Hotărârea nr. 308/2018

HOTARAREnr. 308 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "NEWBORN - ONCOFERTILITATE" SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Mttaaa"”"a

privind aprobarea proiectului "Newborn - Oncofertilitate” și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 931/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 32/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 328/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 340/30.08.2017 privind aprobarea Campaniei pentru identificarea de proiecte de interes local, inițiate de cetățeni sub titulatura "Propune pentru Bucureștii”;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și 3 si art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 Se aprobă proiectul ” Newborn - Oncofertilitate”.

Art.2 Se aprobă bugetul proiectului în suma de 879.991,81 RON (echivalent 189.665,67 Euro la curs BNR din data de 30.05.2018 de 1 Euro = 4,6397 RON/Euro-buget maxim conform Fișă proiect nr. 93 este de 190.000 Euro).

Art.3 Se aprobă derularea proiectului prin Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sârbu”.

Art.4 Se aprobă Regulamentul privind implementarea proiectului "Newborn - Oncofertilitate”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

București, 14.06.2018 Nr. 308SECRETAR GENERAL ^L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir /


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


ASSMx

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


DIRECȚIA PROGRAME ȘI PROMOVARE A SĂNĂTĂȚIIStrada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, București C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 02131010 591 02131010 69 Email: contact@assmb.ro


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

REGULAMENT


Nr. INTRARE/IEȘIRE.........IC

Ziua    Luna.......O.'JT...
interes local inițiate de cetățeni sub titulatura "Propune pentru Bucureștii”, în cadrul căreia a fost votată propunerea de proiect cu fișa nr. 93 “Newbom” care prevede acordarea de suport financiar pentru persoanele tinere diagnosticate cu cancer, care doresc să-și prezerve fertilitatea înainte de a începe tratamentele oncologice (chimio-/radioterapie, tratamentul chirurgical), transmisă către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru implementare,

se întocmește prezentul Regulament.Art. 1 Justificare Proiect

în fiecare an, populația României scade într-un ritm alarmant, astfel că, potrivit datelor EUROSTAT, în anul 2080, România va avea cu aproape 4 milioane mai puțini locuitori decât are în prezent, ceea ce reprezintă o scădere a populației actuale cu peste 25%. Această situație este una alarmantă întrucât în aceleași statistici țările din regiune se afla pe un trend crescător care va face ca până în anul 2080, populația la nivel european, să crească de la 508 la 520 milioane locuitori. în România, pe lângă descreșterea efectivă la nivelul numărului de locuitori, populația va suferi și un amplu proces de îmbătrânire. Astfel, în anul 2080, ponderea persoanelor de peste 65 de ani în totalul populației, se va dubla față de momentul actual și va ajunge la 50%.


Scăderea natalității în România, se petrece în contextul în care rata fertilității a scăzut aproape la jumătate, față de 1980, ajungând în prezent la 1.54%. Acest lucru este cauzat de creșterea.^incidenței infertilitătii in rândul persoanelor tinerg^a.-gersoanelor diagnosticate cu cancșrăAaigfâl-^pepdlatiei sume coeren


tinere în alte țări și lipsa unor pro care să stimuleze natalitaisusținerea tinerilor cu    programe


A.Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, Bncnrești C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București TeLFax: 02131010 59 / 021 31010 69 Email: contact@assmb.ro

Cancerul nu ține cont de vârstă, de sex sau de statutul social, cu atât mai puțin de dorințe sau de

frici. Apare pe neașteptate și tulbură viețile în profunzime. Diagnosticul de cancer reprezintă un moment critic pentru orice pacient. Niciodată un astfel de diagnostic nu va fi primit și acceptat simplu.

într-o prima fază, aceștia nu sunt conștienți că odată cu începerea tratamentului le este pusă în pericol și capacitatea de reproducere. în plus, posibila pierdere a suportului endocrin poate declanșa pe termen lung diferite probleme de sănătate, diverse boli și afecțiuninon-rm

poate, de asemenea, să afecteze negativ funcția reproductivă:o;] CU OHiCi


Oncofertilitatea este definită ca specialitatea ce unește Oncologia scopul de a găsi și mări opțiunile de prezervare a fertilității la pacienții care suferă de reacții adverse imediate sau efecte secundare ce pot apărea pe termen lung. Tratamentele onCdîSgfce radioterapia și chimioterapia - nu acționează doar la locul pentru care sunt administrate, ele acționează și asupra celorlalte celule, în special cele cu diviziune rapidă, cum sunt gonadele - ovarele și testiculele. După aceste tratamente, infertilitatea poate fi o complicație temporară sau permanentă. în polichimioterapia care cuprinde un agent alchilant, s-a observat că infertilitatea este o complicație permanentă, amenoreea și azoospermia aparând în aproximativ 80% din cazuri.


Existând statistici în sprijinul acestor ipoteze, în momentul în care se pune problema tratamentelor de radioterapie și chimioterapie, se ia în considerare “scăderea” șanselor de a aduce pe lume un copil. în momentul comunicării diagnosticului, medicul trebuie să informeze pacientul despre mijloacele terapeutice existente care trebuie urmate în funcție de tipul de cancer, dar și de complicațiile imediate și tardive pe care acestea le pot avea.

Fără a minimiza rolul acestor tratamente, medicii specializați în medicina reproductivă trebuie să mobilizeze pacientul și să ofere soluții de prezervare a potențialului fertil al fiecărui pacient, femeie sau bărbat. în funcție de forma de cancer și de vârsta pacientului, se poate opta pentru crioconservarea spermei, țesutului testicular, ovocite, țesut ovarian.

Proiectul „Newbom - Oncofertilitate” își propune creșterea calității vieții după tratamentele oncologice astfel că tinerii diagnosticați cu cancer să aibă posibilitatea de a-și prezerva fertilitatea.

Opțiunea de a prezerva fertilitatea j>acienților înainte de începerea tratamentului oferă speranță, în momentul diagnosticării, pentn,    î.
Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, București C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 02131010 59 / 02131010 69 Email: contact@assmb.ro

Art. 2 Organizatorul Proiectului este Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București (A.S.S.M.B) este serviciu public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București, finanțat din bugetul Municipiului București, înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (H.C.G.M.B) nr. 378/09.12.2008, care are în administrare unități sanitare publice și unități de asistență medico-socială de interes local transferate de la Ministerul Sănătății în baza prevederilor O.U.G nr. 162/2008.


Proiectul se va derula prin “Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu”, cu care

A.S.S.M.B. va încheia un contract de prestări servicii având ca obiect „prelevare si crioconservare de

ovocite si spermă pentru o perioada de 5 ani” pentru persoanele tinere, femei și barbați, diagnosticați cu cancer, care primesc indicația de a-și prezerva fertilitatea.

Art. 3 Bugetul proiectului: 879.991,81 RON (echivalent 189.665,67 Euro la curs BNR din data de 30.05.2018 de 1 Euro = 4,6397 RON/Euro; buget maxim conform Fișă proiect nr. 93 este de 190.000 Euro)

Art. 4 Obiectivul proiectului îl reprezintă soluția de prezervare a potențialului fertil al fiecărui pacient, femeie sau bărbat diagnosticat cu cancer, prin prelevare și crioconservarea spermei și ovocitelor, pentru o perioadă de 5 ani.

Art. 5 Beneficiarii proiectului vor fi tineri, femei si bărbați, diagnosticați cu cancer și care primesc indicația de a-și prezerva fertilitatea.

Număr aproximativ de beneficiari femei 138
Număr aproximativ de beneficiari bărbați 175

Aceștia vor beneficia gratuit de congelare de ovocite si sperma pentru o perioada de 5 ani

Art. 6 Durata Proiectului

M • •    •    —' *    • ’ W

•:•?:•••>•' vig? ROMÂNIA

1918-20131 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, Bncnrești C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fai: 0213101059/ 0213101069 Email: contact@assmb.ro


1. Femei < 35 de ani și bărbați < 45 de ani

2.    Domiciliul stabil în București sau viza de reședință în București al solicitantei/solicitantului, dobândită cu cel puțin 6 luni înainte de începerea proiectului

3.    Indicația privind prelevarea și crioconservarea spermei/ovocitelor de la medicul specialist oncolog/ hematolog/ ginecolog/ urolog/ chirurg.

* Includerea se face personalizat în funcție de vârstă, tipul de cancer, stadiu, IHC, indicație de la

medic specialist.

Art. 8 Procedura de implementare

2.Solicitanta/ul va depune la sediul A.S.S.M.B. un dosar care va cuprinde:

•    Cerere tip;

•    Carte de identitate solicitant - copie și original;

•    Document tip eliberat de medicul specialist oncolog/ hematolog/ ginecolog/ urolog/ chirurg cu diagnosticul de cancer și indicația privind prelevarea și crioconservarea spermei/ovocitelor;

•    Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

In vederea implementării proiectului se va desemna printr-o Decizie a Directorului General al A.S.S.M.B. o Unitate de Implementare a Proiectului (denumită în continuare UIP) având în

componență:

•    Coordonator de proiect;

•    Jurist;

•    Responsabil financiar;

•    Responsabil controlul financiar preventiv;

•    Responsabil date cu caracter personal;

•    Inspector administrativ;

•    Secretar proiect.


3. După înregistrare, dosarul va fi înaintat Unității de Implementare a Proiectului (UIP) desemnată în cadrul A.S.S.M.B. prin Decizie a Directorului General, în vederea înregistrării sale în registrul special dedicat proiectului și pentru verificarea eligibilității.ROMANIA

, 918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, București C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fai: 0213101059/0213101069 Email: contact@assmb.ro

5.


în


urma verificării, se va întocmi Decizia de Aprobare/Respingere a dosarului, în două exemplare.

Aceasta va fi înregistrată în Registrul de evidență al deciziilor. Un exemplar al deciziei, în original, va fi înaintat solicitanților, sub semnătura de primire.

6. UIP va transmite către Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu” un centralizator cu deciziile dosarelor aprobate.

Art. 9 Procedura privind decontarea

In baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, privind derularea proiectului prin Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu”, A.S.S.M.B. va încheia cu această unitate spitalicească un contract de prestări servicii avand ca obiect „prelevare si crioconservare de ovocite și spermă pentru o perioada de 5 ani” pentru un număr total de aprox. 313 beneficiari din care 138 femei și 175 bărbați, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale proiectului “Newbom - Oncofertilitate” și primesc aprobare din partea A.S.S.M.B. de includere în proiect.

Cu decizia de aprobare pentru includerea în proiect, solicitanta/ul se va prezenta la Spitalul Clinic de

Obstetrică - Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu”, pentru programare și efectuarea activităților

medicale privind procedura de prezervare a fertilității.

3.    După efectuarea procedurii de prezervare a fertilității în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică -Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu”, spitalul va transmite, în baza contractului de prestări servicii încheiat în cadrul proiectului cu A.S.S.M.B., factura/pacient în vederea decgi


4.    Factura/pacient trebuie să cuprindă următoarele elemente de identificare:

•    Nume/prenume solicitant/a

•    Numărul si data deciziei de includere în proiect

•    Suma de plată

•    Detalierea procedurii medicale efectuate

5.    Unitatea de implementare a proiectului, constituită prin decizia Directorului General al A.S.S.M.B, va verifica realitatea, regularitatea și legalitatea documentelor privind decontul și factura fiscala/beneficiar si va da vizele de CFP și bun de plată.

6.    După verificarea legalității regularității și legalității facturii, A.S.S.M.B. se obligă ca în termen de 30 de zile să efectueze plata.

7.    în situația în care se constată neclarități sau documentul este neconform, se solicită clarificări în scris iar termenul de plată se prelungește cu perioada de transmitere și primire a clarificărilor.

Art. 10 Promovare si Publicitate

Promovarea si publicitatea^jcoie^ullji vor fi asigurate prin Conferință de p/esă)Workshop;


Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, București C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 02131010 59/ 02131010 69 Email: contact@assmb.ro

- Pliante;

-    Afișe;

-    Roii- up;

Site-ul www.assnab.ro

;

-    Rețele de socializare;

-    Logo proiect.

* Materialele publicitare trebuie să aibă conțină în mod obligatoriu Logoul Primăriei Municipiului București, Logoul A.S.S.M.B., Logoul unității sanitare unde se implementează proiectul si Logoul Proiectului.

**Conținutul materialelor publicitare trebuie in mod obligatoriu să fie vizat de A.S.S.M.B.

Art. 11 Transparența

In vederea asigurării transparenței A.S.S.M.B. va publica lunar, pana la data de 15 ale lunii, pentru luna precedentă și cumulat de la începutul proiectului, pe site-ul www.assmb.ro și la sediul instituției rezultatele proiectului ”Newbom - Oncofertilitate”:

1.

2.

3.

4.

5.


Numărul dosarelor depuse;

Numărul dosarelor aprobate;

Numărul dosarelor incluse în lista de așteptare;

Numărul dosarelor neaprobate;

Numărul de prQceduii.de prezervare a fertilității finalizate

Director    %

1    £ * \\\Wfv

Ec. Daniel

Wt


Director General Adjunct Medical


• •••


ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


ASSMAdmîr'iîstrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


ANEXA 1


Cerere de includere in proiectul “Newborn”

Subsemnatul (a)_, CNP_,


CI serie_nr_, eliberat la data de_

Domiciliul stabil_

Reședința_

Valabilitate de la _ pana la_

Solicit includerea în PROIECTUL „Newborn”, desfășurat conform REGULAMENTULUI privind prezervarea fertilității prin crioconservarea spermei sau ovocitelor.

Anexam la acesta cerere documentele solicitate.ANEXA 2

Unitateasanitara ~    ~ ~

Medic specialist_

identifîcat(a) cu diagnosticul de cancer_

are indicație privind prelevarea și crioconservarea spermei/ovocitelor.