Hotărârea nr. 81/2014

HOTARAREnr. 81 din 2014-04-29 RIVIND APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE SOLICITANT, IN CADRUL PROGRAMULUI RO11 "PROMOVAREA EGALITATII DE GEN SI A ECHILIBRULUI DINTRE VIATA PROFESIONALA SI CEA PRIVATA" PRIN ACCESAREA MECANISMULUI FINANCIAR SEE 2009-2014, GESTIONAT DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE, IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU DE EDUCATIE SI INGRIJIRE A COPILULUI CU VARSTA CUPRINSA INTRE 0-3 ANI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 250/2014


Consiliul Genera! a!

Municipiului București


H OTĂ RÂ R E

privind-aprobarea-participării Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în calitate de solicitant, în cadru! Programului RO11 „Promovareaegalității de gen și a echilibrului dintre viața profesională și cea

orivată” prin accesarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, gestionat de Maisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor vârstnice, în vederea î iființărîi urrurcentru de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între-0-3 ani

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al ■Municipiului București și Raportul cam un de specialitate al Direcției Generate de Dezvoltare și Investiții și al Direcției Generate de Asistență Socială a Municipiului

București --DGASM B ;

Văzând raportul Comisiet învățământ, cultură, culte, sport, rapelul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice șFde discipfnă din cadrul Consiliului Generaral Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr.-272/2004 privind promovarea șizprotecția drepturilor copilului, cu modificările și -completările ulterioare;

-    Legii nr. 263/200.7 privind înființarea,-organizarea și funcționarea creșelor;

-    Legii nr. 292/ 201Tprivind asistența socială;

-    Ordonanței Guvernului nr. 6872003-pr-ivind^serv-Lejile sociale, cu modificările- și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005; pentru- aprobarea Strategiei naționale de dezvoltarea serviciilor sociale;

-    Legii nr. 273/2006 privind-finanțele publice locale,ou modificările și completările-ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. g), alin. (7), lit. aș art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică-tocată, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSfLIUEGENERSL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București; în calitate de solicitant; în^-cadrul Programului RO11 „Promovarea egalității de gen și a echilibrului -dintre viața profesională și cea privată” pr-in accesarea Mecanismului Financiar SEE. 2D09-2014, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției SociafeșștșE^țsoanelor Vârstnice, în vederea înființării unui centru de educație și îngrijire aoopwVji cu vârsta cuprinsă întreu-SranF    /V    ; uA,


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod posta/06;    , sector IArti2 Centrul va funcționa în imobilul partenerului de proiect, Asociația SOS Satele Copiilor, situat în Calea Floreasca nr. 165, corp 92, sector 1, București, care va fi folosit exclusiv pentru proiect până la sfârșitul anului 2021.

Art.3 (1) Proiectul va fi susținut 100% prin finanțare nerambursabilă, prin Programul RO11 „Promovarea egalității de gen și a echilibrului dintre viața profesională și cea privată” din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

(2)Valoarea totală a proiectului este de până la 360.000 Euro.

Art.4 Se aprobă finanțarea de laJougetuL propriu al municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a tuturor costurilor eligibile și neeligibile ale proiectului, precum și a cheltuielilor suplimentare/conexe care pot apărea în implementarea proiectului în condițiile rambursării ulterioare a sumelor eligibile.

Art.5 Consiliul General al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea acestuia.

Art.6 Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, să semneze în numele și pentru DGASMB toate documentele necesare derulării proiectului.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență "Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire.prevederile-prezentei hotărâri:

Această hotărâre a


fost


adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al


Municipiului București din data de 29.04.2014, ora 16.00..

Splaiul-lndependenței .291-293,-sector 6, București, România tel.: +“4021 305 55 00; www.bucuresti-primarla.ro

Pag 2