Hotărârea nr. 322/2018

HOTARAREnr. 322 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE EXPLOATARE A PARCAJELOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"General al Municipiului București


'hotărâre...............

privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul comun de specialitate nr. 10244/07.06.2018 al Direcției Transporturi și nr. 4955/07.06.2018 al Direcției de Mediu;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 57/14.06.2018, Comisiei economice, buget, finanțe nr. 128/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 340//13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin.(4) fit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă tarifele de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București, precum și zonificarea de aplicare a acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadru, aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 iulie 2018.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2004 privind reactualizarea taxelor pentru parcajele de utilitate publică cu plată, precum și orice altă prevedere contrară, își încetează aplicabilitatea.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General a, Municipiului București din data de 14.06.2018.


ANEXA la IICGMB

a) Zona 0 cuprinde locurile de parcare special amenajate în zonele de influență ale parcajelor publice denivelate, delimitate de următoarele perimetre:

-    zona parcajului subteran Intercontinental: bd. N. Bălcescu - str. C.A. Rosetti - str. J.L. Calderon - str. D. Gerota - str. Tudor Arghezi - bd. Carol I

-    zona parcajului subteran Piața Universității: bd. N. Bălcescu - str. I. Câmpincanu — Calea Victoriei - Splaiul Independenței - str. Halelor - bd. I.C. Brătianu

-    zona parcajului suprateran Cocor : bd.I.C.Brătianu - str.Sf.Vineri - Calea Moșilor

-    str.H.Botev - bd.C.Coposu

-    zona parcajului suprateran Unirea: b<


Vodă - bd.Unirii - bd.I.B.Brătianu. /C >"

Ca? o •/•îl

Tarife aplicabile în zona 0:

10 lei/ora - tarif unic de luni pt (tariful permite utilizarea unui loc de locului de parcare); parcarea este limitată la o durată de maxim 2 ore, iar după expirarea acestei durate se va aplica măsura suprataxării cu un cuantum echivalent cu dublul tarifului orar, pentru fiecare oră de depășire.

10 lei/ora X 24ore X 30 zile - tarif pentru unitățile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive - locuri de parcare rezervate pe bază de contract;

120 Iei/luna - tarif preferențial pentru riverani (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare).

b) Zona 1 cuprinde locurile de parcare special amenajate între zona 0 și perimetrul stabilit prin acordul Planului Integrat de Calitate a Aerului, delimitat de străzile:

Piața Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - str. Polonă - str. Mihai Eminescu - str. Trai an - str. Nerva Traian - bd. Gheorghe Șincai - str. Lânăriei - Calea Șerban Vodă - bd. Mărășești - str. Mitropolit Ni fon - bd. Libertății - Calea 13 Septembrie - str. Izvor - str. B.P. Hașdeu - str. Vasile Pârvan - str. Berzei - str. Buzești - Piața Victoriei

Tarife aplicabile în zona 1:

5 lei/ora - tarif unic de luni pana vineri in intervalul orar 06.01 -18.00, cu extindere, in funcție de parcaj, in zone unde numărul de vizitatori este mare, de luni pana duminica in intervalul orar 00.00 - 24.00 (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, tară rezervarea sau nominalizarea locului de parcare); parcarea este limitată la o durată de maxim 2 ore, iar după expirarea acestei durate se va aplica măsura suprataxării cu un cuantum echivalent cu dublul tarifului^^r^pentru fiecare oră de depășire.
2,5 lei/ora - tarif unic în zilele săptămânii in intervalul orar 18.01-06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 5 lei/ora (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare);

5 lei/ora X 24orc X 30 zile - tarif pentru unitățile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive - locuri de parcare rezervate pe bază de contract;

100 lei/luna - tarif preferențial pentru riverani (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare);


c) Zona 2 - cuprinde locurile d administrativă a orașului


Tarife utilizabile în zona 2:

2.5    lei/ora - tarif unic de luni parta_vibgri in intervalul orar 06.01-18.00, cu extindere, în funcție de parcaj, in zone unde numărul de vizitatori este mare, de luni pana duminica in intervalul orar 00.00- 24.00 (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare);

1.5    lei/ora - tarif unic în zilele săptămânii în intervalul orar 18.01-06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 2,51ei/ora (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare);

2.5    lei/ora/24ore/zi - tarif preferențial pentru unitățile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive - locuri de parcare rezervate pe baza de contract;

80 lei/luna - tarif preferențial pentru riverani (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare);

d) Tarif pentru serviciul de blocarc/deblocare a autovehiculelor - 200 lci/bucata