Hotărârea nr. 422/2018

HOTARAREnr. 422 din 2018-07-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTMRI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC ANSAMBLUL MONUMENTAL "GLORIE ETERNA EROILOR SI REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989"


•••••


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și

Identității Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a monumentului de for public Ansamblul Monumental "Glorie eternă eroilor și Revoluției române din decembrie 1989"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4660/25.07.2018 și al Direcției Patrimoniu nr. 14077/25.07.2018 ;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 124/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 481/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de solicitarea din partea Ministerului Culturii si Identității Naționale nr. 188/04.04.2018;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a ansamblului monumental "Glorie eternă eroilor și Revoluției române din decembrie 1989" - Piața Revoluției, sector 1, București, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.

Art.2 Ansamblul monumental prevăzut la art.1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 După preluare, monumentul de for public se va utiliza în vederea includerii în circuitul turistic și va fi administrat de către Consiliul General al Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

Art.4 în cazul nerespectârii destinajieUmobilului, acesta revine de drept în domeniuL-public -al- statului—și în aNaționale.    /Mul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectar^


Art.5 Predarea - preluarea rrfenumentafui transmis se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


Mul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

Anexă la H.C.G.M.B. nr.


DATELE DE IDENTIFICARE

ale ansamblului monumental „Glorie eternă eroilor și Revoluției române din decembrie 1989"
Nr.

crt.

Nr. MFP*

Codul de clasificație*

Denumirea

bunului

Adresa

Descriere tehnică (pe scurt)

Valoarea de inventar (lei)

Persoana juridică de la care se

transmite bunul

Persoana . V juridică la care se transmite

bunul

1

153200

8.21.01

Ansamblul

monumental

„Glorie eternă eroilor și Revoluției

române din

decembrie

1989”

Piața

Revoluției,

sect.l,

București

Autor Alexandru Ghiiduș, granit și bronz, Sd=2400 mp, Piramida:

4,5x4,5x3xH= 25 m, două arce de cerc;

R= Hx9xH=l,75 m,

R= Hx6xH=l,75 m

4.107.143

Statul român, din

administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale

Domeniul public al Municipiului București și administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului TuristicConform H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările