Hotărârea nr. 82/2014

HOTARAREnr. 82 din 2014-04-29 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR EVENIMENTE IN CADRUL PROIECTULUI "ANIVERSAREA A 150 DE ANI DE LA INFIINTAREA UNIVERSITATII DIN BUCURESTI" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 251/2014


H OT Ă R Â R E

privind cooperarea între Municipiul București-șLUniversitafea din București îi vederea finanțării și realizării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului „Aniversarea a 150 de ani de la înființarea Universității din București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții -Direcția Cultură, Sport, Turism;

Văzând raportul Comisiei învățământrcBltsraș culte, sport^șnavizul Comisiei juridice și de disciplină-din-cadxul Consiliului General al MunjcipiutuRBucurești;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit.-a) și art. 45-alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, r u modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Universitatea din București în vederea -finanțării și realizării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului „Aniversarea a 150 de ani de la înființarea Universității din București”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General ai-Municipiului București-sa semneze pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut larart- 1

Art.3 Direcțiile din-cadrul aparatului de specialitate al Primarului Gene’al al Municipiului București și instituțiile publice/serviciile publice de interesUoeaî menționate înranexă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată-a-Gonsiliuluî-General ai Municipiului București din data de 29.04.2014, ora 16,00.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ghiță Richara-Vicențf

7

București, 29.04.2014 Nr. 82


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH082_14.pdf