Hotărârea nr. 146/2014

HOTARAREnr. 146 din 2014-07-14 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI TANASE ANTONEL SI REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 127/30.06.2014 HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 206/2014Consiliul General al Municipiului București


Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

.a.    Luând în considerare adresa Partidului Național Liberal nr. 38/26.06.2014

înregistrată la Primăria Municipiului București - Cabinet Secretar General sub nr. 2497/6/26.06.2014, prin care se propune domnul Tănase Antonel pentru funcția de consilier;

Văzând procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art, 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se validează mandatul de consilier general în cadrul Consiliului Generai al Municipiului București al domnului Tănase Antonel, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de consilier al domnului Nicolaescu Marcel Octavian.

flț    Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 127/30.06,2014 privind validarea

mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Tănase Antonel.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.07.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, M i rceaț Cri sțra fijx a icu


București, 14.07.2014 Nr. 146

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; wwwpmb.roPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar


Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.146/14.07.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului, București al domnului Tănase Antonel și revocarea Hotărârii CGMB nr.127/2014, pentru următoarele motive:

Hotărârea a fost aprobată fără respectarea prevederilor imperative ale art. 96 alin. (9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede următoarele:

„Candidați! înscriși în liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. în caz de vacanță a mandatelor de consilieri aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz, alianțele politice ori alianțele electorale pe listele cărora au candidat supleanții confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianțe politice sau alianțe electorale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele politice care au constituit alianțele politice sau alianțele electorale, după caz.”

Având în vedere cele prezentate, Hotărârea C.G.M.B. nr. 146/2014 a fost ■ adoptată de către Consiliul General ai Municipiului București, fără respectarea

normelor imperative ale actului mai sus-menționat.


SECRETAR GEN al Municipiului Tudor

5C

Splaiul Independenței nr. 291-203, cod poștal 060012, sector 6, București, Aomânia Tei:021,366.55.00


http:ZAww.prTb.ro    j

ei/u

guvernul româniei

INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PREFECTUL

Nr. SM/î2.816/P/.^:.q£;.?.^.£.„ Operator de datecuASfîacter personal nr. 3058sAHAJCS/'bi.LiWCl'KEȘ,, DJilJ.C fîâ/iSlsWi'J'Â Itli/iiCi lyi'RlDlCÂ


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prin prezenta vă facem cunoscut că Instituția Prefectului Municipiului București a înaintat Tribunalului București, Secția a Il-a Contencios Administrativ și Fiscal, cererea de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București în vederea anulării Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 138 — 152 adoptate în ședința de îndată din_14,07.2014r ora 10:15, transmise de secretaruf general al municipiului București, prin adresa nr. 3.000/6/23.07.2014, Instituției Prefectului Municipiului București, unde au fost înregistrate sub nr. 12.816/23.07.2014.

Acțiunea a fost introdusă în temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr, 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată, întrucât convocarea CGMB în ședințe de îndată a continuat să aibă loc în alte situații decât cele prevăzute de art. 39 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată, cu toate că prefectul municipiului București a adus la cunoștința CGMB, prin adresa nr. 8.244; 8.519; 10.401/27.06.2014, faptul că autoritatea deliberativă a administrației publice locale nu poate fi convocată în ședințe de îndată decât ui situațiile expres prevăzute de lege.

Față de cele mai sus arătate, vă aducem la cunoștință că, potrivit art 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată, hotărârile atacate sunt suspendate de drept până la soluționarea cauzei.

Cu considerație,

“Wd

Lpevicd-


PRIMĂRIA. I PRir


2;.oj.,


013701

Telefon. 021 3î3 24 ?fi Fsx: 021 jjj 25 33 wwivprerflrturatwcuresj.tt E-maji;