Proces-verbal

încheiat în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 31 octombrie 2013, orele 12.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 49 din cei 52 consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul Nicolaescu Marcel Octavian - viceprimar al municipiului București, domnul Tudor Toma -secretar general al municipiului București și doamna Georgiana Zamfir -director executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți: Darabont A., Popa M., Rizoiu M..

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Domnul Secretar General, vă rog, să ne comunicați prezența, în sală sunt prezenți 35 de consilieri.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Domnul secretar general, vă rog, să citiți informările către Consiliul General.

Domnul Secretar general Tudor Toma

Mulțumesc domnule președinte.

în momentul acesta sunt prezenți 36 de consilieri.

Domnul Secretar general Tudor Toma

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, voi da citire unor note, în atenția Consiliului General al Municipiului București.

Prin adresa nr. 1197160/30.10.2013 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 3889/31.10.2013 Asociația Frontul Negustoresc Obor solicit^ffi^F^lui General al Municipiului București și 51/2003 privind măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București, aflat la punctul nr.’ 21 al ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2013 și efectuarea unor modificări necesare față de situația reală constatată și supunerea lui unor dezbateri publice.


ucurești să nu aprobe proiectul de mpletarea Hotărârii C.G.M.B. nr.Menționăm că, adresa poate fi consultată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică, et. 4, camera 3.

Prin adresa nr. 1195714/24.10.2013 înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3999/6/25.10.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 3847/28.10.2013 Caragață Gabriel solicită Consiliului General al Municipiului București să nu aprobe proiectul de hotărâre privind aprobarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului București.

Contestatarul solicită revocarea încadrării terenului situat în București, strada Tipografilor nr. 33-37, sector 1, al cărui proprietar este pentru suprafața de 1.342 mp și coproprietar indiviz pentru suprafața de 348 mp., în zona „V - zona spațiilor verzi, subzona V1a - spații verzi publice cu acces nelimitat”, așa cum rezultă din Certificatul de urbanism nr. 1602/94/T/25190/23.10.2013 și includerea imobilului - teren mai sus menționat într-o zonă în care se poate construi având un regim de înălțime de tipul P+2E.

De asemenea, în adresă contestatarul menționează că, își întemeiază plângerea prealabilă pe prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și ale Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, iar în cazul, în care nu se va da curs acestei solicitări, își rezervă dreptul de a apela la instanțele judecătorești.

Facem precizarea că proiectul de hotărâre mai sus menționat nu se află în evidențele Direcției Asistență Tehnică și Juridică.

Prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3961/6/22.10.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 3781/23.10.2013, Aparatul Permanent al C.G.M.B. informează că prin Sentința civilă nr. 1619/01.02.2013 pronunțată de către Tribunalul Cluj -Secția Mixtă de contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 5256/117/2011, rămasă irevocabilă prin Decizia civilă rir. 9867/17.10.2013 a Curții de Apel Cluj, instanța de judecată a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamantele Asociația Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu și Asociația pentru ProtepjfcșUDocu menta rea Patrimoniului PRO DO MO și a hotărât anular^Sot|r^n^^G.M.B. nr. 151/2006 privind aprobarea nt Diametralei N-S, etapa 1, pe Pârvan” în cadrul P.U.Z. „Dublarea


f

Diametralei N-S, etapa 1, pe tronsonul Buzești- Berzei- Vasile Pârvan-B.P. Hașdeu - Uranus - Calea Rahovei”.

Prin adresa nr. 1185604/11.09.2013 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 3466/6/12.09.2013 și la DATJ sub nr. 3303/12.09.2013 domnul Alexandru Morărescu a formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B nr. 236/06.09.2013 privind gestionarea câinilor fără stăpân din adăposturile Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, solicitând revocarea acestora.

în motivarea plângerii contestatarul invoca Deciziile Curții Constituționale nr. 1/11.01.2012 și nr. 62/18.01.2007.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1190748/04.10.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 3558/07.10.2013, Instituția Prefectului Municipiului București ne informează că a înaintat Tribunalului București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal o cerere pentru chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București în vederea anulării Hotărârii C.G.M.B. nr. 214/2013 pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 51/2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic "Colțea".

Acțiunea a fost introdusă în temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, întrucât actul administrativ a fost emis cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare.

în conformitate cu art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea C.G.M.B. nr. 214/2013 este suspendată de drept până la soluționarea cauzei.

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului București cu nr. 1191264/07.10.2013 și nr. 1191494/08.10.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 3575/08.10.2013 și 3606/10.10.2013, S.C. INES GROUP S.R.L. și Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România au formulat notificare prin care solicită ca în termen de 7 zile de la data primirii acesteia, să fie emis un act administrativ prin care S.C. Netcity Telecom S.A. să modifice în termen de 7 zile lucrătoare de îa data emiterii actului administrativ mai sus menționat condițiile comerciale și tehnice (tarifele și toate celelalte clauze) conținute de contractele deja încheiate cu furnizorii de rețele de comunicații electronice, privind accesul acestora la infrastructura Netcity, în conformitate cu avizul ANCOM nr. DER/928/2013 și Contractului deIn cazul în care nu se va da curs acestei notificări, S.C. INES GROUP S.R.L. și Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România vor formula plângere prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B. nr. 108/2008 privind aprobarea contractului de concesiune de lucrări publice pentru obiectivul de investiții „Rețea metropolitană de fibră optică a municipiului București pentru telecomunicații - Netcity” și a Contractului de concesiune de lucrări publice pentru executarea rețelei metropolitane de fibră optică a municipiului București pentru telecomunicații Netcity nr. 4390/2008 prevăzut de anexa la H.C.G.M.B. nr. 108/2008, solicitând revocarea acestora.

Prin adresa nr. 1192201/10.10.2013 înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3830/6/11.10.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 3625/14.10.2013 Neloi Niculina prin intermediul reprezentantului legal, avocat Maftei Mihai, a formulat plângere prealabilă prin care solicită Primăriei Municipiului București și Consiliului General al Municipiului București modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 232/2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului București.

Contestatara solicită revocarea încadrării imobilului situat în București, strada Pinului nr. 44 (fostă Butuceni nr. 19), sector 1, în zona „V - zona spațiilor verzi, subzona V5 - culoare de protecție față de infrastructură tehnică”, includerea imobilului mai sus menționat în subzona „L1e - locuințe individuale pe loturi subdimensionate” și eliberarea unui alt certificat de urbanism în care să se prevadă posibilitatea edificării unei locuințe de tipul P+1E pe terenul în suprafață de 150 mp.

în drept, Neloi Niculina, prin intermediul reprezentantului legal, avocat Maftei Mihai, își întemeiază plângerea prealabilă pe prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 7 23519/I.I./18.10.2013 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 3758/22.10.2013, Aparatul Permanent al CGMB ne aduce la cunoștință că Instituția Prefectului Municipiului București, a depus la Tribunalul București - secția a IX a Contencios Administrativ și Fiscal, cerere de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București în vederea anulării Hotărârii nr. 168/31.05.2013 adoptată de Consiliul General al Municipiului București.


ată se face precizarea că, în 3 din Legea 554/2004 a Consiliului General al

Municipiului București nr. 168/31.05.2013 este suspendată de drept, până la soluționarea cauzei.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1194426/21.10.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 3740/22.10.2013, Instituția Prefectului Municipiului București ne comunică adresa Primăriei Sectorului 2 prin care aceasta solicită reanalizarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 126/2013 privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit_pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2013, întrucât consideră că aceasta este nelegală.

Motivul pentru care Primăria Sectorului 2 consideră Hotărârea C.G.M.B. nr. 126/2013 ca fiind nelegală îl constituie faptul că prin această hotărâre nu i-a fost repartizată nicio sumă din cotele defalcate primite de Municipiul București de la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiul București, cu toate că sectorul 2 are în derulare programe de dezvoltare locală ce necesită cofinanțare locală.

Instituția Prefectului Municipiului București face precizarea că, potrivit art. 33 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, adoptarea hotărârilor C.G.M.B. cu nerespectarea prevederilor alin. (3) - (6) atrage nulitatea absolută a acestora.

Toate documentele dacă doriți să le studiați vă stau la dispoziție la Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Doamnelor și domnilor consilieri, vă supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2013.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Vă supun de asemenea, la vot procesul verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2013.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Vă mulțumesc. Domnule președinte, vă rog.


Robert Eduard

La ora 12.15 au sosit în sala de Consiliu următorii consilieri: domnul Panaitescu Horațiu, domnul Neacșu Adrian, doamna Zorkoczy Julia, domnul lliescu Cătălin Lucian, domnul Țugurel Marius Cristian, doamna Țapardel Ana Claudia, domnul Nicolaescu Marcel Octavian, domnul Giugula Doru Mihai, Popescu Eugenia Ana Maria și domnul Tache Felix Mihai.

în sală sunt prezenți 46 de consilieri.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Declar deschisă ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București.

Dacă sunt comentarii la ordinea de zi? Vă rog.

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Domnule președinte, vă solicităm scoaterea de pe ordinea de zi a punctului nr. 3.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Dacă mai sunt și alte propuneri pentru ordinea de zi?

Domnul consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc domnule președinte. Aș dori să vă propun schimbarea ordinii în care sunt puse proiectele astfel încât toate proiectele ce presupun vot să fie unul după celălalt, în felul următor:

Proiectul numărul 1 să rămână numărul 1 curent, proiectul numărul

2    de pe actuala ordine de zi să devină numărul 4, la proiectul cu numărul

3    există o propunere de retragere, în cazul în care nu va fi retras să rămână ultimul, dacă va fi retras dispare de pe ordinea de zi, proiectul numărul 4, să devină proiectul numărul 2, proiectul numărul 5 rămâne 5, proiectul numărul 6 rămâne 6 și proiectul numărul 7 devine proiectul numărul 3.

Vă mulțumesc!

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumesc domnule Pieptea. Supun votului dumneavoastră propunerea domnului consilier Georgescu Bogdan, pentru retragerea punctului numărul 3 de pe ordinea de zi... și doamna Popescu, vă rog.

Doamna consilier Popescu Manuela Violeta


numărul gospodărirevă adresez câteva vorbe în legătură cu ^qirupul PNL-PC, este vorba de punctul i care avea drept scop o mai bună

frumos, de tip occidental al Bucureștiului. Am muncit la acest proiect șase luni, consider că este un proiect care aducea o plus valoare orașului și respect retragerea lui de pe ordinea de zi. Sper ca într-un viitor să fie readus în atenția dumneavoastră într-o formă la fel de bună.

Vă mulțumesc!

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumesc doamna Popescu. Supun votului dumneavoastră propunerea domnului consilier Bogdan Georgescu de retragere a punctului numărul 3 de pe ordinea de zi a ședinței de îndată.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi.

J

Acest punct va fi retras de pe ordinea de zi a ședinței de îndată.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului consilier Pieptea Cornel de realocare a pozițiilor în cadrul ordinii de zi, astfel încât, proiectul de hotărâre de la numărul 2 să fie poziționat .... proiectul de hotărâre de la numărul 7 să fie poziționat la numărul 3, proiectul de hotărâre de la numărul 2 să fie la numărul 4, proiectul de hotărâre de la numărul 4 la numărul 2, proiectul numărul 6 rămâne în aceeași poziție și proiectul numărul 5 rămâne la aceeași poziție.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi.

Propun votului dumneavoastră ordinea de zi, așa cum a fost modificată prin propunerile dumneavoastră.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi.

Vă mulțumesc!

J

Intrăm pe ordinea de zi.

Proiectul nr. 1 - proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 330/2009 privind repartizarea locuințelor achiziționate din fonduri proprii ale Municipiului București.

Dacă sunt comentarii la acest punct?

Domnul consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc domnule președinte. Așa cum am spus și în ședința anterioară și cum s-a evidențiat în cadrul dezbaterilor care au avut loc în cadrul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al

Primul de modificare a componenței comisiei care repartizează locuințele, de la un număr de cinci membri vom modifica componența mergând la o componență de nouă membri. în cei nouă vor exista cinci reprezentanți ai executivului și patru reprezentanți ai Consiliului General, câte unul de la fiecare alianță politică.

Totodată, în materialele.....în proiectele de hotărâre cu listele de

atribuire, solicităm în mod obligatoriu să ne fie prezentate numele și prenumele beneficiarului, data depunerii dosarului, data aprobării, punctajul obținut, precum și datele de identificare ale unității locative atribuite și prevedem obligația comisiei ca în termen de treizeci de zile să prezinte spre aprobare Consiliului General, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și procedura de repartizare a locuințelor.

Mulțumesc!

J

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumim domnule Pieptea. Dacă mai sunt și alte propuneri pentru acest proiect de hotărâre? Vă mulțumesc!

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul doi, care pe lista dumneavoastră este punctul

Proiectul nr. 2 - proiect de hotărâre pentru modificarea art. 6 alin. 6.2.6 din anexa 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 97/2013 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București.

Dacă sunt discuții-la acest punct? Dacă nu sunt comentarii supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

La ora 12.45 a venit în sala de Consiliu domnul consilier Raicu Mircea Cristian.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Suntem la punctul trei, care în ordinea de zi pe care dumneavoastră o aveți în față este punctul șapte.

Proiectul nr. 3-

Guvernul Români privind trecerea


ctde hotărâre privind înaintarea către emitere a unei hotărâri de guvern București, compus din teren și


construcții, în suprafață de 9051 mp, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiuluiBucurești și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Acest proiect este un proiect de 2/3 și vă rog să țineți mâna ridicată puțin mai mult timp, ca să putem număra.

Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 36 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Mergem mai departe la punctul patru care în ordinea de zi a dumneavoastră este punctul doi.

Proiectul nr. 4 - proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia special constituită pentru repartizarea locuințelor.

Aici am o propunere pentru dumneavoastră și anume pentru că și următoarele două puncte de pe ordinea de zi implică vot secret, aș vrea să fiți de acord să vă citesc toate cele trei proiecte și să fiți de acord prin votul dumneavoastră, ca votul să se desfășoare în același timp pentru toate cele trei proiecte, să nu stăm pentru fiecare proiect de hotărâre.

Supun la vot. -

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

)

La ora 12.49 a venit în sala de Consiliu domnul consilier Tănase Ion Gabriel.

Deci, vă voi citi cele trei proiecte de hotărâre care implică vot secret, după care vom proceda la vot efectiv.

Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia special constituită pentru repartizarea locuințelor, acesta este punctul numărul patru. Punctul numărul cinci, proiect de hotărâre privind numirea domnului Niculescu M. Nicolae ca membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București și punctul șase proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor în

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Domnule președinte, stimați colegi, având în vedere că grupurile de consilieri au făcut deja propunerile, am rugămintea să vă citesc propunerile făcute de toate grupurile de consilieri pentru cele trei... pentru cele două proiecte, plus al treilea Comisia de selecție de la Ciclop.

Pentru desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membrii în Comisia special constituită pentru repartizarea locuințelor, sunt următoarele propuneri: domnul Panaitescu Horațiu, înțeleg că este propunerea PP-DD, domnul Naghi Gabriel, propunerea PSD, domnul Tache Felix, propunerea PNL și domnul Deaconescu Cristinel Ionel, propunerea PDL.

Pentru numirea domnului.....pe ce domnul Felix?

Pentru buletinul de vot privind numirea domnului Niculescu M. Nicolae ca membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București, este domnul Niculescu M. Nicolae, este domnul selectat de Comisia de selecție, iar pentru Ciclop, Comisia pentru selecție a selectat un membru, cu o experiență în domeniul economic de cel puțin cinci ani, domnul Popescu Marin. Este buletin de vot separat, iar pentru cele șase locuri din cadrul Consiliului de Administrație, Comisia de selecție, selectase nouă persoane, în ordinea punctajului aii fost stabiliți primii șase și avem: domnul Grigoroi Ion, Ulmeanu Gheorghe Florentin Adrian, Dumitrescu Florin Alexandru, Fodoroiu Cosmin Marius, Costăchie Gheorghe Silviu și Dinu Marius Sorin.

Vă mulțumesc!

J

La ora 13.00 a venit în sala de Consiliu doamna consilier Drăghici Aurelia Grațiela.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumesc domnule Georgescu. Vreau să vă explic și procedura de vot, în așa fel încât să nu existe neclarități.

Aveți un buletin de vot, în care sunt enumerate persoanele propuse.

Pentru cei care doriți să rămână și să fie numiți în funcțiile respective, trebuie să îi las ați fără să îi tăiați sau să îi încercuiți, iar pentru cei pe care nu îi doriți, îi tăiați, pur și simplu.

Rog secretariatul tehnic să distribuie buletinele de vot și să aducă urnele. Vă mulțumesc!

Vă rog să rămânOMdl adie voastre, vor veni cei din secretariatul tehnic să vă distribdfe buWnel /ck vot.Vă rog să aduceți buletinele de vot la urna de vot, pentru că o să închidem procesul de votare.

Comisia de numărare și Comisia de validare a procedurii de vot este invitată în anexă, pentru numărarea voturilor.

Pauză.

Domnilor consilieri, vă rog, să poftiți la locurile dumneavoastră, vom relua lucrările ședinței și am să îl invit pe domnul Mărgărit Sorin să prezinte rezultatul constatat de Comisia de alegere și de validare. Vă rog, domnul Mărgărit, aveți cuvântul.

Domnul consilier Mărgărit Nicolae Sorin

Am să dau citire proceselor verbale.

Proces verbal încheiat astăzi 31.10.2013, orele 13.10. propuneri în vederea numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor a membrilor Consiliului de Administrație la SC Service Ciclop SA (studii economice și experiență în domeniul economic de cel puțin 5 ani).

S-au exprimat un număr de 49 de voturi din care voturi anulate 0.

Pentru domnul Popescu Marian, 48 de voturi pentru, 1 vot împotrivă.

Propunere în vederea numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor a membrilor Consiliului de Administrație la SC Service Ciclop SA (studii economice și experiență în domeniul economic de cel puțin 5 ani): domnul Popescu Mlarin.

Proces verbal privind numirea domnului Niculescu M. Nicolae ca membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București.

S-au exprimat un număr de 49 de voturi din care voturi anulate 0.

Pentru domnul Niculescu M. Nicolae, 48 de voturi pentru și 1 vot împotrivă.

Se desemnează câ membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București: domnul Niculescu M. Nicolae.

Proces verbal privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membrii în Comisia special constituită pentru repartizarea locuințelor.

S-au exprimat un număr de 49 de voturi din care voturi anulate 0.

Pentru domnul Panaitescu Horațiu, voturi pentru 48, voturi împotrivă 1.

Pentru domnul Naghi Gabriel, voturi pentru 46, voturi împotrivă 3.

Pentru domnul Tache Felix, voturi pentru 46, voturi împotrivă 3.

Pentru domnul Deacoi^escu Ionel Cristinel, voturi pentru 46, voturi împotrivă 3.    <\

Se desemnează ca membrii în Comisia special constituită pentru repartizarea locuințelor următorii: Panaitescu Horațiu, Naghi Gabriel, Tache Felix, Deaconescu Ionel Cristinel.

Proces verbal privind propuneri în vederea numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor a Consiliului de Administrație la SC

. ■ I    i

Service Ciclop SA.

S-au exprimat un număr de 49 de voturi din care voturi anulate 0.

Pentru domnul Grigoroiu N. Ion, voturi pentru 48, voturi împotrivă

1.

Pentru domnul Ulmeanu Gheorghe Florentin Adrian, voturi pentru 48, voturi împotrivă 1.

Pentru domnul Dumitrescu Florin Alexandru, voturi pentru 48, voturi împotrivă 1.

Pentru domnul Fodoroiu Cosmin Marius, voturi pentru 48, voturi împotrivă 1.

Pentru domnul Costachie Gheorghe Silviu, voturi pentru 48, voturi împotrivă 1.

Pentru domnul Dinu Sorin Marius, voturi pentru 48, voturi împotrivă

1.

Se desemnează ca și membrii în Consiliul de Administrație al SC Service Ciclop SA următorii: Grigoroiu N. Ion, Ulmeanu Gheorghe Florentin Adrian, Dumitrescu Florin Alexandru, Fodoroiu Cosmin Marius, Costachie Gheorghe SiIviu și Dinu Sorin Mari us.

Acestea au fost rezultatele votului.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumim domnule consilier. Supun votului dumneavoastră fiecare proiect de hotărâre în parte, în integralitate.

începem cu proiectul nr. 4 - proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia special constituită pentru repartizarea locuințelor.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră în integralitatea lui punctul 5-proiect de hotărâre privind numirea domnului Niculescu M. Nicolae ca membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București.

Cine este pentm^n^ajoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi. /o    /\

Acest proiect de^hdwâre^xfdsiadoptat.

De asemenea, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, de la punctul 6 - proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor în vederea numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor a membrilor Consiliului de Administrație la SC Service Ciclop SA.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Cu acestea declar închisă ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București și o să vă rog să preluați ordinea de zi pentru ședința ordinară a Consiliului General.

Ședința s-a încheiat la ora 13.24.

întocmit și verificat Vasilescu F. Țicleanu G. (3

13