Hotărârea nr. 209/2017

HOTARAREnr. 209 din 2017-06-08 PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR PENTRU NOU-NASCUTI


Consiliul General al Municipiului^fhreurești

î    HOTĂRÂRE

privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

Având-în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei de sănătate și protecție socială nr. 10/07.06.2017, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 73/07.06.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 187/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 258 alin. (3), art. 263 și art. 487 din Codul Civil;

-    Art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), alin. (2) și art. 5 lit. m), din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 2, art. 9 alin. (2) și art. 36 alin. (2), din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

; Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 și art. 45 alin. (2), din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, în cuantum de 2500 lei net/nou-născut.

Art.2 Sumele vor fi acordate de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București conform Metodologiei prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 08.06.2017.


ANEXA 1 la H.C.G.M.B. nr


• •••••••••"•••••««••••••A*


METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU NOU-NĂSCUȚI


Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, ale Legii nr. 272/2004, actualizată privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale Strategiei Naționâle" ■ privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020.


I. Tipul de beneficiariCONTOR! CU ORIGINABeneficiarii prezentei metodologii sunt părinții/părintele copilului/copiilor nou^ șcutZți, cu i sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, iar nașterea să fie înregistrată într-o maternitate din cadrul unităților sanitare cu paturi de la nivelul municipiului București.


n. Depunerea cererii și documentele obligatorii

Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-născut se va depune la Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, împreună cu documentele doveditoare.


Acte necesare

Actul de identitate al unuia dintre părinți (original și copie);

•    Certificatul de naștere al copilului (original și copie);

•    Cerere tipizată, conform anexei A;

•    Biletul de ieșire din spital/certificat medical constatator al nașterii emis de către unitatea sanitară;

•    Extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz


III. Etapele analizării dosarului

Beneficiarii prezentei Metodologii vor depune documentele care atestă eligibilitatea la punctele de lucru indicate de către Direcția Generala de Asistență Socială a Municipiului București.

Reprezentanții D.G.A.S.M.B. vor înregistra doar cererile care sunt însoțite de toate documentele justificative, vor verifica integritatea și valabilitatea informațiilor.


Condiții de acordare

> Se acordă o singură dată pentru fieB-dul Regina Elisabeta nr. 47 sector 5 BucureștLRomâfîia;4el.r;MO2^ijb 55 00; www.pmb.ro

' I xX '•    Cel puțin un părinte are domiciliul sau reședința pe raza municipiului București;

. • Nașterea s-a înregistrat într-o maternitate din cadrul unităților sanitare cu paturi de la nivelul municipiului București;

•    Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai daca este complet.

•    La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original.

•    Termenul de depunere a dosarului este de 1 luna de la data nașterii copilului.

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

a)    nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta Metodologie;

b)    au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;

c)    nu au respectat termenul de depunere a cererilor.

CERERE


PENTRU ACORDAREA STIMULENTUL


Subsemnatul(a)_


domiciliat în municipiul București, str._


bloc_,


sc..


ANEXA A._, ap._, telefon


posesor al B.I./C.I. seria_, nr._, cod numeric personal_,

eliberat de_, la data de _, vă rog să-mi aprobați acordarea

stimulentului pentru nou-născut.

Copilul a fost înregistrat în registrul stării civile (sector)_, sub numele

de _, C.N.P._, cu

certificatul de naștere seria_, nr._.

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile art. 326 din Codul penal privind infracțiunea de

fals în declarații că, pentru copilul identificat cu C.N.P._s-a depus doar prezenta

cerere, în vederea acordării stimulentului pentru nou-născut.

Persoana îndreptățită se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului și locuiește împreună cu acesta, copilul nefiind încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public.

Menționez că doresc ca suma de bani:

□    să    fie    virată    în    contul    bancar


□ să fie ridicată de la caserie de titularul cererii


Data_


SEMNĂTURA,