflate în reparații, inclusiv pe arterele nominalizate la art. 10 alin (5), în următoarele condiții:

a)    mesh-ul va acoperi întreaga schelă aferentă unei fațade;

b)    autorizarea amplasării acestor reclame se va face simultan sau ulterior autorizării organizării de șantier, în aceleași condiții ca și aceasta;

c)    durata menținerii reclamei nu va depăși durata existenței organizării de șantier.

CAPITOLUL 7: Norme privind autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate pe suport propriu, amplasate la sol (pe teren), indiferent de regimul juridic al terenului

Art. 13    1 si v

(1) Pe drumurile -riaționale și autostrăzi se aplică regulamentul local de publicitate ai administratoriloLacestora.

(2)    Pe străzile de categoria I, II, III (așa cum sunt clasificate în conformitate cu prevederile art. *9 din O.G. nr.43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind regimul drumurilor) se pot amplasa mijloace de publicitate în următoarele condiții:

a)    la distanța de minimum 4,0 m față de limita carosabilului, în cazul în care nu există trotuar;

b)    având proiecția Ia sol la distanța de minimum 0,5 m față de limita carosabilului, fără a împiedica circulația pietonală;

c)    cu partea inferioară a suprafeței de expunere la minimum 2,40 m înălțime de la sol, pentru }£oREșr; mijloacele de publicitate cu aria utilă mai mare de 2,5 mp per față;

myioaceje de publicitate cu suprafața de maximum 2,20 mp per față se amplasează la o tanță de cel puțin 25,00 m între acestea;

,1 e) mijloacele de publicitate cu suprafața mai mare de 2,20 mp per față se amplasează Ia o stanță de cel puțin 40,00 m între acestea iar dacă sunt amplasate într-o succesiune cascadă pe sens, Ia o distanță de cel puțin 50,00 m între mijloacele de publicitate.

f) sunt exceptate de la prevederile lit. d) și e) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, benzinăriilor, astfel definite în conformitate cu legislația în vigoare, cu condiția ca acestea să nu se suprapună în plan vizual

(3)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate în intersecțiile la nivel ale drumurilor publice cu căile ferate sau tramvai.

(4)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate în curbe și în intersecții, pe suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității in curbe și în intersecții

(5)    Distanța între mijlocul de publicitate și elementul cel mai avansat al fațadei unei construcții va fi de minimum 1,50 m.

(6)    Nu se admite realizarea de socluri aparente, amplasate deasupra solului; elementele de fundare necesare asigurării stabilității mijloacelor de publicitate se vor executa îngropat, sub cota suprafeței solului/trotuarului.

(7)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate cu structură proprie și elemente de susținere care necesită fundație pe trotuare și spații pietonale cu lățimea mai mică de 2,25 m.

(8)    Sc interzice amplasarea mijloacelor de publicilaLe cu structură proprie și elemente de susținere care necesită fundație pe zonele verzi dinspre trotuar sau spațiul pietonal și carosabil cu excepția celor care se amplasează pe limita zonei dintre trotuar sau spațiul pietonal și spațiul verde

(9)    Amplasarea mijloacelor de publicitate se va face cu protejarea spațiilor verzi și a arborilor din aliniamentul stradal.

(10)    Panourile și ecranele publicitare amplasate ia sol pe domeniul public al municipiului București vor avea suprafața utilă de maxim 18 m2.

CAPITOLUL 8 : Condiții privind autorizarea, amplasarea și exploatarea mijloacelor de publicitate tip ecran publicitar (Tv-screen)

Art. 14

(1)    Ecranele publicitare se pot autoriza și amplasa cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) +

(5) respectiv art. 13 din prezentul Regulament.

(2)    Ecranele publicitare se pot exploata în următoarele condiții:

a)    spoturile publicitare difuzate nu vor conține culori și forme specifice semnalizării rutiere;

b)    nu este permisă dotarea ecranelor publicitare cu echipamente audio;

c)    pe perioada nocturnă, intensitatea luminoasă a ecranului publicitar să fie redusă cu 35%;

(3)    Proprietarii ecranelor publicitare au obligația transmiterii de informații de interes public și local, precum și informații de interes pentru populație în cazul unor situații de urgență.

(4)    Conținutul și modul de transmitere a informațiilor prevăzute la alin. (3) vor fi stabilite
Jk"


Art. 15.

(1) Firmele se amplasează pe fațadele clădirilor sau urmează:

a) dacă construcția are prevăzută, din proiectare.


are prevăzută, din proiectare, cu un spațiu destinat firmei/firmelor acestea vor fi amplasate în acest spațiu fără a depăși limitele sale;

amplas


b)    dimensiunile maxime ale firmelor vor fi stabilite în concordanță cu spațiul pe care urmează a fi amplasate;

c)    pe clădirile de locuit având spații cu altă destinație la parter și/sau mezanin, se amplasează numai pe porțiunea de fațadă corespunzătoare acestor spații sau pe parapetul plin și continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;

d)    firmele în consolă se amplasează Ia o înălțime minimă de 2,50 m de la nivelul trotuarului Față de planul vertical al fațadei, firmele vor putea ieși în consolă maximum 1,20 m, dar păstrând t distanță de minimum 1,00 m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau față dr limita interioară a plantației de aliniament;

e)    copertinele pe care se inscripționează o firmă vor fi amplasate la minimum 2,50 m înălțime față de nivelul trotuarului și vor ieși din planul fațadei maximum 1,50 m; ele vor păstra o distanță de minimum 1,00 m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau față de limita interioară a plantației de aliniament;

f)    în cazul amplasării firmelor pe aticul clădirilor de locuințe colective sau pe parapetul plin al etajului I respectiv mezaninului, după caz, firmele nu vor depăși dimensiunile elementelor constructive-suport;

g)    în cazul apartamentelor în care se derulează activități cu caracter temporar situate în clădiri de locuințe colective, firmele aferente se amplasează la parterul clădirii, cu acordul proprietarilor afectați.

(2)    în situația prevăzută la alin. (I) lit. g), firmele se amplasează astfel:

a)    în zona scării de acces corespunzătoare, dacă apartamentul este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol;

b)    fără a depăși limita spațiului respectiv, dacă apartamentul este amplasat la parter sau demisol.

(3)    Firmele inscripționate pe vitrinele/ușile de acces se pot amplasa în baza avizului emis de autoritățile administrației publice.

(4)    Pe fațada spațiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alături de firme, și alte mijloace de publicitate cu acordul proprietarilor și cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea și amplasarea firmelor.

(5)    Orice altă formă de publicitate amplasată pe fațada unui spațiu comercial se va diferenția față de firmă prin culoare, formă sau dimensiune și va fi autorizată respectiv avizată conform prevederilor prezentului Regulament.

(6)    în cazul firmelor luminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei.

(7)    Firmele luminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.

(8)    Firmele luminate amplasate la mai puțin de 30 m de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă.

(9)    în cazul schimbării graficii firmei existente autorizate în prealabil, aceasta se va efectua în baza avizului emis de autoritățile administrației publice.

Art. 16.

Autorizarea firmelor pe clădiri monument istoric, cu valoare arhitecturală sau ambientală, pe clădiri situate în zona de protecție a monumentelor istorice ori aflate în zonele protejate, se va face numai cu avizul Ministerului Culturii,„respectiv a serviciului deconcentrat al acestuia prin Direcția pentru Cultură a Municipiului Bucureștii

CAPITOLUL 10 : Forme de pubUritateVemporarâ

Pag, 9/14

V' , •_!.

O

o

2

TI

O

3)

s

o

c:

o

2

o

2

>

r~

c


Art. 77.

(1)    în vederea obținerii avizului pentru publicitate temporară, menționat la art. 8 alin. (3), mijloacele de publicitate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)    să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activități de promovare cu durată determinată și precizată în mod explicit în cererea de emitere a avizului, depusă de solicitant;

b)    să poată fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară, în cel mult 72 de ore;

% 2'\ c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară să fie aduse la stfjțea inițială, în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a avizului pentru 4$blicitate temporară.


(2)    Se pot amplasa pe domeniul public sau privat al municipiului București structuri publicitare ăutoportante {prisme, cuburi), și proiecte publicitare speciale, în următoarele condiții:

a)    perioada maximă de expunere va fi de 30 zile, cu posibilitatea de a se prelungi, o singură dată, cu aceeași perioadă;

b)    amplasarea structurilor publicitare autoportante și a proiectelor publicitare speciale se face în baza unei documentații tehnice întocmite de un arhitect cu drept de semnătură;

c)    în cazul amplasării acestora în zona drumurilor publice, este necesar ca solicitantul să obțină avizul Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București.

(3)    Se pot amplasa pe domeniul public sau privat al municipiului București panouri publicitare mobile având ca scop promovare comercială, comunicare de tarife sau acțiuni promoționale, specifice activității desfășurate, în următoarele condiții:

a)    dimensiunile maxime vor fi de 0,5 m x 0,9 m;

b)    amplasarea se va face pe trotuare cu lățimea mai mare de 2 m, cu asigurarea unui spațiu pentru circulația pietonală de minimum 1,5 m;

c)    amplasarea se va face în dreptul spațiului comercial și numai pe perioada programului de funcționare a spațiului comercial.

(4)    Se pot amplasa mijloace de publicitate de tipul bannerelor verticale, panourilor direcționale și altele asemenea, pe stâlpii Iară semnalizări rutiere și indicatoare de circulație, cu avizul deținătorilor acestora, în următoarele condiții:

a)    mijloacele de publicitate se vor amplasa ridicate la minimum 4,00 m de la sol - măsurat de la partea inferioară a reclamei., poziționate astfel încât proiecția acestora să fie în afara gabaritului carosabilului;

b)    Pc un stâlp se pot amplasa maximum două mijloace publicitare, obligatoriu de aceeași dimensiune și simetric așezate de o parte și de alta a stâlpului, iar proiecția la sol a fiecărui mijloc de publicitate se va situa în afara gabaritului carosabilului..

(5)    Se pot amplasa mijloace de publicitate de tipul steagurilor publicitare montate pe catarge și pc stâlpi, în următoarele condiții:

a)    steagurile publicitare se vor amplasa la înălțimea minimă de 2,5 m de la cota terenului amenajat, numai în locuri în care nu împiedică vizibilitatea circulației rutiere;

b)    durata de menținere a steagurilor publicitare va fi de maximum 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă 90 de zile;

c)    sunt exceptate de la prevederile alin. (5) lit. a)+b) steagurile publicitare amplasate în incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legislația în vigoare, cu condiția să nu afecteze vizibilitatea circulației rutiere.

(6)    Se pot amplasa panouri port-afiș pe stâlpii fără semnalizări rutiere și indicatoare de circulație, cu avizul deținătorilor acestora, în următoarele condiții:

a)    panourile port-afiș se vor amplasa ridicate la înălțimea minimă de 1 m de la cota terenului amenajat;

b)    pe un stâlp se poate a'mțțasa un singur panou port-afiș - dublă față, având proiecția la sol în afara gabaritului carosabilului;

c)    dimensiunile maxim^aîepănoului port-afiș vor fi de 0,6 x 1,2 m per față;

z


d) durata de menținere a panourilor port-afiș va fi de maximum posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă 15 de zile

(7)    Se pot amplasa bannere care vor cuprinde anunțuri privi culturale, economice, științifice, activități comerciale, de inte următoarele condiții:

a)    se interzice amplasarea de bannere peste carosabilul străzilor, în intersecții împiedică vizibilitatea rutieră sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau în locuri unde există panouri publicitare;

CONFORM CU ORIGINALUL


b)    bannerele vor fi amplasate la minimum 4,00 m înălțime de la sol și vor fi ancorate de stâlpii stradali, cu avizul deținătorilor acestora;

c)    bannerele vor fi amplasate astfel încât distanța între acestea să fie de minimum 50,00 m;

d)    bannerele vor avea dimensiuni maxime de 7,00 m la bază, 1,5 m în înălțime și vor avea sistem de prindere din materiale ușoare și rezistente;

e)    se interzice amplasarea a mai mult de un banner pe aceiași stâlpi de susținere;

f)    amplasarea bannerelor se va face pentru o perioadă de maxim o lună;

g)    este interzisă amplasarea pe domeniul public sau privat al municipiului București a suporturilor/stâlpilor în scopul exclusiv de susținere a bannerelor;

h)    prin excepție de la prevederile lit. a), se acceptă amplasarea de bannere peste carosabilul străzilor doar cu ocazia unor manifestări deosebite (sportive, culturale și altele asemenea) ce se desfășoară temporar pe anumite artere de circulație, cu oprirea traficului auto, și doar pe durata desfășurării acestora;

(8)    Se pot amplasa temporar, pe perioada derulării unor manifestări culturale, comerciale sau sportive, în incinte expoziționale sau în piețe publice, stadioane, complexe sportive și altele asemenea, baloane sau materiale publicitare gonflabile purtătoare de reclame.

(9)    Se pot utiliza vehicule special echipate în scopuri de publicitate, prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau inscripționarea cu texte publicitare ori altele asemenea, pe teritoriul municipiului București, în următoarele condiții:

a)    suprafața de publicitate amplasată pe un vehicul nu va depăși 24,00 mp;

b)    este interzisă staționarea vehiculului special echipat pe drumurile publice sau în parcările amenajate pe domeniul public sau privat al Municipiului București;

c)    este interzis ca aceste tipuri de vehicule să circule în convoi mai mare de două mașini;

d)    este interzisă utilizarea de echipamente audio pe aceste autovehicule.

(10)    Este interzisă amplasarea de stâlpi-suport pentru indicatoare publicitare direcționale.

(11)    Se pot utiliza ca suport pentru afișe/reclame publicitare mijloacele de transport în comun, cum ar fi tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea călătorilor înspre exteriorul mijlocului de transport.

(12)    Se pot organiza acțiuni de distribuire flyere în următoarele condiții:

a)    perioada de promovare nu poate depăși 14 zile calendaristice;

b)    distribuirea materialelor promoționale se poate face în locații fixe sau mobile (în mișcare);

c)    este interzisă distribuirea flyerelor pe partea carosabilă a drumurilor;

d)    solicitarea avizării acțiunii de distribuire se adresează Companiei Municipale Publicitate și Afișaj cu cel puțin 72 de ore înainte de începutul campaniei de distribuire flyere;

e)    emiterea avizului solicitat se va face după achitarea taxelor aferente.

Ari. 18.

(1) Competența emiterii avizelor de amplasare pentru mijloacele de publicitate temporare prevăzute la art. 17, alin. (2)"-(8) revine:

a)    Primăriei Municipiului București, prin Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului în cazul mijloacelor de publicitate amplasate în cadrul campaniilor publicitare ce depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector, a mijloacelor de publicitare amplasate în zonele de publicitate restrânsă și a mijloacelor de publicitate amplasate pe arterele aflate în administrarea Primăriei Municipiului București;

b)    Primăriilor de sector, prin compartimentele de7 specialitate, în aria lor de competență

teritorială, pentru celelalte cazuri.    z


Pag, II 14 " '


(2)    Amplasarea mijloacelor de publicitate prevăzute la ari. 17 alin. (2) și (3) se va face în baza Avizului de amplasare. Achitarea taxei de ocupare a domeniului public și a taxelor de publicitate prevăzute la art. 8 alin, (9) se va face conform legii.

(3)    Amplasarea mijloacelor de publicitate prevăzute ta art. 17 alin. (4), (5), (6), (7) și (8) se va face în baza Avizului de amplasare. Achitarea taxelor de publicitate prevăzute la art. 8 alin. (9) se va face conform legii.

(4)    Vehiculele prevăzute la art. 17 alin. (9) vor putea fi autorizate să circule pe teritoriul municipiului București, pe o durată determinată și pe un traseu stabilit prin Avizul pentru publicitate pe vehicule publicitare, emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului București și aprobat de Primarul General al Municipiului

, '^'^.^București. Achitarea taxelor de publicitate prevăzute la art. 8 alin. (1) se va face conform legii.

Emiterea avizului sau a răspunsului negativ motivat se va face conform prevederilor legale,

i 5 a s vi înâ®za documentației complete depuse.

£ 50 Taxa de emitere a avizelor în condițiile prezentului Regulament este în același cuantum izut pentru taxa Aviz comisie precoordonare/coordonare rețele, conform hotărârilor Consiliului ^kwiyj-feeneral a| Municipiului București prin care sunt stabilite nivelurile impozitelor și taxelor locale în municipiul București.

CAPITOLUL 11 : Norme privind autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate în zona de publicitate restrânsă a Municipiului București

Art. 19

(1)    în zona de publicitate restrânsă din municipiul București sunt permise numai acele categorii de mijloace de publicitate care, prin dimensiuni, formă sau amplasare, nu alterează caracteristicile arhitecturale și ambientale ale zonei.

(2)    în zona de publicitate restrânsă, este interzisă amplasarea oricărei forme de publicitate pe fațadele clădirilor.

(3)    în zona de publicitate restrânsă, amplasarea firmelor este permisă numai la nivelul parterului comercial, al mezaninului în cazul în care și acesta are funcțiuni comerciale sau la partea superioara a clădirilor, cu avizele prevăzute de lege.

(4)    în zona de publicitate restrânsă este interzisă convertirea firmelor în reclamă prin afișarea produselor sau a serviciilor oferite.

(5)    în zonele cu publicitate restrânsă este interzisă amplasarea oricăror mijloace de publicitate în spațiile verzi și în aliniamentele de arbori.

(6)    Categoriile de mijloace de publicitate permise a se amplasa în zona de publicitate restrânsă se vor stabili prin studiul de urbanism întocmit conform art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 185/2013.

1

CAPITOLUL 12 : Norme privind expunerea de afișe pe teritoriul Municipiului București

Art. 20.

(1)    în vederea asigurării eficientei informări a cetățenilor, a libertății de expresie și esteticii urbane, Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA va instala, în amplasamente cu vizibilitate, panouri sau corpuri destinate afișelor și anunțurilor de mică publicitate, în condițiile legii.

(2)    Panourile și/sau corpurile prevăzute la alin. (1) vor fi curățate ori de câte ori este nevoie dar cel puțin o dată pe săptămână, prin grija Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA.

Art. 21.

(1)    Expunerea de afișe, pe teritoriul Municipiului București, se poate face pe panourile și corpurile de afișaj special destinate acestui scop, amplasate pe domeniul public.

(2)    Expunerea afișelor se realiza după achitarea taxelor aferente la Companiei Municipale

(3)    Afișele vor conține detalii referitoare la societatea comercială emitentă, respectiv denumire și codul unic de înregistrare (C.U.I.), denumirea tipografiei și numărul de afișe tipărite.

(4)    Este interzisă expunerea de afișe care să acopere alte afișe postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care promovează evenimente/acțiuni/campanii aflate în derulare sau care urmează să se deruleze.

(5)    Este interzisă expunerea de afișe în alte locuri decâțeefp prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL 13 : Contravenții și sancțiuni


Art. 22.    \'ț    __,    _

(1)    Autorizarea firmelor și mijloacelor de publici ha;«o'cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenție și se sancjionează'în" Conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construire, și atrage totodată, declanșarea în condițiile legii, a procedurii de anulare a autorizației de construire.

(2)    Amplasarea mijloacelor de publicitate temporară cu încălcarea prezentului Regulament constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 republicată, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

(3)    Amplasarea mijloacelor publicitare cu încălcarea prezentului Regulament constituie contravenție și se sancționează astfel:

a)    încălcarea prevederilor art. 18 alin. (2) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

b)    încălcarea prevederilor art. 12 alin. (2) și art. 20 alin. (2) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

c)    încălcarea prevederilor art. 17 alin. (9) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;

d)    încălcarea prevederilor art. 17 alin. (6) și (12) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e)    încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) și alin. (2), ale art. 14 și art. 23 alin. (2) cu amendă de la 4.000 lei la 5.000 lei

(4)    împiedicarea ori sustragerea de Ia efectuarea controlului, prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 Iei la 5.000 lei.

(5)    Amplasarea materialelor publicitare cu încălcarea avizelor obținute în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (6) și (12) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(6)    Emiterea avizelor prevăzute la art. 17 cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 Iei la 5.000 lei.

(7)    Dacă este cazul, odată cu sancțiunea contravențională principală se dispune și sancțiunea contravențională complementară de aducerea domeniului public sau privat la starea inițială prin îndepărtarea materialelor publicitare expuse ilegal.

(8)    în cazul în care contravenientul nu îndepărtează materialele publicitare și/sau nu readuce domeniul public la starea inițială, lucrările vor fi executate prin grija administratorului domeniului public, pe cheltuiala contravenientului.

(9)    Constatarea și sancționarea contravențiilor stabilite în prezentul Regulament se face de Primarul General și împutemiciții acestuia,

(10)    Prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind Regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29, se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL 14 : Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 23.

(1)    Prezentul Regulament intră în vigoare la 30 de zile de la adoptare.

(2)    a) Toți deținătorii de mijloace de publicitate sunt obligați ca, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, să solicițe înregistrarea documentelor de deținere (act de proprietate, contract de închiriere și alte-asemenea).a imobilelor (clădiri sau terenurrf pe care —

/=/
Către: Primăria


CERERE

privind eliberare aviz pentru publicitate temporară

I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Subsemnatul_(tutmele si prenumele). CNP_

cu domiciliul în localitatea _ str. _

nr._

sector_, legitimat cu C.I./B.I. seria_nr._eliberat de_

la data de_, cu numărul de telefon de contact_, in

calitate de reprezentant legal al _(denumirea persoanei juridice) cu

sediul social in localitatea_str._nr._

sector_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr._si având codul unic de

înregistrare (C.U.I.)_.

CONFORM CU ORIGINALUL


II. DATELE DE IDENTIFICARE ALE AMPLASAMENTULUI Adresa amplasamentului:

Str._nr._sector_.

Regimul juridic al amplasamentului:

1.    Domeniul public al Municipiului București

2.    Domeniul privat al Municipiului București

3.    Teren privat al persoanei fizice sau juridice

4.    Altele

Suprafața Ia sol a amplasamentului pentru care se solicită aviz pentru publicitate temporară:_

mp.

III. PERIOADA PENTRU CARE SE SOLICITĂ ELIBERAREA AVIZULUI De la_până la_

IV. ANEXEZ:

C.U.I. și C.I./B.I. - în copie;

Dovada deținerii amplasamentului (valabilă pentru întreaga perioadă solicitată) - în copie legalizată; Documentație tehnică - în original;

Planuri topografice scara 1:500 și 1:2000, în două exemplare, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau Direcția Patrimoniu - Primăria Municipiului București, cu evidențierea amplasamentului în cauză-în original;

Simulare fotografică (existent și propus) - în original;

Dovada achitării taxei.    - ___


Data:,APROBAT

PRIMAR / PRIMAR GENERAL


AVIZ FAVORABIL / NEFAVO

PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ

Nr._/__

Ca urmare a cererii adresate de_(nume si prenumele solicitantului),

C.U.I./CNP _, cu sediul social/domiciliul în localitatea

_ str. _ nr._ sector _

înregistrată cu nr._din data de_;

Pentru amplasamentul situat în localitatea _

str._ nr. _ sector _, identificat prin planuri

topografice scara 1:2000 și 1:500;

Ținând seama de prevederile art. 6 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului local pentru

autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate aprobat prin H.C.G.M.B. nr._

din data de _ și ale documentației tehnice nr. _ elaborată de

SE AVIZEAZĂ / NU SE AVIZEAZĂ amplasarea mijlocului de publicitate

_(tipul mijlocului de publicitate) conform planurilor

topografice    atașate    scara    1:2000    si    1:500    pentru

_(adresa amplasamentului).

Prezentul aviz este valabil împreună cu următoarele avize/acorduri:

Valabilitatea prezentului aviz este de la data de.

până la data de.


Beneficiarul are obligația de a aduce amplasamentul la starea inițială în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a prezentului aviz.


I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Subsemnatul_(numele si prenumele), CNP_,

cu domiciliul în localitatea _ str. _

nr._

sector_, legitimat cu C.I./B.I. seria_nr._eliberat de_

la data de_, cu numărul de telefon de contact_, in

calitate de reprezentant legal al _(denumirea persoanei juridice) cu

sediul social in localitatea_str._nr._

sector_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr._si având codul unic de

în regi strare (C. U.I.)_.

II. DATELE DE IDENTIFICARE ALE AMPLASAMENTULUI

Adresa amplasamentului:

Str. _ nr. _ sector

Regimul juridic al amplasamentului:

1.    Domeniul public al Municipiului București

2.    Domeniul privat al Municipiului București

3.    Teren privat al persoanei fizice sau juridice

4.    Altele

Suprafața la sol a amplasamentului pentru care se solicită aviz pentru publicitate temporară:_mp.

III. ANEXEZ:

•    C.U.I. și C.I./B.I. - în copie;

•    Certificatul de urbanism nr.


din data de


emis de


•    Planuri topografice scara 1:500 și 1:2000, anexă la certificatul de urbanism nr., _- în copie;

•    Dovada deținerii amplasamentului (în termen la data solicitării) - în copie;

•    Documentație tehnică - în copie;

•    Simulare fotografică (existent și propus) - în original, ~    _____ J •'? r


_ - in copie; din data deData:Semnătură reprezentant legal Ștampila persoanei juridiceCa urmare a cererii adresate de_(nume si prenumele solicitantului),

C.U.l./CNP __ cu sediul social/domiciliul în localitatea

_ str. _ nr._ sector __

înregistrată cu nr._din data de_;

Pentru amplasamentul situat în localitatea _

str._ nr. _ sector _, identificat prin planuri

topografice scara 1:2000 și 1:500;

Ținând seama de prevederile art. 2 alin. (9) Jit. a) din Regulamentul local pentru autorizarea,

construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate aprobai prin H.C.G.M.B. nr._din data de

_, ale certificatului de urbanism nr._din data de_emis de către

_și ale documentației tehnice nr._elaborată de_,

SE AVIZEAZĂ DE PRINCIPIU amplasarea mijlocului de publicitate

_(tipul mijlocului de publicitate) conform planurilor topografice

atașate scara 1:2000 si 1:500 pentru    (adresa

amplasamentului) cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului local pentru autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate aprobat prin H.C.G.M.B. nr. _ din data de


ANEXA II-Parte scrisa A


ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNSĂ ZONELOR CONSTRUIT]


strada tradițională comercială Calea Moșilor    '

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- porțiunea de stradă dintre bulevardul Brătianu și bulevardul Carol și include str. Stelea Spătarul, str. Cavafii Vechi, str. Biserica Răzvan, Intr. Pictor Vermont.


Strada tradițională comercială Calea Grivițci

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    porțiunea de stradă dintre Calea Victoriei și str. Atelierului ce include str. Atelierului și str. Semicercului

Zona protejata nr.03

Strada tradițional comerciala Calea Călărașilor

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    porțiunea de strada dintre bd. Hristo Botev si str. Medeleni, ce include si străzile Poet Al. Sihleanu, Argetoaia, Intr. Pristolului si porțiuni ale străzilor Dunarea Albastra, Oborului.

bulevardul “modernist” - Brătianu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    porțiunea cuprinsă între Piața Universității și Piața Unirii și include str. Slănic, str. Ion Nistor, str. Ion Ghica, str. Colței, str. Mavrogheni, str. Pătrașcu Vodă, str. Băniei, str. Jacques Elias, str. Bărăției, str. Patriei, str. Sf. Ion, str. Șepcari.

Zona protejată nr. 04a

bulevardul “modernist’’ Magheru

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    porțiunea cuprinsă între Piața Romană și Piața Universității și include str. Stanislas Cihoski,

str. Mendeleev, str. Nicolae Mile;    •    ” ■    . ... .

Enei, str. Edgar Quinet.


Zona proteiatănr.ll

-bulevardul haussmannian de țesut -11 Iunie I. DESCRIERE a. delimitare:

- bulevard care unește bulevardul Regina Maria și Parcul

Zona protejată mr.3L2

bulevardul rezidențial - Lascăr Catargiu


I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care unește Piața Romană și Piața Victoriei.

Zona protejată nr. 13

bulevardul rezidențial - Dacia

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    bulevard care unește Piața Romană cu Calea Moșilor

Zona protejată nr. 14

bulevardul promenadă Aviatorilor

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    bulevard care unește Piața Victoriei cu Piața Aviatorilor și Șoseaua Nordului

Zona protejată nr. 15

bulevardul promenadă Kiscleff

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    bulevard care unește Piața Victoriei cu Piața Presei Libere

Zona protejată nr. 16

strada simbol a orașului Calea Victoriei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    porțiunea de stradă dintre Piața Victoriei și Splaiul Independenței și include Piața Revoluției și Piața Palatului, străzile Luterană, Boteanu, Ministerului, Ing, Marconi, Dr. Râureanu și porțiuni ale străzilor G-ral Berthelot, George Enescu, Ion Câmpineanu, Știrbei Vodă, C-tin Exarhu, B. Frankl, C.A. Rosetti, Poiana Narciselor, Brezoianu, Aristide Demetriad, George Vraca, Matei Millo, Oteteleșeanu, Constantin Miile, Demetru I. Dobrescu, Academiei, Edgar Quinet, Beldiman Alex., Eforiei, Domnița Anastasia, Lipscani, Mihai Vodă, Ilfov.Zona protejată nr. 24

Strada majoră Mihai Emincscu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- strada care unește Calea Dorobanți si Calea Moșilor si Luminei, si porțiuni ale străzilor Aurel Vlaicu, Drobeta, Lascar, Toamnei, Monumentului, Suvenir


care include.str. Al^Philippide,


alade,sS’Â Xw °WF0RM cu owgwalul !


Strada majoră Mărășești I. DESCRIERE a. delimitare:

- bulevardul care unește Parcul Carol si Splaiul Unirii si care include porțiuni ale străzilor Timpului, Deceneu.


* J3inQNucleu comercial tradițional Zona Lipscani

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona definita de str. Doamnei, bdul. I.C. Bratianu, Splaiul Independentei si Calea Victoriei si include străzile: Blanari, Lipscani, Bacani, Hanul cu Tei, Zarafi, Gabroveni, Peisajul Francez, Sepcari, Șelari, Intr, Șelari, Soarelui, Franțuzeasca (Iuliu Maniu).

Zona protejată nr.27

nucleu monumental - zona Stavropoleos

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zonă definită de Calea Victoriei, bd. Regina Elisabeta, str. Smârdan, Splaiul Independenței și include străzile: Academiei, Doamnei, Eugeniu Carada, Lipscani, Stavropoleos, Sf.Dumîtru, Pictor Nicolae Tontza, Filitti, Franțuzească (Iuliu Maniu).

Zona protejată nr. 28

țesut tradițional difuz - zona Amzei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zonă definită de Calea Victoriei, bd. Dacia, bd. Magheru și Piața Palatului și include Piața Amzei și străzile G-ral Christian Teii, Biserica Amzei, intr. Biserica Amzei, Piața Amzei, Mendeleev, George Enescu, Intr. Biserica Albă, Intr. Sibioara, Georges Clemenceau, Episcopiei, Nicolae Golescu, C-tin. Exarhul.


Zona protejată nr. 29

țesut tradițional difuz Zona Nicolae Iorga

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - Calea Victoriei - bd. Lascar Catargiu - bd. Dacia si include in aceste limite porțiunile străzilor: Putui de Piatra Orlando, G-ral Gheorghe Mânu,

Henri Coanda, Amiral Urseanu, Nicolae Iorga, Intr. Nicolae Iorga, Visarion.

protejata nr3 6

țesut tradițional difuz - Zona Negustori I. DESCRIERE a. delimitare*.


- zona definita de artere majore - bd. Hristo Botev, Calea Moșilor, str. Mântuleasa si Calea Călărașilor si include in aceste limite porțiunile străzilor Pictor Ștefan Luchian, Paleologu, Negustori, Cemica, Theodor Stefanescu, Culmea Veche, Calotesti, Zborului, Dunarea Albastra, C.F. Robescu.


tesutul tradițional difuz

zona Sf. Ștefan

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - bd. Carol, str. Mântuleasa, Calea Călărașilor si str. Traian si include in aceste limite porțiunile străzilor Lunii, Dimitrie Racovita, Sf. Ștefan, Avram lancu, Plantelor, Ștefan Mihaileanu, C-tin Kiritescu, Popa Soare, Zefirului, Doctor Burghelea, Romulus, Pictor Giolio Romano, Intr Dr. Bobeica.


țesut tradițional difuz - Zona Labirint

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona definita de artere majore - Calea Călărașilor, bd. Mircea Vodă, str. Parfumului, str. Matei Basarab, str. Labirint si include in aceste limite porțiunile străzilor Columbelor, Prof. Ionescu Gh. Gion, Logofătul Udriste, Romulus, Matei Basarab, Preot Vasile Lucaciu, Intr. Preot Vasile Lucaciu, Pr. Z. Demarat, Anton Pann, Labirint, Prof. Ion Filibiliu, Parfumului, Vulturilor, Radu Ceauș, Intr. Radu Ceauș, Prof. luliu Valaori, Intr. Prof. Iuliu Valaori,

Remus, Fetitelor, S-lt. Moga, Prof. Constantinescu, Hagiului, Medeleni.

Zona protejată nr. 39

țesutul tradițional difuz - zona Armenească

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zonă definită de artere majore - bd. Carol, Calea Moșilor, str. Vasile Lascăr, str. Mana Rosetti, str. Popa Petre și include în aceste limite porțiunile străzilor Speranței, Constantin Nacu, Săgeții, Italiană, Armând Călinescu, Arcului, Armenească, Popa Rusu, Inocenței, Pictor Rafael Sanzio, Spătarului, Intr. Spătarului, Licurg, Pasului, Intr. Domnești, Calea Moșilor, Semilunei, Latină, Corbeanca, Cercului, Franzelarilor, Silvestru, Logofăt Stroici, Donici, M. Serghiescu, Bocșa.

Zona protejată nr. 40

țesutul tradițional difuz - zona Icoanei - subzona - Llb

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zonă definită de artere majore - bd. Dacia, str. Vasile Lascăr, str. Maria Rosetti, str. Jean-Louis Calderon și include în aceste limite porțiunile străzilor Icoanei, Schitu Dârvari, Aurel Vlaicu, C. Botez, Alex. Donici, Viitorului, I. Movilă, Dumbrava Roșie, Piața Spaniei.Racoviță, Ana Davila, Dr. Iuliu Teodori, Dr. Zaharia Petresqn^ Prof. Pr^OJv-MSDescu, Leonte A., Dr. Tumescu N., Dr. Radovicî Ion, Carol Davila,

Dr. Gr. Țăranu. Dr. Nanu Muscel, G-ral. Dr. Butoianu M., Dr. glunet, Șfînrril Elefterie,

RK. Koch, Louis Pasteur, Intr. Pasteur, Doctor Lister, Dr. Mihail Obedenaru, Dr. Costache Negri, Intr. C. Negri, Dr. Staicovici, Dr. Teodorescu F., Dr. Iatropol, Dr. Ionescu Thoma, Dr. N. Manolescu, Dr. N. Vicol, SIt. Dr. M. Petrini, Dr. Grigore Romniceanu, Dr. D. Drăghîcescu, Dr. Herescu P., Prof. Dr. Victor Babeș, Dr. Frederic Joliot Curie, Dr. Victor Poloni, Dr. M. Mirinescu, Dr. N. Tomescu, Dr. Eugen Iosif, Prof. Dr. Ogrecescu, Prof. Dr. Al. Vitzu, Cpt. Vijelie, Mihai Ciucă, Prof. Dr. Anibal Teohari, Dr. Constantin Severeanu, Prof. Dr. I. Atanasiu, Dr. I Ghiul amila.

Zona protejată nr.46

Parcelare reglementată - parcelarea Vatra Luminoasă

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zonă delimitată de Sos. Iancului, str. Sarafinesti, str. Vatra Luminoasa, str. Tony Bulandra, str. Maior Coravu Ion, Lt. Victor Mânu, Maior Ionescu Atanasie si include cvartalul Vatra Luminoasa si porțiunile străzilor Corabeasca, Competiției, Lt. Ionescu Anton, Lt. Robescu Radu, Lt. Lazarovici Virgil, Lt. Romulus Niculescu, Cloșani, Maior Dr. Laurențiu Claudian, Gh. Folescu, Gr. Gabrielescu, Jan Atanasiu, Bozioru, Tr. Grozavescu, N. Leonard, Aura Buzescu, Ion Păun Pincio, Calinului, Poet Neculuta T., Ruschița, Constantin Tanase, Dr.

D. Marinescu, Grigore Vasiliu Birlic, Sighișoara, Otto I. Calin, Mateevici, Remetea, Sica Alexandrescu, Lupeni, Dr. Russel, Spartacus.

Zona protejată nr.47

parcelare reglementată - parcelarea Blanc - subzona - L2b I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zonă delimitată de str. Paris, bd. Iancu de Hunedoara, sediul Guvernului și depoul de tramvaie și include porțiunile străzilor Duiliu Zamfirescu, Arh. Louis Blanc, Argentina, Mexic.

na protejată rir. 48

parcelare reglementată - parcelarea Filipescu - subzona L2b

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zonă delimitată de str. Rabat, str. Atena, aleea Alexandru și parcelele (proprietățile) exterioare acestor străzi, bd. Aviatorilor și include porțiunile străzilor Tirana, Aleea Modrogan, Aleea Zoe și str. Venezuela.

Zona protejată nr.49

parcelare reglementată • parcelarea Bonaparte - Mora - subzona - L2b I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zonă delimitată de str. Paris, str. Sofia, Cpt. Av. Gh. Demetriad, bd. Aviatorilor, Poet Andrei Mureșanu, Piața Dorobanți, str. Roma, bdUancu de Hunedoara, depoul de tramvai, str. MexicD. Rosenthal, Amiral Balescu.


Zona protejată nr. 56

Parcelare reglementată - Parcelarea UCB

I. DESCRIERE    , .

a. delimitare:    ~ CONFORM CU ORIGINALUL

- zona delimitată de str. Herăstrău, Armindeniului, Jean Monnet si de bd. M. Eliade si,

include porțiunile străzilor Helesteului, Cringului.


Zona protejată nr. 57

Parcelare reglementată - Parcelarea Monnet

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitată de str. Armindeniului, Jean Monnet, bd. M. Eliade, I.S. Turgheniev, Dante Alighieri, Helesteului, Pictor Negulici, Teheran, Av. Popa Marin, si include porțiunile bd. Primăverii si străzilor L. N. Tolstoi, Maxim Gorki, Jean Monnet, Amiral Balescu, Contraamiral Negrescu, Victor Hugo, Moliere, A.P. Cehov, A.S. Puskin, N. Gogol, I.S. Turgheniev.

Zona protejată nr. 58

Parcelare reglementată - Parcelarea Crucerului

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitată de Sos. Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, str. Clucerului, str. Serdarului, str. Postelnicului, str. Alex Petoffi, str. Serg. Gh. Militam si include porțiunile străzilor Barbu St. Delavrancea, Serg. V. Dorobantu, Ady Endre, Prof. N. Ionescu, Intr. Eliza Zamfirescu.

Zona protejată nr.59

Parcelare reglementată - Parcelarea Jianu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitată de str. Arh. Ion Mincu, str. Niceni, bd. Aviatorilor, str. Virgil Draghiceanu, str. Campia Turzii, str. Docenților si include porțiunile străzilor Arh. Ștefan Burcus, Popa Savu.Parcelare reglementată - Parcelarea Docenților

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitată de Sos Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, str. Niceni, str. Docenților, Mr. Gh. Sontu, bd. Constantin Prezan si include porțiunile străzilor Uruguay, Tuberozelor.

Zona prote jată nr. 61

Parcelare reglementată - Parcelarea Maior Coravu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitată de Sos. Mihai Bravu, str. Maior Coravu, str. Arh. D. Hirjeu si bd. Basarabia si include porțiunile străzilor Ing. N. Slaniceanu, Ing Vasile Cristescu, Arh. Mandrea, Arh. Alex Zagoritz, Arh. Alex Savulescu, Arh. L Socolescu^Arh. Gh. Sterian, Arh, D. Iorgulescu.


Zona protejată nr. 69 Parcelare reglementată - Parelarea Oțelul Roșu I. DESCRIERE

a. delimitare:


- zona delimitată de str. Ing. D. Teodora si str. Silexului ce inc Otelul Roșu, str. D. Murmuzescu, str. Daisoara, str. Roznov.

Zona protejată nr. 70

parcelare reglementată - parcelarea Parcul Ioanid - subzona L2b I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zonă delimitată de bd. Dacia, str. C. Botez, str. Dumbrava Roșie, Piața Gh. Cantacuzino, str. Polonă și include Parcul Ioanid.

Zona protejată nr. 71

Parcelare reglementată - Parcelarea Cosițelor

I, DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitată de spatele Frontului din Piața Alba Iulia, spatele frontului de pe Bd Alba Iulia, str. Paunescu Paltin, str. Negoiului, str. Diligentei, str. Cerceluș, str. Dristoralui, spatele frontului de pe str. Lt. Boțea Aurel, str. Caloian si include str. Chiparosului, str. Rodinei,

str. Miletin, str. Cosiselor, str. Levanticai, str. Cerceluș, str. Hârsova, str. Cogâlnic, str. Dristoralui, str. Diligentei.

Zona protejată nr. 11

Parcelare reglementată - Parcelarea Averescu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitată de str. Mănăstirea Casin, Piața Arcului de Triumf, sos. Kiseleff, str. Sergent Gh. Militam, str. Alex. Petoffi, str. Clucerului, bd. Marasti si include bd. Mareșal A. Averescu, Intr. Miciurin, str. Pictor G. A. Mirea.

Zona protejată nr. 3

Parcelare reglementată - Parcelarea Domenii

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitată de bd. 1. Mihalache, str. C. Sandu Aldea, bd. Marasti, str. Av. Maior St. Sanatescu si include str. Av. M. Zorileanu, Av. Maior P. Cretu, Alexandru Constantinescu,

Lt. Av. Marasescu, av. Lt. Gh. Stalpeanu, Av. Cpt. N. Drossu.

Zona protejată nr. 74

Grupare de ansambluri - Agronomie - Complex Sportiv Tineretului

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona ce cuprinde incintele Ștrandul Tineretului, Stadionul Tineretului, Institutul Agronomic Nicolae Balcescu, Academia de Stiinte Agricole si include bd. Marati si str. Ștrandului.


Cpt. W. Maracineanu, str. Brezoianu, bd. Mihaî Kogâlniceanu si continej?arcul Cisminiu.


Zona protejată nr. 82


Parcuri Istorice - Parcul Carol I. DESCRIERE a. delimitare:


-    zona delimitată de str. Dr. C-tin Istrati, str. G-ral Candiano Popescu, Calea Sehrarr-VediU- . str. Cutitul de Argint si conține Parcul Carol.

Zonaprotelafâ nr. 83

Parcuri Istorice - Parcul Herăstrău

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitată de bd. C-tin Prezan, Sos. Kiseleff, sos. București - Ploiești, str. Menuetului, str. Tipografilor, Aleea Matelotilor, soseaua Nordului, bd. Aviatorilor si include Parcul Herăstrău, Lacul Herăstrău, Muzeul Satului, ansamblul Gării Baneasa, ansamblul Minovici, str. Dr. Minovici Nic., str. Menuetului.

Zonaprotejată nr. 84

parcuri istorice Parcul Delavrancea subzona Vlc

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zonă delimitată de bd. 1. Mihalache, Piața Victoriei, bd. Aviatorilor, str. Arh. Ion Mincu, str. Barbu Șt. Delavrancea și include Parcul Delavrancea, Șos. Kiseleff, str. Monetăriei, Intr. Nopții.

Zona protejată nr. 85


Parcuri Istorice - Grădina Botanică

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitată de Splaiul Independentei, str. Dr. Dimitrie Brândza, sos. Cotroceni, sos. Grozăvești si include Gradina Botanica, lntr. Portocalelor, Facultatea de Stiinte Naturale.

Zonă protejată nr.86

Țesutul istoric difuz - Zona Antim

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitată de artere majore: bdul. Unirii, bdul. Regina Maria și bdul. Libertății si include in aceste limite porțiunile străzilor: George Georgescu, Mitropolit Antim Ivireanul, Poiana Florilor, Intr. Poiana Florilor, Gladiolelor, Justiției, 11 Iunie, C-tin Silvestri, Intr. Eliza Moroiu.

Z6năjproteiatănr.87

Țesutul istoric difuz - Zona Pricipatele Unite    - /

1. DESCRIERE a. delimitare:Zolia 'protejată nr.93 Parcelare reglementată - Parcelarea Uruguay I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitată de sos. Aviatorilor, bd. C-tin Prezan, str. Mr.


str. Cimpia Turzii, str. Virgil Draghiceanu si include str. Uruguay, str. Alexandrina, str. Cimpia Turzii, str. Popa Savu, str. Prof. I. Cantacuzino.

Zonă/protejată bt.94

țesutul tradițional difuz - zona Căderea Bastiliei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zonă delimitată de spatele fronturilor de pe bd. Lascâr Catargiu, bd. lancu de Hunedoara, Calea Dorobanți și include str. Grigore Alexandrescu, str. Ciprian Porumbescu, str. Cântărețul Macarie, str. Căderea Bastiliei, Intr. Grigore Alexandrescu, Intr. Fabulistului, Intr. Căderea Bastiliei, str. Vasile Alecsandri, str. G-ral C. Coandă, Intr. Blaj, str. Povernei, str. Clopotarii Vechi, str. Viișoarei, str. C-tin Daniel, str. Visarion, Intr. Orizontului, Intr. Anasonului, str. 1. Slătineanu, str. Crăciun, Intr. Crăciun, str. Cantilli.

Zona protejată nr.95

țesutul istoric difuz - zona Polonă

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitată de spatele fronturilor de pe bd. lancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Str. Mihai Eminescu, Str. Tunari și include Str. Ștefan Greceanu, Str. Paul Greceanu, Str. Aurel Vlaicu, Str. Fecioarei, Str. Erou Calinion, Intr. Erou Calinion, Str. Justinian, Intr. Bravurii, Intr. Slătinița, Intr. Buciumeni, Str. Prof. David Emanuel, Prof. Ion Bogdan, Intr. Jijia, Intr. Bocănița, Str. Slăvești, Str. G-ral Emest Broșteanu, Str. Ing. Emil Balaban, Str. Caragea Vodă.

Zona protejată jflir.96

V.    Parcelare reglementată

Zona Haralambie

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitată de Calea Șerban Vodă, Str. G-ral Candiano Popescu, Str. G-ral Haralambie și include Str. Sold. Simion Ștefan. Str. G-ral Haralambie-    Sud - Splaiul Unirii, de la intersecția cu bd. I. C. Bratianu pana la intersecția cu Aleea Dealul Mitropoliei, ZP 87, 79, 86, limita ZP 9, pana la intersecția cu strada Gazelei, Calea Rahovei, strada Sabinelor pana la intersecția cu strada Uranus;

-    Vest - strada Uranus (inclusiv primul rând de blocuri), Calea 13 Septembrie (inclusiv primul rând de blocuri) , Hotel Marriott, Aleea de incinta a MAPN, pana la intersecția cu strada Dr. Staicovici, str. Dr. Staicovici, ZP 45, 91, pana Ia intersecția cu bd. Eroilor, Podul Eroilor.

-    Din zona f, se exclude ZP 76.