Hotărârea nr. 172/2014

HOTARAREnr. 172 din 2014-07-23 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 134/02.07.2014 SI APROBAREA MODIFICARII BUGETULUI MUZEULUI NATIONAL AL LITERATURII ROMANE PE ANUL 2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 223/2014


Consiliul General a


Municipiului


București


H OTARARE

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/02.07.2014 și aprobarea modificării bugetului Muzeului Național al Literaturii Române pe anul 2014

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

Conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. SM 12231 -12233/17.07.2014, prin care este contestată procedura de adoptare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/02.07.2014;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 134/02.07.2014.

Art.2 (1) Se aprobă modificarea bugetului Muzeului Național al Literaturii Române pe anul 2014, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Pentru păstrarea echilibrului bugetar se modifică bugetul propriu al ordonatorului principal de credite (Primăria Municipiului București), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă includerea modificărilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în anexele la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2014 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 47/2014 de aprobare a bugetului propriu al Municipiului București, buget inițial, pe anul 2014, cu modificările ulterioare.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de^^T.^OI^


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA {Mircea CfuștiBucurești, 2 .07.2014

Nr. 172Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1^ ^o^rai^^,


REVOCAREA HCGMB NR. 134/02.07.2014 SI APROBAREA MODIFICĂRII BUGETULUI MUZEULUI NATIONAL AL LITERATURII ROMANE PE ANUL 2014


mii lei

DENUMIRE INDICATORI

Prevederi

aprobate

Influente

+/-

Prevederi

modificate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

(Buaetul propriu al Ordonatorului principal

de credite)

3.099.213,00

*878,50

3.098.334,50

51.02

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

384.711,00

-878,50

383.832,50

51.02.01.03

AUTORITATl EXECUTIVE

384.711,00

-878,50

383.832,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

161.400,00

-878,50

160.521,50

20.30

Alte cheltuieli

129.193,00

-878,50

128.314,50

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

111.869,00

-878,50

110.990,50

67.10.03.03

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII

3.313,00

878,50

4.191,50

ROMANE

TOTAL VENITURI

3.313,00

878,50

4.191,50

IV.SUBVENTII

3.233,00

878,50

4.111,50

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

2.888,00

878,50

3.766,50

67.10.03.03

TOTAL CHELTUIELI

3.313,00

878,50

4.191,50

01

CHELTUIELI CURENTE

2.968,00

878,50

3.846,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.332,00

878,50

2.210,50

20.30

Alte cheltuieli

494,00

878,50

1.372,50

20.30.04

Chirii

0,00

202,50

202,50

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

494,00

676,00

1.170,00


21/03 2014    14:25 02131


38235GUVERNUL ROMÂN INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIUL


Nr. 13.528/P/.....

Operator de date cu caracter personal nr. 3058

t    I, rf^ViriîJ^ĂRIAMCXItli’lL'LV! MCI Rf.$t£2d

<J    AMSTEMÂTtiJXîCÂȘI JVIiîDiCA
«STEMA TUI

.......MV*


iul ^ne^OTumcipiului bucurești

Prin prezenta vT facem cunoscut că Instituția Prefectului Municipiului București a înaintat Tribunalului București, Secția a ILa Contencios Administrativ și Fiscal, cererea de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București în vederea constatării nelegalității ședinței ordinare a Consiliului Geheral al Municipiului București din 23,07,2014 și, pe cale de consecință, anularea Hotărârilor adoptate în această ședință, respectiv anularea Hotărârilor nr. 153 - 182 ale CGMB, transmise de secretarul general al municipiului București, prin adrLsa nr. 3.205/6/05.08.2014, Instituției Prefectului Municipiului București, unde au fost înregistrate sub nr. 13.528/06.08.2014,    î

Acțiunea a fost introdusă în temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată.

Față de cele mai sus arătate, vă aducem la cunoștință că, potrivit art. 3 alin. (3)

din Legea nr, 554/2004, modificată, hotărârile atacate sunt suspendate de drept până la soluționarea cauzei.Cu deosebită considerație,

p. Prefect Subprei

Mariana Cânumrean


013701 Sucurejti, Piața Presei litiere nr, 1, corpul B, sectorul 1 Telefon: 021 313 24 76 fax-, 021 312 25 33

www.prefecturabucuresti.ro IrmaiU prefectgumakgov ra