Hotărârea nr. 91/2014

HOTARAREnr. 91 din 2014-04-29 PRIVIND REVOCAREA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI SI NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE INTERIMAR SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 200/2014


CONFORM CU {

originalul !


Consiliu! Genera! ai Municipiului Bucu

H OT Ă R Â R E

privind revocarea membrilor în Consiliu! de Administrație al Regiei Autonome cte Transport București și numirea unui Consiliu de Administrație interimar

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. T571990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea C.G.M.B. nr. 97/2013 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/2013 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 253/2013.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) și alin (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se revocă membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București.

Art.2 Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București va fi alcătuit, până la data numirii Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, din șase persoane, respectiv:

1.    Radu Dumitru;

2.    Macovei Dorel;

3.    Alexandrescu Anca;    ~ - r- , Ț

4.    Claudiu Ștefan Leonida Adamț    : J

>ende

X/or 6, București; România;>el:;x4Q2^305 55 00; wwwomh rnCONFORM CU

originalul


5. Popescu Marin;


6. Pârvut Ovidiu.

>

Art.3 Se numește în funcția de director general interimar până îa numirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București, domnul Doman Daniei Florentin.

Art.4 Comisia de selecție constituită va demara de urgență procedura pentru a întreprinde toate demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evalyare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoanele menționate la art. 2 și art. 3 și Regia Autonomă de Transport Bucuești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului Bucuești din data de 29.04.2014, ora 16.00.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

X .......- al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Tudor TomaBucurești, 29.04.2014 Nr. 91

S| laiul Independenței 291-293, sector 8, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-prlmaria.ro    Pag 2