Hotărârea nr. 330/2017

HOTARAREnr. 330 din 2017-08-30 PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT PENTRU INTEGRAREA SOCIALA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap

...

’ "    - Având în vedere expunerea de motive a PrimarulurGeneral al Municipiului București și raportul de

X specialitate comun al Direcției^Generale Economice șL Direcției Generale de Asistență ^Socială a “^Municipiului București;    ""

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 104/29.07.2017, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 14/28.08.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 265/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    r

în conformitate cu prevedere:

art. 15 alin. (3), art. Idralin. (5), art. 19, ârt. 79, art. 112 și art. 115 alin. (2) din I sociale nr. 292/2011,‘'cu modificările și completările ulterioare; art. 58 alin. (6) lit. cj din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea /drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;    jL.

Strategiei Naționale li!u societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități", 2015^2020; Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei, 2015 -2020;

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative;    -    iu

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pcf. 2 și art. 45 alin, (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; .


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Art. 1 Se'aprobă acordarea


HOTĂRĂȘTE:

. •    ’îW 'W’T'

unui;, stimulant pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu


t^î,'

.’H


handicap în cuantum de 500 lei/lunar.

Art.2 Sumele vor fi acordate de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, conform Metodologiei prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală Economică, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Consiliile Locale ale sectoarelor 1 - 6, prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2017.PREȘEDINTE DkȘEDINȚÂZ,    X SECRETAR GENERAL

I \ fr    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Marian OrlanAo Calea >[    /    ZA


București, 30.08.2^11 Nr. 330Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro3* o


METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT PENTRU INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, ale Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2015-2020

I. Tipul de beneficiari

Beneficiarii prezentei metodologii sunt adulții cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza

k

administrativ-teritorială a municipiului București.


II. Depunerea cererii și documentele obligatorii

Cererea privind acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap se va depune la Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Documentele doveditoare, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore vor fi centralizate la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figurează cu domiciliu stabil/reședința.

Acte necesare

•    cerere tip de solicitare a acestui drept, conform Anexei A;

•    certificatul de încadrare în grad de handicap, original (în termen de valabilitate). în cazul în care există diferențe de nume între actul de identitate și certificat, se solicită actul care să ateste schimbarea numelui;

•    cartea de identitate sau buletinul de identitate adult cu handicap, original

•    actul de identitate al reprezentantului legal/tutore, original;

•    extras de cont;

Condiții de acordare


■ l A f

y    "'K


/o

! r-J /.' ■ 5


■7


Se acordă pentru adulții cu handleap-eare au domiciliul stabil/reședința pe flaza i lunieîpiului

„    .    Zh A

București;    Z    Z


Certificatul de încadrare inferai H^idie’sta emis de către una din Comis ile d: Evaluare a


Persoanelor Adulte cp Handicap dâla ny|lîil'.secj:p^reloțpnunicipiului București;J OfWiLC'iLUL


S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;

Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local.

(D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală)

Stimulentul se acordă doar prin virament bancar

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta Metodologie;

jb)    au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;

c)    adulții cu handicap îngrijiți și protejați în centre rezidențiale publice, cu excepția centrului de tip respiro;

d)    adulții cu handicap care sunt reținuți sau condamnați definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reținerii ori detenției;

e)    adulții cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflați în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist.

III. Etapele analizării dosarului

Având în vedere art. 19 și art. 115, alin (2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figurează cu domiciliu stabil vor transmite, lunar, situația centralizatorare (în format excel, conform anexei B), cu informații actualizate, privind adulții cu handicap, respectiv: Nume și Prenume adult cu handicap, Codul Numeric Personal, număr și serie act de identitate și perioada de valabilitate, Numărul Certificatului de încadrare într-un grad de handicap, perioada de valabilitate și cine l-a eliberat, Nume și Prenume reprezentant legal/tutore, Codul Numeric Personal, număr și serie act de identitate și perioada de valabilitate, IBAN cont bancar, titular cont bancar, Nume, Prenume și Codul Numeric Personal titular cont, dacă persoana adultă cu handicap este instituționalizată sau nu și în cazul în care există diferențe de nume între actul de identitate și certificat, centralizatorul se va completa cu informații privind actul care să ateste schimbarea numelui. Situația centralizatoare va fi transmisă lunar prin e-mail, în format editabil or care au întocmit


(excel) și în format scann cu serțu documentul.


țri^'reprezentantului legal și a persoane,Dreptul la asistență socială sub fcfaria’ de stimulent se acordă persoanelor cu


UjîCE


valabihtatu documenoiluncare ațe_____ r .

-v/u.    -


n grad de handicap.


biintili'c ap pe, peribada

■'    t./Pag 3


Beneficiul de asistență socială are caracter lunar, se acordafiicepând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului.

Având în vedere anvergura acestui proiect cât și timpul necesar pentru ca Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector să centralizeze documentele pentru adulții cu handicap și să transmită informațiile către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, prezenta metodologie intră în vigoare la două luni de la data la care a fost comunicată/adusă public la cunoștință Hotărârea Consiliul General al Municipiului București privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap.

Stimulentul rămas neîncasat de către persoana cu handicap decedată, pe luna în care a avut loc decesul, și, după caz, stimulentul cuvenit și neachitat până la deces, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector răspund de corectitudinea datelor transmise către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, respectiv a situațiilor lunare centralizatoare privind documentele ce stau la baza acordării stimulentului, depuse de către beneficiarii domiciliați pe raza sectorului.


ANEXA A


PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Subsemnatul(a) _, domiciliat în

municipiul București, str._, nr._, bloc_,

sc._, ap._, telefon_, sector_, posesor al B.I./C.I. seria_,

^nr._, cod numeric personal_, eliberat de_,

la data de _, vă rog să-mi aprobați acordarea stimulentului pentru Nume și

Prenume __

cod numeric personal_, posesor al B.I./C.I. seria_, nr._,

eliberat de_, la data de_, reprezentat legal prin subsemnatul în calitate

de: părinte natural_/părinte adoptiv /tutore_/curator_I

Persoana este încadrată într-un grad de handicap, conform certificatului de încadrare într-un grad de

handicap nr.    .......-............, eliberat de ................-................

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile art. 326 din Codul penal privind infracțiunea de fals în

declarații că, pentru persoana identificată cu C.N.P._s-a depus, în vederea

acordării stimulentului pentru adultul cu handicap, doar prezenta cerere cât și faptul că aceasta nu realizează venituri, nu se află în îngrijirea și protecția unui asistent personal profesionist și nu este

îngrijit și protejat într-un centru rezidențial public,

îmi exprim în mod expres consimțământul ca D.G.A.S.M.B. să consulte și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal, înregistrate pe numele subsemnatului în evidențele Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Menționez că doresc ca suma de bani să fie virată în contul bancar
PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Subsemnatul(a)


_, domiciliat în

municipiul București, str._

sc._, ap._, telefon_

_, nr._, cod numeric personal


_, sector_


nr._


bloc_


_, posesor al B.I./C.I. seria _, eliberat


de


_, la data de


pentru

Prenume:


_, vă rog să-mi aprobați acordarea stimulentului

Nume    și


cod numeric personal_

nr._, eliberat de_


posesor al B.I./C.I. seria_,

_, la data de_, reprezentat legal prin

subsemnatul în calitate de: părinte natural_/părinte adoptiv /tutore_/curator_!

Persoana este încadrată într-un grad de handicap, conform certificatului de încadrare într-un grad de handicap nr.    eliberat de . ........

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile art. 326 din Codul penal privind infracțiunea de fals în

declarații că, pentru persoana identificată cu C.N.P._s-a depus, în vederea

acordării stimulentului pentru adultul cu handicap, doar prezenta cerere cât și faptul că aceasta nu realizează venituri, nu se află în îngrijirea și protecția unui asistent personal profesionist si nu este

îngrijit și protejat într-un centru rezidențial public.

îmi exprim în mod expres consimțământul ca D.G.A.S.M.B. să consulte și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal, înregistrate pe numele subsemnatului în evidențele Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală.


Conslilful Local sector...........

Anexa 8


Direcția Generala de Asistenta Sociala și Protecția Copilului sector............

Nr. De înregistrare..»..........


Situația Centralizatoare privind Persoanele Adulte cu Handicap, în luna...........anul............ la nivelul sectorului............

Nr.Crt.

Nume

Prenume

Certificatul de încadrare în grad de handicap

CNP

Act de identitate

Domidliul/Reședința

Telefon

Nume

Prenume

Reprezentant

Legal

Act de identitate reprezentant legal

Domidliul/Reședința reprezentant legal

IBAN cont

bancar

Titular cont

Nume si

Prenume

CNP titular

cont

Observații

(alte

documente,

informații)

Număr

Data eliberării

TTp handicap

Valabilitate

Seria

Numărul

Eliberat la data

Strada

Număr

Seria

Numărul

Eliberat la data

Strada

Număr

-A

Reprezentant legal,

Nume Prenume Director Generalîntocmit.

Nume Prenume Funcția,