'• .......

Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28 iunie 2013, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 43 din cei 52 consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul profesor doctor Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului București, domnul Tudor Toma - Secretar general al municipiului București, domnul Marin Sunică - reprezentant al Instituției Prefectului Municipiului București și doamna Georgiana Zamfir - Director executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al primarului general al municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Bologa C., Câmpeanu R., Comănescu M., Comănici A. (motivat), Crețu S., Fătu G. (motivat), Raicu M., Rădulescu Ș., Zorkoczy J.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a C.G.M.B., rog consilierii generali, care se află afară să își ocupe locurile în sală.

Mulțumesc, domnule Secretar general, dacă puteți să verificați prezența.

Domnul Secretar general Tudor Toma

Rog secretariatul să îmi comunice prezența. Sunt prezenți 40 consilieri.

Voi da citire unor note, în atenția Consiliului General al Municipiului București.

Prin adresa nr. 43728/I.I./28.05.2013, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2036/29.05.2013, Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne aduce la cunoștință că prin Sentința civilă nr. 1062/27.02.2013 pronunțată de Tribunalul București, Secția a IX-a

instanța de judecată a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Corduneanu Ovidiu Cristian.

în temeiul art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, instanța a dispus suspendarea executării Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești”, până la pronunțarea instanței de fond asupra acțiunii în anularea actului.

Facem precizarea că adresa mai sus menționată se află la Direcția Asistență Tehnică și Juridică, unde poate fi consultată în integralitatea sa.

Prin adresa nr. 76575/11/27.05.2013 înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 2034/6/29.05.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu rir. 2037/30.05.2013 Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne informează că prin Sentința civilă nr. 3003/29.06.2012 pronunțată de către Tribunalul București Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 76575/3/2011, instanța de judecată a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Țigănilă Robert Florin și a obligat pârâții Consiliul General al Municipiului București și Municipiul București la plata sumei de 500 lei corespunzătoare serviciilor de asistență juridică prestate de Cabinetul de avocat „Doina Hairum”, precum și la plata sumei de 39,3 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru și timbru judiciar proporțional cu pretențiile admise. Prin aceeași Sentință civilă, instanța de judecată a respins ca neîntemeiată cererea reclamantului cu privire la restul pretențiilor prin care acesta solicita obligarea pârâților la plata sumei de 275.472,98 lei reprezentând daune materiale și suma de 2.113.950 euro

(    reprezentând prejudiciu material.

Sentința civilă nr. 3003/29.06.2012 a rămas irevocabilă ca urmare a respingerii recursurilor ca nefondate prin Decizia civilă nr. 1512/04.04.2013 pronunțată de către Curtea de Apel București -Secția a VIII - a Contencios Administrativ și Fiscal, în conformitate cu certificatul de grefă eliberat la data de 27 mai 2013, în dosarul nr. 76575/3/2011.

Prin adresele nr. 3011/15.05.2013, 3011/28.05.2013, înregistrate la Primăria Municipiului București sub nr. 1159171/16.05.2013, 1163149/30.05.2013, la Cabinet Secretar General sub nr. 2037/6/29.05.2013, 2083/6/31.05.2013 și la Direcția Asistență

Instituția Avocatul Poporului ne informează cu privire la petiția care i-a fost înaintată de numiții Șușnea Emil Constantin, Jianu Gabriela, Taraze Ileana Oana, Taraze Oana Mădălina și Taraze Cristian, în calitate de beneficiari ai documentației de urbanism PUZ - Str. Drumul Stegarului - Str. Piscu Nou, sector 1, prin care a fost sesizată cu privire la o posibilă încălcare a dreptului de proprietate privată, garantat de art. 44 din Constituția României.

Totodată, petiționarii își exprimă nemulțumirea față de faptul că se tergiversează aprobarea documentației de urbanism mai sus menționată, motiv pentru care nu s-’a eliberat autorizația de construire.

Având în vedere cele enumerate anterior, Instituția Avocatul Poporului solicită examinarea situației prezentate, luarea măsurilor legale ce se impun, precizarea motivului pentru care, până în prezent, nu a fost emis PUZ-ul, introducerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe a C.G.M.B. a documentației de urbanism mai sus menționată și informarea asupra acestora.

Precizăm faptul că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Drumul Stegarului - Str. Piscu Nou, sector 1, a fost pe ordinea de zi a ședințelor ordinare a C.G.M.B. din data de 31.10.2012, 18.12.2012 și 29.01.2013 dar acesta nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București -Direcția Juridic cu nr. 12661/29.05.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2209/03.06.2013, Cabinetul Medical Individual „Sosin Andorina” a formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea în tot a Hotărârii H.C.G.M.B. nr. 40/28.02.2011 privind aprobarea redevenței anuale pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, concesionate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 și, în subsidiar, revocarea în parte, în sensul de a stabili o redevență mai mică în raport de valoare de piață a imobilului potrivit destinației sale, prin efectuarea unei reevaluări a imobilului.

în drept, Cabinetul Medical Individual „Sosin Andorina” își întemeiază plângerea prealabilă în temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. S.M./10.040/P/21.06.2013, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 2497/6/27.06.2013 și la Direcția

Asistență Tehnică și Juridică cu rir. 2505/27.06.2013, Instituția Prefectului Municipiului București a formulat plângere prealabilă cu privire la Hotărârea C.G.M.B. nr. 168/31.05.2013 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Ramuri Tei rir. 22, sector 2 din administrarea Regiei Autonome de Transport București în administrarea Consiliului General al Municipiului București, întrucât hotărârea în cauză nu îndeplinește condițiile de legalitate specifice actelor administrative.

în plângerea prealabilă se menționează că în condițiile, în care pe de o parte, există o sentință judecătorească în baza căreia imobilul trebuie restituit reclamanților, iar pe de altă parte, la Primăria Municipiului București se află înregistrată o notificare formulată în aplicarea Legii nr. 10/2001 având ca obiect restituirea aceluiași teren, imobilul astfel revendicat - și pe cale judecătorească și pe cale administrativă - nu mai poate fi scos din patrimoniul RATB pentru a fi introdus în patrimoniul Municipiului București, ci acesta trebuie restituit persoanelor care au câștigat procesul.

De asemenea, se precizează că nu s-a respectat interdicția prevăzută de art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unde se menționează următoarele: „Sub sancțiunea nulității absolute, până la soluționarea procedurilor administrative și, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locația de gestiune, asocierea în participațiune, ipotecarea, locațiunea, precum și orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaș, schimbarea destinației, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri și/sau construcții notificate potrivit prevederilor prezentei legi.”

Având în vedere cele prezentate mai sus, Instituția Prefectului Municipiului București solicită reanalizarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 168/31.05.2013 în vederea punerii acesteia în concordanță cu legea, iar în cazul menținerii, actul administrativ considerat nelegal va fi atacat la instanța de contencios administrativ, potrivit legii.

Prin adresa nr. 11948/14.06.2013, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 2364/6/14.06.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2400/17.06.2013, RER Ecologic Service

București REBU S.A., informează Consiliul General al Municipiului București, acționar al societății, de problemele generate de lipsa aprobării situațiilor financiare aferente anului 2012, de către Adunarea Generală a Acționarilor, implicit de nedepunerea Bilanțului contabil aferent anului 2012 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

De asemenea, în adresă se menționează că, deși Consiliul de Administrație al societății a convocat în timp util și în termen, conform prevederilor legale și statutare Adunarea Generală a Acționarilor societății, acest demers riu a fost finalizat de către AGA prin emiterea unei hotărâri care să aprobe situațiile financiare aferente anului 2012.

Totodată, președintele Consiliul de Administrație al RER Ecologic solicită Consiliului General al Municipiului București întrunirea de urgență a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 04.07.2013 cu scopul de a aviza situațiile financiare aferente anului 2012, astfel încât acestea să poată fi depuse și înregistrate.

Facem precizarea că adresa sus menționată se află la Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 2326/6/12.06.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2419/18.06.2013, Municipiul București, prin Primar general prof. dr. Sorin Mircea Oprescu, a formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 103/2013 privind demararea procedurii de evaluare/seîecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Ciclop S.A.

în motivarea plângerii se arată că Hotărârea C.G.M.B. nr. 103/2013 a fost adoptată ca urmare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice care prevede că, la societățile comerciale prevăzute art. 2 pct. 2 lit. b), în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului-stat sau unității administrativ-teritoriale propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, iar autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărei servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. în acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

De asemenea, se menționează că nu există nicio prevedere conform căreia membrii comisiei constituite conform art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 să primească o indemnizație lunară și nici cuantumul acesteia, dar acest lucru a fost totuși prevăzut în Hotărârea C.G.M.B. nr. 103/2013, fără a exista o justificare nici în preambulul acestei hotărâri și nici în expunerea de motive a consilierilor din cadrul C.G.M.B.

Plângerea prealabilă este întemeiată în baza Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Facem precizarea că aceasta poate fi consultată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Prin adresa nr. 1168377/21.06.2013 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 2446/6/25.06.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2456/25.06.2013 Federația pentru Protecția Animalelor și a Mediului, Asociația „Cutu - Cutu”’ Asociația „Nu mai ești singur”, Asociația „ Depind de noi”, Asociația „Robi”, Asociația „Suflețel”, Asociația „Lizuca”, Asociația „A doua șansă”, Asociația „Salvat la timp”, Fundația „Doggie - Dog” solicită Consiliului General al Municipiului București revocarea în totalitate a următoarelor hotărâri: Hotărârea C.G.M.B. nr. 146/31.05.2013 privind încheierea contractelor de prestări servicii în vederea sterilizării câinilor fără deținător în punctele de lucru ale Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, Hotărârea C.G.M.B. nr. 147/31.05.2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 16/2010 privind încheierea contractelor de prestări servicii cu medicii veterinari în Municipiul București, Hotărârea C.G.M.B. nr. 148/31.05.2013 privind încheierea contractelor de prestări servicii în vederea capturării, transportării și reteritorializării câinilor fără deținător de pe raza Municipiului București și revocarea în parte a Hotărârii C.G.M.B. nr. 145/31.05.2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 243/2009 privind controlul reproducției câinilor în Municipiul București, pentru următoarele motive: cruzime împotriva animalelor, cheltuirea nejustificată a banilor publici, soluții extreme și înmulțirea câinilor de pe stradă.

De asemenea, în adresă contestatarii solicită repunerea în discuție a proiectelor de hotărâre privind câinii fără stăpân, în vederea adoptării unor soluții care să respecte drepturile animalelor, transparența administrativă și propunerile organizațiilor de protecție a animalelor, prin , dezbatere publică, cu justificarea

propunerilor/soluliilor normative, potrivit tehnicii de elaborare a actelor normative.

în drept, contestatarii, își întemeiază plângerea prealabilă pe prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1169024/26.06.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2507/27.06.2013, doamna Pascale Antonela formulează plângere prealabilă prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii C.G.M.B. nr. 145/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii CGMB nr. 243/2009 privind controlul reproducției câinilor în municipiului București.

Doamna Pascale Antonela solicită revocarea art. I și II pentru modificarea art. 3 alin. (1) și alin. (5) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009, aceasta nefiind parte a proiectului de modificare a H.C.G.M.B. nr. 243/2009 și nefiind pus în dezbatere publică conform prevederilor Legii rir. 52/2003 a transparenței decizionale, în opinia acesteia.

Totodată, contestatara solicită:

-    revocarea art. IV, în vederea eliminării taxei de adopție care va diminua adopțiile în loc să le stimuleze.

-    revocarea art. V alin. (2), întrucât contravine Hotărârii 955/2004 care prevede returnarea câinilor în zona din care au fost prinși.

-    revocarea art. VI alin. (1), întrucât ASPA nu este organul abilitat conform OUG nr. 155/2001 să întocmească și să dețină baza unică de date.

-    revocarea art. X, amenzile respective nefiind prevăzute de proiectul de hotărâre și nefiind supuse dezbaterii publice conform legii privind transparența decizională.

-    modificarea Anexei 3A și 3B, pct. 4, întrucât se încalcă dreptul de proprietate al adoptatorului care nu mai dorește câinele. De asemenea, pct. 5 al acestor anexe va fi completat cu precizarea „cu respectarea dreptului de acces, opoziție și intervenție”.

- modificarea Anexei 4, al cărei titlu va fi „Formular de reclamație agresiune canină”, iar în cuprinsul declarației, reclamantul va preciza dacă există certificat medical constatator pentru mușcătura pe care o reclamă și va face dovada mușcăturii, aceasta fiind în sarcina reclamantului.

eliminarea Anexei 5, întrucât ASPA nu este abilitată conform legii să dețină baza de date.

Facem precizarea că aceasta poate fi consultată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1167094/17.06.2013, la Direcția Juridic cu nr. 14208/N.I./25.062013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2501/27.06.2013, S.C. MOBITEX S.A., S.C. ALFA ROMINVEST S.A., S.C. RAF COM 2000 S.R.L., S.C. SABIDIA M.A. IMPEX S.R.L., S.C. APRILIA IMOB S.R.L. au formulat plângere prealabilă prin care solicită anularea art. 7 alin. (2) al cap. II „Exploatarea și utilizarea parcajelor publice” din Anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 124/2008, precum și a art. 9 alin. (2) lit. c) din aceeași anexă, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 61/2009 și recunoașterea dreptului persoanelor juridice deținătoare de spații comerciale amplasate la parterul blocurilor de a închiria locuri de parcare.

în motivele plângerii se arată că, la solicitarea societăților comerciale mai sus menționate, ADP Sector 6 a răspuns că, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și (2) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 124/2008, cu modificările și completările ulterioare, locurile de parcare se închiriază numai persoanelor fizice, ceea ce reprezintă discriminare, fiind protejate doar drepturile persoanelor fizice, nu și cele ale persoanelor juridice.

De asemenea, se menționează că dreptul de proprietate este garantat de Constituție, toate persoanele fizice și juridice de naționalitate română trebuind să fie egale în fața legii, acordarea dreptului persoanelor fizice proprietare/locatare ale apartamentelor de a închiria locuri de parcare și refuzarea aceluiași drept persoanelor juridice proprietare sau locatare ale spațiilor comerciale aflate în același imobil reprezentând o încălcare gravă a drepturilor constituționale.

Facem precizarea că aceasta poate fi consultată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1169023/26.06.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2506/27.06.2013, doamna Pascale Antonela formulează plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 148/2013 privind încheierea contractelor de prestări servicii în

vederea capturării, transportării și reteritorializării câinilor fără deținător de pe raza municipiului București.

Doamna Pascale Antonela menționează că cetățenii capitalei au solicitat respingerea externalizării serviciilor de capturare către firme private, pentru următoarele considerente:

ASPA trebuie să își completeze schema proprie;

ASPA nu a prezentat un studiu de oportunitate privind eficiența și costurile generate de externalizarea acestor servicii, deși i s-a solicitat acest lucru în cadrul dezbaterii publice;

-    Scopul anunțat de ASPA pentru extinderea capacității de capturare/transport prin externalizarea acestor servicii este eficientizarea campaniei de sterilizări. Cele două baze unde ar urma ca acești câini să fie transportați în vederea sterilizării au o capacitate insuficientă, atât în ce privește cazarea lor cât și sterilizarea( blocul operator). Baza Pallady are o capacitate de cca 250 locuri, din care jumătate este alocată asociației Vier Pfoten care efectuează sterilizări pe cheltuiala proprie, iar cealaltă jumătate este plină cu câini declarați "nereturnabili" și nu are nici autorizație ANSVSA pentru funcționare. în ce privește baza Mihăilești, aici se desfășoară lucrări de extindere, prin urmare și capacitatea acesteia este foarte redusă.

-    Experiența sectorului 5 în ce privește externalizarea acestor servicii este una negativă.

- Experiența altor localități din țară în ce privește externalizarea acestor servicii arată o adevărată fraudare a banului public. Doamna Pascale Antonela își rezervă dreptul de a acționa în

contencios pentru revocarea totală a acestei hotărâri conform legii. Facem precizarea că aceasta poate fi consultată la Direcția

Asistență Tehnică și Juridică.

Prin adresa nr. 1169228/26.06.2013, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 2509/6/27.06.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2518/28.06.2013, domnii Doloman George și Nica Dan, în calitate de reprezentanți ai C.G.M.B. în Adunarea Generală a Acționarilor la S C. RER Ecologic Service București REBU S.A. informează Consiliul General al Municipiului București și Primarul General al Municipiului București că solicită în temeiul art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, convocarea în termen legal a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din S.C. RER Ecologic Service București, REBU S.A..

Facem precizarea că adresa sus menționată se află la Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București -Cabinet Secretar General cu nr. 2496/6/27.06.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2517/28.06.2013, Regia Autonomă de Transport București solicită, în vederea menținerii continuității prestației de transport, sprijinul pentru realizarea echilibrării surselor alocate, prin reeșalonarea subvenției repartizate pentru anul 2013 de către Ordonatorul Principal de’ Credite, prin suplimentarea sumelor aferente trimestrelor II și III cu câte 30.000 mii lei din trimestrul IV.

Rog secretariatul să îmi comunice încă o dată prezența. Sunt prezenți 41 consilieri.

Supun la vot procesul - verbal încheiat în ședința ordinară a '    Consiliului General al Municipiului București din 31.05.2013.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Avem câteva propuneri pentru luări de cuvânt. Propun să validăm numele celor care vor lua cuvântul în fața C.G.M.B. și timpul pe care îl alocăm. Este vorba de domnul Adrian Todirașcu și domnul Statie Dumitru, vă propun câte trei minute pentru fiecare.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Mulțumesc. Dacă se poate să îl invitați pe domnul Statie.

(    Domnul Secretar general Tudor Toma

Doamnelor și domnilor consilieri, referitor la notele pe care le-am citit, dacă doriți documentațiile acestea vă stau la dispoziție la Direcția Asistență tehnică și Juridică. Vă adresați colegilor mei și vi se pun la dispoziție toate documentațiile necesare. Mulțumesc.

La ora 14,15 a sosit în sala de ședință domnul consilier Tache

Felix.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Până vor urca petenții pe care i-am validat pentru luare de

cuvânt, vă propun și introducerea unui punct de interpelări, la sfârșitul ordinii de zi.

Da, la sfârșitul ședinței, pentru a le putea acorda timp celor de la direcții să vină la ședință. Vă rog, să îl invitați pe domnul Primar general în sala de consiliu.

Reformulez, până la sosirea celor invitați să ia cuvântul în fața C.G.M.B. vă propun introducerea unui punct de interpelări, la sfârșitul acesteia. Domnule primar, dacă sunteți de acord?

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Da, absolut pentru că există o economie de timp de bun simț și riu ... toată lumea a primit răspuns întotdeauna, nu a fost niciodată cineva care să vorbească la acest microfon și să nu primească un răspuns la problemele pe care le au, fie verbal, fie în scris, dacă nu erau elementele constitutive ale unui răspuns.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Supun votului propunerea.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Mulțumesc.

Dacă sunt și alte propunerii pentru ordinea de zi. Vă rog, domnule Văduva.

Domnul consilier Văduva Silviu

Bună ziua stimați colegi, domnule primar general, grupul PDL solicită introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Invitați-I pe domnul Statie în sală. Mulțumesc. Domnule Statie, aveți trei minute, vă rog să fiți concis.

Domnul Statie Dumitru

Să trăiți domnule primar general, domnule președinte și onorat consiliu și numai bine și succes în activitate.

Subsemnatul, Statie Dumitru, relatez că sunt proprietarul casei și terenului din str. Ghe.orghe Manea nr. 26, sector 3, demolată

pentru utilitate publică în Piața Alba - lulia, cu proces-verbal de demolare, în baza decretului nr. 217 iar primăria, eronat a încadrat în baza Legii nr. 10/2001, la care pe data de 30.11.2007, am primit Dispoziția nr. 9187 numai 160 mp teren. Iar casa a fost omisă, cum era și cazul, am contestat, în instanță, atât la fond cât și la apel și la înalta Curte de casație și Justiție, am primit ca nefondat.

Am depus în continuare memorii, la Președinție, la Senat, la Guvern, toate au ajuns la primărie și au fost casate.

Primăria a folosit numai Legea nr. 10/2001 care se încadrează numai casele preluate în 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nicidecum de utilitate publică.

Relatez o parte de Legi și Decrete care nu le-a folosit primăria: Buletinul Oficial 57-58 în care se garantează proprietatea, Convenția CEDO, art. 1 care garantează si apără proprietatea și art. 19 care

V    recomandă și indică pentru soluționării amiabile, Monitorul Oficial 108

pagina în care I.J.C. - ul amintește exproprierea pentru cauză de utilitate publică că nu se încadrează în cele preluate în 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, Legea nr. 370 art. 6 care indică și recomandă părților clarificarea pe cale amiabilă.

Ca atare am hotărât să depun Dispoziția emisă eronat la data de 31.11.2007 cu nr. 9187 pe care am depus-o în original în data de 25.09.2012 cu nr. 1108042 în urma căreia urmează a fi despăgubit pentru casă și teren, în cazul de utilitate publică, care se încadrează în alin. 3 art. 44 din Constituția României.

Alin. 3 art. 44 din Constituția României garantează că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii și cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

în urma celor relatate și a încadrării eronate în Legea nr.

(    10/2001, domnule președinte și onorat consiliu, prin prezenta, am

onoarea și cu rugămintea de a analiza această eroare de încadrarea și a dispune încadrarea în cazul de utilitate publică, așa cum sunt enumerate în Monitoarele Oficiale, care se încadrează în alin. 3 art. 44 din Constituția României, ca să pot să fiu despăgubit în temeiul

legii, pentru dreapta despăgubire.

Am toată încrederea că domnul președinte împreună cu întreg consiliu, va dispune încadrarea acestei erori. Această relatare corespunde relatării anterioare.

Vă mulțumesc și am toată speranța că voi rezolva toate cu bine.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim domnule Statie. Domnule Primar general dacă puteți să-i dați un răspuns scurt.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Domnule consilier Adîr, dumneavoastră știu că v-ați ocupat de

problemă. Deci, dacă puteți să informați Consiliul General al Municipiului București de stadiul acestei chestiuni. Da....domnule Statie, l-ați auzit pe domnul consilier. Direct vă dă răspunsul...este în analiză tot ce ne-ați spus dumneavoastră și data trecută. Mulțumesc frumos.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert '    Eduard

Vă mulțumim, domnule Primar general!

Revenim la propunerile pentru ordinea de zi. Domnule profesor Boajă, președinte al Comisiei economice, buget, finanțe, vă rog!

Domnul consilier Boajă Minică

Domnilor colegi, domule Primar general, am respectuoasa rugăminte la dumneavoastră și vă solicit și am să și argumentez -scoaterea de pe ordinea de zi a celor două puncte, nr. 2 și nr. 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie - pe anul 2012 și Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2012.

Argumentez: Comisia economică nu și-a putut...n-a avut timpul (    material ca să-și exprime un punct de vedere autorizat asupra

acestor situații. Au mai intervenit și anumite neînțelegeri și nu trebuie să vedem cum adevărul este undeva la mijloc și legat de executiv și legat de comisia noastră și v-aș ruga respectuos ca pe acesta să-l introduceți pe ordinea de zi după ce avem la dispoziție și câteva materiale pe care o să le mai revizuim, să le vedem în perioada următoare și la următoarea ședință ordinară a C.G.M.B. probabil că suntem în măsură să ne exprimăm o opinie fidelă asupra situațiilor și

a exercițiului financiar.

Domnul președinte de ședință Anaelesnu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumim, domnule profesor! Domnule Primar general, dacă puteți formula un răspuns!

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Sunt absolut de acord. Nu e niciun secret, am discutat cu domnul consilier general, președintele...există într-adevăr o serie întreagă de lucruri care se doresc a fi lămurite. Mai bine de două ori, de trei ori decât să greșim o singură dată. Și atunci sunt absolut de acord să scoatem punctele acestea - nr. 2 și nr. 3 de pe ordinea de zi, urmând ca în prima parte a lunii iulie, în ședința din luna iulie să le punem pe ordinea de zi după ce epuizăm aceste discuții. Și fiindcă tot suntem la ordinea de zi, domnule președinte, o să rog C.G.M.B. să fie de acord să scoatem punctul 20 - proiectul de horărâre privind darea în folosință gratuită a terenului situat în B-dul Mircea Vodă nr. 35A, sector 3, Parohiei Dobroteasa. Despre ce este vorbe? Este vorba despre faptul că nu ne-am lămurit încă căci așa se întâmplă la noi, la cadastru, ne lămurim mai greu. Nu ne-am lămurit de cererea făcută în sensul că pământul de sub biserică nu este dat de C.G.M.B. în concesiune. Să vedem care a fost forma, cum, ce fel, și după aceea se cer în continuare patru mii de mp, iar din cei patru mii de mp două mii și ceva sunt...este verde, este zonă verde acolo și nu cred că are cineva de gând să...chiar dacă dorința este de a face un așezământ cu câteva zeci de locuri pentru cei bătrâni. Cred că putem să ne încadrăm într-o mie sau o mie și ceva de metri. în sfârșit, existând discuția asta, vă rog să fiți de acord și o să-l trecem imediat săptămâna...săptămânile viitoare în funcție de cum o lămurim într-o discuție și cu parohul de acolo.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim, domnule Primar general!

Mai sunt propuneri pentru ordinea de zi? Vă rog, domnule Giugula!

Domnul consilier Giugula Mihai Doru

Stimați colegi, domnule Primar general, având în vedere că am scos punctele nr. 2 și nr. 3, o să vă rog să punem în locul punctelor nr. 2 și nr. 3 punctele/pr. 19 și nr. 22 de pe ordinea de zi, care sunt

proiecte de două treimi și de patrimoniu și ca să putem să le votăm la începutul ședinței vă rog frumos să le trecem la...să le schimbăm poziția: din 19 poziția 2 și din 22 poziția nr. 3. Vă mulțumesc.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Da, absolut de acord, mai ales pentru că după aceea cedează răbdarea și nu se întrunesc două treimi și este păcat să nu facem ceea ce avem de făcut. Eu aici aș mai completa cu un lucru pentru că înainte s-a cerut să discutăm despre participarea la grupurile de lucru ale consiliului. Am stabilit împreună cu liderii următorul calendar: săptămâna viitoare, într-o ședință extraordinară sunt câteva hotărâri care privesc...care le-ați luat în ședință extraordinară continuăm să le introducem în ședință extraordinară și acolo își găsesc locul și această chestiune legată de participarea la grupurile primăriei, inclusiv cererea făcută de domul Țica de a discuta. Asta hotărâți dumneavoastră. Este prerogativul dumneavoastră și puteți să o faceți în liniște și judecând. Vă mulțumesc!

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim, domnule Primar general! Dacă mai sunt propuneri pentru ordinea de zi?

Voi supune votului dumneavoastră propunerea domnului consilier Boajă—seoaterea de pe ordinea de zi a punctelor nr. 2 și nr. 3.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Aceste două puncte au fost retrase de pe ordinea de zi.

Supun votului dumneavoastră propunerea Primarului general -de scoatere de pe ordinea de zi a punctului nr. 20.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului consilier Giugula de mutare a punctului nr. 19 în locul punctului 2 pe ordinea de zi Care tocmai a fost scos, și totodată de mutare a punctului nr. 22 în locul punctului nr. 3 care de asemenea a fost scos de pe ordinea de zi cu acordul dumneavoastră

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre pentru ordinea de zi, în integralitate, așa cum a fost modificată.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

La ora 14,35 a sosit în sala de ședințe domnul consilier Naghi Gabriel.

Vom intra pe ordinea de zi și vă supun atenției dumneavoastră punctul nr. 1, care are și o modificare de titlu și o să citesc titlul modificat așa cum a fost transmis de către DATJ - proiect de hotărâre privind modificări și completări în unele anexe ale HCGMB nr. 129/27.04.2013 privind aprobarea Bugetului Propriu al Municipiului București pe anul 2013.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre?

Vă rog, doamna consilier Drăghici, poftiți!

Doamna consilier Drăghici Aurelia - Grațiela

în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi doresc să fac

două clarificări care fac referire la personalul medical care deservește medicina școlară și personalul medical care deservește Căminul pentru vârstnici Nicolae Cajal, și anume: Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale prin referatul de specialitate nr. 4070/25.06.2013 pentru conformare cu H.C.G.M.B. nr. 146/2012 de aprobare Regulamentului de organizare și funcționare al ASSMB a preluat în structura proprie personalul medical din cabinetele școlare, mai precis 750 de cadre medicale.

Până la 01.06.2013 cheltuielile cu personalul medical al cabinetelor au fost suportate din bugetul Spitalului Clinic „Victor Gomoiu”. Cu data de 01.06.2013 personalul cabinetelor școlare a trecut în structura ASSMB. Prin urmare, ASSMB propune în acest proiect suplimentarea bugetului instituției cu douăsprezece mii opt sute patruzeci și unu mii lei prin diminuarea cu aceeași sumă a bugetului prevăzut în acest an pentru Spitalul Clinic „Victor Gomoiu”, care începând cum spuneam cu data de 01 iunie nu mai are atribuții cu finanțarea personalului medical din cabinetele școlare. Prin aceasta âm vrut să subliniez că suplimentarea propusă nu afectează bugetul local întrucât, ca și până în prezent, cheltuielile de personal sunt asigurate tot de la bugetul de stat prin transferul către primăria

capitalei de la Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică, transferând sumele astfel direct în contul ASSMB.

Și a doua clarificare, Direcția Generală de Asistență Socială semnalează în cazul Căminului pentru vârstnici „Nicolae Cajal" faptul că sumele aprobate pentru cheltuielile de personal, chiar și indexate cu 8,5 % nu acoperă în acest moment necesarul, instituției, aceasta fiind în imposibilitatea achitării drepturilor salariale. De aceea, prin acest proiect Direcția Generală de Asistență Socială a propus ca asigurarea cheltuielilor de personal să se facă prin diminuarea temporară a bugetului DGASMB cu patru sute nouăzeci și nouă mii lei până când plafonul de cheltuieli pentru personal va fi majorat la următoarea rectificare de buget. Am dorit să fac aceste clarificări pentru că a existat o discuție în rândul colegilor noștri în legătură cu ștatul de funcții și cu maniera sau reglementarea plății personalului medical aferent cabinetelor de medicină școlară. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim, doamnă consilier! Vă mulțumim domnilor consilieri pentru înțelegere! Am ascultat, s-a și înregistrat. Procesul-verbal poate fi consultat și on-line și pe site-ul PMB.

O să supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre așa cum a fost citit cu titlul modificat.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? G voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 2 care se înlocuiește cu punctul nr. 19, unde de asemenea avem o modificare de titlu - proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București în vederea îndeplinirii procedurilor legale, urmare a exercitării dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, precum și încheierea actelor și tranzacțiilor necesare pentru schimbul între imobilul situat în Calea Victoriei nr. 15, sector 3, proprietate a Municipiului București și imobilul situat în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, proprietatea SC Banca Comercială Română SA, cu plata sultei stabilită prin raportul de evaluare, în vederea implementării Programului Multianual

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre?

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 3 care se înlocuiește cu punctul nr. 22, unde de asemenea avem o modificare de titlu - proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Primăria Sector 5 a imobilului situat în str. Constantin Miile nr. 10, sector 1, pe durata consolidării sediului Primăriei Sector 5 din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre? Doamna Nicolescu, vă rog!

C    Doamna consilier Nicolescu Cristina Elena

Bună ziua, domnule președinte, domnule Primar general! Având în vedere că în ceea ce privește acest proiect de hotărâre avem cunoștință că există un litigiu pe rolul instanțelor, litigiu cuprins în dosarul cu nr. 28767/299/2012 cu privire la imobilul din str. Constantin Miile, în sensul în care sunt părți pe de o parte Municipiul București și pe de altă parte o altă fundație, dosar ce va avea termen în data de 15 octombrie anul curent, considerăm că nu se poate lua în acest moment o hotărâre în acest sens de atribuire...de dare în folosință gratuită până la soluționarea definitivă a dosarului. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumim doamna consilier. Domnule Primar General, vă

(    rog.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

O să-l rog pe domnul Director Enăchescu să vă prezinte pe scurt istoricul apropiat al acestui imobil.

Enăchescu Mihai - Director Administrația Fondului


Domnul_________ __________

Imobiliar

Bună ziua! Imobilul în ceea ce privește situația juridică este curat. Nu sunt probleme privind revendicarea acestuia. în ceea ce privește litigiul spus de colega dumneavoastră am avut două sau trei procese, unuLprivindv&onteșî^șa autorizației de punere în siguranță

proces pierdut definitiv și revocabil, iar în ceea ce privește contractul de închiriere care era expirat și care nu mai produce efecte datorită unor clauze neîndeplinite în contractul de închiriere, procesul este pe rol dar la prima instanță a fost pierdut...a fost câștigat de primărie, și nu cred că grevează acest proiect de hotărâre privind transferarea în administrare directă la Primăria Sector 5.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Deci nu este grevat de sarcini. Asta vreți să ne spuneți. Vă mulțumesc. Domnule Primar general, vă rog.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte, domnilor consilieri, pe scurt, acum șapte <    ani de zile s-a încheiat un contract între Primarul general de atunci,

între PMB prin AFI și Fundația ziariștilor tineri ș.a.m.d. în acest contract exista o serie întreagă de sarcini legate de consolidarea clădirii, legate de amenajarea clădirii. Timp de șapte ani și jumătate, opt ani de zile nu s-a întâmplat absolut nimic. Ca urmare, ați auzit, felul în care s-a produs preluarea acestei clădirii în administrarea noastră ca să-i spun așa. Nu considerăm că este grevată de niciun fel de sarcini auzind cele ce v-a prezentat directorul de la AFI. Vă

mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim, domnule Primar general!

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre ....

(    Domnule lliescu, vă rog!

Domnul consilier Hiescu Lucian

Domnule președinte, vă faceți că nu mă vedeți. Bună ziua! Aș dori să am și eu un amendament la acest proiect de hotărâre în primul rând ca și titlu - Consiliul General al Municipiului București hotărăște privind darea în folosință gratuită către Primăria Sector 5 a imobilului situat în str. Constantin Miile...și să înlocuim „privind darea în folosință către Consiliul Local al Sectorului 5”. Iar la art. 4, în loc de „Primăria’ Sector 5 va suporta de la data preluării imobilului cheltuielile necesare folosinței acestuia” să trecem „Consiliul Local

' 'z^'7

S ' //

Sector 5 va suporta de la data preluării imobilului cheltuielile necesare folosinței acestuia din bugetul propriu.”

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Domnule consilier, vreau să vă atrag atenția că... chiar dacă există tendința asta în lumea românească potrivit căreia legislativul să preia treburile executivului...probabil că tulburarea asta o să mai țină..Consiliul General nu are posibilitatea de a semna și dea încheia contracte cu...deci chestiunea cu „către Consiliul General” refuz să cred că Vanghelie își face casă singur acolo în toată coșmelia aia....sigur este o glumă. Deci, nu se pune problema că din punct de vedere legal Consiliul să....este către Primăria Sector 5, care o să-și achite cheltuielile de întreținere cum e normal având...oricum partea stângă a bulevardului prin Direcția Investiții o să vedeți și dumneavoastră ...căpătând câteva fonduri la dispoziție obținute și o să le introducem în buget cu voia dumneavoastră și o să începem să o consolidăm și o să o reparăm.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim, domnule Primar general!

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? majoritate ....O secundă.....Ați formulat

amendamentul? L-ați adus aici? Haideți, vă rog, aduceți aici forma scrisă! Este ... Nu are temei.

Domnul consilier lliescu Lucian

Primarii de sectoare pun în aplicare hotărârile Consiliului Local. Noi suntem Consiliul General aici. Noi trebuie să vorbim de la instituție la instituție. Vorbim de la Consiliul General la Consiliul Local al Sectorului 5, de la Comisia de patrimoniu la Comisia de patrimoniu, iar Primarul general și Primarul Sectorului 5 duc la îndeplinire hotărârile Consiliului general sau local. Ce este greu?

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Faceți puțină liniște vă rog! înțeleg că nu aveți o formă scrisă a cestui amendament. »

Domnul consilier Hiescu Lucian

Amendamentul este următorul: la art. 4 în loc de „Primăria Sector 5 va suporta de la data preluării imobilului cheltuielile necesare folosinței acestuia” să trecem „Consiliul Local Sector 5 va suporta de la data preluării imobilului cheltuielile necesare folosinței acestuia din bugetul propriu.”

Domnul președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

Eduard

Ok. Am înțeles. O să vă rog să faceți și o formă scrisă a acestui amendament. Chiar dacă nu aveți o formă scrisă în acest moment, vom supune votului C.G.M.B. amendamentul dumneavoastră, dar, totodată vă rog chiar și dacă acest amendament va trece sau nu, să înregistrați la secretariat amendamentul în formă scrisă.

Supun votului dumneavoastră amendamentul formulat de către domnul consilier Hiescu Lucian.

Cine este pentru? 7 voturi, împotrivă? majoritate de voturi,

abțineri? 0 voturi.

1

Acest amendament nu a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre împreună cu titlul pe care vi l-am citit modificat: proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Primăria Sector 5 a imobilului situat în str. Constantin Miile rir. 10, sector 5, pe durata consolidării sediului Primăriei Sector 5 din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 4, care de asemenea are un titlu modificat -proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 700 mii lei din bugetul ASSMB aprobat prin HCGMB nr. 129/27.04.2013, pentru Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru MicrObiologie și Imunologie (Cantacuzino), pentru lansarea producției vaccinului antituberculos (BCG).

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre?

Doamna consilier Drăghici Aurelia - Gratiela

Personal doresc să salut acest proiect și să spun că mai

departe de alocarea sumei de 700 mii lei pentru Institutul Cantacuzino, C.G.M.B. dorește să dea un semnal că Institutul Cantacuzino, un institut de referință pentru România, a putut, poate și va putea să producă în continuare vaccinuri ieftine astfel încât să nu mai ajungem în situația în care ne-a adus guvernarea Boc, a cărei miză a fost aceea de a falimenta și de a închide Institutul Cantacuzino într-o țară în care indicatorii de morbiditate și mortalitate arată că ne situăm pe locul I în Europa și 50% din cazurile de TBC din Europa sunt recrutate din România.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim doamna Drăghici pentru precizări. Domnule Primar general, vă rog!

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Domnule consilier, dacă-mi permiteți să vă răspund eu la

întrebarea asta. Este vorba despre un vaccin care se face în prevenție după câte știți în momentul când copilul se naște, după care imediat după naștere ... după care la șapte zile se face rapelul ... mă rog. Chestiunea stă în felul următor: a existat o perioadă de timp când am fost lipsiți.. .societatea a fost lipsită de chestiunea asta. Sigur, s-a reparat aș îndrăzni să spun destul de repede, dar aici nu este de jucat întrucât există primoinfecția cu TBC și singura posibilitate de a face anticorpi este de a face acest vaccin. Aș vrea să vă informez că acest vaccin...asta spre informarea dumneavoastră ... costă un sfert decât costă celelalte vaccinuri ... Nu acesta este motivul! Motivul este că ei sunt pe cale să o țină după expertiză ... mă refer care „ei” - Institutul să obțină GMP-ul și momentul când au această validare ei pornesc linia de vaccinuri. Este un interes pentru ceea ce înseamnă sănătatea copiilor. Clar, scurt. Nu este nimic deosebit. Nu au banii aceștia la dispoziție. Acesta este adevărul. Vă mulțumesc!

I

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim, domnule Primar general!

Domnul consilier Văduva Silviu

Fără a dori să intru într-o polemică cu colega mea său cu cineva. De ca am ajuns aici pentru că după un an de guvernare USL, Institutul Contacuzino este subfinanțat și suntem în situația în care dacă PMB nu dă acești bani să nu putem avea acest vaccin, și PMB își asumă acest rol salvator prin dumneavoastră astăzi și cu toții vom fi de acord cu acest proiect ca să putem avea acest vaccin, dar asta din cauză că până acum guvernul Boc....

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim domnule consilier! Doamna consilier vă rog!

Doamna Consilier Tapardel Ana Claudia

Ca să evit dreptul la replică, am să spun și o să fie o rugăminte pentru toți colegii noștri consilieri generali, că atunci când vorbim de sănătatea populației municipiului București, de sănătatea tuturor cetățenilor României, și mai ales de sănătatea copiilor noștri care reprezintă viitorul acestei țări, să evităm să mai facem declarații politice, gratuite și nefondate. Așa cum știți Guvernul României a reușit să pună sau să ducă la buna funcționare a Institutului Cantacuzino și a Institutului Inimii de la Târgu - Mureș, să le repună pe picioare, ambele institute fiind închise în guvernarea anterioară. Dar nu acest lucru este important. Vorbim de sănătatea copiilor noștri și acest lucru este primordial pentru sănătatea unei țări.

Domnul Președinte de ședință - Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc doamna consilier general supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi .Vă mulțumesc.

î    »

Punctul nr. 5, care de asemenea are un titlu modificat, ia să vedem, hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al R.A.D.E.T. București pe anul 2013. Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre?

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi.    / ,

Punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice RADET București. Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre?

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi .Vă mulțumesc.

s    »

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Teatrului de Animație Țăndărică, în calitate de membru fondator, la constituirea ASSITEJ ROMÂNIA- Asociația Internațională de Teatru

i    >

Pentru Copii și Tineret. Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre?

Vă rog domnul Voicu!

Domnul consilier Voicu Mihai

Vreau să aduc câteva elemente în plus față de ceea ce am citit la material aș spune că i la proiectul 7 și 8 deci și la ASSITEJ și la UNIMA ROMÂNIA, Teatrul Țăndărică se află în bordul mondial, este alături de China, Franța și Statele Unite,în bordul mondial al teatrelor de copiii și tineret, iar la punctul 8 la UNIMA la fel, nu costă nici un ban, e plătit de minister și eu zic că este onorabil pentru noi, acesta este sensul.

Domnul Președinte de ședință - Angelescu Rarniro Robert

Eduard

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, (    abțineri? 0 voturi.

I

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea participării participării Teatrului de Animație Țăndărică, în calitate de membru fondator, la constituirea UNIMA ROMÂNIA- Uniunea Internațională de Teatru cu Păpuși și Marionete. Amendamente la acest proiect de hotărâre?

Punctul nr. 9 și aici există modificare de titlu, hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și ARAS -Asociația Română Anti-SIDA pentru derularea proiectului ”Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din București”.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre?

Domnule Primar general, vă rog aveți cuvântul!

Domnul Primar general - Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu

Domnilor consilieri generali este vorba de următorul lucru, de două sute de mii de truse de ace și de seringi pentru ca cei care sunt dependenți de drog și sunt în supravegherea fundațiilor respective, să poată să beneficieze pentru ca să nu... de drog, ace și de seringi, ci ca să nu mai răspândească boala asta nenorocită prin toate pârtie, și aș vrea să cunoașteți că este participare de fapt, dorința de participare a Consiliului General la problemele reale cu care se confruntă periferiile orașului, și nu numai.

Domnul Președinte de ședință - Angelescu Rarniro Robert

Eduard

Vă mulțumesc domnule Primar general.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

J

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Partida Romilor Pro-Europa în vederea implementării în comun a proiectului ,, Actele de identitate o șansă la integrare a cetățenilor de etnie romă din comunitatea sectorului 6 ”.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre?

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.M.B. 16/1994 privind aprobarea ” Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehriico-edilitare și stradale),de pe teritoriul municipiului București.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre?

Da domnule Primar general, aveți cuvântul!

Domnul Primar General - Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu

Vreau să vă explic încă odată, proiectul acesta a mai fost, este vorba de luarea unor măsuri pentru că toată lumea a început într-o veselie, Fie să ceară acord.

Primar general pentru străzi refăcute, au început să spargă trotuarele iar refacerea lor este absolut deficitară. Proiectul acesta este din 1994 și nu a mai suferit nici un fel de schimbare. Așteptăm de la dumneavoastră să ne însușim acest proiect de hotărâre ca să putem să acționăm în oraș, cât de mult am dori deși anul acesta ne îndreptăm așa cum știți după bugetul acela malformat pentru refacerea trotuarelor, nu facem altceva decât activitate muncă în zadar, este de fapt ceea ce domnul Consilier General Stan vorbea acum 4-5 luni de zile de luarea unor măsuri de genul acesta, așa că

vă mulțumesc.

>

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Domnule Primar general, dragi colegi, vorbeam mai devreme cu președinta Comisiei de Urbanism și am înțeles că sunt câteva inadvertențe, mici din ce înțeleg eu pe acest proiect și v-aș propune dacă sunteți de acord ca în ședința extraordinară de joi să se pună de comun acord și să votăm punctul acesta . înțeleg că au fost niște discuții cu direcția de specialitate din cadrul primăriei.

Domnul Primar general Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu

Poate respectos chiar cu dar nu pierde timpul, dar poate ne spune și doamna președintă de la Urbanism, măcar să știe băieții aceștia ce au de corectat.

Domnul Președinte de ședință - Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc domnule Consilier general!

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.M.B. nr. 16/1994 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului

Domnul Primar General - Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu

Domnule Georgescu aveți o.......

Domnul Președinte de ședință - Angelescu Ramiro Robert Eduard

Mă scuzați domnule Primar General suntem în procedură de vot.

Domnul Primar General - Prof. Dr, Sorin Mircea Oprescu

Mă scuzați pe mine, stai să terminăm votul acesta ....

Domnul Președinte de ședință - Angelescu Ramiro Robert Eduard

Da, imediat terminăm.

.....Voturi împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate voturi.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr.121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București.

Vă rog domnule Primar General!

Domnul Primar General - Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu

Fiindcă eram în procedură de vot să știți că aveți obligația morală după părerea mea, pentru că este a doua oară când acest proiect este respins și aveți obligația morală ca joi să îl introduceți și să-l analizeze cel puțin, pentru că chestiuni din acestea legate că urbanismul are obiecții să vină față și să spună de ce are obiecții s.a.m.d. Eu am să vorbesc despre proiectul 12,13,14 ca să nu mai iau cuvântul la fiecare că nu mai are nici un sens, dumneavoastră veți hotărâ. Potrivit angajamentelor asumate de România față de Uniunea Europeană trebuiesc asigurate măsurile pentru îndeplinirea cerințelor privind calitatea aerului, dumneavoastră ați votat aceste hotărâri și dacă veți constata sunt completări la aceste hotărâri. Pentru a contribui la diminuarea cantității de pulberi este necesar să se modifice și să se completeze hotărârile Consiliului General din 2010 privind unele măsuri de asigurarea îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane din Municipiul București. S-a introdus obligația persoanelor fizice și juridice deținătoare de terenuri să asigure și înierbarea terenurilor aflate în proprietatea lor pe lângă obligația de îngrădire, salubrizare și igienizare pe care dvs. ați votat-o în 2010. S-a modificat și completat cuantumul amenzilor, aș vrea să vă spun că mergând pe amenzi mici, îmi pare rău să o spun că nimeni nu

dorește să crească un cuantum de amenzi, dar mergând pe amenzi mici am fost priviți cu multă indiferență de către proprietarii de terenuri care nu sunt deranjați absolut deloc nici atunci când se transformă in depozite necontrolate de gunoi. în cazul în care nu se va realiza încadrarea în valorile limită ale concentrației de pulberi există riscul destul de mare să se declanșeze procedura de infringement pentru calitatea aerului. De altfel, o să constatați și o să vă informez și eu în ședințele următoare, pentru că am obligația aceasta față de dvs. în primul rând, de a vă spune ce măsuri am luat până acum de a vă raporta acest lucru în așa fel încât să fie cunoscute și de celelalte ministere, raportul către Ministerul Mediului îl facem completând și ceea ce am prevăzut în aceste hotărâri. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință - Angelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumesc domnule Primar general, domnul Deaconescu ...

Domnul Consilier - Deaconescu Ionel Cristinel

Domnule Primar sunt de acord cu creșterea amenzilor dar am

dori să scoatem de la articolul 1 obligativitatea cetățenilor Bucureștiului pentru înierbarea suprafețelor de teren. Considerăm că acolo unde nu există apă curentă va deci foarte greu de realizat, deci amendamentul este scoaterea cuvântului înierbare de la articolul 1. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință - Angelescu Ramiro Robert Eduard

Vă rog domnule Primar general!

Domnul Primar general - Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu

Domnule consilier general, să știți că am luat foarte în serios

chestiunea aceasta și am luat sub o formă de sprijin, pentru că nu am forma de a plăti acum și apa pe care le-o duc acolo, am luat sub o formă de sprijin și am constituit o grupă de mașini care să se ocupe de udat, de cisterne care să se ocupe numai de această chestiune în dorința de a arăta civilizat Și de a arăta că suntem în stare să transformăm terenurile virane într-o zonă ca aceasta. Mulțumesc! Să știți că nu sunt eforturi foarte mari când este vorba de o suprafață de 1000 chiar 1200 de metri.

Domnul Președinte de ședință - Angelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumesc, am și eu un amendament în calitate de consilier general, se modifică art. 2, astfel art. 3 la Hotărârea nr.121/2010 se modifică și va avea următorul conținut: ,, Ne respecta rea art. 1 și art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 - 1500 lei pentru persoane fizice și cu 1000 și 2000 pentru persoane juridice. Celelalte prevederi rămân neschimbate”.

Supun la vot amendamentul domnului Deaconescu, domnul Mărgărit vă rog.

Domnul Consilier- Mărgărit Nicolae Sorin

v.


Tot un amendament, la art. 1 la Hotărârea nr. 121/2010 se modifică și va avea următorul conținut: „Persoanele fizice și juridice deținătoare de terenuri au obligația să asigure îngrădirea, salubrizarea, înierbarea și igienizarea terenurilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor.

Domnul Președinte de ședință - Angelescu Ramiro Robert Eduard

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului consilier Deaconescu care presupune scoaterea cuvântului înierbare de la articolul 1 :

Cine este pentru? 7 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Supun votului dumneavoastră amendamentul formulat de subsemnatul.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 voturi, abțineri? 9 voturi.

f

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului consilier Mărgărit Sorin

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate împreună cu amendamentele așa cum au fost formulate:

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4 voturi.

f

Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii CGMB nr.122/2010 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții și demolări din Municipiul;București.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 13 voturi.

J

Acest proiect a fost adoptat.

Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii CGMB nr.123/2010 privind unele măsuri de asigurare a salubrizării prin spălarea cu jet de apă sub presiune a carosabilului.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu sunt. Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 11 voturi.

Acest proiect a fost adoptat.

Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind abrogarea HCGMB nr. 39/16.03.2006 privind atribuirea imobilului situat în București, str. Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6, în folosință gratuită, Asociației Samusocial din România, pe termen de 10 ani - perioada derulării proiectului - în vederea înființării unui Adăpost de noapte și Ambulanță Socială pentru persoanele adulte fără adăpost din București.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?Ovoturi.

Acest proiect a fost adoptat.

Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind acceptarea donației cu sarcini formulată de familia George Aurel, Victoria și

(    Diana Mihaela Țipoia - Colecția și Casa - muzeu Alexandru

Țipoia și George Tzipoia - în favoarea Municipiului București.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu sunt. Cine este pentru? 11 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

majoritate de voturi.

Acest proiect nu a fost adoptat.

Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea sectorului de drum național, având indicativii! DN 1 km 7+535-km 11+938, din domeniul public al statului și administrarea Departamentului pentru Proiecte de infrastructură și investiții străine

în domeniul public al Municipiului București și administrarea Administrației Străzilor.

Dacă are cineva amendamente la acest punct? Nu. Domnule primar aveți cuvântul.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Este vorba de porțiunea de sub trecerea pe sub strada Aerogării, tunelul care s-a făcut, noi l-am predat împreună cu terenurile Ministerului Transporturilor, acum câțiva ani. După ce s-a făcut el se întoarce în proprietatea și în administrarea noastră. Vă mulțumesc!

J

Domnul președinte de ședință Angelescu Rarniro Robert

Eduard

Vă mulțumim domnule primar general, trecem la vot.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea sectorului de drum național, având indicativul DN 1 km 7+535-km 11+938, din domeniul public al statului și administrarea Departamentului pentru Proiecte de infrastructură și investiții străine în domeniul public al Municipiului București și administrarea Administrației Străzilor.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 18 - proiect de hotărâre privind aprobarea listei a unor imobile-terenuri situate în Municipiul București care fac parte din domeniul privat al Municipiului București.

Dacă sunt amendamente la acest punct? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 21 o să vă citesc titlul proiectului, după care domnul primar general dorește să vă adreseze câteva cuvinte.

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului situat în str. Sfânta Vineri nr. 7, sector 3, Bisericii CreștineDomnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Este vorba de un imobil care bineînțeles că nu avem bani să îl reparăm, îl repară dânșii, este vorba de o suprafață de 500 m, cu tot cu curte, nu este nimic deosebit. Vă rog să aveți amabilitatea să ținem acest echilibru spre toate cultele religioase din România pentru a nu face nici un fel de discriminare. Mulțumesc!

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim domnule primar general, supun la vot.

Punctul nr. 21 - Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului situat în str. Sfânta Vineri nr. 7, sector 3, Bisericii Creștine Baptiste Bunavestire.

(    Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Vă atrag atenția că punctul 22 a fost mutat pe ordinea de zi la punctul 3, deci mergem mai departe la punctul 23.

Punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind scoaterea din proprietatea publică a unor construcții situate în incinta Spitalului Clinic de Copii„Dr. Victor Gomoîu”, în vederea demolării.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, (    abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 24 unde de asemenea există o modificare de titlu. Vă voi citi titlul modificat.

Punctul nr. 24 - Proiect de hotărâre privind scoaterea din proprietatea publică a unor spații situate în incinta Spitalului Clinic de Ortopedie - Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”, în vederea demolării.

Dacă sunt amendamente? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră proiectuUd^hotărâre.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 25, unde de asemenea avem o modificare a titlului. voi citi titlul modificat. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și demolarea imobilelor situate în str. Haralambie Botescu nr. 11 și nr. 12, sector 1 în vederea relocării (translatării) pentru continuarea și finalizarea lucrării de utilitate publică „Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzești - Berzei-Vasile Pârvan, etapa 1 din tronsonul Buzești - Berzei -Vasile Pârvan - B.P. Hașdeu - Uranus - Calea Rahovei.

Domnule primar general, aveți cuvântul.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

După câte știți va aproba Ministerul Culturii, s-a demolat Hala Matache, după trei ani și jumătate de discuții inutile. în spate sunt.... de fapt este una singură, dar sunt două numere poștale, o clădire veche, eliberată, este clădirea noastră, nu are sarcini să putem să o demolăm nu este monument istoric, să putem să o demolăm și să putem reconstitui piața, hala Matache, să o facem din nou la pronton, exact așa cum a fost. Este sarcina care a fost dată în momentul în care am primit avizul de la Ministerul Culturii. Mai mult decât atât clădi rea aceasta are ș i au to rizările ap ro bate d e dă râma re, dar am revenit cu această formă, cred că suntem mai Papă decât Papa, dar mă rog, asta e. Am revenit în Consiliu spre informarea dumneavoastră, pentru că autorizațiile sunt de anul trecut și pentru că la momentul respectiv, sigur că era și atunci în proprietatea noastră, că de fapt este o clădire împărțită în două, nu exista PUZ -ui. După aceea dumneavoastră ați aprobat PUZ- ul, care prevede acolo relocarea halei Matache.

Deci asta este tot ca să nu își închipuie cineva că dărâmăm cine știe ce altă ... Mullumesc!

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnule primar dacă nu dărâmăm nimic, atunci supun votului Consiliului General acest proiect de hotărâre

Cine estepentry^majpritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot. Zo f

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 26 - proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București.

Dacă există amendamente la acest proiect de hotărâre? Domnule primar vă rog......

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

S-a schimbat șeful poliției, este clar. Văd că la trei săptămâni se schimbă câte o dată. Sper să fie ultima schimbare și să rămânem

într-un parteneriat de muncă operativ, că altfel nu.....și atunci este

nevoie să facem modificările acestea. Mulțumesc!

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc domnule primar general, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 27 - Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind trecerea terenului în suprafață de 25.570, 66 mp. din incinta Detașamentului de Pompieri "Apărătorii Patriei" din cadrul Inspectoratului pentru Sitauții de Urgență "Dealul Spirii" al Municipiului București din proprietatea publică a statului și din

(    administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public

al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre? Vă rog, domnul Manolache, dacă se poate?

Domnul consilier Manolache Valeriu

Am rugămintea, domnule președinte, să se .... dacă formularea este corectă, pentru că trecerea în domeniul public al municipiului București este ... ok, dar administrarea nu cred că este la Consiliul General, ci este la Municipiul București.

Ddmnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Domnule secretar general, puteți să ne dati un punct de vedere?

Domnul Secretar general Tudor Toma

Nu, este corect, domnule consilier. Formularea este conform legii. Mulțumesc!

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Bun. Vă mulțumim! Domnule primar, dacă doriți să aduceți completări?

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu Da, eu vreau doar să informez Consiliul ca să fie în cunoștință de cauză: este vorba de un teren pe care îl vede ... suprafața trecută în acesta este în momentul acesta este o brigadă de pompieri acolo de SMURD ... mai puțin SMURD ... de băieții aceștia de la pompieri, I.S.U., da, corect. Bun. Ce se întâmplă, ce dorim să facem acolo? Dorim să amenajăm un teren de antrenament. Asta înseamnă un ... o clădire de aceea goală, numai structură de un etaj, unde să își facă antrenamentele, dorim să aducem acolo un vagon de tren, două vagoane de tren, nu facem altceva decât să simulăm realitățile, o cisternă plină cu benzină, îi dăm foc când vom ... așa ...de fiecare dată ... da... Bun. Să le asigurăm un teren de antrenament la copiii aceștia, cu condiția foarte clară că acolo aducem și voluntarii noștri. Am ajuns undeva către 800 de voluntari. Unii dintre ei, până la proba L contrarie, toți, sunt oameni serioși, care, la chemare, vin, în special pentru momentele de dezastru sau pentru momentele obișnuite, atunci când avem nevoie de ei. Despre asta e vorba. Ministerul de Interne ne-a spus că nu are niciun ban să bage acolo, nici pentru lucrurile acestea simple și în aceste condiții înțeleg să ne folosim și noi și nu doar să scriem hârtii cum am instruit sute de voluntari ș.a.m.d. și să nu aibă un loc unde să facă antrenament. Mulțumesc!

... păi, acum, problema mea este așa: în momentul când ne dai carcasa aceea de avion ... că tot nu ai ce face cu ea ...vorbesc foarte

să poată să facă antrenament pe el. Nu antiterorism, ci de stingere a focului.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim domnule primar general pentru precizările dvs.! Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot.

9

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 28 - Proiect de hotărâre privind aprobarea "Planului Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pe anul 2013" privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 6 voturi.

»

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal Str. Drumul Stegarului -Str. Piscu Nou, sector 1.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre? Doamna Popescu aveți cuvântul.

Doamna consilier Popescu Manuela Violeta (    Art. 3 se modifică astfel: Palanul Urbanistic Zonal este valabil 5

(cinci arii).

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc! Supun votului dumneavoastră amendamentul doamnei Popescu.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 14 voturi.

Acest amendament nu a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 7 voturi, împotrivă? 14 voturi, abțineri? 12

voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 30 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Louis Pasteur nr. 46A, sector 5, București.

Dăcă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre? Doamna Popescu aveți cuvântul.

Doamna consilier Popescu Manuela Violeta

Art. 4 se modifică astfel: Palanul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 (doi ani).

Vă mulțumesc! Supun votului dumneavoastră amendamentul doamnei Popescu.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 16 voturi.

Acest amendament nu a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 24 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 13

voturi.

La abțineri, vă rog, să numărați, ridicați mâna.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 31 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Str. Dobrogeanu Gherea nr. 121-123, sector 1.

Dacă sunt amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre

Cine este pentru? 23 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 14 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi, am ajuns la punctul de interpelări, dacă sunt solicitări din sală? Nu sunt.

Vreau să îl rog pe domnul Costin Berevoianu, președinte al Consiliului de Administrație al RADET să ne facă o scurtă informare cu privire cu ultimile evenimente de la RADET.

Domnul Costin Berevoianu

Bună ziua, domnilor consilieri, în cursul zilei de ieri am primit comunicatul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Anticorupție, privind arestarea preventivă a trei cadre ale fostei conduceri a RADET, este vorba de directorul general interimar, directorul economic și directorul pentru Mentenanță și Exploatare. O veste proastă pentru RADET, sigur că da. Consiliul de Administrație s-a reunit în ședința extraordinară, de urgență și au fost suspendate contractele celor trei persoane și înlocuite interimar, pe o perioadă de 90 de zile cu alte trei cadre de conducere, din eșalonul de execuție și exploatare a sistemului de alimentare cu energie termică, respectiv dintre șefii de secție care asigurau exploatarea

directă a mortii directe a sistemului.

1

Pentru postul de director economic a trebuit să apelăm la revenirea din perioada de pensie a fostului director economic, domnul Vasile Oltean, care are o bună reputație și experiență și care și-a dat acordul să dea o mână de ajutor pe o perioadă de tranziție.

Noi sperăm ca în 90 de zile, maxim 120 de zile, întreaga echipă de conducere, viitoarea echipă de conducere a RADET, selectată pe Ordonanța rir. 109/2011 să fie la posturi.

Directorul general, probabil într-o perioadă de 30 la 40, 45 de zile, maxim, pentru că trebuie respectată toată procedura. Echipa de conducere va fi selectată de asemenea pe Ordonanța nr. 109/2011, după ce vă vom supune aprobării noua organigramă, noul Regulament de Organizare și Funcționare și noul stat de funcțiuni, așa cum spune legea.

Deci ne propune ca în cursul lunii august, sau în ședința ordinară a lunii august sau cel mai târziu în ședința din septembrie să vă supunem aprobării aceste documente, urmând ca imediat să realizăm selectarea directorilor de pe organigrama care va fi aprobată.

Nu sunt probleme în asigurarea serviciului, toată lumea este la posturi, Consiliul de Administrație asigură o supraveghere în mod excepțional în această perioadă a activităților de execuție, fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație fiind arondat unui tip de activități, până în momentul în care viitoare echipă de conducere va fi la post.

Vă rog. Este o prevedere legală care spune în mod expres că arestarea preventivă și avem un document, conduce automat la suspendarea contractului de mandat în cazul fostului director generalinterimar și a contractelor de muncă. Deci a fost o decizie numai de respectarea prevederilor legale.

Domnul președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc domnule Berevoianu, dacă mai sunt interpelări din partea consilierilor generali? Nu mai sunt. Vă mulțumesc!

Declar ședința închisă și ne revedem săptămâna viitoare. Ședința s-a încheiat la ora 15.50.

39