Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29 ianuarie 2013, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 47 din cei 50 de consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul profesor doctor Sorin Mircea Oprescu - Primar General al Municipiului București, domnul Tudor Toma - Secretar General al Municipiului București și doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Ghiță R., Orzață R., Zorkoczy

J.

Domnul Secretar genera! Tudor Toma

Bună ziua doamnelor și domnilor, voi da citire unor note, în atenția Consiliului General al Municipiului București.

Prin adresa nr. 4814/11/19.12.2012, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 3440/ 20.12.2012, Aparatul permanent al Consiliului General al Municipiului București ne aduce la cunoștință derularea cursului acțiunii formulată de către reclamantul Sindie Cristian, la Tribunalul București Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal în contradictoriu cu Consiliul General al Municipiului București.

în derularea acțiunii Consiliul General al Municipiului București a formulat contestație în anulare, împotriva Deciziei Civile nr. 2084/18.05.2012 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII -a Contencios Administrativ și Fiscal, aceasta formând obiectul unui nou dosar nr. 7447/2/2012 aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a VIII -a Contencios Administrativ și Fiscal, cu termen de judecată la data de 21.01.2013, amânat pentru data de 18.02.2013.

Facem precizarea că documentația de urbanism PUZ - Șos. București - Ploiești nr. 107 lot. 13 și 15 Sector 1 a fost adoptată prin HCGMB nr/ 93/14.05
Direcția Juridic, prin adresa nr. 30274/AS/10.12.2012 înregistrată ia Cabinetul Secretarului General al Municipiului București sub nr. 135/6/17.01.2013, a comunicat Somația emisă de Biroul Executorului Judecătoresc Răileanu lonuț Cătălin către Municipiul București prin Primarul General și Consiliul General a! Municipiului București, prin care pune în vedere ca în termen de 10 zile de la primirea acesteia să se conformeze titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 2739/10.10.2010 pronunțată de Tribunalul București - Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 28060/3/CA/2009 și încheierea din data de 11.10.2012 pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București - Secția Civilă în Dosarul nr. 22748/303/2012 prin care s-a încuviințat executarea silită, și să încheie contractul de vânzare-cumpărare a spațiului situat în Bd. luliu Maniu nr. 111, bl. F, parter, sector 6, în condițiile art.5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, în termen de 3 luni de la adoptarea hotărârii de aprobare a vânzării spațiului comercial către Domnul losipescu George.

Facem precizarea că proiectul de hotărâre privind mandatarea Consiliului local sector 6 să vândă pentru și în numele Municipiului București spațiul comercial situat în B-dul luliu Maniu nr. 111, bl. F, parter, sector 6, conform Sentinței Civile nr. 2379/18.10.2010, se află pe ordinea de zi a ședinței de astăzi (29 ianuarie 2013) la punctul 36.

Prin adresa nr. 21453/LV/17.01.2013 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 129/17.01.2013, Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne înștiințează că pe roiul Tribunalului București - Secția a - IX - a Contencios Administrativ și Fiscal se află dosarul nr. 21483/3/2012, cu termen de judecată în data de 07.02.2013, în care reclamanta S.C. Falcon Consulting S.R.L. solicită instanței de judecată în contradictoriu cu Consiliul General al Municipiului București și Municipiul București, obligarea Consiliului General al Municipiului București la aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Piața Alexandru Lahovary nr. 8, sector 1, București și plata la despăgubiri pentru daunele materiale evaluate la suma de 1.700.000 EURO.

Facem precizarea că proiectul de hotărâre mai sus menționat a fost pe ordinea de zi a ședințelor ordinare a C.G.M.B. din data de 28.04.2011, 30.06.2011, 28.09.2011, 28.11.2011 și 30.01.2012 dar acesta nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.

în data de 17.02.2012 Direcția Asistență Tehnică și Juridică a returnat proiectul de hotărâre rhai Sus menționat, spre analizare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, prin adres^-^rr?4Q9/17.02.2012 înregistrată la Direcția
Prin adresele nr. 1128889/09.01.2013,    1128892/09.01.2013,

1130252/16.01.2013,    1130251/16.01.2013 înregistrate la Direcția

Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 89/14.01.2013, 90/14.01.2013, 186/24.01.2013, 187/24.01.2013, Taraze Ileana Oana, Taraze Cristian, Șușnea Emil Constantin, Taraze Oana Mădălina și Jianu Gabriela, în calitate de beneficiari ai documentației de urbanism, au solicitat Consiliului General al Municipiului București să motiveze respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Drumul Stegarului - Str. Piscu Nou, sector 1, în ședințele ordinare din data de 31.10.2012 și 18.12.2012.

Contestatarii solicită reexaminarea și șdoptarea proiectului de hotărâre mai sus menționat, în caz contrar își rezervă dreptul de a apela la instanțele judecătorești.

Precizăm faptul că proiectul de hotărâre mai sus menționat, se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2013, la punctul nr. 23.

Prin adresa nr. 1127626/27.12.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 8/03.01.2012 doamna Dumitrescu Tanți Virginica și domnul Ciorobea Adrian au formulat plângere prealabilă prin care solicită Consiliului General al Municipiului București modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General.

Contestatarii solicită revocarea încadrării imobilelor situate în București, strada Turda la numerele 108 A și 110 și strada Abrud la numerele 77 și 81, în subzona „V1A -- parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice” și includerea imobilelor mai sus menționate în zona L4a.    "    .'.;;

Prin adresa nr. 1125041/10.12.2012 «înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 3423/19.l2?2012 doamna Taraze Ileana Oana și domnul Taraze Cristian au formulat plângere prealabilă prin care solicită Consiliului General al ‘Municipiului București reexaminarea și adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Drumul Stegarului - Str. Piscu Nou, sector 1.

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului București sub nr. 1126714 și 1126715 din 18.12.2012, la Cabinet Secretar General cu 4401/6/19.12.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 3454/20.12.2012, Ines Group SRL, GTS Telecom SRL, Digicom Systems SRL, Media Sat SRL, Prime Telecom SRL, Idilis SRL, Allnet Telecom SRL, Asociația Interlan, prin Asociația Națională a Internet Service Providerilor (ANfS^J^fei^ulaL’plângere prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B. Î08/2008^rivind aprobarea Contractului demetropolitană de fibră optică a municipiului București pentru telecomunicații - NETCITY și a Contractului de concesiune de lucrări publice pentru executarea rețelei metropolitane de fibră optică a municipiului București pentru telecomunicații „NETCITY”, ca anexă a Hotărârii C.G.M.B. nr. 108/2008, prin care solicită revocarea în totalitate a actelor administrative mai sus menționate, deoarece în opinia contestatarilor, prin aceste acte se instituie în beneficiul concesionarilor S.C. UTI Systems S.A. și S.C. Netcity Telecom S.A. drepturi exclusive privind instalarea de elemente de infrastructură asociată rețelelor de comunicații electronice pe raza municipiului București.

Dacă doriți să analizați materialele vă stau la dispoziție la Direcția Asistentă Tehnică și Juridică.

Rog secretariatul să îmi comunice numărul consilierilor prezenți. în sală sunt prezenți 45 de consilieri.

Dacă îmi permiteți, o secundă, supun la vot procesul - verbal al ședinței din data de 19.12.2012.

Doamnelor și domnilor supun la vot procesul - verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.12.2012.    C

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Mulțumesc domnule secretar general, domnule primar general

vă rog.

Domnul Primar general Sorin Mircea Qprescu

Doamnelor și domnilor consilieri," vă cer permisiunea să spun două vorbe de una dintre hotărârile care astăzi intră pe ordinea de zi și anume proiectul de hotărâre;.?.? îrratenția Consiliului General pentru că sunt hotărâri de interes pentru cetățenii Bucureștiului și unii se prefac că nu înțeleg, nu cetățenii ci cei care transmit, unii dintre jurnaliști, așa cum unii dintre consilieri încearcă să o transforme într-o chestiune politică și cuvintele mele nu reprezintă decât o hotărâre administrativă pe care o supun Consiliului General ca să fie foarte clar de la bun început și să nu mai stăm să se arate unul cu altul cu degetul și să o transforme într-o problemă de luptă politică.

Vreau să fac câteva precizări legate de proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în capitală începând cu 2013. Ca să răspund direct la obiect, Oprescu nu s-a sucit, ca să fie clar penfruxtoată, lumea. în decembrie când s-a pus pentru pri/ia dată problema majorării taxelor aveam un alt cadru


legal, care ne permitea să decidem noi la nivel administrativ, vorbesc de tot Consiliul General al Municipiului București, dacă vrem sau nu,


să împovărăm cetățenii cu creșterea de taxe.'Atunci în numele majorității Consiliului am exprimat foarte clar și am spus din discuțiile cu primarii, din discuțiile cu colegii din Consiliul General nu anchesăm la așa ceva. în continuare sunt împotriva măsurilor care duc la mărirea de taxe, sunteți aici mulți dintre dumneavoastră, licențiați în științe economice și știți foarte bine că eu personal și dumneavoastră mi-ați întărit această idee, cred că în perioadă de criză taxele și impozitele dacă cresc nu reprezintă o soluție pentru a putea remonta din punct de vedere economic.

Potrivit însă modificărilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanța Guvernului nr. 1/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar fiscale, în domeniul impozitelor și taxelor locale, suntem obligați astăzi să aduc în atenția Consiliului General proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor în capitală, începând cu anul 2013. Ordonanța guvernamentală nu ne permite să decidem noi, ca să fie clar pentru toată lumea, dacă vrem majorarea taxelor sau nu, ne obligă cel puțin la indexarea taxelor cu rata inflației, toate primăriile care au înregistrat arierate. Bucureștiul nu este tratat separat, sectoare și Primăria generala a capitalei, el este tratat de legiuitor, este tratat unitar, trei sectoare au datorii, trei sectoare nu au datării. Fie vorba între noi, observația este foarte bună, mă rog, eu vă spun din cele declarate, ca să nu avem discuții.

Vreau să fiu foarte clar, nu Oprescu și nu Consiliul General măresc aceste taxe, legea, această Ordonanță ne spune clar unde va acționa, sunt convins că va acționa Consiliul General, este pentru propunerea pentru propunerea făcută în corpul hotărârii de a nu majora taxele așa cum am promis, care nu sunt prevăzute în hotărâre și care fac parte de voința și putința noastră și hotărâre este făcută în acest sens. Și ca să punem punctul pe i, să mergem mai departe să nu pierdem timpul, este vorba de trei categorii de taxe și impozite:

Categoria I - taxe locale stabilite prin hotărâri ale Consiliului

General al municipiului București care rămân la nivelul anului 2012, aceste taxe nu sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1309 și nu intră sub incidența Ordonanței nr. 1/2013.    -

Taxele pentru utilizarea locurilor publice pentru activități cu caracter sezonier, comercializarea diverselor produse, terase de vară, parcări de reședință, taxe pentru evenimente și filmări, taxe pentru vizitarea muzeelor, taxe pentru accesul vehiculelor grele în municipiul București, taxe pentru concesionarea locurilor de înhumare

Categoria a - II - a - impozite și taxe locale a căror valoare se află situată între, m^rje de vâlOri care rămân la nivelul anului 2012.
Câteva exemple: cota de impozit pe clădiri datorată de persoane juridice, subliniez nu se modifică, cota de impozit pentru clădirile care nu au fost reevaluate, taxa pentru eliberarea/avizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea activității de alimentație publică, impozitul pe spectacol, cu excepția taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru suprafețe cuprinse între 151 și 250 mp. inclusiv care crește cu 1 leu, peste o suprafață de 1000 mp. care crește cu 2 lei,

Categoria a - III - a de taxe care cresc valorile impozabile; impozite și taxe locale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1309 prevăzute în sumă fixă, a căror majorare este obligatorie. Exemplu: impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, nu crește impozitul pe mașini, să fie foarte clar că am mai auzit eu discuții... nu crește acest impozit pentru că acest impozit a fost crescut în anii 2010 și 2011 cu mult succes. Acum nu crește.

Amenzile se măresc. Bonificația pentru plată cu anticipație a impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport datorate de persoanele fizice pentru întreg anul, până la data de 31 martie este de 10% și de asemeni 10% pentru persoanele care achită diferențele rezultate din această majorare până rla 30 septembrie 2013. Clar bonificația se păstrează. Am ținut Să fac aceste precizări ca să nu mai începem cu veșnica problemă.........Vă mulțumesc.

La ora 14,00 au venit în sala de Consiliu domnii consilieri Peptan Mihai și Marin Ștefăne! Dan.    t

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Referitor la ordinea de zi.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Pentru ordinea de zi, vă rog să fiți de acord cu două lucruri. Să adăugăm ca pe ordinea de zi suplimentară proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării implementării proiectului „Reabilitare și consolidare Muzeu Nicolae Minovici” și încheierii unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 1980/13.07.2011, în condițiile impuse de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritatea de Management pentru Programul operațional Regional.

Am să explic, intră în cadrul celor patru proiecte care au durat trei ani și jumătate, patru ani de zile pentru a primi aprobarea și banii de la Uniunea Europeană pentru a putea să începem să reabilităm aceste monumente. A apărut o rudă, un nepot al doctorului Mina Minovici care revendică acest imobil.

Dumneavoastră trebuie să știți că acest imobil este donat de către doctorul Min^/Minovici în urmă cu'75-80 ani. Este donat municipalității

pentru a păstra casa cu sarcini, în sensul de a păstra casa pentru muzeu cu tot ceea ce cuprinde în ea. Am avut toate. aceste aprobări dar apărând acest proces deschis, Ministerul dezvoltării încă de pe vremuri imemorabile de acum 2-3 ani de zile, a dat înapoi și a spus că nu este eligibil proiectul de reparare a vilei Mina Minovici.

în aceste condiții acum se concretizează un act adițional prin care Ministerul este de acord să o facem cu banii de la buget urmând ca în momentul în care se stinge procesul cu donația, care merge destul de repede să ne înapoieze toți banii pe care i-am cheltuit acolo. Asta prevede acest amendament pentru asta vă rog să fiți de acord să modificăm contractul care a fost adoptat și a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării.

Mai am o observație, dacă îmi permiteți, la punctul nr. 7 proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CGMB nr.244/2009 privind transmiterea către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului situat în Șos. Panduri nr.22, sector 5 și abrogarea Hotărârii CGMB nr.84/2008, am fost informat că se dorește și vizionarea spațiului. Vreau să mă explic pentru că vizionarea spațiului poate fU

făcută și după ce hotărâm acest lucru și o să vedeți de ce.    «

Spitalul Panduri construcția nouă, construcția din față a început în anul 1990, la sfârșitul anului 1990. Participarea îa această construcție a fost făcută în felul următor: un milion de mărci, o Fundație germană care îl avea reprezentant și la păstrat pe domnul Tatulici, producătorul de televiziune și restul au fost banii administrației, banii primăriei generale.

Construcția lui a durat până în anul două mii și... nu mai știu 2003 sau 2004 s-a terminat, cert este că în anul 2008 dumneavoastră ați aprobat o serie întreagă de investiții. în acel moment noi împărțeam cu fundația un spațiu de câteva mii de metrii pătrați, spitalul fiind făcut în anii 1990 dedicat copiilor cu handicap.

Acolo o să vedeți, sper să nu fie o surpriză, o să vedeți niște holuri din astea accesibile pentru cărucioare în care se autotransportă copiii.

Odată cu preluarea acestui spital am încercat să ne pregătim


pentru ai da funcționalitatea de spital general obișnuit împreună cu Spitalul Panduri. Acolo am găsit și vom păstra pentru că nu ne deranjează cu nimic, spații care au fost date cu titlu gratuit, dar cu plate întreținerii către șapte mii de structuri care de'a lungul timpului sau perindat pe acolo.    ' 'i!i;

O structură medicală este cea de acupunctura, ocupă un etaj, un etaj plus încă două etaje pentru protecția copilului și în sfârșit în ultimii ani am găsit acolo și continuăm să conlucrăm împreună, o structură a Ministerului Muncii prin care se face evaluarea bolnavilor odată la un an, la doi ani, la trei ani. Bineînțeles că s-a zvonit și a apărut ca un zvon așa oi vrem să desființăm această chestiune în condițiile în


care domnul Tatulici, reprezentant al fundației respective i-a predat cheile doamnei ministru Câmpeanu.

Am discutat cu doamna ministru și i-am spus că nu avem de gând să mutăm pe nimeni în nicio parte, ci din contră să transformăm într-o structură funcțională, care jos la subsolurile goale și câte o dată inundate de ape, să putem dezvolta un centru puternic de imagistică, care să facă ce? Să răspundă nevoilor și a Ministerului Muncii, evaluarea bolnavilor pentru că deocamdată facem evaluarea bolnavilor acolo, nu glumesc, dar o facem cu abeslang-ul și cu ciocănelul de reflex.

Deci aș vrea să înțelegeți pentru că s-a născut acest zvon, eu aș vrea să îl terminăm, să îl stingem, pentru că este un zvon.

Domnul Tatulici a renunțat la două etaje și fundația respectivă scris în regulă și la Amfiteatru. Există un Amfitatru pe care putem sigur să îl folosim, cu o serie întreagă de întâlniri profesionale sau extra profesionale, mă refer la celelalte structuri ale administrației.

Atunci fiind în cunoștință de cauză am să vă rog respectuos pentru că nu se întâmplă nimic, nimeni pe nimeni nu dă afară de acolo, ci ne pregătim încet, încet pentru transformarea într-un spital generai, spital care să cuprindă alături de Ministerul Muncii și această structură de evaluare a clor care sunt pensionați din punct de vedere medical. Cred că așa este corect și așa este bine, pentru ca să nu mai amânăm acest lucru, sigur că el poate fi văzut după aceea, sigur că tot Consiliul General va aproba indicatorii de transformare sau dotare a acestui spital, dacă vor aproba, dar aceasta este o altă discuție, nu se poate întâmpla nimic acolo până în momentul când nu apar SF-urile de construcție și asta.

Deci vreau să nu fiți îngrijorați cumva, că ne-am duce să acaparăm cine știe ce structuri medicale. Ar fi cel puțin caraghios, venind din această lume, știind de necesitatea oamenilor de a avea la dispoziție spitale, să mă apuc să desființez acolo sau măcar să vă propun acest lucru. Vă mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Dacă mai sunt discuții la ordinea de zi?

;; '    >, ■ ’» • i' : i'/y'.'    ■' '■ •'

Domnul consilier Văduva Silviu


Domnule primar general, stimați colegi/' fac un apel la dumneavoastră din partea grupului F3DL. în ultimul timp au apărut pe site-ul primăriei un proiect privind regulamentul de funcționare a teraselor din Centrul Istoric. Centrul Istoric s-a transformat în ultimii ani în cel mai important punct de atracție turistică din București. Doream să fac un apel la dumneavoastră odată pentru că investitorii din zona respectivă deja își pregătesc sezonul pentru terase ca să le dăm credibilitate și sustenabiljtat^ în desfășurarea activității lor. Ar fi bine ca pe viitor când

se mai încearcă așa ceva să se consulte toți specialiștii în turism și Asociația Investitorilor din zona respectivă.

De asemenea, grupul PDL a realizat un proiect pe care l-a depus la Direcția Asistență Tehnică și Juridică privind orarul de funcționare al teraselor din Centrul Istoric, proiect pe care vi-l înmânăm dumneavoastră acum și îi rog pe colegii consilieri șă îl susțină. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

îl rog pe domnul primar general...............

Domnul Primar general Sorin Mircea Qprescu

Chestiunea stă în felul următor. Discutam pe ordinea de zi și într-adevăr acestea sunt puncte arzătoare la ordinea zilei, dar din respect pentru bucureșteni am să vă răspund. Am mai spus-o și o spun în continuare. Trebuie să fie cineva nebun, după ce a adus viață în acest Centru Istoric și aveți aici în față pe unul dintre oamenii care a adus viață și la propriu și la figurat să încep să gândesc undeva în urmă cu patruzeci, cincizeci de ani?darîn același timp'spuneți dumneavoastră......

vreau să vă spun că îmi dovedește că nu ați citit legea. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea programului orar este deocamdată pe, site și este în discuție. Am spus de la bun început că în locurile unde împrejur sunt reședințe nu pot decât să respect legea, vă rog să vă aduceți aminte că în urmă cu doi ani atunci când am propus într-un program general de publicitate și am propus și orele de funcționare, ați abrogat o hotărâre a anului 2000 care era caducă,-dar nu ați mai aprobat pe cea a anului 2011 și în felul acesta a rămas vid legislativul.

Propunerea pentru legea publicității și a funcționării unităților economice în turism făcută la vremea respectivă de ministrul dezvoltării, iarăși nu a intrat niciodată în Parlament în discuție.

Sigur că m-am întâlnit de cel puțin cinci, șase ori cu cei care acționează acolo, aș vrea să vă spun că este o idee fixă a unora care habar nu au ce se întâmplă acolo. Am discutat cu tot ceea ce înseamnă patronii pentru că aproape toți sunt patroni, spațiile sunt măritate de mult, de acum 550 de ani, am discutat cu dânșii și toți au fost de acord ba cu ora 1, ba cu ora 4, ba cu ora 5, nu discut de evenimente. Evenimentele se țin până se sting singure și lumea pleacă acasă. Sigur că toate aceste propuneri ale oamenilor vor fi coagulate într-o propunere generală care va intra în Consiliu. Este dorința aceasta de luptă politică. M-ați auzit, la ce am spus la începutul discursului meu. Este o declarație administrativă făcută pe ordinea de zi și făcută pe o lună. Nu doresc să aduc lupta politică, chiar dacă ea există, în hotărârile administrative. Cele care respectă legile și cele care eventual nu ar respecta legile. Așa am procedat sL îq/mandatul trecut, având același'respect față de lege,

/<-*

indiferent că unele dintre ele erau așa cum erau. Deci, vă rog să... sigur că o să ne uităm pe el, o să luăm din proiectul acesta ceea ce considerăm că este mai bun și va fi amendat de dumneavoastră în

momentul în care vi-l vom prezenta. în nici un caz .......... este o

problemă de „hai să ne jucăm”. Și de multe ori, de mulți oameni este făcută cu ipocrizie. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Qlteănu Cristian Marian

Vă mulțumesc.    -o '

J    ’.Â

Domnul consilier Stan Ion    ■■■ m i

Fără îndoială, precizările făcute de dumneavoastră cred că au

lămurit ceea ce îi interesa pe colegii noștri sau ceea ce interesa bucureștenii care merg în acea zonă, eu aș avea o completare totuși,

cred că ar trebui totuși, Consiliul General să..... dumneavoastră, prin

experții pe care îi aveți, domnule primar, să stabiliți un model de mobilier stradal pentru terase. Și niște umbrele care să fie ori cu sigla municipalității sau o siglă pe care o doriți dumneavoastră, ca să nu mai fie atât de pestrițat Centrul istoric, pentru că, o să vedeți scaune de

‘ plastic de diferite modele, diferite culori care urâțesc, dacă mergeți undeva în Salzburg sau într-un orășel din acesta unde există centre istorice, o să vedeți că pe lângă cârciumi și bărulețe există și spații de prestări servicii, adică poate să fie acolo, în zonă, și o farmacie și o marochinărie, să pui un fermoar și niște șireturi, la o pereche de ghete sau o cismărie. Deci practic acolo; se-poate dezvolta și zona de comerț, cu baruri și restaurante. Fără îndoială era și acesta un punct de atracție al turiștilor care vin în București pentru că există distracție permanentă, și nu este rău, se cheltuiesc mai mulți bani, rămân și bani la municipalitate, dar poate ar trebui totuși să ne gândim și la un model, de arhitectură, pentru terasele care funcționează în perioada de vară, mobilierul să fie unul uniform, să arate totuși mai bine, pentru că pare destul de șicanant ca și privitor la .... De regulă și umbrelele pentru că o să vină comercianții și o să spună: „da, domnule, dar noi avem un sistem de barter cu cei care ne dau anumite produse și le facem reclamă”. Foarte bine, poți să pui sub umbrela respectivă care are un tip, vitrina frigorifică de la firma care îi faci reclamă. Dar mă gândesc că umbrelele și mobilierul trebuie să fie ceva gândit de municipalitate. De asemenea, noi la Comisia pentru ONG-uri, pe lângă cei care solicită spații pentru fundații sau nu știu ce, să ne gândim undeva pe strada Poștei, acolo, în centrul istoric ... un coleg de aici din sală, ne-am și gândit împreună să

facem un proiect în care să fie precum la Paris un din acesta cu perioada de primăvară-toamnă al anticarilor. Cu niște modele clare, să vină niște pictori care nu o/ce fel de nea Caisă să vândă potcoave sau cuie vechi10

pe acolo. Anticari care au o anumită prestanță, o anumită reprezentativitate și mă rog, creatori din ăștia de care avem noi, artiști plastici, pictori, să-și expună acolo, luăm modelul de la Paris, că ați văzut acolo, la Biserica aceea sus la Sacre Coeur acolo, există această zonă acordată de municipalitate pentru cei care vor să expună. Cred că ar trebui să vă gândiți și la un asemenea proiect, pe care să îl discutăm în viitor.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Aș vrea să vă spun că, sigur, bateți la porți deschise, că am

imaginat câteva ateliere din astea ale meșteșugarilor tocmai pentru a reînvia această... deocamdată nu am găsit decât un pingelar, pentru cei care nu știu ce este pingeaua le stau la dispoziție, pentru că nu ați apucat la vârsta dumneavoastră tânără, și domnul consilier este mai tânăr, dar pantofii se reparau și pe vremea când era mic. Iar în privința anticarilor eu am discutat cu ei, sunt două poziții pe care ar dori să le ocupe, pe strada Edgar Quinet, lipit de zidul Universității, discutând la vremea respectivă și- cu rectorul Universității care nu avea . nimic împotrivă, tocmai pentru ,a nu mai avea spectacolul acela pe Bulevardul Regina Elisabeta. Sigur că Strada Poștei se pretează la așa ceva, mai ales că și în continuare, puțin mai sus de Stavropoleos putem să organizăm lucrurile acestea. După câte ați văzut merg încă lucrurile puțin cam greu, avem de refăcut și Biserica Sf. Dumitru de acolo și asta o și refacem, o vopsim, o aranjăm și mai rămâne colțul acela care este intersecția lui Tonitza cu Franceză și bineînțeles, parcare pe care ați aprobat-o să putem să o facem la marginea râului Dâmbovița pe Splaiul Dâmboviței. Am băgat la cap lucrurile astea, să știți că regulamentul temporar a acționat pe mobilier de lemn,și în niciun caz de plastic, sigur că mai există și defectări din astea ca a lor, ba chiar îmi aduc aminte că la capitolul umbrelă a venit unul cu O umbrelă să îmi spună dacă îi dau voi să o pună, cred că a făcut-o de mână, era un tip mai haios, este artist plastic și care scrisese mare de tot' pe o umbrelă albă: „ești din București, să trăiești”. Deci idei sunt, sigur că le vom găsi pe cele mai ... sau cel puțin încercăm dar... eu vă mulțumesc, e o propunere constructivă, de ce nu.

Doamna consilier Alexandre Fontoura Lăcrămioara

Domnule primar, într-adevăr ceea ce ați făcut în Centrul istoric este

admirabil, și poate dincolo de măsuțe și de umbreluțe, care, sigur, pot avea o altă față, este totuși problema clădirilor, a stării clădirilor din zonă, multe dintre ele sunt un adevărat pericol. Vă spun că am foarte mulți prieteni care m-au ri^at să vă transmit chestia asta, care au copii de 16-
18 și toți vor acolo, deja încep să fie preocupați. Trebuie să ne gândim

cumva la o soluție de a consolida clădirile.

’    ■■■;■■    ■'    , rr :    "-■VOT'.    '

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Doamnă, toate cele 13 care sunt ale noastre, care sunt în

proprietatea noastră, puține de altfel, din tot centrul istoric sunt cam 280 de clădiri, anul acesta intră în consolidare fiindcă nu sunt... cu excepția... sunt, ca să zic așa tot ale municipiului de îngrijit, cu excepția blocului de la Adriatica, care în mod sigur va dura doi ani și jumătate, trei ani și cred că este optimism, pentru că acolo sunt foarte multe apartamente și cu excepția blocului de la intersecția lui Smârdan cu Sf. Dumitru. Celelalte unde sunt dezvoltate unitățile de care vă vorbeau părinții, aveți dreptate, doamnă. De acolo foarte puține persoane ne-au rămas de a le muta în apartamente noi, vor fi gata undeva în martie, există hotărârea Consiliului și mă voi apuca de ele. Aceea ruptă este una dintre clădirile noastre, aveți dreptate.

Doamna consilier Alexandre Fontoura Lăcrămioara

‘ - O să am vești bune pentru ei: Mulțumesc. ,

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Sărut mâna, vă rog să le spuneți. Anul acesta, ce sunt ale noastre

... spun asta pentru că contez pe ... mi-am făcut și eu socotelile și o să vă prezint în cadru! bugetului ce se repară, câte case se repară ș.a.m.d.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian Vă mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, vă spun

că mai avem o cerere de luare de cuvânt din partea unui arhitect care dorește să vorbească despre un punct de pe ordinea de zi. Ca atare, înainte să intrăm în dezbaterea ordinii de zi vă rog să îi dăm cuvântul așa cum am făcut tot timpul. Trei minute să vorbească.

Acestea fiind spuse cine este de acord ci ordinea de zi suplimentară propusă de domnul Primar general.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    T

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei....

Cum? Cine este de acord cu retragerea punctului 7 de pe ordinea

de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi.

Cine este de acord cu ordinea de zi în ansamblu! ei.

Cine este pentru?" majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9, voturi/ 7--Ordinea de zi a fost adoptată în ansamblul ei.

îi dau cuvântul domnului Radu Lucian Popescu. Aveți trei minute.

Domnul Radu Lucian Popescu

Bună ziua, mă numesc Radu Popescu, sunt arhitect și reprezint firma SC URB REAL ESTATE. Ne aflăm în zona Codrii Neamțului nr. 3A -3B, într-o zonă cu regim de înălțime P+10, au fost aprobate mai multe PUZ-uri în zona respectivă, este Zonă L3A, dorim să construim un ansamblu rezidențial, cu clădiri P+5 - 6E retras, legea ne permite un CUT de 1,2, ne încadrăm în toți parametrii urbanistici POT, CUT, avem toate avizele, avem dezbaterea publică făcută, vă rugăm să ne aprobați acest PUZ. Mulțumesc.

J

Doamna consilier Drăghici Grațiela Aurelia

Domnule arhitect, țin să vă aduc la cunoștință că astăzi Comisia de urbanism a Consiliului General a dat raport favorabil după ce a studiat întreaga documentație și toți parametrii tehnici prevăzuți.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc.

Haideți să începem ordinea de zi, punctul nr. 1 - proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Comșa Cornel George și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    ~

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. ’

Punctul nr. 2 - proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Ștețco loan și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Eîucurești

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnule secretar, vă rog.

Domnul Secretar general Tudor Toma

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc domnule secretar. Domnule Giugula vă rog.

Punctul nr. 3 - proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2013.

Domnule Raicu, vă rog.

Domnul consilier Raicu Mircea Cristian

Vă salut, stimați colegi, domnule primar general, anul trecut, la sfârșitul anului acest Consiliu General hotărâm împreună că în municipiul București nu vor crește taxele și impozitele locale pe anul 2013. Mai devreme stimate domnule primar general, spuneați că nu sunteți de acord cu împovărarea populației cu încă o taxă dar că Guvernul a emis o Ordonanță de Urgență prin care ne obligă să facem acest lucru, în paranteză să fie spus același guvern promitea la sfârșitul anului trecut că va lăsa la latitudinea administrației publice locale modificarea acestor taxe.

Domnule primar general, vreau să vă spun că această Ordonanță de Urgență calcă în picioare autonomia locală care a stabilit odată pentru totdeauna că este atributul comunităților de a-și stabili prioritățile și de a le finanța, asta înseamnă domnule primar general că aceasta Ordonanță de Urgență este profund neconstituționaiă și vă cer în numele acestui Consiliu General să o atacați la Curtea Constituțională pentru că ea încalcă în mod profund autonomia locală. Nu putem crește taxele și impozitele în altă ordine de idei, cât poate să cheltuiască unul sau altul dintre primari. Indiferent ce datorii âvem, până la urmă trebuie să ne limităm la banii care îi avem șt la o situație economică care există în această țară. Bucureștenii care dau 23% din PIB-Cîl României nu au de ce să mai vină și să mai dea încă 16% prin taxele și impozitele locale, și-au făcut datoria față de bugetul țării și Guvernul la rândul lui are obligația de a returna către bugetele locale, bani care îi ia de la bucureșteni.

Dacă sunteți într-adevăr un primar general independent, așa cum sunt sigur că sunteți, vă rog mult, în numele acestui Consiliu General să atacați această Ordonanță de Urgență care este profund neconstituțională. Noi nu vom vota acest proiect de hotărâre. Mulțumesc.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Sigur, observațiile pot părea a fi pertinente. De ce însă stau și m-a

întreb când acum trei ani de zile am atacat hotărârea de reducere, aș îndrăzni să spun până la absurd și m-am judecat timp de doi ani de zile după care mi-am luat observații, Curtea Constituțională a declarat că este constituțională și atunci domnule co'nsilier stau eu și mă întreb acum nu o fi tot constituțional? Am întrebat atunci de ce rămân din 750 de


14oameni angajați ai Poliției Locale, ca să întăresc siguranța cetățeanului, rămân cu 450 și atunci de o personalitate îmi aduc aminte, de un ministru, nu-i spun numele pentru că îi port respect. Unii oameni, chiar m-am convins că indiferent din ce partid fac parte sunt cu mințile pe capul lor. M-a chemat si mi-a spus, domnule Oprescu îți mai dăm 50 de posturi la Poliția Locală, ceea ce s-a și întâmplat. îi mulțumesc și în ziua de astăzi, mă descurc mai bine. Dacă spunem lucrurilor pe nume le spunem până la capăt, s-a folosit termenul de indexare, este o indexare. Am întrebat la fel ca și dumneavoastră, domnule consilier, de ce o crește la mașini, de exemplu și mi s-a dat o explicație pertinentă din partea directorului de la venituri de aici, care și dânsa la rândul ei a întrebat guvernul, și Ministerul de Finanțe mai precis, dar guvernul...și i s-a răspuns foarte clar pentru că a fost crescută în anii 2010 - 2011. A stat să caut o groază de vini. Cine? Cum? Eu v-am spus care este părerea mea. Dacă am respectat legea când Primul ministru, care purta numele de domnul Boc, am să respect legea și când primul ministru poartă numele de domnul Ponta, și asta din respectul legii și nu al numelui pentru că fiecare suntem aflați într-o poziție temporară, ocupăm niște funcții temporare. Dacă la sfârșitul exercițiului va fi liniște și cetățenii vor fi mulțumiți....atunci înseamnă că am participat și noi la a face ceva pentru ei. Dacă vor fi nemulțumiți cu toții vom avea aceeași vină cum neam priceput mai bine să o facem. Vă mulțumesc.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Stimate coleg, în primul rând, probabil că ar fi trebuit să introducem pe ordinea de zi un proiect de declarații politice pentru că această discuție și acest subiect este mai degrabă o declarație politică din partea dumneavoastră decât o contribuție la activitatea Consiliului General. De asemenea, evident că niciunul dintre consilierii generali nu-și dorește să


majoreze taxele și impozitele pentru că și noi suntem cetățeni și suntem în asentimentul oamenilor și comunităților în care trăim și știm că orice majorare de taxe și impozit înseamnă o povară în plus pentru cetățeni. De aceea, știm că, totuși, aceste taxe și impozite nd s-au majorat de trei ani, și poate că ar fi fost mai corect ca în fiecare an să existe o majorare cu 1 - 2%, care este mai suportabilă pentru cetățeni decât să avem o dată la trei ani media aritmetică a ratei inflației, într-adevăr pare mai mare această majorare. De asemenea, în privința faptului că este neconstituțională această Ordonanță de Guvern, și eu sunt în asentimentul domnului primar când spun cât de constituțională a fost decizia de a restructura și de a da afară angajați din cadrul administrațiilor publice locale, mai ales că am avut cazuri când aceste administrații publice locale au fost depășite ca activitate având un număr de angajați mulțymai redus. Cât de constituțională a fost decizia tăierii.15

salariului cu 25% unor angajați care trăiesc din salariul minim pe economie? Cât de constituțională a fost tăierea pensiilor? Cred că dacă vrem să facem declarații politice trebuie să ni le asumăm și să conștientizăm că decizii agresive și dăunătoare pentru cetățeni ați luat mai degrabă dumneavoastră. De asemenea, într-adevăr, noi nu vorbim doar de municipiul București, vorbim și de sectoare și trebuie să ne sprijinim reciproc și atunci primarii dacă au obligația de a avea un buget curat la sfârșitul anului și de a nu avea arierate, ar trebui să-i întrebați și pe primarii PDL care au pierdut mandatul de ce au lăsat arierate la sfârșitul mandatelor și datorii, contracte și credite neplătite în urma contractelor pe care le-au încheiat în timpul mandatelor de opt ani pe care le-au avut. Vă rog frumos, nu mai faceți declarații politice! Nici noi nu ne dorim o majorare de taxe și impozite. Dar este necesară și poate că ar trebui să ne gândim și la nivel de parlament, și la nivel de Consiliu General să avem o disciplină financiară mai riguroasă și poate să majorăm în fiecare an cu 2-3% dacă este necesar. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Giucsula Doru Mihai

Sigur colega mea a spus cam tot ce era de spus în această, chestiune. Domnule primar văd că primiți sarcini tocmai ca să fugă de răspundere. Dacă tot sunteți ales local, așa cum este și Primarul general, aveți toată responsabilitatea să atacați în instanță această Ordonanță de Guvern, și nu mai dați sarcini la alțir.-Manifestați-vă dreptul dat prin Constituție și prin votui dat de cetățean, iar cu privire la aceste arierate, este corect probabil că nu ați citit Hotărârea de Consiliu, această majorare hotărăște pentru sectoare având în vedere că sectoarele au arierate. Sectoarele până acum au fost conduse de PDL într-o manieră în care a lăsat foarte multe arierate. Vă mulțumesc.

J

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Vreau să vă spun din punct de vedere politic, eu o să fac un singur lucru, să aduc logica celor care trăiesc în teritoriul din București în fața dumneavoastră. Să știți că nu sunt proști, sunt niște oameni care judecă extraordinar de bine tot și în toate din punct de vedere economic și politic. Dacă e vorba să apeleze la o zicală foarte veche „să împărțim trei paie la cinci măgari” își pun întrebarea cum este firesc dar domnule cum am ajuns să avem trei paie? Apropo; de zicala asta care se spune...deci v-aș ruga, este adevărat și domnul coleg fost viceprimar are dreptatea dumnealui, nu vreau să se creadă că eu sunt împotriva dreptății pe care și-o imaginează dumnealui, dar în egală măsură aș vrea să faceți apel la memorie, pentru că trăitorii din București nu sunt proști, și nu numai din București, din toată țara. Vă mulțumesc.16Domnul consilier Văduva Silviu

Domnule Primar general, stimați colegi, dacă veți vota această creștere de taxe și impozite v-o veți asuma atât pentru USL, cât și pentru dumneavoastră, ca primar independent! Gândiți-vă bine, nu putem spune acum că în continuare guvernul Boc este de vină după atâția ani. Totuși, anul trecut, când majoritate a -fost deținută de USL, gaura și deficitul atât la nivel național cât și pentru București s-a adâncit și a devenit mai mare. Ar trebui să ne gândim înainte de a cheltui banul public, să-l cheltuim mai transparent și mai cumpătat înainte de a ajunge la deficit bugetar și la creșteri de taxe și impozite, pentru că nu putem plăti cât puteți dumneavoastră prădui, USL-ul adică: Vă mulțumesc mult de tot și gândiți-vă înainte de a vota creșterea de taxe și impozite, cum cheltuim banul public și să-l cheltuim mai transparent, nu de două ori.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Ne-am obișnuit cu demagogia colegului, am uitat cum îl cheamă, dar trebuie să vă spun un singur lucru. Da, ne asumăm, să îndreptăm toate nenorocirile care le-a făcut PDL-ul în anii aceștia.

Pentru asta răspundem și suntem responsabili, vă mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc domnule secretar. Domnule Giugula vă rog.

Punctul nr. 3 - proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor

impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2013.

Cine este pentru? 30 de voturi, Împotrivă?'"! 1 voturi, abțineri? 0

voturi.


Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 4 - proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului execuției bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012.

Domnule primar general, vă rog.

Domnul Primar general Sorin Mircea Qprescu

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule președinte de ședință, vă rog să-mi dați voie să fac câteva precizări pentru a putea să vă propun să introducem un amendament. După câte știți, din exercițiul bugetar trecut au fost două rectificări, motivele le cunoașteți, le-am prezentat la timpul potrivit, dar la data de 27-28 decembrie au intrat în casieria primăriei două sume distinpfș, cufundate într-una,:aproape 25 milioane

canalizarea care a fost terminată de-a lungul timpului, plătită din fondurile primăriei generale.

în felul acesta, sigur nu am apucat să vorbesc decât cu domnul consilier Pieptea pentru că pe ultima sută de metri, Direcția economică mi-a raportat acest lucru, nu știu de ce au avut ezitarea de a o pune în acest raport, cert este că doream într-un fel să cerem aprobarea Consiliului General ca această sumă, pe lângă sumele de 1/12 din buget până la votul bugetului să putem....excedentul anual al bugetului local la 31.12.2012 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului București pe anul 2013, mai precis pentru toată lumea investițiile care sunt în continuare și sigur care nu au fost achitate la zero.    •    - '■

Dumneavoastră sigur că veți vedea toată împărțirea acestei sume de 25 milioane lângă sumele obișnuite de 1/12 pentru funcționarea instituțiilor primăriei. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Pentru corectitudinea procedurii doresc să sublimez că grupul USL își asumă acest amendament. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc. Cine este pentru acest amendament? A fost citit, dumneavoastră aveți o problemă de auz, serios.....

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? 28 de voturi-*împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9

voturi.


Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul nr. 5 - proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Anexa nr.1 la Hotărârea CGMB nr. 161/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și a Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la instituțiile publice de cultură de interes local ale Municipiului București.

Dacă sunt comentarii?

Doamna consilier Alexandre - Fontoura Lăcrămioara

Domnule primar avem?t)h^șmendament, de fapt ne reîntoarcem cu câte^    ■ -    “    ’ ’ mtul pe care l-am făcut deja și cucare dumneavoastră ați fost de acord, dar dintr-o regretabilă eroare a fost comasat cu amendamentul făcut de coiegul nostru, d'omnui Voicu și anume, se modifică art. 3 alin. 2 din Anexa 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 161/2012 și va avea următorul cuprins:

„ Art. 3 alin. 2 comisiile de concurs denumite în continuare comisii sunt alcătuite din specialiști în domeniu în funcție de tipul instituție publice de cultură în cauză, reprezentanți ai autorității numiți prin dispoziția primarului general la propunerea Direcției de Cultură, învățământ, Turism și câte un consilier general membru al Comisiei de învățământ, cultură, culte și sport.”

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc. Cine este pentru introducerea acestui amendament?

Cine este pentru? 32 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul nr 6 - proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 la Hotărârea CGMB nr.120/2012 privind aprobarea Regulamentului -regimul de amplasare a stațiilor de distribuție a carburanților pentru alimentarea autovehiculelor în Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 195/2004.

Comentarii? Nu.

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi.

Domnul Văduva încetați acest lucru, ridicați mâna, dacă vă este lene......

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul nr. 8 - proiect de hotărâre privind scoaterea din proprietatea publică a unui spațiu situat în incinta Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”, în vederea demolării

Proiectul nr. 9 - proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru trecerea imobilului situat în București, Șos. Vitan-Bârzești nr.20A, sector 4, în suprafață de 58.400 mp., din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului București, în vederea construirii de locuințe.

Dacă sunt comentarii? Domnul Angelescu vă rog.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Bună ziua stimați colegi, bună ziua domnule primar general, profit de acest proiect de hotărâre pentru a face și o scurtă informare, referitoare la inițiativa unui grup de consilieri de a înființa o instituție nouă în subordinea Consiliului General al Municipiului București intitulată Administrația Locuințelor pentru Tineri o instituție care să se ocupe de dezvoltarea de proiecte pentru ansambluri rezidențiale pentru tineri și care să facă acest lucru cu ajutorul bugetului Consiliului Local, dar totodată accesând fondurile structurale de tip REGIO.

Totodată domnule primar general, vă soîicităm sprijinul în acest sens șl veți primi în zilele următoare o expunere de motive. Vă mulțumesc.    ' '

Domnul consilier Pieptea Cornel    ,;!L;

îl rog pe domnul primar, să ne spună dacă în bugetul pentru anul

2013 are de gând să prindă fonduri pentru aceste investiții

Mulțumesc.

J

Domnul Primar general Sorin Mircea Qprescu

Domnule, chestiunea legată de dezvoltarea de locuințe stă cam

așa: Un istoric pe scurt să nu vă plictisesc. Istoricul a fost următorul: în primul an am mutat ceea ce era de mutat și au primit case și cei de pe Legea nr. 10/2001 scoși afară din case, toate listele astea și toate persoanele pot fi văzute la față, nu ne lipsește nimic din inventarul acesta, inclusiv persoanele din zona Pilot A, a Centrului Istoric. Am mers în continuare și am ocupat locuințele de necesitate la cei a căror blocuri intrau în consolidare. A durat doi ani oâ să putem să umplem blocurile respective pentru că mulți, foartâ mulți doresc să se facă consolidarea cu raportând, având la ce cifră să ne raportăm pentru a putea să facem toate calculele necesare, o să discutăm cu toate comisiile de specialitate, absolut cu toată lumea pentru că este un al naibii de greu și cererile colegilor noștri din administrație sunt cel puțin interplanetare. Au crescut față de anii trecuții cu aproape cu 30-40%, așa că vor fi mulți nemulțumiți, dar să mă apropii de întrebarea care ați pus-o. Nu cred că o administrație, că mai suntem, .în stare să mai ținem o administrație în plus. Cred însă cu tărie că putem să înființăm o structură în cadrul administrației cu acest nume, cu oamenii pe care îi avem la dispoziție și să ne ocupăm de acest lucru pentru că sincer vorbind dintr-o proporție de 100% , dacă sunt 17-18 și îmi pare rău pentru acest lucru, dar am avut presiunea pe partea cealaltă a celor care nu mai aveau unde să stea, că sunt14-15% cred că nu greșesc, tineri cu copii cu probleme deosebite. Restul reprezintă pe cei pe Legea nr. 10/2001 cum vă spuneam. Cred că ideea este foarte bună mai ales că o să urmeze preluarea acestui spațiu pentru a putea construi. Nu pot să vă asigur că o să construim anul acesta 1000 de locuințe, dare dacă dumneavoastră... noi prindem în buget construcția de locuințe, prindem sub această titulatură, atunci am hotărât că acelea nu mai sunt numai locuințe sociale și tamponează locuințele sociale pentru tineri și cred că este foarte bine așa. Este o idee bună, dar deocamdată vă spun ca structură, dacă vă promit că este vorba de o administrație ar fi un păcat pentru că nu aș putea să o fac niciodată; O să vedeți care este fondul de salarii, asa cum este el mic, o să vâ'detîînsă că atârnă foarte tare, mă rod nu asta rezolvă., cu ce investiții vom hotărî să facem ș.a. m. d.

ei înăuntru, ceea ce ne duce la o medie de 3-4 ani.

Mergând mai departe, cererile au fost întotdeauna foarte multe a

celor care sunt bătrâni, bolnavi și pe Legea nr. 10/2001 au fost scoși din casă, fie prin decizii, de obicei decizii judecătorești, devenite irevocabile atunci când sau primit în natură.

încercăm să dezvoltăm, sincer vă spun, problema banilor este....o să vedeți și dumneavoastră imediat după ce se votează bugetul de stat,20Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Supun la vot proiectul de hotărâre cu nr. 9

Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Vă rog frumos domnule Văduva să încetați.

Proiectul nr 10 - proiect de hotărâre privind cooperarea dintre Municipiul București și Asociația „Destinația București”, în vederea dezvoltării Municipiului București ca destinație turistică și culturală.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi.    ;

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.cooperarea cu Asociația Green Gate, în vederea derulării Proiectului „La pedale”.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 40 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul nr. 12 - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilului situat în București, str. George Enescu nr. 21, sector 1.

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

O să ajungem și acolo doamna Țapardel.

Proiectul nr. 1,3 proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de consultanță, asistență șr/sau reprezentare juridică pentru Proiectul „Pasaj suprateran Mi hai Biăvu - Splaiul Unirii.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul nr. 14 - proiect de hotărâre privind colectarea separată a dozelor de aluminiu în instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Generai al municipiului București.

Vă rog frumos doamna Popa.    "

Doamna consilier Popa Maria

Solicităm renumerotarea, apare uri nou articol 3 și articolul 3 devine articolul 4 cu următorul conținut:

„Art. 3 - agenții de salubrizare cu care instituțiile din anexa 1 au contracte în derulare, au obligația să asigure recipienții necesari colectării și să ridice deșeurile colectate”.

Este vorba de colectarea diferențiată deocamdată pe cutiile de aluminiu pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului General. Mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Supun la vot amendamentul doamnei consilier Popa Maria.

Cine este pentru? 34 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7

Supun Ia vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? 34 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul nr. 15 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Programului Multianual „Integrare și dezvoltare informatică a activităților economico-financiare ale Primăriei Municipiului București și instituțiilor de subordonare locală” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia.

Cine este pentru? 34 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul nr. 16 - proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piața Francofoniei spațiului public situat la intersecția B-dului Libertății cu Calea 13 Septembrie, sector 5.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul nr 17 - proiect de modificare a Anexei la Hotărârea CGMB nr. 38/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții al Centrului de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia -amenajare, restaurare Ansamblul Istoric Mogoșoaia - refacere învelitori la obiectivele Ghețărie, Casa de Oaspeți - corp C, Turn acces, corp A, corp B, și Restaurare și Extindere Zona Centrală.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

i ei i, ■ de

Proiectul nr 18 - proiect de hotărâre privind reducerea numărului total de posturi la Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

Proiectul nr. 19 - proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Administrației Grădina Zoologică a imobilului teren -Parc Pădurea Băneasa - situat în Aleea Privighetorilor nr. 39 - 83.

Dacă sunt comentarii la acest punct?

Domnul consilier Pieptea Cornel

îl rog pe domnul primar să ne precizeze și aici care este scopul cu această transmitere. Vă mulțumesc.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule președinte, în legătură și

cu acest proiect de hotărâre și cu următorul lucrurile stau în felul următor: cei 54.000 mp. au fost vizați în urmă cu 7-8 ani de zile pe

vremea bumului imobiliar pentru a .......am încercat .... ideea a fost că

acolo a existat un grup infracțional care a modificat cadastrele și ne-au trebuit trei ani de zile să putem să demonstrăm că pământul acela aparține municipalității, mai puțin âșa'S-ă întâmplat cu pădurea Băneasa. în momentul acesta, ele sunt încadastrate, sUnt întabulate, ș.a.m.d. Problema este următoarea: ne-am dorit întotdeauna să mărim Grădina Zoologică și să o aducem la stadiul de supercivili'zat ca să nu bat câmpii să poată să existe paralelă între Grădina din Basel pe care mulți au văzut-o și o știu cu Grădina din București, Grădina Zoo. Animalele nu sunt o problemă...sunt pe toate drumurile. Mergând în continuare cu această idee am găsit o corespondență cu olandezii, am găsit o corespondență cu elvețienii, pentru a putea ca o mare parte din această investiție nou-făcută, și negreșit va fi una așteptată, în primul rând de copiii Bucureștiului, să putem să o ducem la bun sfârșit anul acesta. Sigur că există un proiect sau cel puțin doamna directoare de acolo m-a asigurat că există un proiect care oricând prin el se pot accesa fonduri europene, ceea ce se și face. Pe partea stângă, la o viitoare asociere, mă rog, la o viitoare asociere dorim să dezvoltăm un Bioparc fără să tăiem niciun copac, vis-a-vis de Grădina Zoologică unde copiii să se cațere, să se dea cu tiroliana. Intrarea noastră a tuturor de la Primăria Generală va fi gratuită dacă veți dori să vă dați cu tiroliana. Sigur, dacă se va dori vom putea organiza un punct de picnic ...având în vedere că nu dorim să dăm foc la pădurea Băneasa .. .sigur, eu glumeam acum ...dar încercam să vă prezint ceea ce dorim să se întâmple acolo. M-am consultat și cu colegii mei, consilierii generali, am văzut că proiectul este îmbrățișat și este binevenit, și cam asta vrem să facem acolo. Dacă dumneavoastră veți fi de acpxd^facem, dacă nu sunteți de acord o să vă ajungă blestemele copiilor că de făcut tot facem. Mulțumim frumos!

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumim, domnule Primar!

Haideți vă rog frumos să votăm.

Domnul Primar General al Municipiului București,Sorin Mircea

Qprescu

Foarte deșteaptă ideea cu . parcarea....aveți dreptate este o problemă acolo.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Cine este pentru? 34 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi.

Acest proiect a fost adoptat.

Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării Proiectului multianual privind înființarea BioParc Zoo Băneasa și a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 11 voturi,    ■

»

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de atribuire propusă de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    1

j    .....

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat'

Punctul nr. 22 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la înființarea instituției publice de interes local a sectorului 3 - Direcția învățământ.

9

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi.

9

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Consilier Popescu Manueia Violeta

Mulțumesc. La punctul nr. 23- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Drumul Stegarului - Str. Piscu Nou, sector 1, facem următoarea propunere de amendament:

Art. 3 - „Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare” să se înlocuiască cu:

Art. 3 - „Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.”

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Cine este de acord cu acest amendament?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri? 4 voturi.

9

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? 11 voturi, împotrivă? 14 voturi, abțineri? 9 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Mergem mai departe la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal Ansamblu, Rezidențial Șos. Străulești nr. 93-199, sector 1, aprobat prin HCGMB nr. 360/13.12.2007.

Dacă există amendamente? Doamna Popescu, vă rog!

Doamna Consilier Popescu Manueia Violeta

Mulțumesc. Domnule președinte domnule Secretar General, în legătură cu acest PUZ aș dori să vă fac o prezentare mai amplă, este vorba de o situație mai specială: Prin acest proiect de hotărâre de consiliu s-a cerut prelungirea termenului de valabilitate al unui PUZ aprobat în anul 2006. Urmare analizei documentației prezentate am solicitat în data de 22.12.2012 un punct de vedere Direcției Juridic din cadrul PMB. Răspunsul acestora a fost: „se poate prelungi acest PUZ cu condiția prezentării dovezii începerii lucrărilor”. Ori noi am solicitat în luna ianuarie Direcției de Urbanism să ne prezinte aceste documente întrucât, la această dată, nu ni s-au prezentat documentele în baza cărora să putem să formulăm un punct de vedere clar, adică să emitem un punct de vedere favorabil sau nefavorabil, nu am putut emite un raport al comisiei de specialitate.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Haideți să votăm!

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 16 voturi, abțineri? 13

voturiAcest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str. Mihai Eminescu nr. 43, sector 1.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str. Jean LoUis Calderon nr. 50, sector 2.

Dacă există amendamente? Bun. Doamna Popescu, poftiți vă rugăm!    -'■<

Doamna Consilier Popescu Manuela Violeta

Mulțumesc. La punctul nr. 26, facem următoarea propunere de amendament:

Art. 4- „ Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite” să se.Înlocuiască cu:

Art. 4 - „Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 ani.”

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Cine este de acord cu acest amendament?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi.

9

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

' '    . .    1    . ...j’

Punctul nr. 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șoseaua București - Ploiești nr. 83-85-87, sector 1.

Dacă există amendamente? Doamna Popescu, vă rugăm!

Doamna Consilier Popescu Manuela Violeta

La punctul nr. 27 de pe ordinea de zi, propunem înlocuirea art. 3:

„ Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea altor reglementări urbanistice contrare” să se înlocuiască cu:

Art. 3 - „Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.”

Domnul Președinte de ședință Oiteanu Cristian Marian Mulțumesc. Cine este de acord cu acest amendament?

5

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi.

Supun la vot proiectul de hotărâre in ansamblu.

Cine este pentru? 17 voturi, împotrivă? 13 voturi, abțineri? 6 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 28 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Sos. Nordului nr. 56-60A - Intr. Solzilor nr. 14-16, sector 1.

Dacă există amendamente? Doamna Popescu, vă rugăm!

Doamna Consilier Popescu Manuela Violeta

La punctul nr. 28 de pe ordinea de zi, propunem înlocuirea art. 3:

„ Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea altor reglementări urbanistice contrare”, cu:    ■■

Art. 3 - „Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.”

Domnul Președinte de ședință Oiteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Cine este de acord cu acest arîiendament?

Cine este pentru? majoritate de voturi; împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi.

J

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? 10 voturi, împotrivă? 15 voturi, abțineri? 10 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Șos. Chitilei nr. 128A, sector 1.

Cine este pentru? 29 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 30 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - B-dul Theodor Pallady nr. 57; sector 3.

Dacă există amendamente? Doamna Popescu, vă rugăm!

Doamna Consilier Popescu Manuela Violeta

La punctpinr. 30 de pe ordinea de zi, propunem înlocuirea art. 4:„ Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea altor reglementări urbanistice contrare” cu:

Art. 4 - „Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.”

’,.7 t, ' '    ‘ -'.i *

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Cine este de acord cu acest amendament?

’    J    ’tyj ț-H’Vțs--

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri? 9 voturi.

J

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? 3 voturi, împotrivă? 15 voturi, abțineri? 18 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 31 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Mihail Ivanovici Glinka nr. 2A, sector 2.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. -

*

Punctul nr. 32 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. Olteniței nr. 388, sector 4.

Dacă există amendamente? Doamna Popescu, vă rugăm!

Doamna Consilier Popescu Manuela Violeta

La punctul nr. 32 de pe ordinea de zi, propunem înlocuirea art. 4:

Art. 4- „ Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei

hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite” să se înlocuiască cu:

Art. 4 - „Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.”

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Cine este de acord cu acest amendament?

J

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi.

i ■    ...    ■    ’■    ,

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 33 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Calea Floreașca nr. 242-246, sector 1.


ZZZK'

Doamna Popescu, vă rugăm!;’ ■ '

Doamna Consilier Popescu Manuela Violeta

La punctul nr. 33 de pe ordinea de fi, propunem înlocuirea art. 3:

„Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea altor

reglementări urbanistice contrare” să se înlocuiască cu:

Art. 3 - „Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.”

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Mulțumesc Cine este de acord cu acest amendament?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 12 voturi.

J

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 34 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Codrii Neamțului nr. 3, sector 3.

’    "’t ■    i •

Doamna Popescu, vă rugăm!

.. 5 . A >

Doamna Consilier Popescu Manuela Violeta

La punctul nr. 34 de pe ordinea de zi, propunem înlocuirea art. 3:

„Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea altor

reglementări urbanistice contrare” să se înlocuiască cu:

Art. 3 - „Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.”

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Cine este de acord cu acest amendament?

J

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi.

J

Supun la vot proiectul de hotărâre îrt ansamblu.

Cine este pentru? 8 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 35 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2.

Doamna Popescu; vă rugăm!Doamna Consilier Popescu Manuela Violeta

La punctul nr. 35 de pe ordinea de zi, propunem înlocuirea art. 4:

„Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite” cu:

Art. 4 - „Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 ani.”

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Cine este de acord cu acest amendament?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi.

9

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 36 - Proiect de hotărâre privind mandatarea Consiliului Local Sector 6 să vândă pentru și în numele municipiului București spațiul comercial situat în B-dui. lulîu Mgniu nr. 111. bl. F, parter, sector 6 București, conform Sentinței Civile nr. 2739/18.10.2010.

Acest proiect este de două treimi.

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi.

Vreau să vă informez că v-ați abținut de la aplicarea unei sentințe civile...eu doar v-am citit.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnule Stan, vă rog frumos!

Domnul Consilier Stan Ion

Stimați colegi, menționați la abțineri .... cei care s-au abținut....PDL-ul și PP-DD-ul s-au abținut pentru că o să fie opozabili în instanță pentru că este obilgatoriu să votezi o decizie a instanței, iar noi de la PSD și de la PNL am votat...nu vrem să avem... domnule Secretar General...am votat PENTRU...să rămână pe bandă pentru că nu vrem să avem iar probleme. Ca să reformulez ... domnule Secretar General este bine cum am formulat?    î;'v '

Domnul Consilier Văduva Silviu

Stimați colegi, trebuie să primim proiectul ca să-l putem studia din timp și să participăm la ședințele comisiei juridice, dar ținând cont de faptul că dumneavoastră nu ne-ați inclus în principalele comisii ca importanță, nu aveam cum să consultăm acest proiect, și, în consecință, nu poți vota lucruri pe care nu le cunoști. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Haideți domnule Giugula să trecem și la punctul de pe ordinea de zi suplimentară...Vă rog frumos, domnule Văduva, luați un loc!

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

Dacă invocați că nu ați studiat acest proiect este culpa dumneavoastră! Se află și la mapă, se află și pe site. Faptul că nu sunteți în comisiile principale, cine face stabilire de comisii? Atâția sunteti, în atâtea comisii sunteti. Când o să fiți 15, o să fiți în toate comisiile. Nu ați acoperit toate comisiile! Asta este viața!

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Haideți să trecem la ordinea de zi suplimentară -Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării implementării proiectului ” Reabilitare și consolidare Muzeu Nicolae Minovici” și încheierea unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 1980/13.07.2011, în condițiile impuse de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional. H

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Declar ședința închisă. Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 15.40.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


8

32