Hotărârea nr. 226/2015

HOTARAREnr. 226 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ - STR. DRUMUL STEGARULUI - STR. PISCU NOU, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism Pian Urbanistic Zonal PUZ - Str. Drumul Stegarului - Str. Piscu Nou, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București-și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont.de raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publiculuiîn'conformitate cu prevederile Ordinului- nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând documentele emise de:

-Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 1667/162/S//30945/31.10.2011;

-Primăria Municipiului București: aviz de oportunitate nr. 5/02.02.2012;

-Primăria Municipiului București-Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 6/25.04.2012;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 7957/22/15.06.2012;

Tinîsîeqjl Mediului și Pădurilor - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de (‘ânătoare-Bucukeștl: ^viz nr. 2805/04.06.2012;

-Comisia -Comisia în confon -Legii nr. republicată, c


coordonare a PMB: aviz nr. 1069054/30.03.2012;

^hnilcă de circulație: acord de principiu nr. 1058940/1209/09.03.2012; tale cu prevederile:

5D/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, odjficările și completările ulterioare;

-Legii hr. 850/2601 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ^iltșrioș/e;    j


area Planului Urbanistic General,

ți


/(f

f,


<A\Ou respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Str. Drumul Stegarului - Str. Piscu Nou, sector 1, în conformitate cu anexele 1,2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism: avizul de urbanism nr. 7/19.07.2012, prezentat în anexa 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 și regulamentul local de urbanism, reprezentând anexa 3.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3^RtettttL Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglempnfari urbanistice contrare.nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cadrul aparatului de specialitate al Primarului General aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


al


Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al


SECRETAR GENERAL AL ^MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorToma


București, 15.12.2015 Nr. 226


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2
I U VrOCH'p?

PFWiĂRÎÂ WNOHULyf BUCUREȘTI


Direcția Generală

Direcția Urbanism Serviciul UrbanismAVIZ DE URBANISM nr. ..T. ././■■<■ RAL: .2012 STR. DRUMUL STEGARULUI-STR. DRUMUL PISCU NOU, SȘȘTOR 1

BENEFICIARI: D-LOR TARAZE CRISTIAN; TARAZE ILEANA OANA; TARAZE OANA MĂDĂLINA; SUSNEA EMIL    )

CONSTANTIN; JIANU GABRIELA; CRĂCIUN OCTAVIAN REMUS; MANOLE EMILIA ROXANA    /

ELABORATOR: S.C. ASTRAGAL SRL - Urb./Arh. Oana Rădulescu    7    '

NR. ÎNREGISTRARE CERERE : P.M.B.- 1090092/27.06.2012.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S-18870,00 mp suprafață care a generat PUZ, proprietăți persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, în sectorul 1. PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR: Conform PUG-M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 și H.C.G.M.B. nr. 241/2011, amplasamentul se încadrează în Subzona Llc - subzonâ destinată locuințelor individuale și colective mici.

INDICATORII URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

POTmax =45%; CUTmax=l,3 mp ADC/mp teren; RHmax=P+2E.

CERTIFICATUL DE URBANISM nr. nr. 1667/162/S/3 0945/31.10.2011 eliberat de Primăria Sectorului 1.

AVIZUL DE OPORTUNITATE nr. 5/02.02.2012.

AVIZUL PRELIMINAR nr. 6/25.04.2012.

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTfiDecizia nr. 7957/22/2012;

MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR-Inspectoratul Teritorial de Regim\Șilvic și de Vânătoare București : Aviz nr. 2805/2012.

COMISIA DE COORDONARE LUCRĂRI EDILITAREȚriM.B; Avizul nr. 10690542012;

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE-PMB. AvizuLrir. 1058940/1209/2012;

Extrase de Carte Funciară pentru amplasamentele careZu generat PUZ (în conformitate leu ac r. 2/15.01.2009 emisă de Comjsic Juridică și de Disciplină - C. G.M.B).    /

Declarația Notarială autentificată cu nr. 1108/2012 de Biroul Notarului Public Mar/a, imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului aprobată în C.G.M.B, și că acesta își asumă orice/consecințe juridice ce ar putea decu acestora. (în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplin

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC CONFIGURAȚIA EDIFȚCABILULUI SI INDICAT'

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT


PUZetari:


ȘI A REGULAMENTULULUOCAL DE URBA

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: ANSAMBLU REZIDENȚIAL.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:


U.T.R.L1 : POTmax=50% ; CUTmax=2,0mp ACD/mp teren; RHmax=P+3E-4Eretras’- pentru parcelele cu suprafață minimă > 1000,00inp. U.T.R.L2 : POTmax=45% ; CUTmax=I,3mp ACD/mp teren; RHmax=P+2E-3Eretras - pentru parcelele cu suprafață minimă < 1000,OOmp.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completări .ulterioare, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

După aprobare, acesta modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior.

Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B, conform competențelor stabilite prin Lege.

în conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 350/2001 privind amenajarea terUoriuluisi urbanismul, cu modificările completările ulterioare: „(2) Constituie contravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, în c^orrr^țp^ț^vederile art. 38 alin. (1). documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate, dacă nu intră sutffîncidența t

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BU ARH. GHEORCHF. PĂTRAȘC


Șef serviciu,

urb. Ciobanu Oprescu Olivia Ana
Reieroat, ing^Țgfopr Manea Red. 4ex,/05.07.20


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poșfai bSțMEț '«e3ăr 6, București, România Tel: 021.305.S5.00 int. 1701    /"A 3J)Jj&D"

bttpv'www.pmb.ro    ,j 3srun«îura    ....


SEF PROIECT: arh. Oana RADULESCU

PROIECTAT:


urb. Alexandru STROIEVERIFICAT:■'iun n


STRADA TRANSILVANIE! NR. 35, SECTOR 1 - BUCUREȘTI .. J4D l 8232 / 2003    C.F. 1


/•*r


nv:'FC-W' 7-


•\î

\\c-    "" z I.

\\cv    /-//


PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ-DRUMUL STEGARULUI SS DRUMUL TOCU NOU, BUCUREsM^fe^

rPUZ- P 221/20111


DENUMIRE PROIECT


PROIECT NR.BENEFICIAR


PROIECTANT


SPECIALITATE


FAZA DE PROIECTARE


DATA

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.


Prezenta documentație de urbanism ia nivel de PUZ nu propune schimbarea caracterului funcțional al zonei (inclus in cadrul PUZ ZONA DE NORD), aceasta fiind propusa a fi încadrata in continuare in U.T.R.-ul de tip L3a ca urmare a dezvoltării caracterului rezidențial al zonei.

Prin prezentul PUZ s-a urmărit:

o buna accesibilitae in incinta lotului studiat;

schimbarea caracterului funcțional al terenului prin propunerea unei funcțiuni compatibile cu vecinătățile răspunzând astfel nevoilor acestora; exploatarea coerenta a terenului din zona:


«» adaptarea prevederile reglementărilor sp urmărindu-se încadrarea lor în acesta).

L3a - subzona locuințelor colective medii eu P+3 preponderent rezidențiale situate în afara zonei prote;

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Sunt admise următoarele utilizări:

-    locuințe în proprietate privată;

-    construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

-    amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

Locuințele din clădiri colective medii pot fi de standard mediu sau ridicat;

locuințele sociale nu vor depăși 20%-30% din numărul total al locuințelor dintr-o operațiune

urbanistică și nu vor distona în nici o privință în raport cu locuințele în proprietate privată;

- în cazul existenței unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomandă:

-    dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor;

-    creșele și grădinițele să aibă un acces separat de cel al locatarilor și să dispună în utilizare exclusivă de o suprafață minimă de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor;


STRADA TRANSILVANIEI NR. 35, SECTOR 1 ■ BUCUREȘTI R.C. J40/8232/2003    C FrlȘ$OT29>

îlConform DPG nr. 1431 / 2000:    v..    ,

-    se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentr'^eateg^iil^pif de funcțiuni cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională private ctrgrad' redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.;

se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul locuințelor pentru categoriile ' descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc.;

lucrări ample de remodelare a fațadelor, acceselor sau spațiilor publice pot fi aprobate numai în condițiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcțională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puțin o scară comună;

în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de iocuințg_colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 și se vor supunejegtementărilor'b^ constare pentru această subzonă;

-    se admit spații pentru administrarea gnjffurilor de peste 50 - 70 ^gărtșfmente proprietate privată, eventual cu locuința administratorului / portarului angajat permanent:

în cazul existenței unor echipamente publice la parterul blocurilor de locui/se /ecomandă:

-    dispensarele de la parterul bloci/rilor să aibă un acces separat de cel el locâj&rilor; a

-    creșele și grădinițele sa aiba un acces separat de cel al lajcata/ilor/și/să dispună în /utilizare

exclusivă de o suprafață minimă ge teren de 100 mp. pentru jocul oppiilcjr; //    / /


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

în conformitate cu DPG nr. 1431 / 2000:

se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort

pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, alimentație publică, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații etc.;

se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație, holuri, accese, culoare, ganguri; curți interioare, casele scărilor etc.;Se interzic la nivelul ansamblului următoarele activități șț^crări:

-    curățătorii chimice;

-    construcții provizorii de    orice natură;

-    depozitare en-gros sau    mic-gros;

-    depozitări de materiale    refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    autobaze;

-    stații de întreținere auto peste 5 mașini;

-    stații de betoane;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.


jM ui ii pis cat ș Semnătura

STRADA TRANSILVANIEI NR. 35, SECTOR 1 - BUCțJRHSTT"??'2^ -R.C. J40/B232/2003    C.F./t55'21929/ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).


clădirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private.

-    se pot menține în cadrul ansamblurilor de locuintp-dolective enclavele de Igtijkări existente care vor fi considerate similar cu subzonele L2;

-    în cazul unor repuneri în posesie, posibijitâtea construirii pe astfel de, numai în urma elaborării și aprobării unei/documentații PUD. Docu numai în cazul în care suprafața parcelelor rezultate este de peste circulațiile, parcajele și localizările prevăzute în planul ansamblului pentru spații plantate publice.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILiOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Cu următoarele recomandări privind zonele tie extindere:


cele poate fi precizată ineryfatiife vor fi supuse avizării nu afectează rețelele,

/entr/i echipament? pubi/ce și-    clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4.0 metri pe £trăzi:de categoria III și 5.0 metri pe străzi de categoria II și I, dar nu cu mai pqtin decât diferența dintre înălțimea construcțiilor și distanța dintre aliniamente;

în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, retragerile de la aliniament vor respecta


caracterul inițial al acestora (minim 3,0 metri sau minim 4.0 metri, conform data parcelării).


ARTICOLUL 6 -PARCELELOR


AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATCu următoarele condiționări pentru zonele de extindere:

-    clădirile izolate vor avea fațade laterale și se vor retrage de la limitele parcele&â&^fefanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren;

-    clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15.0 metri de la aliniament, fiind retrase față de cealaltă limită laterală cu o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren;

-    clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de

metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor, cu excepția parcelelor de coJțjjOTese"Vâ>^ întoarce fațada în condițiile de aliniere ale străzii laterale;

-    retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin 3,Om;ARTICOLUL 7 ■ AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA.


Cu următoarele condiționări:

între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate în cazul în care pe fațadele opuse sunt numai ferestre ale dependințelor și ale casei scării.ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE.

<1 astragalsrl

STRADA TRANSILVANIEI NR. 35, SECTOR 1 - BUCUREȘTI R.C. J40 / 823212003    C.F. 15.52-1-929^.-.

\\ ru    Mi

\\> .....,


Clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publică fie direct, fie, în cazuftrtfbsftr'' terenului în comun de către mai multe clădiri, prin intermediul unei străzi private.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

Staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Cu următoarele condiționări:

înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; în cazul în care înălțimea depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament la o distanță egală cu diferența dintre acestea, dar nu mai puțin de 4.00 metri;

- se admite depășirea cu maxim două niveluri numai cu condiția ca acestea să fie retrase în interiorul unui arc de cerc și a tangentei la acesta, la 45 grade.

în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, Înălțimea, clădirilor va fi de maxim P+2 niveluri (H = 10-m.)


ARTICOLUL 11 ■ ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIR

Conform P.U.Z., cu condiția integrării în particularjtațile zonei și armonizării

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE_ECHIPARE EDILITARA.

Cu următoarele condiționări:

- toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice; se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locurile vț

dispunerea vizibilă a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE Si SPATII PLANTATE.

Cu următoarele condiționări:

-    terenul liber rămas în afara circulațiilor, parcajelor și trotuarelor, va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

-    terenul amenajat ca spații de joc, de odihnă și grădini de fațadă decorative va reprezenta cel puțin 50% din suprafața totală a terenului liber;

-    în orice operațiune efectuată pe un teren mai mare de 5000 mp, se va preved^ea din aceste;,

spații minim 10% să fie destinate folosinței în comun.    fp


ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI.

în cazul clădirilor izolate sau cuplate retrase de la stradă, gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,20m și minim 1.50m, din care soclu opac de 0.40m, partea superioară fiind realizată din fier sau plasă metalică și dublate de un gard viu; împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor fi opace din zidărie sau lemn, vor avea înălțimea de 2.20m, iar panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii.

1 ........


ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

POT maxim = 45% pentru parcele <1000mp POT maxim = 50% pentru parcele >1000mp

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

CUT maxim = 1.3 mp. ADC/mp. Teren - pentru parcele <1000mp CUT maxim = 2.0 mp. ADC/mp. Teren - pentru parcele >1000mp

ARTICOLUL 17 - REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME (RMH).

R.m.h. (maxim) = P + 2E+3 R.m.h. (maxim) = P + 3
â

o Viîntocmit:    Oana Radulescu/:uvt;phcat

/o


as


I srlPLAN URBANISTICZONAL


PUZ -DRUMUL STEGARULUI SI DRUMUL PISCU NOU, BUCWSTT

TPUZ-P 221/20111


DENUMIRE PROIECT


Ansamblu rezidențial

Drumul Stegarului - Drumul Piscu Nou

Drumul Stegarului si Drumul Piscu Nou,

SECTOR 1, BUCUREȘTI


PROIECT NR.


P 221/2011


BENEFICIAR


TARAZE CRISTIAN TARAZE ILEANA OANA TARAZE OANA MADALINA SUSNEA EMIL CONSTANTIN JIANU GABRIELA CRĂCIUN OCTAVIAN REMUS MANOLE EMILIA ROXĂNA


PROIECTANT


ASTRAGAL S.ffiL.

STRADA TRANSILVANIEI, NR. 35, SECTOR 1, BUCUREȘTI TEL/FAX03J1 805 45 47 J40/8232/2003, CIF RO 15521929


SPECIALITATE


URBANISMFAZA DE PROIECTARE


P.UZ


DATA


OCTOMBRIE 2011

SSrSmSm ' BIJB " ‘

Ce; ’■• ^Mx'LHseu aAm ''-"'o lT’


Se


SEF PROIECT: arh. Oana RADULESCU


PROIECTAT:


VERIFICAT:■AiAupiicat 3 Semnătura A