Hotărârea nr. 522/2017

HOTARAREnr. 522 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. LILIACULUI NR. 41-45, SECTOR 1, BUCURESTI

ConsiliuLGeneral al Municipiului Bucure ș ti

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Liliacului nr. 41 - 45, Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 22/30.10.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 476/30.10.2017 din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 34/142993/11.01.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 19/29.02.2016;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 97/05.12.2016;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română - aviz de principiu nr. 28309/929/08.11.2016;

-    Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentzru Cultură a Municipiului București: aviz nr. 496/S/27.07.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București - Ilfov: aviz nr. 3730/16- SU-BIF-A /26.10.2016;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1468667/16.12.2016;

Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1458980/20.10.2016; în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completă/iJ^uLțerioare;

Planului Urbanistic General ^^tirij^îufeL București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000/oilkVajabHUateprelungită prin Hotărârea C.G.M.B.

jfț ,7/7

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, sector 5, București; Rpmatjla;    ȘpȘ 55 00;

www.bucurestl-primarla.ro /    \    I r x -fc/
CONFORM CU ORI

nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. P41/2011. Hotărârea C.G.M/B. nr. 2 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Liliacului nr. 41 - 45, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 15/10.08.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, prezentat în anexa nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2017.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ma/ian Orlando Culeaxî\'5 ;c -•


București, 31.10.2017 Nr. 522

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucurestl-primarla.ro


vm tr«apj5

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

9


Direcția Urbanism

Ca urmare a solicitărilor/completărilor transmise Primăriei Municipiului București de D-NUL VESCU PAVEL ION reprezentant al D-LOR MARIN GEORGE, MARIN MIRCEA ANDREI, TOMA CRISTIAN și VESCU MARIANA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și

AVIZ ARHITECT ȘEF Nr. ./£... din ...ZL^.2017

PENTRU

PUZ - STR. LILIACULUI NR. 41-45, SECTORUL 1, BUCUREȘTI


Generat de imobilul teren :

situat în str. Liliacului nr. 41-45, sectorul 1, în suprafață de 3153,00 mp, proprietate privată persoane fizice.

Inițiatori : MARIN GEORGE, MARIN MIRCEA ANDREI, MARIN TOMA CRISTIAN și VESCU

MARIANA

Proiectant:

S.C. UNOMEXIMSRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: PAUL RĂZVAN PUCHICI

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, București, și este delimitată astfel: la Nord - Lacul Băneasa; la Est - proprietate privată; la Sud - str. Liliacului - Ia Vest - proprietate privată.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (cu completările ulterioare), imobilele care fac obiectul studiului urbanistic se încadrează parțial în Unitatea Teritorială de Referință UTR Lld - subzona locuințelor individuale mici, și parțial în Unitatea Teritorială de Referință UTR V4 - subzona spatiilor verzi pentru protecția cursurilor de apă, caracterizate de următorii indicatori urbanistici:


U.T.R. Lld : POTmax-20%; CUTmax-0,7mpADC/mpteren; Rmaxh-P+2E - Hmax-10,00m la cornișă, admițându-se un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului.

U.T.R V4 : POTmax-15% cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale; CUTmax-0,2 mpADC/mpteren.

- Amplasamentul fisurează pe Lista monumentelor istorice actualizată în 2010,la poziția 33,

cod B-I-s-B-17869-Băneasa Lac (Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa) - Situl

arheologic nr.12, conform Planșei „Delimitarea siturilor arheologice”, si în culoarul de zbor al

Aeroportului Bucuresti-Băneasa,

PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE:

U.TJLl-Lld:

Funcțiuni: locuințe colective.


Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) = maxim 0.84-mp A nC/mp. teren: înălțimea maximă admisibilă a clădirilor - P+2E+M -10,00 m

U.T.R. 2 - V4 - se vor respecta prevederile legale in vigoare cu privire lamediur

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 34/1462993/11.01.2017.


ncuimuu i cnmw caiui cm


U.T.R.1 ■ LI d - Subzona locuințelor Individuale mici P.O.T.    • max20%

C.U.T,    < ■ r—* max 0,7——-—


U.T.R. 2- V4-eubzona Spatiilorverzi P.O.T.

CJI.T.


Arie teren care a generat PUZ


Arie lot 1


Arfe lot 2


Arie lot 3-drum de acces


Arie teren dat In folosul public


U.T.R.1*-L1d*


Arie teren L1d*


-POT


CUT


Regim de Inaltlma P+2+M


U.T.R2-V4934,00 mp


351,00 mp


59,38 mp


83,07% din întregul teren


2619,00 mp


max 30%


0,84


H max ■ 10 m


16,93% din întregul terenREGLEMENTARI UR

LEGENDA

LIMITE

Urnita zonei studiate Teren care a generat


REGLEMETARI


1804


Paul ftiz van


PUCHICIMttKtntnpti Meritai


Subzona spatiilor verzi pentru protecția cursurilor de apa Lacul Baneasa


V / / \ Drum de acces

Circulații auto,pletonale existente Circulații auto propuse ] Circulații pletonale propuseAccese auto Accese pletonale


AFERENT P.U.Z. IMOBILE LOCUINȚE STRADA LILIACULUI, NR. 41-45, SECTOR 1, BUCUREȘTI

I.    DISPOZIȚII GENERALE

■    ROLUL RLU

■    BAZA LEGALA A ELABORĂRII

■    DOMENIU DE APLICARE

II.    PRESCRIPȚII SPECIALE PE UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

■    GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

■    SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

■    SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

■    SECȚIUNEA ffl - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

întocmit,

SC UNOMEXIMSRLP1ART. 1. DOMENIUL DE APLICARE

Prescripțiile cuprinse in prezentul regulament (permisiuni si restricții) sunt obligatorii pentru terenul ce face obiectul PUZ - limita parcela care a generat PUZ conform planșa U06. REGLEMENTARI URBANISTICE, avand următoarele vecinătăți:

la NORD


la SUD:


la EST:


la VEST:


LaculBaneasa

Strada Liliacului

proprietăți private Str.Liliacului-Strada Bujorului-Lacul Baneasa proprietăți private-teren viran StrLiliacului-Soseaua Straulesti


ART. 2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE

Prezentul regulament preia prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Municipiul București si le detaliaza. Acolo unde nu sunt făcute precizări distincte prin prezentul regulament, vor fi aplicate prevederile Regulamentului Local de Urbanism.

II. PRESCRIPȚII SPECIALE PE UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

GENERALITATE CARACTERUL ZONEI


In conformitate cu P.U.G. București, amplasamentul este inclus ca destinație funcționala in UTRLlasiV4.

Pe suprafața terenului ce se incadreaza in Lla Rlu este următorul:

LI subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂP2


REGULAMENT LOCALJDE URBANISM AVIZ NR.......

VIZAT SPRE PIESCHIMBAR&

Beneficiar: Pavel Vescu , Marin Georqe    -

se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă magsărdare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;

se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transpor grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program preJl&ngft^/o^ peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție^ funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu ■ suprafața desfășurată peste 250 mp. se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor

documentații PUD;    _

în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeț linesc condițiilor de construibilitate și sunt dotate cu rețele edilitare, autorizarea construcțiilor s< ȘQâtEQEA&CU ORIGINALUL direct sau în baza unor documentații PUD (după caz).

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

•    funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafață de 250 mp ADC, generează un traffic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;

•    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

•    realizarea unor false mansarde;

•    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

•    construcții provizorii; ~    ~

•    instalarea în curți a panourilor pentru reclame;

•    dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

•    depozitare en(gros;

•    depozitări de materiale refolosibile;

•    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

•    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

•    activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

•    stații de betoane;


P3


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR.


ESCHIMBA! Benei

: din spațiile publice și construi


• lucrări de terasament de natură să afecteze amenajăp pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

_SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFi a^AS^VÎ^U ORIGINALUL

CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORMEr~---

DIMENSIUNI)

pentru L 1 d - suprafața minimă=500 mp pentru Lld-front minim = 14 m .

• adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

• la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr(o linie perpendiculară pe

bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,0 metri pe străzi de categoria I, a II(a și de 5,0 metri pe străzi de categoria allla.

Lld - clădirile se vor dispune numai în regim de construire izolat, retrase față de aliniament la o distanța de minim 4,0 metri

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

•    clădirile construite în regim înșiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15.0 metri, cu excepția celor de colț care vor întoarce fațade spre ambele străzi;

•    în cazul segmentării înșiruirii, spre interspațiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se va respecta aceeași prevedere și în cazul în care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publică sau cu o unitate de referință, având regim de construire discontinuu;

clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

/'"• clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

•    retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înglt-fațâ^țeren, dar nu mai puțin de 5.0 metri.

•    în cazul loturilor puțin ad&ct^c acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pevâceâsu^^^Sxistă deja calcanul unei clădiri principale de locuit,

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

E HESCHII


AVIZNR.

VIZAT SPRE tyESCHIMBARf

Beneficiar: PaveTVfeSCU , Mai ii i Geuiue-

iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valajjitefîn cazul unor annexe și garaje;


•    distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișă. clădirii celei mai înalte pentru fațadele cu camere locuibile; distanța se poate reduce la dir£CȚ/a 

jumătate, dar nu la mai puțin de 4.0 metri, dacă fronturile opuse nu au camereTecuibthfe ASlsrenrÂ

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

•    parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil di lățime dintr(o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere din proprietățile învecinate;

•    locuințele înșiruite vor avea asigurat un acces în partea posterioară a parcelei de minim metri.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

•    staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

•    înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită;

•    se admite un nivel suplimentar la construcțiile de colț în cazul intersecțiilor în care cel puțin una dintre străzi este de categoria a II a (14 metri)

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

•    clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje;

•    se interzice realizarea unor mansarde false;

•    garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală;

•    se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

•    toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico(edilitare publice;

•    la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

•    se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

•    toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

•    se interzice dispunerea antenelor TV(satelit în loșurLaazjbiledin circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a ca^îîtof.iț^rw^

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLAftTĂTBx?'

1    '•    >1 Ol1

. i-f» .    ’    ... .•io


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Imobile locuintfe AVIZNR........


Strada Liliacul. iMZAWlW’Nfe§«îMR«®ARE!. Faza: P.U.Z.

Beneficiar. Pavel Vescu . Marin


spațiile libere vizibile din circulațiilepublice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

•    spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi Cantate un arbore la fiecare 100 mp;

•    se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția cot sMNți0R9ă ORIGINALUL

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

• împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 și o parte transparentă dublată cu gard viu;

• gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2.50 metri.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZAREA TERENULUI ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 20%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim pentru înălțimi P+l = 0,4 mp. ADC/mp. teren

CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 0,7 mp. ADC/mp. teren

• în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC

cu maxim 0.6 din AC

V - ZONA SPAȚIILOR VERZI

V4 - Spații verzi pentru protecția cursurilor de apă (Lacurile Colentinei, Lacul Morii etc.)

V4 pe fâșia de protecție de 50,0 metri (30,0 metri în unele P.U.Z.-uri aprobate anterior) din lungul oglinzilor de apă ale lacurilor, cu funcțiune publică, ecologică și peisagistică,

SE ADMIT URMĂTOARELE: drum de halaj, alei, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, joc și sport, debarcadere, anexe sanitare, mici puncte de alimentație publică specifice programului de parc

-SE INTERZICE tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate

-se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

-se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri.

-restul masurilor vor fi realizate conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

-    parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

-cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri.

-se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate.

-se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă și iluminat public conform cerințelor funcți onale ale fiecărei categorii de spațiu plantat în care este admis accesul publicului.

-    plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate; toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime;

-se recomandă, din consideSsntee^Qgice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor loșdle adaptate cdnmtiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice, cu

excepția segmentelc(fi;de'c6rati.ve..ciT'caJ


a/Sclser special din zonele VI și NI


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM | AVIZ NR......

VIZAT SPRE MESCHIMBAE-se recomandă în intravilan împrejmuiri transparente de 2,00 metri înălțime din care un soclu 0,60metri dublate de gard viu;

POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale = maxim 15 % cu excepția spațiilor plantate protejate (Vlc) care se mențin conform proiectului inițial;

CUT maxim 0,2 mp. ADC/ mp. teren, cu excepția spațiilor    lc) care se mențin

conform proiectului inițial.


Mai 2016


întocmit,

Arh. Alexandra SAPTELEI Arh. Razvan Paul PUCHICI7