Hotărârea nr. 292/2017

HOTARAREnr. 292 din 2017-07-19 PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR PENTRU COPII CU HANDICAP

Consiliul General al Municipiului București

s    privind acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap

. Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 11/18.07.2017, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 97/18.07.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 230/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (5), art. 65 și art. 112 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 2 și art. 49 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020;-

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2, pct. 5 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap în cuantum de 1000 lei/lunar.

Art.2 Sumele vor fi acordate de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală Economică și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA 1 Ia H.C.G.M.B. nr.,
METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU COPII CU HANDICAP

Prezenta metodologie are^la^razărprevederile Legii^asistenței sociale nr. 292/20îl;~ale~~Legii nr. 272/2004, actualizată privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020.

I. Tipul de beneficiari

Beneficiarii prezentei metodologii sunt copii cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului București.

H. Depunerea cererii și documentele obligatorii

Cererea privind acordarea stimulentului pentru copii cu handicap se va depune la Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, împreună cu documentele doveditoare.

Acte necesare

•    cerere tip de solicitare a acestui drept, conform Anexei A;

•    certificat de naștere copil, original (pentru copiii până în 14 ani);

•    actul de identitate al reprezentantului legal, original;

•    actul de identitate al celuilalt părinte, original, dacă acesta este decedat certificatul de deces, iar dacă este divorțat - hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă;

•    certificat căsătorie sau hotărâre divorț - părinți (original);

•    buletinul de identitate al copilului, copie și original (pentru copiii peste 14 ani);

•    certificatul de încadrare în grad de handicap, original;

•    extras de cont pentru persoanele care solicită plata prin transfer bancar;

•    decizie tutore și act de identitate tutore (original) - unde e cazul;

•    hotărâre plasament și act identitate asistent matemal (original) - unde e cazul;

Actele se vor prezenta în original și vor fi scanate și procesate informatic prin

Direcției Generale de Asistent


Ș^lă/â'Municipiului București.


3-di* Regina Elfeabetb iW/Az sd^tor 5&ucu&ști, România; tel.; +4021305 55 00; w ww,4rnft.I^<<Z


â.


m. Etapele analizării dosarului    s >4=^7

Beneficiarii prezentei Metodologii vor depune documentele care atestă eligibilitatea la punctele de lucru indicate de către Direcția Generala de Asistență Socială a Municipiului București.

Condiții de acordare

•    Se acordă pentru copiii în vârstă de până la 18 ani;

•    Cel puțin un părinte are domiciliul stabil pe raza municipiului București;

•    S-a depus dosar cu toate actele doveditoare menționate anterior;

•    La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original.

•    Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. (D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală)

•    Stimulentul se acordă doar prin virament bancar

Nn beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

a)    nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta Metodologie;

b)    au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu simt valabile;

— .......L;;?’    ;J' < ..-s.ANEXăA

Șl

CERERE    x /fr,,,

PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU COPILUL CU HANDICAP

Subsemnatul(a) _, domiciliat în

-municipiul București.-str.    ~    ~    . nr._, bloc    ~    .

sc._, ap._, telefon_, sector_, posesor al B.I./C.I. seria_,

nr._, cod numeric personal _, eliberat

de_, la data de _, vă rog să-mi aprobați acordarea stimulentului

pentru copilul cu handicap:

Nume și Prenume copil:_

cod numeric personal_, posesor al B.I./C.I. seria_, nr._,

eliberat de_, la data de _, reprezentat legal prin subsemnatul în

calitate de: părinte natural_/părinte adoptiv /tutore /curator_/persoană/familie de

plasament_/asistent matemal_/persoană căreia i s-a încredințat copilul în vederea

adopției_

Copilul este încadrat într-un grad de handicap, conform certificatului de încadrare într-un grad de

handicap nr._, eliberat de_

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile art. 326 din Codul penal privind infracțiunea de fals în

declarații că, pentru copilul identificat cu C.N.P._s-a depus doar prezenta

cerere, în vederea acordării stimulentului pentru copilul cu handicap.

Persoana îndreptățită se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului și locuiește împreună cu acesta, copilul nefiind încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public.

îmi exprim în mod expres consimțământul ca D.G.A.S.M.B. să consulte și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal, înregistrate pe numele subsemnatului în evidențele Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Menționez că doresc ca suma de bani să fie virată în contul bancar