Hotărârea nr. 596/2017

HOTARAREnr. 596 din 2017-11-22 PENTRU APROBAREA NORMEI INTERNE PRIVIND MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR INTRE ENTITATILE JURIDICE LA CARE MUNICIPIUL BUCURESTI ESTE ACTIONAR MAJORITAR


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar

majoritar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și al Direcției Generale Achiziții nr. 785/16.11.2017;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București nr. 524/21.11.2017;

Având în vedere Hotărârile Consiliului General al Municipiului București de înființare a entităților juridice unde municipiul este acționar majoritar;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 31 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

-    art. 47 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Norma internă privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 407/28.09.2017    ?    Jl L ,.Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Gem toate entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.11.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian ©rlando Culea Z

Z/ *y /

/ /


București, 22.11.2017 Nr. 596

Pag 2B-dul Regina ESsabeta nr. 47. cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021.205.55.00

http:www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare și Investiți^ Direcția Investiții


'VJ’- . 5‘Ț. /.2a. H IOI+-

Norma internă

privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar

I.    Scop

Prezenta normă internă se aplică în vederea stabilirii modalității și a etapelor necesare atribuirii de către Municipiul București si a unităților subordonate (conform Anexa A) a contractelor de lucrări/servicii/furnizare către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar și între entități juridice cu condiția ca ambele să fie controlate de Municipiului București în sensul condiției prevăzute la art. 31, alin. 1 și alin. 3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

II.    Domeniul de aplicare

Prezenta normă internă prevede încheierea de contracte între Municipiul București/unităti subordonate (conform Anexa A) care au calitatea de autoritate/entitate contractanta, conform art. 4 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si art.4 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar și între entități juridice cu condiția ca ambele să fie controlate de Municipiului București în sensul condiției prevăzute la art. 31, alin. 1 și alin. 3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

III. Baza legală

S Art. 31 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care prevăd:

(1)Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

ajautoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influențăm determinantă asupra persoanei juridice controlate.


S Art. 47 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achiz (1)Prezenta lege nu se aplică contractelor de sectoriale atribuircrdc o entitate contractări juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următd ajentitatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

(3)Excepția de la aplicarea prezentei legi prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de entitatea contractantă atribuie un contract autorității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași entitatea contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

S Hotărârile Consiliului General al Municipiului București de înființare a entităților juridice unde municipiul este acționar majoritar.

IV.    Dispoziții generale

Norma internă reglementează, în principal, aspecte precum:    x

s procedura proprie;

/■ -


•s invitația de participare; s dreptul de a solicita clarificări;

■s data-limită pentru depunerea ofertei; s documentația de atribuire;    . ' /

s evaluare ofertei depuse;

S oferta depusă;    "

s încheierea contractului.

Aplicarea prezentei Norme interne se va face în scopul achiziționării de lucrări/servicii/produse de la Municipiul București/unitătile subordonate care au calitatea de autoritate/entitate contractantă, conform art. 4 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si art.4 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, către entități juridice la care municipiul este acționar majoritar (conform Anexa A) a contractelor de lucrări/servicii/furnizare către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar și între entități juridice cu condiția ca ambele să fie controlate de Municipiului București în sensul condiției prevăzute la art. 31, alin. 1 și alin. 3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

V.    Obiectul achiziției

I

Obiectul achiziției va fi stabilit în funcție de necesitățile Municipiului București sau a unităților subordonate (conform Anexa A) a contractgtor^de lucrări/servicii/furnizare c$tfejentîtățile juridice la care Municipiul

București este acționar majoritar și între entități juridice cu condiția ca ambele să fie controlate de Municipiului București în sensul condiției prevăzute la art. 31, alin. 1 și alin. 3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.și va consta în atribuirea execuției de lucrari/prestări de servicii/furnizării de produse realizării obiectivelor asumate.VI. Descrierea procedurii

Procedura privind atribuirea contractelor care fac obiectul prezentei norme este~o prț autorității contractante care stabilește etapele de parcurs pentru derularea acesteia în condiții optime

_1. Documente care stau la baza inițierii procedurii proprii---    ------

Documentele care stau la baza inițierii procedurii proprii sunt:

a)    Referatul de necesitate întocmit de directia/compartimentul solicitant, aprobat de ordonatorul de credite, care va cuprinde în mod obligatoriu informațiile din Anexa B;

b)    Nota justificativă privind determinarea valorii estimate a achiziției, semnată de conducătorul directiei/compartimentului solicitant, întocmită conform Anexei C;

c)    Caietul de sarcini;

d)    Draft contract.

2.    Invitația de participare

Autoritatea/entitatea contractantă prin direcția/compartimentul solicitant va transmite o invitație de participare, care va cuprinde cel puțin următoarele informații:

a)    denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale autorității /entității contractante;

b)    obiectul achiziției;

c)    valoarea estimată a achiziției;

d)    data limita de transmitere a ofertei;

e)    data, ora și locul deschiderii ofertei;

f)    adresa la care se transmite oferta;

g)    perioada de timp în care oferta trebuie să fie valabilă.

Invitația de participare va fi însoțită de documentația de atribuire aferentă (caietul de sarcini, instrucțiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice și financiare, întocmite in conformitate cu cerințele caietului de sarcini si a valorii estimate, formularele și draft-ul de contract).

3.    Dreptul de a solicita clarificări

a)    Entitatea juridica căreia i se adresează invitația de participare însoțită de documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentele primite.

b)    Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificare, într-o perioadă ce nu trebuie să depășească, de regulă, 1 zi lucrătoare de la primirea solicitării, dar numai în cazul solicitărilor primite cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertei.

c)    Autoritatea contractanta are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificare cu cel puțin

1 zi lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertei.

4.    Termenul limita pentru depunerea ofertelor

a)    Termenul limită pentru depunerea ofertei se stabilește de către directia/compartimentul solicitant din cadrul autoritatii/entitatii contractante, în Invitația de participare, în funcție de complexitatea lucrărilor/serviciilor/produselor ce urmează a fi executate/prestate/furnizate și de cerințele specifice, astfel încât entitatea juridică ce va executa lucrarile/presta serviciile/furniza produsele să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertei și a documentelor solicitate.

b)    Termenul limită pentru depunerea ofertei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii Invitației de participare.. /' .

5. Documentația de atribuire 1

Autoritatea contractantă, prin directia/compartimentul solicitant, are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, regulă și alte informații necesare pentru a asigura o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a normei procedurale proprii.

Documentația de atribuire trebuie sa cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puțin:

a)    caietul de sarcini;

b)    instrucțiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice și financiare, întocmite in conformitate cu cerințele caietului de sarcini si a valorii estimate;c)    formularele

d)    draft-ul de contract.

a)    Caietul de sarcini

Directia/compartimentul solicitant intocmeste caietul de sarcini.

b)    Instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare^ întocmite in conformitate cu cerințele caietului de sarcini si a valorii estimate;

Directia/compartimentul solicitant intocmeste instrucțiunile privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare, întocmite in conformitate cu cerințele caietului de sarcini si a valorii estimate;

c)    Formularele

d)    Draft-ul de contract agreat de autoritatea contractantă.

Directia/compartimentul solicitant intocmeste formularele si draft-ul de contract.

Documentația de atribuire va fi transmisă împreuna cu invitația de participare entitatii juridice care executa lucrarile/presteaza serviciile/furnizeaza produsele care fac obiectul contractului.

6. Depunerea si deschiderea ofertei

Oferta va fi depusă și deschisă la data, ora și adresa menționate în Invitația de Participare. Direcția/compartimentul solicitant prin reprezentanții săi desemnați va întocmi un proces-verbal de deschidere care va conține următoarele:

-denumirea entitatii juridice invitate,

-elementele principale ale propunerii financiare, inclusiv prețul fara TVA,

-documentele depuse in cadrul ofertei.

VII.Evaluarea ofertei depuse

Evaluarea ofertelor se va face ulterior ședinței de deschidere, prin raportare la cerințele impuse prin caietul de sarcini, de către Directia/compartimentul solicitant prin reprezentanții sai desemnați, Responsabilitățile reprezentanților desemnați de către Directia/compartimentul solicitant, in evaluarea ofertei, sunt:

-deschiderea ofertei,

-verificarea îndeplinirii de către ofertanti a cerințelor prevăzute in caietul de sarcini,

-verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertant, din punct de vedere al modului in care acestea corespund cerințelor din caietul de sarcini,

-verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerințelor din caietul de sarcini, inclusiv prețul.

-verificarea listei documentelor depuse de entitatea juridica,

-solicitarea clarificărilor si/sau a documentelor suplimentare,

VIII.Dispoziții finale

Directia/compartimentul solicitant are obligația de a comunica rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție, de a incheia contractul de lucrari/servicii/produse si de al înregistra în Registrul Unjc_.de Contracte.


tONFORM CU ORIGINALUL

I

IX.Transparenta    ----

Pentru transparenta, rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție (exceptate de prevederile"^===

art.31 din Legea 98/2Q164»rivind achizițiile publice st de prevederile art.47 din Legea 99/2016 privind achizițiile


sectoriale, effectuate de către Municipiul București si unitățile subordonate care au calitatea de autoritate /entitate contractanta, conform art.4 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si art.4 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale) se va publica pe site-ul www.pmb.ro si va insotit de următoarele informații:

-Denumire ofertant câștigător;    ‘2    /

-Denumire contract executare lucrari/prestare servicii/furnizare produse atribuit;

-Valoare contract atribuit;    hZ A. ■ K Â \


-Durata contractului atribuit.


CONFORM CU ORIGINALUL


1.

Teatrul de Comedie    /

2.

Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”

3.

Teatrul „C.l. Nottara”    y

4.

Teatrul Evreiesc de Stat    /!

5.

Teatrul Ion Creangă    / Jh

6.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”    V,1

7.

Teatrul Mic    '

8.

Teatrul Odeon

9.

Teatrul de Animație „Țăndărică”

10.

Teatrul Tineretului „Metropolis”

11.

Teatrul „Excelsior”

12.

Teatrul „Masca”

13.

Circ & Varieteu Globus București

14.

Opera Comică pentru copii

15.

Muzeul Municipiului București

16.

Biblioteca Metropolitană București

17.

Casa de Cultură „Friederich Schiller”

18.

Universitatea Populară „loan 1. Dalles”

19.

Școala de Artă București

20.

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

21.

Centrul de cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”

22.

Muzeul Național al Literaturii Române

23.

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București-ARCUB

24.

Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

25.

Administrația Străzilor

26.

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

27.

Administrația Fondului Imobiliar

28.

Administrația Grădina Zoologică

29.

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București

30.

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor

31.

Centrul de Protecția Plantelor

32.

Direcția Generală de Asistență Socială

33.

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București

34.

Direcția Generală de Poliție Locală și Control A Municipiului București

35.

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS

36.

Club Sportiv Municipal București

37.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

38.

Teatrul “Stela Popescu”

39.

Teatrul Dramaturgilor Români

40.

Centrul pentru Tineret al Municipiului București

41.

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

42.

Centrul pentru Seniori al Municipiului București

43.

Casa Artelor “Dinu Lipatti”

44.

A.M.R.S.P. - Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice

45.

R.A.D.E.T.

46.

R.A.T.B.


icz^-


Directia/Serviciul...............................

Nr....................................................


CONFORM


REFERAT DE NECESITATE

a achiziței.................

1.    Necesitatea si oportunitatea achiziției de produse/servicii/lucrări (evidențierea scopului pentru care

sunt necesare produsele/serviciile/lucrările)................................................................

2.    Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 - care asigură

descrierea cât mai exactă a obiectului contractului................................................................

3.    Cantitatea de produse/servicii/lucrări ce urmează a fi achiziționate.................................................

4.    Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor (prețul unitar/total al

necesităților)...........................

5.    Sursa de finanțare cu documentele justificative anexate (copie filă buget, angajament bugetar și

propunere de angajare a cheltuielilor).............................................................................................

6.    Modalitatea de achiziționare a produselor, serviciilor sau lucrărilor, care poate lua forma unui contract, document fiscal sau a unei comenzi.

SERVICIUL.............................


Directia/Serviciul Nr....................


'CONFORM CU ORIGINALUL,


Notă justificativă privind determinarea valorii estimate a achiziției.................


1. Obiectul achiziției: „2. Valoarea estimată a achiziției a fost determinată în urma unei cercetări a pieței, a devizului general sau pe baza istorică, utilizând una sau mai multe elemente, astfel:

-    Costurile stabilite prin devizul general necesare realizării obiectivului de investiții, sau

-    Prețuri de catalog utilizând cataloage adresate publicului larg pentru produse vândute în cantități substanțiale, sau

-    Prețuri de piață. Prețul de piață este un preț curent stabilit în cursul obișnuit sau normal de afaceri între cumpărători și vânzători pe piața liberă. Aceste prețuri trebuie să fie aferente contractelor dintre cumpărători și vânzători care sunt independenți de ofertant, sau

-    Oferte anterioare ale ofertanților potențiali, dar numai în cazul în care ofertele anterioare au fost prezentate în condiții de concurență suficientă, sau

-    Prin comparație cu valoarea estimată a contractelor atribuite de alte autorități contractante pentru achiziția de produse/servicii/lucrări similare,

-    Valorile estimate din achizițiile de produse/servicii/lucrări similare din anii anteriori efectuate de PMB și actualizate cu factorul de inflație.

3.    Valoarea estimată a achiziției de produse/servicii/lucrări este de ..................... lei, fără TVA, fiind

determinată pe baza calculării și însumării tuturor sumelor ce vor fi plătite pentru îndeplinirea scopului și necesității achiziției, astfel:.......................................................................................................

4.    Atașat se vor prezenta documentele care au stat la baza determinării valorii estimate, respectând pct. 2 din Notă.Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Tel: 021 305.55.00 http//www pmb.ro