Hotărârea nr. 178/2017

HOTARAREnr. 178 din 2017-05-18 PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR PENTRU CONSTITUIREA FAMILIILOR

Consiliul General al Municipiului București

H OT Ă R Â R E

privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, Sport, Turism, Direcției Generale Economice și Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 60/17.05.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 149/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 258 alin. (2) și alin. (3) din Codul Civil;

-    art. 2 alin. (1) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2, pct. 5 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 1500 lei net/familie, pentru tinerii care se căsătoresc.

Art.2 Sumele vor fi acordate de Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București, pe baza unei cereri, precum și a unei copii conform cu originalul a certificatului de căsătorie.

Stimulentul financiar poate fi solicitat în termen de 45 de zile calendaristice de la data căsătoriei, conform certificatului de căsătorie. Cererile pentru acordarea stimulentului se vor depune la sediul Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București, de către unul dintre soți.

Art.3 Condițiile cumulative pentru acordarea stimulentului financiar

sunt:


b)    cel puțin unul dintre soți să aibă^ ^Tîciliul sau reședința pe raza municipiului București;

c)    cel puțin unul dintre soți să aibă vârsta cuprinsă între 18-35 ani.

Art.4 Pentru cetățenii care îndeplinesc doar condițiile de la art. 3, lit. a

și lit. b stimulentul financiar va fi acordat cu avizul Primarului General.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

General al Municipiului București, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București și Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.05.2017.


București, 18.05.2017 Nr. 178

Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2